Реферати українською » Экономика » Аналіз матеріальних ресурсів підприємства


Реферат Аналіз матеріальних ресурсів підприємства

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1. Значення, суть і джерела аналізу матеріальних ресурсів

2. Аналіз матеріальних ресурсів підприємства

2.1 Аналіз забезпеченості підприємства матеріальних ресурсів для

2.2 Аналіз ефективність використання матеріальних ресурсів

2.3 Факторний аналіз загальної матеріаломісткості продукції

Укладання

Список використовуваної літератури


Запровадження

Умовою безперебійної роботи підприємства є повна забезпеченість матеріальних ресурсів для. Потреба матеріальних ресурсах визначається потребою виконання виробничої програми, на капітальне будівництво, на непромислові потреби і необхідними запасами матеріальних ресурсів наприкінці періоду.

У разі сучасної ринкової економіки виникла потреба точнішого обліку, і суворого контролю над раціональним використанням сировини й матеріалів виробництві, оскільки економія матеріальних ресурсів істотно знижує виробничу собівартість, отже, і збільшує прибуток за виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг).

Вивчення цієї теми сприяє вмінню проводити аналіз гніву й використання матеріальних ресурсів, класифікувати чинники, які надають екстенсивний і інтенсивне впливом геть розвиток виробництва, визначити ефективне їх використання. Аналіз ефективність використання матеріальних ресурсів проводиться з урахуванням показниківматериалоотдачи для виявлення резервів зниження собівартості продукції і на збільшення прибутку.

Завдання аналізу використання матеріальних ресурсів перебувають у оцінці рівня ефективність використання їх і під час плану випуску продукції, виявлення внутрішньовиробничих резервів економії цих ресурсів та розробки конкретних заходів із їх використанню.

Результатів аналізу матеріальних витрат використовуються при нормуванні витрат сировини й матеріалів на виготовлення продукції, і навіть щодо загальної потреби у матеріальних ресурсах виконання виробничої програми. Отже, тема аналізу ефективність використання матеріальних ресурсів для підприємства стає актуальною.

Метою згаданої роботи є підставою вивчення теоретичних основ аналізу забезпеченості підприємства матеріальних ресурсів для.

Робота складається з запровадження, більшості, ув'язнення й списку використаної літератури.


1. Значення, суть і джерела аналізу матеріальних ресурсів

Матеріальні ресурси — цю сировину, матеріали і тяжка фізична капітал (будівлі, основне устаткування), використовувані у виробництві товарів чи послуг. Матеріальні витрати становлять значну частину всіх витрат за виробництво продукції, робіт, послуг. Тому необхідною умовою виконання планів з виробництву продукції, зниження її собівартості, зростання прибутку, рентабельності є повне юридичне й своєчасне забезпечення підприємства сировиною і матеріалами необхідного асортименту і забезпечення якості.

Зростання потреби в матеріальних ресурсах може бути задоволений екстенсивним шляхом (придбанням чи виготовленням великої кількості матеріалів і) чи інтенсивним (більш ощадливим використанням наявних запасів у процесі виробництва) (>рис.1).[1]

Малюнок 1 - Основні шляху поліпшення забезпеченості підприємства матеріальних ресурсів для

Перший шлях веде до зростання питомих матеріальних витрат за одиницю продукції, хоча собівартість її можуть заодно й знизитися рахунок збільшення обсягу виробництва та зменшення частки постійних витрат. Друга можливість забезпечує скорочення питомих матеріальних витрат й відповідне зниження собівартості одиниці виробленої продукції.Экономное використання сировини, матеріалів і рівнозначно збільшення їх виробництва.

Завдання аналізу використання матеріальних ресурсів перебувають у оцінці рівня ефективність використання їх і під час плану випуску продукції, виявлення внутрішньовиробничих резервів економії цих ресурсів та розробки конкретних заходів із їхиспользованию.[2]

Основними етапами аналізу матеріальних ресурсів є:

1. Оцінка якості планів матеріально-технічного постачання і аналіз їхній виконання;

2. Оцінка потреби в матеріальних ресурсах;

3. Оцінка ефективність використання матеріальних ресурсів;

4. Факторний аналіз загальної матеріаломісткості продукції;

5. Оцінка впливу вартості матеріальних ресурсів на обсяги виробництва продукції.

Основний зміст аналізу матеріальних ресурсів становить пошук варіантів економії матеріальних ресурсів немає і їх раціонального використання.

Насправді за даними балансу розраховують коефіцієнт мобільності, що складає питому вагу запасів чи залишків сировини й матеріалів загальній сумі майна підприємства. Його зростання призводить до скруті оборотності і, отже, до залученню капіталу. З погляду залучення інвестицій це оцінюється негативно.

Джерелами інформації для аналізу використання матеріальних ресурсівявляются:[3]

план матеріально-технічного постачання;

заявки-договори про поставки сировини й матеріалів;

форми статистичної звітності про наявність й використанні матеріальних ресурсів немає і ф. №5-з про витрати виробництва;

оперативні дані відділу матеріально-технічного постачання;

відомості аналітичного бухгалтерського обліку про вступ, витратах і залишках матеріальних ресурсів немає і ін.


2. Аналіз матеріальних ресурсів підприємства

2.1 Аналіз забезпеченості підприємства матеріальних ресурсів для

Важливим умовою безперебійної роботи підприємства є повна забезпеченість потреби у матеріальних ресурсах джерелами покриття. Вони може бути зовнішніми і внутрішніми. До зовнішніх джерелам ставляться матеріальні ресурси, які від постачальників відповідно до укладених договорів. Внутрішні джерела - це скорочення відходів сировини, використання вторинної сировини, власне виготовлення матеріалів і напівфабрикатів, економія матеріалів результаті запровадження досягнень науково-технічногопрогресса.[4]

Реальна потреба у завезення матеріальних ресурсів із боку - це різницю між загальної потреби у певному різновиді матеріалу і сумою своїх внутрішніх джерел її покриття. Ступінь забезпеченості потреби у матеріальних ресурсах договорами з їхньої поставку оцінюється з допомогою наступнихпоказателей:[5]

- коефіцієнт забезпеченості за планом

;

- коефіцієнт забезпеченості фактичний

.

Аналіз даних коефіцієнтів проходить за кожному виду матеріалів.

Рівень забезпеченості підприємствасирьем і матеріалами визначається порівнянням фактичної кількості закупленого сировини зі своїми планової потребою.

У процесі аналізу слід також перевірити забезпеченість потреби у завезення матеріальних ресурсів договорами з їхньої постачання та фактичне виконання. Перевіряється також якості здобутих матеріалів від постачальників, відповідність їхньої стандартам, технічних умов та технічним умовам договори та у разі їх порушення пред'являються претензії постачальникам. Особливу увагу приділяють перевірки виконання поставок матеріалів, виділених підприємству на держзамовлення, і кооперованих поставок.

Важливе значення надається виконання плану з термінів поставки матеріалів (ритмічності). Порушення термінів поставки веде до недовиконання плану виробництва та реалізації продукції. Для оцінки ритмічності поставок використовують коефіцієнт ритмічності, коефіцієнтвариации:[6]

- коефіцієнт нерівномірності поставок матеріалів:

де x – відсоток виконання плану постачання за періодам;

>f – план поставки свої ж періоди;

- коефіцієнт варіації:


деf – відхилення обсягу постачання за періодам від плану;

>k – кількість аналізованих періодів;

 - середній обсяг поставки матеріалів у період.

>Неритмичная постачання матеріальних ресурсів веде до простоїв устаткування, втрат робочого дня, необхідності понаднормових робіт. Оплата простоїв з вини робітників і понаднормових робіт веде до підвищення собівартості своєї продукції і до їх зниження прибутку.

Особливу увагу приділяють стану складських запасів сировини й матеріалів. Розрізняють запаси поточні, сезонні істраховие.[7] Величина поточного запасу залежить від інтервалу поставки (в днях) і середньодобового витратиi-го матеріалу:

У процесі аналізу перевіряється відповідність фактичного розміру запасів найважливіших видів сировини й матеріалів нормативним. Для цього він виходячи з, даних про фактичному наявності матеріалів натурі тасреднесуточном їх витратах розраховують фактичну забезпеченість матеріалами в днях і порівнюють її склалася з нормативною. Вивчають також стан запасів сировини й матеріалів для виявлення зайвих і непотрібних. Їх можна встановити за даними складського обліку шляхом порівняння приходу і витрати. Якщо з будь-яким матеріалам немає витрати протягом роки й більше, їх відносять у групу неходових і підраховують загальну вартість.

На закінчення визначається приріст (зменшення) обсягу виробництва за кожним видом з допомогоюизменения:[8]

а) кількості заготовленого сировини й матеріалів (З);

б) перехідних залишків сировини й матеріалів (>Ост);

в) надпланових відходів через низьку якість сировини, заміни матеріалів й інших чинників (>Отх);

р) питомої витрати сировини на одиницю продукції (КР).

У цьому використовується наступна модель випуску продукції

Зменшити витрата сировини виробництва одиниці виробленої продукції можна шляхом спрощення конструкції виробів, вдосконалення техніки і технології виробництва, заготівлі якіснішого сировини й зменшення його втрат під час збереження і перевезення, недопущення шлюбу, скорочення до мінімуму відходів, підвищення кваліфікації працівників тощо.

2.2 Аналіз ефективність використання матеріальних ресурсів

У процесі споживання матеріальних ресурсів у виробництві відбувається їх трансформація в матеріальні витрати, тому рівень їхнього витрати визначається через показники, обчислені з суми матеріальних витрат.

Для характеристики ефективність використання матеріальних ресурсів застосовується система узагальнюючих та порожніх приватних показників (табл. 1).[9]


Таблиця 1 - Показники ефективності матеріальних ресурсів

Показники Формула розрахунку Економічна інтерпретація показника
1. Узагальнюючі показники
Матеріаломісткість продукції (>ME)

>Отражает величину матеріальних витрат, що припадає на 1 крб. випущеної продукції
>Материалоотдача продукції (МО)

Характеризує вихід продукції з кожного рубля спожитих матеріальних ресурсів
Питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції (РОЗУМ)

>Отражает рівень використання матеріальних ресурсів, і навіть структуру (матеріаломісткість продукції)
Коефіцієнт використання матеріалів (>KM)

Показує рівень ефективність використання матеріалів, дотримання норм їхньої витрати
2. Приватні показники

>Сирьеемкость продукції (СМЕ)

>Металлоемкость продукції (>ММЕ)

>Топливоемкость продукції (>ТМЕ)

Енергоємність продукції (>ЭМЕ)

Показники відбивають ефективність споживання окремих елементів матеріальних ресурсів на 1 крб. випущеної продукцією
>Удельная матеріаломісткість вироби (ДУМКАХ)

Характеризує величину матеріальних витрат, витрачених одне виріб

Застосування узагальнюючих показників в аналізі дозволяє їм отримати загального уявлення про рівень ефективність використання матеріальних ресурсів немає і резервах його підвищення.

>Материалоотдача визначається розподілом вартості вироблену продукцію у сумі матеріальних витрат. Це характеризує віддачу матеріалів, тобто. скільки вироблено продукції з кожного рубля спожитих матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, палива, енергії тощо.).

МО = ВП / МОЗ

Матеріаломісткість - ставлення суми матеріальних витрат до вартості вироблену продукцію — показує, скільки матеріальних витрат необхідно зробити або фактично посідає виробництво одиниці виробленої продукції

>МЕ = МОЗ / ВП,

де,МЕ –материалоемкость продукції;

МОЗ – матеріальні видатки виробництво продукції;

ВП – вартість вироблену продукцію.

Коефіцієнт співвідношення темпи зростання обсягу виробництва та матеріальних витрат визначається ставленням індексу валової продукції до індексу матеріальних витрат. Він характеризує у відносній вираженні динамікуматериалоотдачи і водночас розкриває чинники його зростання.

Питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції обчислюється ставленням суми матеріальних витрат повної собівартості вироблену продукцію. Динаміка цей показник характеризує зміна матеріаломісткості продукції.

Коефіцієнт матеріальних витрат є ставлення фактичної суми матеріальних витрат до планової, перерахованої на фактичний обсяг випущеної продукції. Він показує, наскільки ощадливо використовуються матеріали у процесі виробництва, чи немає перевитрати проти нормами. Якщо коефіцієнт більше 1, це свідчить про перевитраті матеріальних ресурсів виробництва продукції, і навпаки, коли менш ніж 1, то матеріальні ресурси використовувалися ощадливіше.

До узагальнюючих показників також належить прибуток на карбованець матеріальних витрат, що є найбільш узагальнюючим показником ефективність використання матеріальних ресурсів: визначається розподілом суми одержаного прибутку основної діяльності у сумі матеріальних витрат. [10] Підвищення рівня цей показник позитивно характеризує підприємства. У процесі аналізу необхідно вивчити динаміку цього показника, виконання плану з його рівню, провести міжгосподарські порівняння і можливість установити чинники зміни його величини.

У фундаменті економічної літературі рекомендується кілька методик аналізу узагальнюючих показників, заснованих на виключно різних типах факторних систем. Найбільш об'єктивна оцінка використання матеріальних ресурсів дає показникматериалоемкости.

>Материалоемкость визначає суму матеріальних витрат: зростанняматериалоемкости збільшує суму матеріальних витрат, зниженняматериалоемкости – зменшує.

Приватні показники йдуть на характеристики ефективності споживання окремих елементів матеріальних ресурсів (основних, допоміжних матеріалів, палива, енергії та інших.), і навіть задля встановлення зниження матеріаломісткості окремих виробів (удільної матеріаломісткості).

З допомогою приватних показниківматериалоемкости аналізується зміна загальноїматериалоемкости товарної продукції під впливом структурних зрушень в споживанні матеріальних ресурсів (сировини, палива тощо.).

>Удельная матеріаломісткість то, можливо обчислена як і вартісному вираженні (ставлення вартості всіх спожитих матеріалів на одиницю продукції до її оптової ціні), і у натуральному чиусловно-натуральном вираженні (співвідношення кількості чи маси витрачених матеріальних ресурсів виробництваi-го) виду продукції до кількості випущеної продукції цього виду).

2.3 Факторний аналіз загальної матеріаломісткості продукції

У процесі аналізу фактичний рівень показників ефективність використання матеріалів порівнюють із плановим, вивчають їх динаміку і зміни, і навіть впливом геть обсяг виробництва.

>Материалоемкость, як і іматериалоотдача, залежить від обсягу валовий (товарної) продукції і на суми матеріальних витрат за її виробництво. Натомість обсяг валовий (товарної) продукції вартісному вираженні (ТП) може змінитися рахунок кількостіпроизведенной продукції (>VВП), її структури (УД) і підвищення рівня відпускних цін (ЦП).

Сума матеріальних витрат (МОЗ) також залежить від обсягу виготовленої продукції, її структури, витрати матеріалу на одиницю продукції (КР) і вартості матеріалів (>ЦМ). У результаті загальна матеріаломісткість залежить від структури вироблену продукцію, добові норми витрат матеріалів на одиницю продукції, ціни матеріальні ресурси, і відпускних ціни продукцію.Факторная модель матиме вид (>рис.1).[11]

Малюнок 2 - Схема взаємозв'язку чинників, визначальних загальну матеріаломісткість

Вплив чинників першого порядку наматериалоотдачу чи матеріаломісткість можна визначити способом ланцюгової підстановки:

Для розрахунку треба мати такі дані:

I. Витрати матеріалів виробництва продукції:

а, по плану:

>МЗпл = (>VВПплi *УРплi *Мплi);

б) за планом,пересчитанному на фактичний обсяги виробництва продукції:

>МЗусл1 = (>VВПплi *УРплi *ЦМплi) *Кпп;

в) по плановим нормам і плановим цінами на фактичний випускати продукцію:

>МЗусл2 = (>VВПфi *УРплi *ЦМплi);


р) фактично з плановим цінами:

>МЗусл3 = (>VВПфi *УРфi *ЦМплi);

буд) фактично:

>МЗф = (>VВПфi *УРфi *ЦМфi).

II. Вартість товарної продукції:

а, по плану:

>ТПпл = (>VВПплi *ЦПплi);

б) за планом,пересчитанному на фактичний обсяги виробництва, за планової структурі:

>ТПусл1 = (>VВПфi *ЦПплi) ±ТПудi;

в) фактично з плановим цінами:

>ТПусл2 = (>VВПфi *ЦПплi);

р) фактично:

>ТПф = (>VВПфi *ЦПфi).

З наведених даних про матеріальних витратах і вартості товарної продукції розраховуються показники матеріаломісткості продукції, які зручно звести в таблицю (приклад в табл. 2).


Таблиця 2 - Факторний аналіз матеріаломісткості продукції

Показник Умови розрахунку Порядок розрахункуматериало-емкости Рівеньматериало-емкости
Обсяг виробництва Структура продукції Питома витрата сировини Ціна на матеріали Відпускна ціна продукції
План План План План План План
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація