Реферати українською » Экономика » Аналіз матеріальних ресурсів підприємства


Реферат Аналіз матеріальних ресурсів підприємства

Страница 1 из 2 | Следующая страница

АНАЛІЗ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

Зміст


Запровадження 3

Оцінка якості планів матеріально-технічного постачання 6

Оцінка потреби у матеріальних ресурсах 10

Оцінка ефективність використання матеріальних ресурсів 12

Факторний аналіз загальної матеріаломісткості продукції 14

Оцінка впливу матеріальних ресурсів на обсяги виробництва продукції 20

Література 22

 

Запровадження

Необхідною умовою організації виробництва є забезпечення її матеріальних ресурсів для: сировиною, матеріалами, паливом, енергією, напівфабрикатами тощо.

Вартість матеріальних ресурсів входить у собівартість продукції з елементу «Матеріальні витрати» і включає у собі ціну їх придбання (не враховуючи ПДВ і акцизів), націнки, комісійні винагороди, сплачувані постачальницьким і зовнішньоекономічним організаціям, вартість послуг бірж, мит, плату за транспортування, збереження і доставку, здійснені сторонніми організаціями.

Задоволення потреби в матеріальних ресурсах може забезпечуватися двома шляхами: екстенсивним і інтенсивним (мал.1). Екстенсивний шлях передбачає збільшення видобутку газу і вироблених матеріальних ресурсів немає і пов'язані з додатковими витратами. З іншого боку, зростання обсягу виробництва з існуючих технологічних системах привело до того, що темпи виснаження природних ресурсів немає і рівень забруднення довкілля вийшли за припустимі межі. Тому зростання потреби в матеріальних ресурсах має здійснюватися з допомогою більш економного їх використання їх у процесі виробництва чи інтенсивним шляхом.

Мал.1. Основні шляху поліпшення забезпеченості матеріальних ресурсів для

>Изискание внутрішньовиробничих резервів економії матеріальних ресурсів становить зміст економічного аналізу, який передбачає такі етапи:
1. Оцінка якості планів матеріально-технічного постачання і аналіз їхній виконання;
2. Оцінка потреби в матеріальних ресурсах;
3. Оцінка ефективність використання матеріальних ресурсів;
4. Факторний аналіз загальної матеріаломісткості продукції;
5. Оцінка впливу вартості матеріальних ресурсів на обсяги виробництва продукції.

Джерела інформації для аналізу матеріальних ресурсів: план матеріально-технічного постачання, заявки, специфікації, договори про поставки сировини й матеріалів, форми статистичної звітності про наявність й використанні матеріальних ресурсів немає і його витратах виробництво та реалізацію продукції, планові і звітні калькуляції собівартості випущених виробів, даних про нормативи і нормах витрат матеріальних ресурсів.


1. Оцінка якості планів матеріально-технічного постачання

Важливим умовою безперебійної нормальної роботи підприємства є повна забезпеченість потреби у матеріальних ресурсах (>MPі) джерелами покриття (Uі):

>MPі = Uі .

Розрізняють внутрішні (власні) джерела та зовнішні.

До внутрішнім джерелам відносять скорочення відходів сировини, використання вторинної сировини, власне виготовлення матеріалів і напівфабрикатів, економію матеріалів результаті запровадження досягнень науково-технічного прогресу.

До зовнішніх джерелам відносять надходження матеріальних ресурсів від постачальників відповідно до укладених договорів.

Потреба завезення матеріальних ресурсів із боку визначається різницею між загальної потреби уi-м вигляді матеріальних ресурсів немає і сумою внутрішніх джерел її покриття. Ступінь забезпеченості потреби у матеріальних ресурсах договорами з їхньої поставку оцінюється з допомогою наступних показників:
- коефіцієнт забезпеченості за планом

;

- коефіцієнт забезпеченості фактичний

.

Аналіз даних коефіцієнтів проходить за кожному виду матеріалів.

Приклад.

Таблиця 1

Дані про виконання плану МТС за обсягом, якості, комплектності, тонн.

 За данимитабл.11 план щодо забезпечення підприємства матеріальних ресурсів для перевиконано на 3,2% , До>об.пл = 1,032. Проте з урахуванням договірних зобов'язань відсоток становив 98,4%  До>об.ф=0,984. Це може пов'язуватися з постачанням ресурсів понад план (збільшення обсягів виробництва) інедопоставками внаслідок порушення договірних зобов'язань.

>Определим ступінь впливу причин недопоставки:

- загальний відсоток недопоставки 100-98,4=1,6%, зокрема. у зв'язку з порушенням термінів поставки ;

- порушення якості ;

- недопоставки за обсягом ;

- недоліки за номенклатурою .

Перевіряється також якості здобутих від постачальників матеріалів, відповідність їхньої стандартам ТУ, умовам договору ЄС і у разі їх порушення пред'являються претензії постачальникам.

Особливу увагу під час аналізу приділяється виконання плану МТС за термінами поставки матеріальних ресурсів чи ритмічності поставок.

Для оцінки ритмічності поставок використовуються показники:

- коефіцієнт нерівномірності поставок матеріалів:

де x –відсоток виконання плану постачання за періодам (дням,декадам, місяців); >f – план поставки свої ж періоди;

- коефіцієнт варіації:

деf – відхилення обсягу постачання за періодам від плану;k – кількість аналізованих періодів;  - середній обсяг поставки матеріалів у період.

>Неритмичная постачання матеріальних ресурсів веде до простоїв устаткування, втрат робочого дня, необхідності понаднормових робіт. Оплата простоїв з вини робітників і понаднормових робіт веде до підвищення собівартості своєї продукції і до їх зниження прибутку підприємства.


2. Оцінка потреби у матеріальних ресурсах

Умовою безперебійної роботи підприємства є повна забезпеченість матеріальних ресурсів для. Потреба матеріальних ресурсах визначається розрізі їх видів потреби основний рахунок і не основний діяльності підприємства міста і на запаси, необхідних нормально функціонувати наприкінці періоду.

Потреба матеріальних ресурсах освіту запасів визначається трьох оцінках:

- в натуральних одиницях виміру, що необхідне встановлення потреби у складських приміщеннях;

- в грошової (вартісної) оцінці виявлення потреби у оборотних коштах і ув'язування з фінансовою планом;

- в днях забезпеченості – з метою планування й контролю над виконанням графіка поставки.

Забезпеченість підприємства запасами в днях обчислюється за такою формулою:

,

де З>дн – запаси сировини й матеріалів, в днях;
З>mi – запаси і-ого виду матеріальних ресурсів у натуральних чи вартісних показниках,
>P>дi – середній денний витратаi-ого виду матеріальних ресурсів у тієї ж одиницях виміру.

Середній денний витрата кожного виду матеріалів розраховується розподілом сумарного витратиi-ого виду матеріальних ресурсів за аналізований період (>MРі) кількості календарних періодів (Д):

.

У процесі аналізу фактичні запаси найважливіших видів сировини й матеріалів зіставляють з нормативними і виявляють відхилення.

Перевіряють також стан запасів сировини й матеріалів для виявлення зайвих і непотрібних. Їх можна встановити за даними складського обліку шляхом порівняння приходу і витрати. Донеходовим відносять матеріали, якими був витрат понад рік.


3. Оцінка ефективність використання матеріальних ресурсів

У процесі споживання матеріальних ресурсів у виробництві відбувається їх трансформація в матеріальні витрати, тому рівень їхнього витрати визначається через показники, обчислені з суми матеріальних витрат.

Для оцінки ефективності матеріальних ресурсів використовується система узагальнюючих і доходи приватних показників (табл. 2).

Застосування узагальнюючих показників в аналізі дозволяє їм отримати загального уявлення про рівень ефективність використання матеріальних ресурсів немає і резервах його підвищення.

Приватні показники йдуть на характеристики ефективності споживання окремих елементів матеріальних ресурсів (основних, допоміжних матеріалів, палива, енергії та інших.), і навіть задля встановлення зниження матеріаломісткості окремих виробів (удільної матеріаломісткості).

Таблиця 2

Показники ефективності матеріальних ресурсів

Показники Формула розрахунку Економічна інтерпретація показника

1. Узагальнюючі показники

Матеріаломісткість продукції (>ME)

>Отражает величину матеріальних витрат, що припадає на

1 крб. випущеної продукції

>Материалоотдача продукції (МО)

Характеризує вихід продукції з кожного рубля спожитих матеріальних ресурсів

Питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції (УМ)

>Отражает рівень використання матеріальних ресурсів, і навіть структуру (матеріаломісткість продукції)

Коефіцієнт використання матеріалів (KM)

Показує рівень ефективність використання матеріалів, дотримання норм їхньої витрати

2. Приватні показники

>Сирьеемкость продукції (СМЕ)

>Металлоемкость продукції (>ММЕ)

>Топливоемкость продукції (>ТМЕ)

Енергоємність продукції (>ЭМЕ)

Показники відбивають ефективність споживання окремих елементів матеріальних ресурсів на 1 крб. випущеної продукцією
>Удельная матеріаломісткість вироби (ДУМКАХ)

Характеризує величину матеріальних витрат, витрачених одне виріб

Залежно від специфіки виробництва приватними показниками може бути:сирьеемкость – у переробній галузі;металлоемкость – у машинобудуванні і металообробній промисловості; років паливомісткість і енергоємність – на підприємствах ТЕЦ;полуфабрикатоемкость – в складальних виробництвах тощо.

>Удельная матеріаломісткість окремих виробів то, можливо обчислена як і вартісному, і уусловно-натуральном і натуральному вираженні.

У процесі аналізу фактичний рівень показників ефективність використання матеріалів порівнюють із плановим, вивчають їх динаміку і зміни.

4. Факторний аналіз загальної матеріаломісткості продукції

Матеріаломісткість, як і іматериалоотдача, залежить від обсягу товарної (валовий) продукції і на суми матеріальних витрат за його виробництво. Натомість обсяг товарної (валовий) продукції вартісному вираженні (ТП) може змінитися з допомогою кількості вироблену продукцію (>VВП), її структури (УД) й досяг рівня відпускних цін (ЦП). Сума матеріальних витрат (МОЗ) також залежить від обсягу виготовленої продукції, її структури, витрати матеріалу на одиницю продукції (КР) і вартості матеріалів (>ЦМ). У результаті загальна матеріаломісткість залежить від структури вироблену продукцію, добові норми витрат матеріалів на одиницю продукції, ціни матеріальні ресурси, і відпускних ціни продукцію. (див. мал.5).

>Факторная модель матиме вид

>Рис. 1. Схемафакторной системи матеріаломісткості

Вплив чинників першого порядку наматериалоотдачу чи матеріаломісткість можна визначити способом ланцюгової підстановки:

Для розрахунку треба мати такі дані:

I. Витрати матеріалів виробництва продукції:
а, по плану: МОЗпл = (>VВП>плi .КР>плi . М>плi);
б) за планом,пересчитанному на фактичний обсяги виробництва продукції: МОЗ>усл1 = (>VВП>плi .КР>плi . >ЦМ>плi) . До>пп ;
в) по плановим нормам і плановим цінами на фактичний випускати продукцію: МОЗ>усл2 = (>VВП>фi . КР>плi . >ЦМ>плi);
р) фактично з плановим цінами: МОЗ>усл3 = (>VВП>фi . КР>фi . >ЦМ>плi);
буд) фактично: МОЗф = (>VВП>фi . КР>фi . >ЦМ>фi).

II. Вартість товарної продукції:
а, по плану: ТПпл = (>VВП>плi . ЦП>плi);
б) за планом,пересчитанному на фактичний обсяги виробництва, за планової структурі: ТП>усл1 = (>VВП>фi . ЦП>плi)±>DТП>удi ;
в) фактично з плановим цінами: ТП>усл2 = (>VВП>фi . ЦП>плi);
р) фактично: ТПф = (>VВП>фi . ЦП>фi).

З наведених даних про матеріальних витратах і вартості товарної продукції розраховуються показники матеріаломісткості продукції. Розрахунки зручно звести в табл. 3.

Показник Умови розрахунку

Порядок розрахункуматериало-
ємності

Рівеньматериало-
ємності

Обсяг виробництва Структура продукції Питома витрата сировини Ціна на матеріали Відпускна ціна продукції
План План План План План План    
>Усл.1 Факт План План План План    
>Усл.2 Факт Факт План План План    
>Усл.3 Факт Факт Факт План План    
>Усл.4 Факт Факт Факт Факт План    
Факт Факт Факт Факт Факт Факт    

Таблиця 3

Факторний аналіз матеріаломісткості продукції

Потім переходять до вивчення матеріаломісткості окремих видів продукції і на причин зміни її. Вона залежить від норм витрати матеріалів, їх вартості і відпускних ціни продукцію.

 


5. Оцінка впливу матеріальних ресурсів на обсяги виробництва продукції

Вплив матеріальних ресурсів на обсяги виробництва продукції розраховується з урахуванням наступній залежності:

ВП = МОЗ . МО чи ВП =МЗ/МЕ .

Для розрахунку впливу чинників на обсяг випуску продукції з першої формулі можна застосувати спосіб цепних підстановок, абсолютних чи відносних різниць, інтегральний метод, а, по другий – лише прийом цепних підстановок чи інтегральний метод.

Результатів аналізу матеріальних витрат використовуються при нормуванні витрат сировини й матеріалів на виготовлення продукції, і навіть щодо загальної потреби у матеріальних ресурсах виконання виробничої програми.

Рішення аналітичних завдань із оцінці ефективність використання матеріальних ресурсів немає і забезпеченості підприємства сировиною і матеріалами є саме логістики, зокрема у складання заявок, вибору постачальників, управлінню запасами, визначенню оптимальної партії поставлених ресурсів.

За підсумками проведеного аналізу, у висновок виробляютьподчет резервів підвищення ефективність використання матеріальних ресурсів, не які у звітному року. Ними може бути підвищення технічного рівня виробництва з допомогою запровадження нових виробничих технологій, механізації і автоматизації виробничих процесів, зміни конструкцій і технологічних характеристик виробів, поліпшення організації та обслуговування виробництва, поліпшення МТС і видів використання матеріальних ресурсів немає і ін. Економія (Еге) від даних заходів може бути оцінена за такою формулою:

;

де М1, М0 - норма витрати матеріалу доі після запровадження заходи; 
>ЦМ - ціна матеріалу; >VBП>m - випускати продукцію в натуральному вираженні з впровадження заходи й кінця року, Змр - витрати, пов'язані із застосуванням заходи.


Література

1.Абрютина М.С. Економічний аналіз торгової діяльності. Навчальний посібник. – М.: « Річ навіть і сервіс», 2000.

2. Аналіз господарської діяльності промисловості під ред. В.І.Стражева. –Мн.:Виш.шк.,1999.

3.Абрютина М.С. Грачов А.В. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства.Учебно-практическое посібник. – М.: «Річ навіть і сервіс», 1998.

4. БакановМ.И. Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. - М.: Підручник Фінанси і статистика, 1997.

5. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз. – М.: Видавництво «Бухгалтерський облік», 1998.

6.Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік, аналіз господарської діяльності й аудит за умов ринку. – М.: Перспектива, 1992.

7. КравченкаЛ.М. Аналіз господарської діяльності торгівлі: Підручник для вузів. –Мн.:Виш. шк., 1995.

8. КравченкаЛ.М. Аналіз господарську діяльність підприємств комунального харчування:Учебно-практическое посібник. –Мн.: «Фінанси, облік, аудит», 1998.

9. Ковальов В.В.,Патров В.В. Як читати баланс. – М.: Фінанси і статистика, 1998.

10. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз. Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності. – М.: Фінанси і статистика, 1996.

11.Любушин М.П.,Лещева В.Б., Дьякова В. Г. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства. Навчальний посібник для вузів. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

12.МаркарьянЭ.А., Герасименко Г.П. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – Ростовн/Д.: Видавництво Зростання., ун-ту, 1994.

13. Методика економічного аналізу промислового підприємства (об'єднання). / Під ред.Бужинекого А.І., Шеремета А.Д. – М.: Фінанси і статистика, 1998.

14.Негашев Є.В. Аналіз фінансів підприємства у умовах ринку. –М.:Виш. шк. , 1997.

15. Палій В.Ф.,Суздальцева Л. П. Техніко-економічний аналіз виробничо-господарської діяльності машинобудівних підприємств. – М.: Машинобудування, 1989.

16. ПєшковаЕ.П. Маркетинговий аналіз діяльності фірми. – М.: «>Ось-89», 1998.

17.Риполь-СарагосиФ.Б. Фінансовий і управлінський аналіз. –М.: Видавництво Пріор, 1999.

18. Рішар Жак. Аудит і аналіз господарську діяльність підприємства. –М.: Аудит.ЮНИТИ, 1997.

19.СавицкаяГ.В. Аналіз господарську діяльність підприємства. –>Мн.:ИП «>Экоперспектива», 1998.

20.СавицкаяГ.В. Аналіз господарську діяльність підприємства АПК: Навчальний посібник. –Мн.:ИП «>Экоперспектива», 1999.

21. Шишкін О.К.,Микрюков В.А.,Дишкант І.Дз. Облік, аналіз, аудит для підприємства: Навчальний посібник для вузів. – М.: Аудит,ЮНИТИ, 1996.

22. Шеремет А.Д. Комплексний економічний аналіз діяльності підприємства (питання методології). – М.:Экономика,1974.

23. Шеремет А.Д.,СайфулинР.С. Методика фінансового аналіз підприємства. – М.:Инфра –М, 1996.

24. Шеремет А.Д.,Негашев Є.В. Методика фінансового аналізу. – М.:Инфра – М,

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація