Реферати українською » Экономика » Аналіз діяльності підприємства на прикладі ТОВ "Аврора-принт"


Реферат Аналіз діяльності підприємства на прикладі ТОВ "Аврора-принт"

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

>1.Понятие й економічні показники економічну ефективність діяльності підприємства

>2.Оценка узагальнюючих показників діяльності ТОВ «>Аврора-принт»

>2.1Общая характеристика підприємства

>2.2Обобщающие показники ефективності функціонування підприємства міста і їх науковий аналіз

>3.Основние напрями підвищення економічну ефективність ТОВ «>Аврора-принт»

Укладання

Список використаних джерел


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У ринковій практиці господарювання зустрічаються найрізноманітніші форми прояви економічну ефективність. Технічні й економічні аспекти ефективності характеризують розвиток основних факторів виробництва і результативність їх використання. Соціальна ефективність відбиває вирішення соціальних завдань. Зазвичай соціальні результати тісно пов'язані з економічними, оскільки основу будь-якого прогресу становить розвиток матеріального виробництва. У разі ринку підприємство, будучи економічно самостійним товаровиробником, вправі використовувати будь-які оцінки ефективності розвитку власної виробництва, у рамках встановлених державою податкових відрахувань і соціальних обмежень.

Актуальність теми курсової роботи зумовлює те що, що за умови ринкової економіки від іноземних підприємств потрібно підвищення ефективності виробництва, випуску конкурентоспроможної своєї продукції основі впровадження технологій, ефективніші форми господарювання, подолання безгосподарності активізації підприємницької роботи і ініціативи, досягнення стійкого фінансового стану. Сталий фінансове становище підприємства перестав бути подарунком долі чи щасливим випадком його власної історії, а результатом вміло прорахованого управління всієї сукупністю виробничих господарських чинників, визначальних результати діяльності підприємства.

Важливу роль визначенні результатів виробничо-фінансову діяльність підприємства відводиться аналізу господарську діяльність.
З його допомогою ми виробляється стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани і управлінські рішення, здійснюється контролю над виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підрозділів, і співробітників. Кваліфіковані фахівці повинні добре знати як загальні закономірності й розвитку Республіки Білорусь у за умов ринкових відносин, а й до тонкощів відчувати прояви загальних, специфічних та порожніх приватних економічних законів у практиці свого підприємства, своєчасно реагувати попри всі зміни.

За сучасних умов істотно зріс інтерес економічного процесу об'єктивною ситуацією і достовірну інформацію фінансове стані людини і ділову активність підприємств. Усі суб'єкти ринкових відносин – власники (акціонери), інвестори, банки, біржі, постачальники, покупці, замовники, страхові компанії, рекламні агентства зацікавлені у однозначної оцінці конкурентоспроможності та надійності своїх партнерів.

Об'єкт дослідження – ТОВ «>Аврора-принт».

Предмет дослідження – комплекс питань оцінки й аналізу ефективності роботи підприємства.

Метою курсової роботи є підставою розробка напрямів підвищення економічну ефективність діяльності ТОВ «>Аврора-принт».

Досягнення поставленої мети може роботі ставляться такі:

– розкрити поняття економічного ефективності функціонування підприємства;

–проаналізувати узагальнюючих показників ефективності функціонування ТОВ «>Аврора-принт»;

–розробити напрями підвищення ефективності діяльності ТОВ «>Аврора-принт».

Теоретична частина курсової роботи спирається на інформацію літературних джерел,раскривающую питання ефективності функціонування підприємства, серед авторів можна назвати А. І. Ільїна, Р. З.Сушу, У. Я.Хрипача та інших. Аналітична частина курсової роботи спирається на статистичну і бухгалтерську інформацію ТОВ «>Аврора-принт».


1.>ПОНЯТИЕ ІПОКАЗАТЕЛИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Термін «ефективність» універсальний, його застосовують в усіх галузях людської діяльності: економіці, політиці, науці, техніці, культури і т. буд. У смисловому плані ефективність пов'язується, по-перше, з результативністю роботи, чи дії, а по-друге, зекономичностью, тобто мінімальним обсягом витрат виконання даної роботи, чи дії. Одна результативність неспроможна всебічно характеризувати ефективність, оскільки не може бути досягнуто результату, але з найкращий. Економічність теж характеризує ефективність, оскільки може бути мінімальних витрат при невисоких результатах. Тому під ефективністю розуміється рівень (ступінь) результативності роботи, чи дії порівнянні з зробленими витратами [10, з. 352].

У фундаменті економічної літературі зустрічається кілька визначень ефективності.

А.І. Ільїн в навчальному посібнику з економіки підприємства дав таке визначення: «Ефективність означає результативність господарську діяльність, співвідношення між досягнутими результатами й видатками живої і упредметненого праці. Рівень ефективності характеризує рівень розвитку продуктивних зусиль і є найважливішим показником розвитку». На підприємстві витрати мають формуавансируемого основного і обіговогокаптала, а кінцеві результати – форму прибутку. Отже, показник ефективності дає чітке уявлення у тому, якою ціною підприємство спромігся на прибуток [18, з. 638].

Збіг з позицією А.І. Ільїна має визначення ефективності, наведене в навчальному посібнику з економіки підприємстваГ.З. Суші: «Ефективність підприємства означає його результативність разом й характеризується ставленням результату до витрат» [13, з. 132].

>В.Я.Хрипач в навчальному посібнику з економіки підприємства визначив ефективність так: «Ефективність (від латинського слова «>effectus» – виконання, дію) означає результат, наслідок певних причин, дій. Ефективність підприємства можна з'ясувати, як ставлення результатів господарську діяльність до витрат ресурсів, що необхідні цієї діяльності» [14, з. 123].

Ефективність – це результативність реального процесу діяльності. Вона відповідає рівню розвитку та рівень використання ресурсів, поточних витрат разом й характеризується успіхами у досягненні прибутку – кінцевого результату господарсько-фінансової діяльності.

Критерій – цільової показник, яким можна будувати висновки про досягненні певного рівня ефективності. Для будь-який організації критерієм ефективності служить збільшення усе те, що становить йому цінність у цьому чи майбутньому, тобто збільшення багатства. Критерієві збільшення багатства відповідає багато показників, які можна представлені співвідношенням результату (ефекту) і витрат (ресурсів) господарську діяльність [18, з. 639].

Підприємства всіх галузей національної економіки мають забезпечувати досягнення максимальних господарських результатів за оптимального економічний потенціал, відносному скороченні витрат виробництва та звернення, високий рівень роботи. Ефективність необхідно вивчати системно. У систему дослідження слід залучити показники оцінки раціональності використання коштів у оплату праці та інших витрат утримання персоналу підприємства, довгострокових, нематеріальних, поточних (оборотних) активів, продуктивність праці,фондоотдачу, рентабельність та інших.

Класифікацію форм прояви ефективності можна навести за такими ознаками:

– за рівнем розгляду (економіки загалом, регіональна, галузева, територіальних комплексів; госпрозрахункова ефективність);

– за рівнем охоплення результату: загальна (соціально-економічна) ефективність; приватна (соціальна) ефективність [18, з. 640].

Економічний ефект – результат продуктивного використання ресурсів, лише ефективність визначається тому випадку всім застосованим у виробництві ресурсів, й інші – до фактично витраченої їх останній частині і процесі виробництва за певний період [14, з. 127].

Найважливіші чинники, мають вплив для підвищення ефективності виробництва товарів та послуг, можна згрупувати на внутрішні, залежать від діяльності персоналу підприємства, і його зовнішні, які залежать з посади підприємства.

Не залежить від підприємств правила економічної поведінки, розроблювані органами влади, й економічні показники оцінки ефективності функціонування підприємства, прийняті власником майна. Так, кількість податків, податкову базу і величину оподаткування встановлюються законодавчій і контролюються виконавчої влади. Широкий перелік податків і завищеному рівні оподаткування, складність обліку, і розрахунку оподатковуваної бази, часта зміна нормативної інформації ускладнюють роботу підприємств і є несприятливими чинниками для національних інтересів та іноземних інвесторів. Зменшення податкового тиску з боку держави сприяє розширенню підприємництва [10, з. 373].

Чинники підвищення ефективності, залежать від персоналу підприємства, включають:

– застосування інновацій у розвиток підприємства;

– раціональне використовувати майно;

– збільшення обсягу виробництва;

– стимулювання персоналу [18, з. 658].

Усі перелічені інші чинники підвищення ефективності підприємства реалізуються персоналом. Від чіткої системи стимулювання всіх категорій працівників за кінцеві результати своєї роботи залежить успіх підприємства.

Шляхи підвищення ефективності виробництва – це комплекс конкретних заходів із зростанню ефективності виробництва, у заданих напрямах. Основні шляху підвищення ефективності виробництва такі: зниження трудомісткості і підвищення продуктивність праці, зниження матеріаломісткості продукції і на раціональне використання природних ресурсів, зниження фондоємності продукції і на активізація інвестиційної підприємств [13, з. 143].

В усіх випадках, коли підвищення якості продукції, впровадження нової техніки, передового досвіду, технічне переозброєння та їх реконструкція, впровадження нового господарського механізму впливають на кінцеві результати своєї роботи підприємств, слід як із плануванні, оцінки якості та стимулюванні діяльності трудових колективів, і при економічному аналізі повністю виявити та врахувати весь ефект, отриманий з допомогою трьох чинників.

Найважливішим попереднім умовою створення цілісного й ефективного господарського механізму, адаптації підприємств до місцевих умов регульованого ринку є подальша розробка комплексу теоретичних і методичних питань у плануванні, обліку, аналізі та стимулюванні економічну ефективність громадського виробництва [18, з. 650].

Економічна ефективність підприємства означає його результативність разом й характеризується ставленням результату до витрат. Результати і їхньої витрати вимірюються в натуральному, трудовому і вартісному вираженні. Результат виявляється у різних формах: створення конкурентоспроможного зразка продукції, прибуток від реалізації зростаючого обсягу виробництва, кількість нових виробів. Натуральне втілення результату непорівнянно зі вартісними витратами. Як витрати, і результати їхнього порівняння подати в грошову оцінку [10, з. 363].

Виробнича діяльність кожного підприємства пов'язана з вартісними витратами. Одні витрати є поточними і позначаються на собівартості продукції (робіт, послуг), інші – капітальними,увеличивающими вартість майна. Усі види витрат спрямовані отримання результату. Зіставлення результату витрат у вартісному вираженні дає чітке уявлення про рівень економічну ефективність.

Для розрахунку показників економічну ефективність доцільно класифікувати витрати й результати. Об'єктом капітальних видатків є підприємство у цілому, або якесь підрозділ: цех, ділянку, технологічне устаткування. Витрати, спрямовані на майно, повинні окупитися. Поточні витрати групуються за видами продукції (собівартість однієї чи партії виробів), підприємством та її підрозділам (собівартість продукції цеху чи підприємства). Класифікація результату в вартісному вираженні характеризується виручкою від, маржею чи прибутком. Виручка від підрозділяється за номенклатурою продукції і на підрозділам суб'єкта господарювання. Прибуток сприймається як узагальнюючий показник результату загалом підприємству, підрозділам, товару, послузі [14, з. 129].

Кожне підприємство будує свою систему показників економічну ефективність виходячи з розуміння необхідності такої інформації і стимулів до підвищення економічну ефективність.

З погляду економічної теорії та практики виділяють приватні та узагальнюючі показники, і навіть критерій (мірило) економічну ефективність підприємства.

Вихідні позиції на формування системи показників економічну ефективність такі:

– необхідно показати приватні показники ефективності поточних витрат з видам продукції;

– потрібно розрахувати приватні показники ефективності капітальних видатків по виробничим підрозділам;

– доцільно вибрати узагальнюючі показники ефективності поточних витрат з всієї продукції і на видам діяльності підприємства;

– слід сформувати узагальнюючі показники ефективність використання всього майна;

– необхідно обгрунтувати вибір критерію чи мірила економічну ефективність діяльності підприємства для короткострокового і довгострокового періодів [18, з. 649].

Модель розрахунку приватних і узагальнюючих показників, і навіть критерію економічну ефективність діяльності підприємства виглядає так:

Економічна ефективність = Результат /Затрати(1.1)

чи

Економічна ефективність = Витрати /Результат.(1.2)

Основним приватним показником є продуктивності праці, який розраховують під час ділення виручки від продукції підприємства на середньорічну кількість персоналу. Приватні показники економічну ефективність поточних витрат розраховуються шляхом розподілу прибутку на собівартість одиниці виробленої продукції. Такі є у планової та фактичній калькуляції собівартості і кожного вироби [13, з. 137].

Узагальнюючий показник ефективності поточних витрат розраховується аналогічно, лише з всієї продукції у період (місяць, квартал, рік) роботи підприємства.

Підприємство одержує прибуток (збитки) тільки від основний продукції (послуги), а й від фінансових операцій, іншій діяльності. Перевищення поточних надходжень (обсягу продажу) над витратами дає чітке уявлення про балансового прибутку та ефективності.

Приватні показники економічну ефективність капітальних видатків розраховуються за тими виробничим підрозділам, де у бухгалтерський облік ведеться рахунок прибутків, збитків і розбазарювання майна. Основні показники – рентабельність активів ікапиталоотдача [14, з. 132].

Вихідні дані до розрахунку рентабельності і ділову активність підприємства є у державної статистичної звітності «Баланс підприємства» і «Звіт про прибутків і збитках».

Для кількісної характеристики критерію економічну ефективність з наведених вихідних даних слід виділити кінцевий результат й освоєно основні (базові) капітальні витрати. Балансова прибуток – це узагальнюючий, але проміжний результат. Після сплати податків залишається чистий прибуток, котра, за суті є кінцевою результатом діяльності підприємства міста і свідчить про зростання вартості власного капіталу. Сукупні активи відбивають вартість майна, набутого за власні і позикові кошти. Основною складової сукупних активів є майно, оплачений власником.Заемние кошти, зазвичай, видаються під гарантію власні кошти підприємства. Суб'єкт господарювання оплачує користування необхідними ресурсами відповідний відсоток, який знаходить свій відбиток у розрахунку балансового прибутку [18, з. 650].

За логікою міркування кінцевим результатом діяльності підприємства у вартісному вираженні є чистий прибуток, а витратами – чисті активи, чи власний капітал. Чисті активи – це, придбане за кошти. Критерієм економічну ефективність підприємства протягом року є рентабельність власного капіталу.

Економічна ефективність підприємства протягом року дорівнює чистий прибуток діленої на власний капітал. Це порівнюється зі роботою конкурентів протягом року. Оскільки підприємство функціонує багато років живе, треба вважати економічну ефективність за довгостроковий період. Торішній чистий прибуток є джерелом виплати доходу власникам майна України та фінансування розвитку. Частина прибутку, використана на розширене відтворення активів, побільшує їхні вартість. Власний капітал поповнюється цю суму. Нагромадження майна за літами стосовно власного капіталу дає чітке уявлення про рівень приросту чистих активів чи вартості підприємства [10, з. 366].

Критерієм економічну ефективність підприємства за довгостроковий період є зростання вартості власного капіталу. Динаміка вартості підприємства з років його існування дає об'єктивну характеристику економічну ефективність тоді як конкурентами. Якщо цей період державі спостерігалася велика інфляція, її треба і вивести ринок із розрахунку економічну ефективність задля забезпечення порівнянності з роботою аналогічних підприємств у інших країнах.

Для оцінки й аналізу економічну ефективність виробництва застосовуються диференційовані і узагальнюючі показники ефективності. Ефективність використання будь-якого жодного виду витрат і мінеральних ресурсів виявляється у системі диференційованих показників ефективності. До них належать: продуктивності праці чи трудомісткість,материалоотдача чи матеріаломісткість продукції, фондовіддача чифондоемкость,капиталоотдача чи капіталомісткість. Диференційовані показники ефективності розраховуються як ставлення випуску продукції до окремих видів витрат чи ресурсів навпаки – витрат чи ресурсів до випуску продукції [2, з. 126].

Для оцінки економічну ефективність загалом республіці, регіону, підприємству застосовуються

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація