Реферати українською » Экономика » Порядок обліку експлуатації та вибуття власних основних засобів


Реферат Порядок обліку експлуатації та вибуття власних основних засобів

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Запровадження

Стрімкі темпи розвитку ринкової економіки Росії призводять до постійної зміни законодавства, регулюючому ринкові відносини. Прийнято такі основні документи, як Податковий кодекс РФ у двох частинах, постійно запроваджують нові стандарти по бухгалтерського обліку, з початку 2001 року - Росія перейшла нового план рахунків бухгалтерського обліку.

Прийняття нових стандартів обліку, і законодавчих актів, регулюючих питання оподаткування, тягнуть у себе значних змін у питаннях бухгалтерського обліку, і оподаткування господарських операцій із об'єктами основних засобів.

Так відбулися зміни, пов'язані із переходом вітчизняного бухгалтерського обліку на міжнародні стандарти.

Що стосується бухгалтерського обліку ці зміни зв'язані з уведенням у дію з 01.01.2004 р.:

- нових Методичних вказівок по бухгалтерського обліку основних засобів;

- з появою нових тих нормативних документів, що регламентують правила бухгалтерського обліку основних засобів, зокрема, Положення по бухгалтерського обліку «Інформація про участь у спільної прикладної діяльності»ПБУ 20/03 та інших.;

- нових уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку основних засобів.

Що стосується податковий облік ці зміни пов'язані коли став дію з 01.01.2004 р. численних зміни й доповнення в глави 21 «Податок на додану вартість» і глави 25 «Податок з прибутку організацій» частині другій Податкового кодексу РФ.

За обмежених фінансових ресурсів у сучасних умовах розвитку, високого рівня зношеності основних засобів важливого значення набуває вибір облікової політики на підприємствах залучення інвестицій і оновленню основний капітал.

Також хочеться відзначити, що найбільші складнощі у діяльності працівників бухгалтерських служб викликає запитання оподаткування операцій із основні засоби, зокрема питання обліку податку додану вартість, податок з прибутку в різних стадіях руху основних засобів (від стадії надходження до стадії вибуття з організації).

Облік займає одне з головних місць у системи управління. Він відбиває регіональні процеси виробництва, і розподілу і споживання, характеризує фінансове становище підприємства, є підставою для планування своєї діяльності.

Протягом тривалого використання кошти надходять на підприємство й нам передаються в експлуатацію; зношуються внаслідок експлуатації; піддаються ремонту, з якого відновлюються їх фізичні якості; переміщаються всередині підприємства; вибувають з підприємства внаслідок старості чи недоцільність подальшого застосування. Однією з показників ефективного застосування основних фондів є збільшення: часу на їхнє роботи (шляхом скорочення простоїв); коефіцієнта змінності; продуктивності (з урахуванням впровадження нової техніки і технології); фондовіддачі (т. е. збільшення випуску продукції, обсягу виконуваних робіт і постачальники послуг за кожен карбованець основних фондів).

Актуальність теми: «Порядок обліку експлуатації і вибуття власних основних засобів» у тому, основні кошти грають величезну роль процесі роботи, оскільки вони у своєї сукупності утворюютьпроизводственно–техническую базу визначають виробничу міць підприємства. Вартість основних засобів, сума зносу займають велику питому вагу на майнових питаннях і собівартості продукції, і навіть впливають на розмір прибутків і податків підприємства.

Метою курсової роботи є підставою вирішення завдань, поставлених перед ній:

- розкрити економічний зміст поняття «власних основних засобів»;

- дати характеристику фінансово-господарську діяльність об'єкта дослідження;

- показати:

- фінансовий облік експлуатації і вибуття основних засобів;

- податковий облік експлуатації і вибуття основних засобів;

- управлінський облік руху основних засобів;

- проаналізувати дисконтних процедур рухом основних засобів підприємства.

Курсова робота має важливого значення, т. до. у ній розглянуті актуальні питанняучету вибуття власних основних засобів з цих річний звітності за 2003 і 2004 рр. Управління спеціального захищеного зв'язку (>УСС) по Орловської області.

1 Економічне зміст поняття «власні кошти»

Власні кошти становлять основу матеріально-технічної бази організації, визначають її технічний рівень, асортимент, кількість і якість своєї продукції, виконуваних робіт, надання послуг.

Ефективність використання власних основних засобів значною мірою залежить від організації бухгалтерського обліку, оскільки саме системі бухгалтерського обліку формується більшість інформації, яка потрібна на прийняття управлінські рішення. До такої інформації, зокрема, ставляться відомості про наявність та в технічному стані об'єктів власних основних засобів, одержувані у процесі інвентаризації. За підсумками зазначеної інформації приймають рішення про списання з балансу невикористовуваних об'єктів власних основних засобів шляхом продажу чи ліквідації [23,с.7].

Для ідентифікації активів організації як власних основних засобів необхідно враховувати визначення, які у нормативні акти по бухгалтерського обліку, приймаючи до уваги, що ці визначення мають окремі відмінності.

Відповідно до пункту 46 Положення ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності Російській Федерації, затвердженого наказом Мінфіну Росії від 29 липня 1998 р. №>34н, кошти – це сукупністьматериально-вещественних цінностей, використовуваних як коштів праці під час виробництва продукції, виконанні робіт чи наданні послуг або керувати організацією протягом періоду, перевищує 12 місяців, чи звичайного операційного циклу, коли він перевищує 12 місяців.

Для цілей бухгалтерського обліку поняття «кошти» розкривається через конкретний перелік одноразово виконуваних умов, встановлених Положенням по бухгалтерського обліку «Облік основних засобів»ПБУ 6/01.

Відповідно до п. 4ПБУ 6/01 як основних засобів до бухгалтерського обліку може з'явитися майно, яке одноразово відповідає наступним умовам:

- використовується у виробництві продукції, і під час робіт чи наданні послуг або для управлінських потреб організації;

- використовують у протягом багато часу, тобто. терміну корисного використання, тривалістю понад 12 місяців, або звичайного операційного циклу, коли він перевищує 12 місяців;

- не передбачається наступна перепродаж даних активів;

- може бути організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому.

Відповідно доПБУ 6/01 активи приймаються до бухгалтерського обліку як об'єкти основних засобів виходячи тільки з терміну їхніх корисного використання.

Термін корисного використання є період, протягом якого використання об'єкта основних засобів приносить економічні вигоди (дохід) організації.

Предмети з терміном корисного використання, перевищує 12 місяців, або звичайний операційний цикл, коли він перевищує 12 місяців, незалежно від своїх вартості, повинні ставитися до основних засобів, а предмети з терміном корисного використання менш 12 місяців повинні враховуватися стосовно порядку, встановленому для обліку матеріалів.

Відповідно до роз'ясненням департаменту методології бухгалтерського облік і звітність Мінфіну РФ термін звичайний операційний цикл є характеристикою виробничого процесу як середня тривалість виготовлення продукції (роботи, послуги) з початку до закінчення конкретної організації. Якщо ж звичайний операційний цикл у створенні становить 15 місяців, то кошти праці з терміном корисного використання до 15 місяців можуть враховуватися як матеріали, а з терміном понад 15 місяців повинні враховуватися як кошти.

Для цілей бухгалтерського обліку організаціям дозволено списувати до витрат виробництва чи Витрати продаж об'єкти основних засобів вартістю трохи більше 10000 рублів за одиницю чи іншого ліміту, встановленого в облікову політику, з технологічних особливостей. Причому у цілях забезпечення схоронності цих об'єктів у виробництві або за експлуатацію у організації може бути організований належний контролю над рухом [23,с.10].

>ПБУ 6/01 відносить до основних засобів: будинку, споруди, робітники і силові машини та устаткування, вимірювальні і регулюючі прилади й устрою, обчислювальну техніку, транспортні засоби, інструмент, виробничий і Київський господарський інвентар з туалетним приладдям, робочий, продуктивний та племінної худобу, багаторічні насадження, внутрішньогосподарські шляхи і інші відповідні об'єкти.

Відповідно до п. 17ПБУ 6/01 до основних засобів віднесено також квартири, які раніше враховувалися у складі нематеріальних активів.

НормиПБУ 6/01 не застосовують у відношенні:

- машин, устаткування й інших аналогічних предметів, котрі значаться як готові вироби на яких складахорганизаций-изготовителей, як товари на яких складах організацій, здійснюють торгову діяльність;

- предметів, зданих в монтаж чи які підлягають монтажу, що у шляху;

- капітальних та фінансових вкладень.

>ПБУ 6/01 поділяє об'єкти основних засобів наамортизируемое іамортизируемое майно.

У бухгалтерської звітності підлягає розкриття з урахуванням суттєвості, наступна інформація:

- про початкової вартості і сумі нарахованої амортизації по основним групам основних засобів початку і поклала край звітного року;

- про рух основних засобів протягом звітного року у основним групам (надходження, вибуття тощо.);

- про засоби оцінки об'єктів основних засобів, отриманих за договорами, яка передбачає виконання зобов'язань (оплату) негрошовими засобами;

- про зміни вартості основних засобів, у якій прийняті до бухгалтерського обліку (добудова, дообладнання, реконструкція, часткова ліквідація і переоцінка об'єктів) та інших.

Прийнята організацією сукупність способів ведення бухгалтерського обліку основних засобів має бути відбита в облікову політику організації з метою бухгалтерського обліку.

Відповідно до статтею 257 глави 25 НК РФ з метою податкового обліку під основні засоби розуміється частина майна, що у ролі коштів праці для та її реалізації товарів (виконання, надання послуг) або заради управління організацією.

Глава 25 НК РФ також поділяє об'єкти основних засобів наамортизируемое іамортизируемое майно.

>Амортизируемим майном визнається майно з терміном корисного використання більш 12 місяців, і початкової вартістю понад 10 000 рублів.

Основні кошти вартістю до 10000 крб. включно, враховані як такі з метою бухгалтерського обліку, з оподаткування прибутку не зізнаються основні засоби.

Главою 25 НК РФ встановлено, щоамортизируемому майну не ставляться земля й інші об'єкти природокористування (вода, надра та інші природні ресурси).

Для цілей податкового обліку у складіамортизируемого майна не включаються:

- майно бюджетних установ, крім майна, придбаного у через відкликання здійсненням підприємницької роботи і використовуваного реалізації такий діяльності;

- майно некомерційних організацій, здобуту у ролі цільових надходжень чи придбане рахунок коштів цільових надходжень і що використовується реалізації некомерційної діяльності;

- майно, придбане (створене) з допомогою бюджетних коштів цільового фінансування. Зазначену норму не застосовується у відношенні майна, отриманогоорганизацией-налогоплательщиком при приватизації;

- об'єкти зовнішнього благоустрою (об'єкти організації лісового господарства, об'єкти дорожнього господарства, спорудження яких мало при потягом джерел бюджетного чи іншого аналогічного цільового фінансування, спеціалізовані споруди судноплавної обстановки) та інші аналогічні об'єкти;

- продуктивну худобу, буйволи, воли, яки, олені, інші одомашнені дикі тварини (крім робочого худоби);

- придбані видання (книжки, брошури і інші схожі об'єкти), витвори мистецтва;

Що стосується основних засобів податковий облік ввозяться цілях формування повною і достовірною інформації про порядок обліку з оподаткування господарських операцій, що з рухом основних засобів протягом звітного (податкового) періоду.

Система податкового обліку формується організацією самостійно, виходячи з принципу послідовності застосування і правил податкового обліку.

Порядок ведення податкового обліку основних засобів встановлюється організацією в облікову політику, затверджуваної відповідним наказом (розпорядженням) керівника.

Основною метою податкового обліку є формування порядку визнання прибутків і витрат і Порядок визначення дати реалізації (вибуття)амортизируемого майна з метою обчислення податку додану вартість, податок з прибутку організацій.

З метою оподатковування прибутку при податковому обліку основних засобів має передбачатися формування інформації: про початкової вартостіамортизируемого майна, вибулого у звітній (податковому) періоді; про зміни початкової вартості таких основних засобів при добудові,дооборудовании, реконструкції, часткову ліквідацію; про прийнятих організацією термінах корисного використання основних засобів; про засоби нарахування і сумі нарахованої амортизації поамортизируемим основних засобів із дати початку нарахування амортизації остаточно місяці, у якому таке майно вибуло; ціну реалізаціїамортизируемого майна з умов договору продажу-купівлі; дату придбання і дати вибуття майна; дату передачі майна в експлуатацію, дату винятки з складуамортизируемого майна з підстав, передбачених в НК РФ, дату консервації майна, дату закінчення договору безоплатного користування, дату завершення робіт з реконструкції, дату модернізації; про понесених організацією витратах, що звибитиемамортизируемого майна, і навіть витратах із зберігання, обслуговування та транспортуванні вибулого майна.

Отже, бухгалтерський і податкова облік ввозяться цілях формування повною і достовірною інформації обліку господарських операцій, що з рухом основних засобів протягом звітного (податкового) періоду.

2 Характеристика фінансово-господарську діяльність об'єкта дослідження

Управління спеціального захищеного зв'язку (>УСС) по Орловської області є філією Державного унітарного підприємства Головний центр спеціального захищеного зв'язку (>ГЦСС) Держкомзв'язку РФ не є юридичною особою. У своїй діяльностіУСС керується чинним законодавством Російської Федерації, наказами, розпорядженнями, інструкціями начальникаГЦСС і становищем «Про філії Державного унітарного підприємства Головний центр спеціального захищеного зв'язку Держкомзв'язку РФ». Філія має окремий баланс, рахунки банківських закладах державної і гербову печатку зі своїми найменуванням.

Відповідно до становищем та статутомГЦСС предметом діяльностіУСС є надання послуг спеціального захищеного зв'язку з прийому, зберігання, перевезенню та доставці відправлень, містять відомості, вироби й інші матеріали, складові державну, службову, комерційну і іншу, охоронювану законом таємницю; інших цінних відправлень органам структурі державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичних осіб Російської Федерації, і навіть дорогоцінних металів і каміння від місць діставати до місць переробки нафти та до споживачів, виробів із дорогоцінних металів і каміння, банкнотів цінних паперів.

Основними цілями діяльностіУСС є організація та забезпечення виконання функцій підрозділами спеціального захищеного зв'язку по Орловської області. Досягнення своєї метиУСС вправі від імені здійснювати угоди, набувати майнових прав, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

Майно філії становлять основні фонди й його оборотні кошти, і навіть інші цінності, перебувають у господарському віданніУСС, вартість яких віддзеркалюється в балансіУСС. Матеріальні цінності, які стосуються основних засобів, перебувають у користуванні філії, можна реалізувати (списані з балансу) із дозволу начальникаГЦСС відповідно до чинним законодавством Російської Федерації.

>УСС очолює начальник, призначений посаду наказом начальникаГЦСС. Начальник керує всієї діяльністю філії і діє від іменіГЦСС виходячи з доручення. Безпосередньо начальнику підпорядковуються заступник начальника, помічник начальника та головний бухгалтер. Усі робітники управління керуються посадовими інструкціями.

Для повного дослідження Управління спеціального захищеного зв'язку (>УСС) по Орловської області необхідно проаналізувати його фінансово-господарську діяльність.Составим таблицю 2.1 Показники фінансово-господарську діяльність Управління спеціального захищеного зв'язку (>УСС) по Орловської області використовуючи дані річний звітності за 2002 р. (Додаток А), за 2003 р. (Додаток Б), за 2004

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація