Реферати українською » Экономика » Розкрити поняття та значення фінансового контролю як спеціалізованого контролю. Завдання та цілі фінансового контролю


Реферат Розкрити поняття та значення фінансового контролю як спеціалізованого контролю. Завдання та цілі фінансового контролю

Фінансовий контроль – одне з форм управління фінансами будь-якої гілки. Він залежить від постійної перевірки виконання господарських та фінансових операцій із погляду їхнього законності, економічної доцільності, і досягнення позитивних кінцевих результатів роботи. Фінансовий контроль складає стадії розробки фінансових планів, проведення операцій, на всі етапи руху коштів. Фінансовий контроль виробляється фінансової службою з іншими відділами, які беруть участь у виконанні фінансових завдань, ведуть обліку їх виконання та результативності.

Наявність фінансового контролю об'єктивно обумовлена тим, що фінансів, як економічної категорії притаманні як розподільча, а й контрольна функції. Тому використання державою фінансів на вирішення своїх завдань передбачає обов'язкову проведення їх допомогою контролю над ходом виконання з завдань. Фінансовий контроль ввозяться встановленому правовими нормами порядку всієї системи органів державної влади органів місцевого самоврядування, зокрема спеціальними контрольними органами з участю громадських організацій, трудових колективів і громадян [>10,с.40].

Значення фінансового контролю виявляється у тому, що з їх проведення виявляються, по-перше, дотримання встановленого правопорядку у процесі фінансової складової діяльності державними й суспільними органами, підприємствами, установами, організаціями, громадянами і, по-друге, економічна обгрунтованість і ефективність здійснюваних дій, відповідність їхньої завданням держави. Отже, вона є важливим засобом забезпечення законності і доцільності проведеної фінансової складової діяльності.

Фінансовий контроль – це основна форма державного фінансового контролю, яка полягає перевірки законності та ефективності дій, що з освітою, розподілом та використанням державних коштів [5,с.6].

У разі ринкових відносин підвищується відповідальність фінансових служб за повну мобілізацію власні кошти, фінансове становище підприємства, ефективних проведених операцій, кінцеві результати своєї роботи, тому що від цього в чому залежить конкурентоспроможність, процвітання підприємства.

Фінансовий контроль - складова частина, чи спеціальна галузь, здійснюваного країни контролю. Фінанси за своєю сутністю виконують три функції, зокрема і контрольну. Контрольна функція фінансів проявляється у фінансовий контроль, найважливішому у системі державної контролю. Необхідність у фінансовому контролі випливає як і з управління фінансами держави. Специфіка фінансового контролю у тому, що фінанси одночасно є і об'єктом і суб'єктом контролю.

У узагальненому плані реалізація контрольної функції фінансів полягає у виявленні відхилень від заданої економічної і втрати фінансової політикою нормативних розпоряджень щодо функціонування системи господарських та фінансових відносин. У вужчому значенні контрольна функція полягає у попередженні і усуненні виявлених результаті контролю негативних явищ і фактів, дестабілізуючих розвиток економіки та фінансів, які завдають шкоди інтересам держави, трудових колективів і більшості населення.

Особливостями фінансового контролю є її всеосяжний і універсальному характері і те, що його об'єкти- це кошти, а й матеріальні і працю, оскільки товарно-грошові відносини виражаються у грошової форми.

У сфері фінансового контролю перебувають майже всі органи державної влади управління, підприємства, незалежно від форм власності, частина населення, що є учасниками фінансових відносин. Що ж до державні органи, всі вони одночасно є суб'єктами і об'єктами фінансового контролю. Універсальність у тому, що, попри специфіку на всі об'єкти фінансового контролю, останній використовує практично лише й самі прийоми і знаходять способи.

Отже, фінансовий контроль - це контролю над законністю і доцільністю дій у природничо-технічній освіті, і розподілу і використання грошових фондів держави й суб'єктів місцевого самоврядування цілях ефективного соціально - економічного розвитку і окремих регіонів.

Фінансовий контроль притаманний усім фінансово - правових інститутів. Тому крім фінансово - правових норм, регулюючих організацію та влитися порядок проведення фінансового контролю у цілому, є норми, що передбачають його специфіку окремими фінансово - правових інститутах.

Основний зміст фінансового контролю у відносинах регульованих фінансовим правом, залежить від:

А) перевірки виконання фінансових зобов'язань перед державою і органами місцевого самоврядування організаціями та громадянами;

Б) перевірці правильності використання державними і муніципальними підприємствами, установами, організаціями що у їх господарському віданні чи оперативному управлінні грошових ресурсів ( бюджетних чи власні кошти, банківських позичок, позабюджетних та інших. коштів.)

У) перевірці дотримання правил скоєння фінансових операцій, розрахунків й зберігання коштів підприємствами, організаціями, установами.

Р) виявлення внутрішніх резервів виробництва - можливостей підвищення рентабельності господарства, зростання продуктивність праці, більш економного та ефективне використання матеріальних й коштів;

Д) усуненні і попередженні порушень фінансової дисципліни. У випадку їхнього виявлення у порядку вживаються заходи впливу організаціям, посадовим особам та громадянам, забезпечується відшкодування матеріальної збитків державі, організаціям.

Перед фінансовим контролем стоять такі: сприяння збалансованості між потреби у фінансових ресурсів годі і розмірами грошових доходів населення і фондів народного господарства; забезпечення своєчасності та повноти виконання фінансових зобов'язань перед державним бюджетом; виявлення внутрішньовиробничих резервів зростання фінансових ресурсів, зокрема зниження собівартості та підвищення рентабельності; сприяння раціональному витрачанню тих матеріальних цінностей і надходження ресурсів на підприємствах, в організаціях й розтринькування бюджетних установах, і навіть правильному ведення бухгалтерського облік і звітність; забезпечення дотримання законодавства і нормативних актів, зокрема у сфері оподаткування підприємств, які стосуються різниморганизационно-правовим формам; сприяння високої віддачі зовнішньоекономічної підприємств, зокрема по валютних операцій та інших.

Фінансовий контроль тісно пов'язані з відповідальністю підприємств, організацій, установ, і навіть державних підприємств і фінансово-банківських структур у виконанні фінансової дисципліни. Ця відповідальність має як і адміністративних, і у економічних (матеріальних) заходи на порушника фінансової дисципліни. Економічні заходи впливу конкретно виявляються через фінансові санкції, є тими важелями фінансового механізму, які сприяють підвищення ефективності виробництва, його інтенсифікації, екологічного оздоровлення тощо. [10,с.42].

Проблема посилення фінансової відповідальності, дієвості фінансового контролю вимагають, з одного боку, зменшення кількості застосовуваних санкцій, з другого, підвищення їх результативності.

Отже, фінансовий контроль - цей найважливіший вид державного фінансового контролю, являє собою контроль компетентних державні органи за законністю, правильністю й економічною доцільністю діяльності учасників фінансових відносин по планомірному освіті, розподілу та використання державних коштів.

Список літератури

1.Абрамчик Л. Фінансове право:Учеб.-метод.пособ. длястуд. - Гродно:Гродненский держ. ун-т, 2002. - 129 з.

2. Інструкція про порядок обрахунку та сплати земельного податку фізичними особами: Постанова Державного податкового комітету Республіки Білорусь у від27.02.2001г. № 21 (в ред. від28.12.2004г.) // Національний реєстр правових актів РеспублікиБеларусь.-2001.- N 29. –У розділі ст. 8/5211; Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь у. 2005. - № 10. -У розділі ст. 8/11979.

3. Інструкція про порядок організації та проведення перевірок податковими органами: Затверджено Постановою міністерства з податків і зборів Республіки Білорусь у від29.12.2003г. № 124 // Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь у. - 2004. - № 25. –У розділі ст. 8/10533.

4. Конституція Республіки Білорусь у від15.03.1994г. // Національний реєстр правових актів РеспублікиБеларусь.-1999.-N1.-Ст. 1/0.

5. Круглов В.А., Орлова Є.І. Фінансове право: відповіді екзаменаційні питання. -Мн.:ТетраСистемс, 2005. - 144 з.

6. Про бюджет Республіки Білорусь у на 2005 рік: Закон Республіки Білорусь у від18.11.2004г. №339-З // Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь у. -2004. -№ 189. –У розділі ст. 2/1088.

7. Про бюджетну систему Республіки Білорусь у і введення державних позабюджетних фондах: Закон Республіки Білорусь у від04.06.1993г. N2347-XII (ред. від24.07.2002г.) // Відомості Національного зборів Республіки Білорусь у.- 1998.- N 34.- У розділі ст. 476.

8. Про платежах за землю: Закон Республіки Білорусь у від18.12.1991г. №1314-XII (ред. від18.11.2004г.) // Відомості Верховної Ради Республіки Білорусь у. -1992. -№ 3. -У розділі ст. 49.

9. Порядок організації та проведення перевірок (ревізій) фінансово-господарську діяльність застосування економічних санкцій: Затверджено Указом Президента Республіки Білорусь у від15.11.1999г. № 673 // Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь у. -1999. - № 89. –У розділі ст. 1/788.

10. Фінансове право: Підручник / Відп. ред. Н.І.Химичева.-М.:Юристъ, 2004. -749с.

11. Фінанси. Підручник / Під ред. В.М.Родионовой. - М.: Фінанси і статистика, 1992 - 475 з.

12.ХанкевичЛ.А. Фінансове право Республіки Білорусь у:Практ.пособ. -Мн.: Молодіжне наукове товариство, 2004. - 282 з.


Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація