Реферати українською » Экономика » Фінансові основи розвитку інтеграційних процесів країн Західно-Африканського економічного і валютного союзу


Реферат Фінансові основи розвитку інтеграційних процесів країн Західно-Африканського економічного і валютного союзу

Страница 1 из 3 | Следующая страница

за умов глобалізації

>АгИнтифаскивен Ідрісса

>Автореферат дисертації на здобуття ученого ступеня кандидата економічних наук

Краснодар 2007

>Диссертационная робота виконано спеціалісти кафедри антикризового управління, податків оподаткування Кубанського державного університету

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми дослідження. У разі інтеграції світової господарської системи інтеграційні процеси у фінансовому сфері стають необхідним і затребуваним засобом вирішення завдань соціально-економічного розвитку. Однією з особливостей розвитку сучасної глобальної економіки стало різке зростання ролі фінансів України й формування інтегрованих регіональнихвалютно-економических блоків. У цьому фінансові ринки формують основні джерела економічного зростання, концентрують і розподіляють необхідні інвестиційні ресурси. Разом про те, країни знайомилися з формувалися фінансовими ринками, змушені розробляти власну фінансову політику, спрямовану на адаптацію до пануваннягеофинансов. У цьому особливу увагу заслуговує те що, що країниЗападно-Африканского економічного і валютний союз (>ЗАЭВС), піддаються підвищеному впливу коливань світової фінансової кон'юнктури. Прикладами цього можуть бути світової фінансову кризу 1980-1990 років, Азіатський криза (1997-1998 рр.), потрясли фінансові системи багатьох країн, зокрема країнЗАЭВС.

З цього випливає, що за умови економічних перетворень країнам зониЗАЭВС особливу увагу необхідно приділяти валютно-фінансовим й інституціонально правовим сферам економіки. З урахуванням накопиченого досвіду невдалих економічних реформ минулого століття і майбутніх завдань країнам зониЗАЭВС необхідно модернізувати наявні фінансові інфраструктури розвитку та створювати нові. Особливу увагу слід приділяти фінансово-кредитним інститутам, аналізованим як важливих суб'єктів ринкових відносин із особливі функції і завданнями у процесах інтеграції економіки регіону на внутрішньому, а зовнішньому рівнях. У цьому одну з найважливіших функцій цих інститутів – це концентрація і інтеграція національного (регіонального) підприємницького капіталу, який буде необхідний реалізації національних (регіональних) великих соціально-економічних програм розвиткузападноафриканского суспільства.

Уроки соціально-економічних та фінансових криз двадцятого століття і неефективних економічних політик країн західної Африки, негативно позначилися як на фінансове становище, а й у зовнішньоторговельної фінансової складової діяльності, спонукали держави регіону зміщувати акценти в стратегію розвитку на користь регіональнихинтеграционно-риночних об'єднань, координації макроекономічних політик як у внутрішньому аспекті – щодо фіскальної, грошово-кредитної, і у регіональному – нормалізації зовнішньоторговельної політики, розвитку діалогу й регіональної кооперації і взаємодії між національними владою про те, щоб успішніше протистояти зовнішнім негативним впливам. У цьому оптимальна фінансова інтеграція є потужною інструментом регулювання внутрішніх та зовнішніх економічних відносин країн зониЗАЭВС.

Ступінь розробленість проблеми. Рівень розробленість проблем, що з інтеграційними процесами у фінансовому сфері країнЗАЭВС, залишається недостатнім. Дослідження інтеграції у зоніЗАЭВС нині проводиться як багатьма сучаснимизападноафриканскими економістами, і зарубіжними. У цьому теоретики і практики, які заторкують питання фінансового розвитку інтеграції країн зониЗАЭВС, дедалі більше цілеспрямовано концентрує свою увагу до вивченні і аналізі різних підходів і шляхів розвитку інтеграції і розробки рекомендацій з урахуваннямзападноафриканской специфіки.

Слід зазначити, що інтеграційні процеси у фінансовому сфері країн зониЗАЭВС перебувають у стадії становлення. У цьому на роботах західноафриканських і іноземних авторів порушуються питання їх зміцнення й удосконалення для реалізації поставленої мети і завдань.

Попри зростання інтересу до цієї проблеми і існування публікацій, науковихcтатей і монографій, розробок Центрального Банку західноафриканських держав (>BCEAO),западноафриканского банку розвитку (>BOAD), світового валютного фонду (МВФ) та інших міжнародних інститутів власності та науково-дослідних центрів, і навіть робіт західноафриканських і іноземних авторів, виникла потреба розробки ефективніших механізмів розвитку інтеграційних процесів у фінансовому сфері.

Особливу допомогу у розробці основний теоретичної бази регіональної інтеграції країн зониЗАЭВС автору надали роботи російських у сфері регіональної інтеграції Ю.В. Шишкова, В.В. Шмельова, Н.П. Зайцева,З.Н. Романова.

Справжнєдиссертационное дослідження є намаганням вивчення ролі й місця інтегрованих фінансів, і навіть їхнього впливу в розвитку господарської системи зониЗАЭВС.

Економічна та соціальна значимість, недостатнятеоретико-методологическая й організаційна пропрацьованість проблем фінансової інтеграції країнЗАЭВС зумовили вибір теми, мету й завдання дослідження, внутрішню логіку і структуру роботи.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є підставою аналіз механізмів регіональної інтеграції і цих основ фінансових відносин, які впливають стан і надасть динаміки економічних процесів, які у країнахЗАЭВС, й розробка рекомендацій в розвитку фінансових основ інтеграційних процесів за умов глобалізації у країнахЗАЭВС. Досягнення поставленої мети обумовило рішення наступних завдань:

проаналізувати й оцінку рівня фінансового розвитку країн зониЗАЭВС;

виявити існують, та чинники, що впливають стан і надасть динаміки фінансового розвитку країнзападноафриканского інтеграційного комплексу;

проаналізувати принципи і механізми формування інтеграційних процесів країн зониЗАЭВС;

здійснити компаративний аналіз макроекономічного регулювання інтеграційних механізмів регіональної конвергенції і інтеграції розвинених країн, зокрема, країн Європейської економічного і валютний союз із країнами зониЗАЭВС;

знайти й охарактеризувати деякі аспекти регіональної інтеграції;

виявити вплив ефекту митного союзу на стан і надасть динаміки економічних процесів розвитку країнЗАЭВС;

виявити вплив ефекту інтеграції на соціально-економічному розвитку країнЗАЭВС і внутрішні процеси формування джерела фінансування економічного зростання;

оцінити й виявити ефекти впливу регіональної інтеграції і глобалізації на стан і надасть динаміки фінансового розвитку економічних процесів у зоніЗАЭВС;

розробити рекомендації із управління інтеграційними процесами у фінансовому сфері.

Об'єкт і є предметом дослідження. Об'єктом дисертаційного дослідження є країни зониЗАЭВС.

Предметом дослідження виступають зав'язуванні фінансових відносин і процеси, які у основі розвитку інтеграційних процесів країн зониЗАЭВС, і навіть чинники, що впливають них.

Теоретичною й методологічною основою дисертаційного дослідження послужили фундаментальні концепції класиків у сфері регіональної інтеграції, роботи сучасних західноафриканських і іноземних авторів, присвячених питання регіональної фінансової інтеграції.

Поруч із документами міжнародних інститутів з питань фінансової інтеграції країн Західної Африки, складовою методологічної бази дослідження є публікації, монографії, офіційні статистичні бази даних за Центральний банк західноафриканських держав (>BCEAO), групи Африканського банку розвитку (>BAD),Западноафриканского банку розвитку (>BOAD), за Центральний банк Франції (>Banque de France), Міжнародного валютного фонду (МВФ), і навіть узагальнюючі висновки і оцінки, які у регіональних програмних документахЗАЭВС. Вони дають достатній матеріал для характеристики економічної фінансової політики у сфері регіональної інтеграції. Як інформаційної бази дослідження використано інформацію, опублікований у спеціальних і періодичних виданнях, бази даних вище зазначених інститутів, інформація, розміщена на веб-сайтахЗАЭВС, Африканського центру статистичних досліджень (>AFRISTA), матеріали, розташовані інших веб-сайтах мережі Internet і главою регіональної фондової біржі (>BRVM).

Безпосередньо на тему дисертаційного дослідження проаналізовані роботиBessoneBiago,SarrAbdourahmane,DoreOusmane,MassonPaul R,Philippe З.Rother,PattilloCatherine,JahjahSamir,RosenbergChristoph B.,Hadjimichael T.,GalyMichael,BanderaLuca,KireijevAlexeiP.,MarlynJankess,SameriHossein,DebrunXavier,TsangaridesCharalambos G.,PierreVandenBoogaerde,AllasaneDramaneOuattara,CharlesConanbany,Owen F.,PaulGomme,BabulaAndrea, OtherRobe,James M.

Як основних методів у рамках загального підходи до об'єкту дослідження застосовувалися аналіз політики та синтез, індукція і дедукція. У межах наукової роботі використані методи зіставлення і протиставлення, підходу щодо механізмів формування регіональної інтеграції і його системоутворюючих елементів, кореляційного і регресійного аналізу в оцінці впливу чинників глобалізації на стан і надасть динаміки фінансового розвитку на зоніЗАЭВС. Під час вивчення та їх обробки статистичного матеріалу використовувалися різні статистичні методи, зокрема, метод спостереження та угруповань.

Основні становища, винесені право на захист:

За фахом 08.00.10 – «Фінанси, грошове звернення української й кредит»:

Рішення складних економічних пріоритетів і фінансових питань залежить від правильності і точності ідентифікації їх природи й причин прояви й чинників, що у основі. Це дозволяє створити ефективніші методи їхньої організації рішення і системи управління. У цьому класифікація і угруповання атрибутів, притаманних розвиненою фінансової систем, можуть бути корисним необхідним інструментом оцінки й діагностики сильних і слабких сторін фінансової систем, визначити неї і культурний рівень розвитку.

Питання, пов'язані з процесами формування інтегрованих фінансів не повністю досліджені. Недостатність розвитку фінансової системи та її основи на національному й регіональних рівнях залишається однією з головних перешкод посилення регіональних економічних процесів й підтримки довгострокового стабільного зростання. Використовуваний механізм конвергенції, стабільності і зростання не забезпечує синхронізацію економічних циклів що інтегруються країн. У цьому виникла потреба вдосконалення вже наявних інструментів управління фінансами, і навіть розробки більш гнучких.

Для розвитку зовнішньоекономічної фінансової інтеграції країнЗАЭВС знадобиться штучне введення стримуючих механізмів, чи пізно це званих фінансових фільтрів, для оптимального залучення іноземних інвестицій.

Представляючи невід'ємну частину фінансової систем держав, ринок позичкових капіталів характеризується інституціональної іорганизационно-функциональной специфікою у забезпеченні трансформації заощаджень на інвестиції, необхідністю вибору оптимальних напрямів їх виробничого використання. Двоїсте інституціональне вплив ринку позичкових капіталів на економіку з допомогою саморегулюючих професійних фінансових установ і регулятивних заходів держав дозволяє у сучасних умовах формувати основні фінансові джерела економічного зростання, концентрувати і розподіляти необхідні економіці внутрішні інвестиційні ресурси, забезпечувати з допомогою фінансів умови для відтворювальних процесів.

За фахом 08.00.14 – «Світова економіка»:

Роль регіональної інтеграції у розвитку соціально-економічних відносин стає дедалі більш зростає. Фінансова інтеграція, ніж формою регіональної інтеграції, є ключовим ланкою, лежачим основу його розвитку. Характер і напрям розвитку інтеграції у фінансовому сфері більшою мірою визначають чинники, які у її основі. У цьому виникає у розробці адекватних механізмів про її структуризацію. Це дозволяє ефективно нею керувати, з одного боку, з другого, дозволяє удосконалювати базові основи формування інтегрованих фінансових систем і структур.

Недоліки, характерні для механізму пакту регіональної конвергенції стабільності і зростання країн зониЗАЭВС, визначаються тим, що це механізм не враховує нерівномірності соціально-економічних рівнів розвитку. Йому притаманна жорсткі обмеження у сфері бюджетно-податковій політики. У цьому виникає у розробці гнучкішого механізму регулювання макроекономічних політик країн задля забезпечення синхронності економічних процесів. Особливу увагу слід приділяти внутрішнім і зовнішніх механізмам управління економічними процесами.

У зоніЗАЭВС проблеми фінансового розвитку інтеграції розділені на дві групи: регіональні і впливові міжнародні (поза зоноюЗАЭВС). Регіональна фінансова інтеграція і фінансова глобалізація є два різних процесу явища. Подібність цих двох явищ пояснюється лише тим, що вони обидва сприяють вільному руху факторів виробництва (капіталів, робочої сили в). Проте на відміну від фінансової глобалізації, регіональна фінансова інтеграція виступає як ефективнішого інструмента управління економічної діяльності лише на рівні певного інтеграційного простору. Глобалізація може надати як позитивне, і негативний вплив на стан розвитку економічних процесів. У зоніЗАЭВС це відбувається відповідно через притоки прямих і портфельних іноземних інвестицій.

Необхідність структуризації регіональної фінансової інтеграції визначила потреба у підвищенні її ефективності та створення більш гнучких системам управління. Розподіл регіональних інтеграційних процесів на внутрішні і його зовнішні був із потребою створення більш розвинених інтегрованих фінансових систем і структур економіки регіону, здатних заохочувати стійкий довгостроковий економічного зростання.

Наукова новизна загалом залежить від обгрунтуванні фінансових основ розвитку інтеграційних процесів країн Західної Африки, розробці методів регулювання й визначенні напрямів підвищення ефективності регіональної інтеграції у фінансовому сфері країн зониЗАЭВС.

Елементи наукової новизни зводяться до чого:

За фахом 08.00.10 – «Фінанси, грошове звернення української й кредит»:

– проведена ідентифікація ознак, притаманних розвиненою фінансової систем, у межах шести базових блоків: структура ринку, фінансові продукти, лібералізація фінансову сферу, інституціональна середовище, характеристики фінансову сферу, інструменти монетарної політики. З урахуванням цих ознак виявлено позитивні тенденції формування внутрішніх джерела фінансування економічного зростання країнахЗАЭВС;

– запропонована група параметрів з метою оцінки рівня фінансового розвитку у країнахЗАЭВС, до яких віднесено ставлення до валового внутрішнього продукту (ВВП) показників: фіксованого капіталу, обсягу кредитування господарств, депозитів приватних осіб і, депозитів державних підприємств, довгострокових і середньострокових кредитів, сальдо рахунку за поточних операціях, сальдо платіжного балансу;

– виявлено, що визначальними чинниками розвитку та стабілізації фінансової систем більшості країнЗАЭВС є зростання заощаджень домашніх господарств у активах банківських систем країн і ставлення активів банківських систем країн до ВВП;

дана класифікація системи мит і тарифів зониЗАЭВС у межах їх цілей запровадження, застосовуваних форм, сфер застосування (за видами продукції і на географічним просторами), ставками і періодам дії, що дозволяє впорядкувати фінансові потоки у сфері міждержавних фінансових відносин;

запропонованафункционально-институциональная модель ринку позичкових капіталів країнЗАЭВС, суть якої в упорядкування взаємовідносин різних фінансових структур країн цього союзу.

За фахом 08.00.14 – «Світова економіка»:

уточнені становища, принципи і механізми формування регіональних інтеграційних процесів країн Західної Африки, які визначають загальні напряму, і курс формування внутрішніх та зовнішніх міждержавних торгово-економічних, фінансових і розширення політичних відносин задля досягнення фінансову стабілізацію країнЗАЭВС;

запропонована модель регіональної інтеграції, механізм її побудови із системоутворюючих елементів, що дозволяє розкрити її внутрішню валютну і економічне структури з урахуванням уніфікації національних політик, законодавчій і правової сфери, і інститутів управління, забезпечення правий і шансів суб'єктів інтеграції, і навіть усунення безлічі тарифів й відповідних пільг через встановлення зовнішнього тарифу і системи руху факторів виробництва і гармонізації економічної діяльності;

– дано авторські визначення понять лінійної і учасникам регіональної фінансової інтеграції.Линейная інтеграція – цей складний кризовий високо структуроване явище, яке розшаровується сталася на кілька відособлених часткових інтеграцій і охоплює всієї системи національних ринків (товарів, послуг і капіталів) і наднаціональних інститутів управління. Вона будується на засадах суворої послідовності формування їїсистемообразуюших елементів від початкових простих до найскладніших їх форм. Регіональна фінансова інтеграція – це процес створення єдиного фінансового простору двох чи більше держав механізмом руху капіталів, злиття і гармонізації національних грошових систем, фінансових ринків, розрахунково-платіжних і єдиних систем обліку;

здійснено компаративний аналіз механізмів регіональної конвергенції країн Європейської економічного валютний союз і більшЗАЭВС, що дозволяє охарактеризувати внутрішнє зміст макроекономічних механізмів координації інтеграційних процесів двох зон;

виявлено вплив регіональної інтеграції на стан і надасть динаміки економічного і фінансового розвитку країнЗАЭВС через прямі канали (зростання заощаджень, низька ціна капіталу, розподіл ризиків, трансферт технологій, розвиток фінансового сектора, ефективність управління і

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація