Реферати українською » Экономика » Банківська справа та інструменти кредитно - грошової політики Банку Росії


Реферат Банківська справа та інструменти кредитно - грошової політики Банку Росії

Страница 1 из 4 | Следующая страница
Тема курсової роботи: "". При перехід до ринкової економіки непогані багато чинників можна порівняти за значенням зі стабільної та активно функціонуючої структурою комерційних банків та ефективної системою управління фінансовими ікредитно-денежнимиотношени-ями . Банківська система економіки, пов'язаної ринковими відносинами, виконує головні ролі: 1. Розвинена структура комерційних банків управляєсисте- мій платежів. У розвинутих ринкових відносин більшість кому-мерческих угод виробляється шляхом перерозподілу коштів між різними банківськими внесками у вигляді чеків чи електронних перекладів. При системі державного соціалізму, і монополії державного банку, Росія відчувала необ-ходимости в ефективно діючої платіжної системі.Произ-водство і товарообмін між підприємствами визначалися го-сударственним планом,устанавливавшим випускати продукцію пофик-сированним цінами. У економіці, пов'язаної ринковими відносини- ми, платіжна система забезпечує виконання підприємствами й навіть приватними особами зобов'язань друг перед іншому у вигляді злагоджено працюючої банківської системи. 2. Поруч з іншими фінансовими посередниками, банкинап-равляют заощадження населення до фірм і діловим підприємствам. Ефективність здійснення процесу інвестування засобів у значною мірою залежить від нашої здатності банківської системи надавати кредити саме тією позичальникам, які знайдуть шпп-соби їх оптимального використання. Особливо важливо у зв'язку з тим, що ринки нашої країни ще до кінця не зайняті і є багато невикористаних ресурсів.Отлаженная кредитна емісія банківської системи допомагає нашим підприємцямосваиать нові ринки без залучення іноземного капіталу. 3. Комерційні банки, діючи відповідно до кредитно- грошової політикою Центрального Банку Росії, регулюють кількість грошей, що у зверненні. Стабільний і умі-ренний зростання грошової маси, за відповідного зростанні обсягу виробництва, забезпечує сталість рівня цін. Лише цьогоспучае ринкові відносини впливають економічнусисте- му найефективнішим і найвигіднішим чином. Завданнякредитно-де- ніжної політики зводиться ще до забезпечення,по-воз-можности, повної зайнятості (в ідеалі на вільний ринок може бути якийсь резерв робочої сили в) і зростання реальногоного обсягу виробництва. Недостатня організація банківської системи та контроль можуть спотворити результати проведеннякре-дитно-денежной політики. Банківська система Російської Федерації. Причини централізації та митного регулювання банківської системи. Світовий досвід минулихдесятелетий показує ефективність дії централізованої банківської системи. Наша банківсько системо довгий час являла собою монополіюгосударс-твенного банку (однорівнева банківсько системо) з жорстким плануванням згори. Зараз ми відбувається вуста-новление нової централізованої банківської системи, відповідає стандартам економіки, пов'язаної ринковими відносинами. Ідеться про зовсім інша структурі організації банківськихинститу- тов. Централізація тут об'єднує банки на єдину систему щодо з допомогою неї кредитно-грошової політикигосударс-тва, у своїй кожен банк окремо економічно незалежний у проведенні банківських операцій. Кожен банк підпорядковуєтьсяопре- діленим "правил гри", встановленим державою для еф-фективной його роботи з фінансовому ринку. Децентралізація бан-ковского справи незручною, і вносить безладдя на економічні процеси. Надлишок грошей до зверненні ускладнитиинфляцион-ние проблеми. Збільшення інфляції зрештою в- провадити достокфляции,стогнации, економічному спадупроизводс-тва. Недолік грошей може загальмувати зростання економіки,пре-пятствуя належного підйому виробництва та обміну товарів хороших і вус- луг. Зарубіжні країни на гіркому досвіді переконалися, щонерегу-лируемая банківсько системо навряд здатна забезпечитидолж-ное пропонування грошей й у найбільшою мірою сприяти добробуту економіки загалом. Тенденція розвитку банківської системи. Світовий досвід доводить, зміцнення купівельної шпп-собности грошей вимагає злагоджено працюючої банківської системи. Вона головну роль управлінні грошовимоборо- тому за переходу до ринкової економіки. Початок формуваннюме-ханизма управління грошовим оборотом було покладено 1987 року рішенням перетвореннямонобанковской структури до системи Держбанку СРСР і п'яти державних спеціалізованих банків (Промстройбанк, Агропромбанк,Жилсоцбанк, Ощадбанк іВнешеко-номбанк). Важливе значення мало та обставина, що Держбанк СРСР перестав з'єднувати у собі функції центрального ікоммер-ческого банку, хоча й отримав реальних важелів керування грошовим оборотом на економічній основі. Відсутність дворівневого побудови банківської системи призвело до відомчому протистояння спеціалізованих банків та Держбанку СРСР. Монополія одного банку змінилася моно-полией відомчих банків. Збереглося примусовеприк-репление клієнтури банків. Інструментами кредитно-грошової політики залишилися адміністративно затверджувані касовий ікре-дитний плани. Не створювалися передумови на формування фі-нансовой інфраструктури (грошового ринку, ринку, цін-них паперів, валютного ринку, загалом здорового західного ринку). Проте було зроблено крок у бік демократизаціїбанковс- дідька лисого системи. Справді, створена адміністративномупоряд-ке система спеціалізованих банків невдовзі виявили не- ефективність. Але час про інший трансформаціїмонобан-ковской структури неможливо було мови. Система комерційних кредитно-фінансових установ могла виникнути лишерезуль- таті відокремлення від Держбанку державних спеціалізується-них банків. Такий шлях пройшли країни Східної Європи пов'язано з планової системою господарства (Польща, Чехословаччина, Угорщина). Поява системи спеціалізованих банків дало імпульс до виникнення вже 1988-го року комерційних і кооперативних банків на пайовий основі, кількість яких швидкоувеличи-валось. Їх поява змінило ситуації у банківську систему. Клієнти отримали право вибирати банк, в такий спосіб, було з-ложено початок конкуренції між банками. Почався стрімке зростання комерційних банків. Враховуючи той факт, діяльність комерційних банків з прийняттям банківських законодавчихак- тов отримала правової статус можна говорити про існування нині дворівневої банківської системи. Нижнійуро-вень її утворюють комерційних банків, а вершину становитьЦент-ральний Банк. З розпадом Союзу 1991 року, Центральний Банк Росії залишився єдиний із центральних банківськихучрежде-ний колишнього СРСР. Держбанк СРСР реорганізовано і приєднано до Банку Росії. Спеціалізовані банки розпалися й сталиак-ционерними. Приклад становлення комерційного банку можна показати наПромстройбанке. Він було створено 1922 року і діяв протягом 70 років. У листопада 1991 року відбулисясобра-ние засновників Акціонерногоинвестиционно-коммерческого бан- ка, що єправоприемником Промбудбанку і зберігнаи-менование "Промстройбанк". Зараз Промстройбанк залишається у числі небагатьох банків країни, здатних видавати багатомільйонні кредити. Перетворення ощадних кас в Ощадбанк Росії. Банківська реформа 1987 рокупреобразовалагосударствен-ние трудові ощадні каси в Ощадбанк СРСР якспециа-лизированний банк з обслуговування населення і побудову юридичних. Досвід передових країн підказував, що ощадні установи всіх рівнів потрібно вивести з підпорядкуванняГосбанку, щоб повинна розвиватися у комерційних банків. Таким кроком донезависи- мости стало прийняте липні 1990 року постанова Верховної Ради РРФСР, яким колишній Російськийрепубликанский банк Ощадбанку СРСРобявлен власністю РРФСР. Після виходу друком Закону РРФСР "Про банки та надійної банківської діяльність у РРФСР" у грудні 1990 року, Ощадбанк РРФСР був у акціонерний комерційний банк, контрольний пакет якого володіє Банк Росії. Ставши комерційним, Ощадбанк значно розширив сферу своєї діяльності у областісоверше-ния депозитних, кредитно-розрахункових та інші касових опера-ций, а й почав працювати з акціями, видаватипоручительства,га-рантии й інші зобов'язання третіх осіб, здійснювати операції з іноземною валютою, вести довірчі операції з дорученням клієнтів (трастові операції). При видачі позичок населенню банк у своїй кредитної політиці дотримується поміркованих відсотків. Ощадбанк - єдиний банк країни, де схоронність вкладів громадян гарантується державою. Центральний Банк Російської Федерації. .Банк Росії з суті еквівалентний центральнимемис-сионним банкам інших країнах. Як своєю основноюфунк-ции, Банк Росії формує й запроваджує у життякредитно-денеж-ную політику держави. Спектр діяльності Банку Росії дуже широкий: від дії ролі агента держави йуп-равления банківськимихолдинг-компаниями до забезпеченнянеобхо-димого грошей. Банк Росії розпочав свій існування з лише прийняттям закону "Про Банку Росії" у грудні 1990 року. Він незалежний відраспоря-дительних і виконавчих органів структурі державної влади. Він то, можливо розпущений і ліквідований лише спеціальнимзаконо-дательним актом. Банк Росії економічносамостоятелен,то є здійснює свої витрати рахунок власних доходів. Проте, Банк Росії у проведенні кредитно-грошової політики неруко-водствуется прагненням до прибутку, а здійснює політикуулучше-ния стану економіки загалом. Банк Росії є "банком банків", він надає кредити іприниает вклади тільки від депозитних установ. Вона має право випускати в звернення грошові знаки, які, цим, утворюють пропозиціюбумаж-них грошей. Таку функцію інші банки до немає. Банк Росії очолюється Головою Банку та має власний Статут. Голова призначається терміном п'ять років іосвобож- дається з посади Верховною Радою РРФСР. Управління Банком Росії складає колективної основі РадоюДиректо- рів Банку. Банк Росії дуже багато своїх відділі-ний всій країні.Кредитно-денежное регулювання економіки Росіїосуществ-ляется Банком Росії шляхом визначення норм обов'язковихрезер-вов, дисконтних ставок за кредитами, наданих банкам, вуста-новлением економічних нормативів для банків, проведеннямопе- рацій із цінними паперами. Банк Росії, як агентправительст-ва, управляє урядовими депозитами. Майже всіправи-тельственние доходи і проходять з його рахунках. Банк Росії управляє державним боргом, змінюючи кількість облігацій, що у зверненні, проводячи той чи іншийкре-дитно-денежную політику. Функції Банку Росії, вобщем,сводятся до 4 пунктах. 1. Банк Росії зберігає вклади депозитних установ, які називаються резервами (із них не сплачується відсотки).Регули-рование відсотка резервів має стратегічне значення в про- віданні кредитно-грошової політики.2.Банк Росії виступає як фіскального агентаправи-тельства.3.Банк Росії здійснює над діяльністю бан-ков, щоб виявити сумнівних операцій і шахрайство.4.Банк Росії регулює пропонування грошей у сфері еко-номики загалом. Банківська система Російської Федерації. Російську банківську систему утворюють БанкРоссии,БанкВнешней торгівлі РФ (Зовнішторгбанк),Сберегательний банк РФ (Ощадбанк), комерційних банків різних видів, і навіть інші кредитні установи, отримали ліцензію для проведення банківських операцій. Стрижнем нашої банківської системи являє- ся Банк Росії. БанкВнешней торгівлі здійснюєвнешнееко-номическую діяльність й робить операції в іноземноїва-люте. Зовнішторгбанк є акціонерним, контрольний пакет акцій цього банку володіє Банк Росії. Ощадбанк є також акціонерним, і контрольний пакет акцій банку володіє Банк Росії. За законом держава гарантує повну схоронність коштів та інших цінностей населення, ввіренихСбер- банку, і видачу їх за першому вимозі вкладників (внесок до запитання). Це головна відмінність Ощадбанку комерційних банків. Ощадбанк виконує майже всі самі операції зденежни- ми фондами, як і комерційних банків. Ощадбанк і комерційних банків зберігають грошові вклади підприємств та населення,предос-тавляют юридичним і приватних осіб позички і тим самим, повели-чивают пропонування грошей економіки. Комерційні банки у складі банківську систему грають виконавчу роль. З допомогою комерційних банків Банк Ріс- ці перетворює у життя фінансову політику. Кожен банк може здійснювати своєї діяльності основі ліцензії, котра видається Банком Росії. Банк Росії може виходячи з задо- на відібрати ліцензію в банку - воно діє як вирішення про ліквідацію банку. Банки заслуговують відкривати біля РФ і її межами філії. Банки можуть утворювати бан-ковские союзи, міжбанківські об'єднання, асоціації.Запреща-ется лише задіяти й інші об'єднання длядостиже-ния угод, вкладених у монополізацію ринку банківських операцій та на обмеження конкуренції банківській справі.Широ- де торгівлі поширення набули нашій країні об'єднання банків банківськіхолдинг-компании. Банківськіхолдинг-компании є фірми, які володіють часткою акціонерного капіталу однієї чи кількох банків, достатньої для то- го, щоб здійснювати повний контроль з них. Отже, банківськіхолдинг-компании зосереджують тільки в руках про-цесс управління цілої групою банків. Це буде вигідно для фірм, оскільки вони теж мають можливість у стислі терміни отримати у разі потреби кредит з посади цих банків. Більшій своєї частиною комерційних банків єакцио-нерними (є незначна частка кооперативних банків), та його акціїобращяются над ринком цінних паперів поруч із ціннимибу- магами промислових підприємств. Російська банківсько системо є дворівневої. Перший, і провідний рівень - Банк Росії. Другий- виконавчий - й інші банки РФ. Усі банки повинні тримати свої обов'язкові резерви галузі у Банку Росії, адже основна частина активів банку - це безстрокові вклади, підлягають вилученню на першу вимогу вкладників, то певні проценти активів повинен зберігатися в резервах, в високоліквідною формі. Діяч-ность банків щорічно підлягає перевірці аудиторськимиорганиза-циями. "Мінуси" банківської системи . Росії _. Нині основний проблемою є переважання державної власності на банки. До 80 % статутних фондів комерційних банків становлять вклади державних підприємств, що є прихованої державноїсобс-твенностью. Основним засновником Ощадбанку РФ і Зовнішторг- банку Росії є Банк Росії, що уисклю-чительной державної власності. У банківській справі заборонена муніципальна власність. Дуже низька часткакоопе-ративной власності і внесків дрібних акціонерів. Надмірно високі вкладення статутні фонди банків із боку великих юридичних. Спостерігаються лише одиничні випадки іноземній фірмі й спільної власності. Банк Росії перебуває у федеральної власності. Миро-вая практика показує, що у власності на Центральний Банк можуть приймати відвідувачів, крім держави, та інші боку. Банк Росії надмірну мережу низових установ. У країнах кількість відділеньЦенрального Банку становитьнич-тожно малийпроцет проти кількістю кредитнихучреж-дений. Багато комерційних банків у Росії, сутнісно, такими є. Вони недокапіталізовані, частина їхньої не виконуєминимимального набору операцій, необхідного міжнародної практиці, щоб вона вважалася банком. З іншого боку, велика їхня частина знаходиться у вкрай жалюгідному фінансовий стан й погано регулює- ся. Не проведено поділ банків та небанківських кредитних установ. Для сучасному російському економіки мусить бути обрано агресивна модель поведінки банку.Агрессивний банк - зазвичай універсальний, має тісні зв'язки з підприємствами і виконує нетрадиційні банківські операції, прискорюючи становлення нових ринків. У країнах щільність банківської мережі набагато ви-ше, ніж у Росії, де багато в чому збереглася ">монобанковская" структура. Відсутня альтернатива у клієнтів: один банк або його філія - один адміністративний район. Особливо низька пліт-ность банківської мережі в східних, і північнихра-йонах Росії. Банківська залежить від Росії. Коли планова економіка переходить до економіки, пов'язаної ринковими відносинами, змінюються весь структури, більш-менш від-носящиеся до інститутів. Банківська інфраструктура також змінюється і пристосовується економіці ринковоготи- па. Проте, далеко ще не всі сфери діяльності закон ринку під-чиняет собі. У нашій банківську систему залишається багато старих засад роботи, які підлягають зміни при ринкових засобах ведення господарства. Наші банки не виконують безлічбанковс-ких операцій, вважаються природними економіки, пов'язаної ринковими відносинами. У Росії її продовжує перебувати на до- вільно низький рівень
Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Податкове законодавство РФ
  >1.Введение. Деякі проблеми податкового законодавства надають у РФ на етапі.           *
 • Реферат на тему: Споживчий кредит
  >Оглавление >Введение……………………………………………………………………..3 1. Споживчий кредит економіки 1.1 Поняття
 • Реферат на тему: Фінансові ризики
  Поняття і класифікація фінансового ризику. Інструменти фінансового аналізу та прогнозування ризиків.
 • Реферат на тему: Змішана економіка
  Виконала: студентка 1 курсу >Коростелева Я. Д. Курсова з дисципліни «Економічна теорія» Московська
 • Реферат на тему: Характерні риси ринкової економіки Канади
  До А М А Д А Повоєнна Канада. >0В роки Другої світової війни та у перших повоєнні десятиліття

Навігація