Реферати українською » Экономика » Якість продукції: дозвіл внутрішніх і міжнародних суперечок


Реферат Якість продукції: дозвіл внутрішніх і міжнародних суперечок

Останнім часом в усіх країнах світу проблема підвищення якості промислової продукції придбала надзвичайного значення. У багатьох країн вона почала розроблятися державному рівні і стала основою національних економічних програм.
Давно вже й успішно працюють у області теорії та практики управління продукції.
Важливим свідченням посиленого уваги до проблеми якості є опублікована друку “Проект закону якості і захисту споживача”. Від попередніх правових актів з питань якості нового закону відрізняється, передусім, тим, що у ньому як визначена і юридично закріплена сучасна політика нашої держави до цій галузі, а й встановлено економічні, організаційні, правові норми й соціальні основи відносин між всіма учасниками розробки, виробництва та використання високоякісної продукції. Найважливішими у ньому є положення, що визначають пріоритет споживача у питаннях якості продукції і на забезпечують економічну зацікавленість всіх учасників виробництва, у створенні, випуску та використання високоякісної продукції.
Останнім часом проблема якості різко загострилася.
Є кілька об'єктивних причин, які потребують уваги до проблемі якості продукції, особливих докладає зусиль до її дозволу. Основні причини є такі:
        1. Насамперед високих темпів науково-технічного прогресу призвели до появи принципово нових видів виробів, різкого ускладнення їх конструкцій, створенню й широкому освоєння складних технічних систем.Усложняются технологічні процеси, з'являються нові методи і засоби переробки вихідних матеріалів. Створюються нові раннє невідомі матеріали.
        2. На міжнародному ринку загострилася конкуренція, яка, як відомо, залежить від рівня цін, і якості запропонованих товарів. У першому місці за на цій причині в конкурентної боротьби вийшло якість продукції. Перемагає той, хто пропонує продукцію високої якості по помірними цінами. На цьому правила немає винятку, і з цим слід рахуватися. Щоб торгувати, мати валюту й там товари, своєї продукції потрібно було робити краще, ніж конкуренти.
Проблема якості продукції в час однією з найбільш важливих і складних проблем економічного і технічного розвитку.
Управління якістю продукції є складовою будь-якого виробничого процесу, хоч у яких форми і масштабах не здійснювався.
Проблема якості складна й багатогранна і вирішити їх можна лише за здійсненні комплексу заходів, які включають: посилення ролі й пожвавлення відповідальності розробників забезпечення високого технічного рівня та якості продукції; перебудову на науково-організаційних засадах технічного контролю на підприємствах; підвищення технічного рівня виробництва; підготовку та перепідготовку кадрів розвиток творчої ініціативи трудящих, і т. буд.
Механізм управління продукції ось у чому. Через війну вивчення характеру і обсягу потреби, технічних, економічних пріоритетів і організаційних можливостей конкретного підприємства встановлюють планові завдання щодо якості продукції. І на цій основі починається конструкторська і технологічна підготовка виробництва та виготовлення продукції необхідних обсягах.
При виготовленні постійно чи з певною періодичністю порівнюється інформацію про фактичному ролі з плановим, нормативним значенням. У разі різниці з-поміж них виробляють та реалізовують заходи з усунення причин, викликають цих відхилень, т. е. впливають на чинники та умови, щоб забезпечити якість продукції.
За вихідну характеристику якості промислової продукції прийнято її властивість. Властивість продукції - це об'єктивна її особливість, яка може виявлятися при її створенні, експлуатації чи споживанні. Приміром, важливим властивістю матеріалів металургійного продукування є: хімічне, фізичне, механічне та інші.
Будь-яка продукція має великий комплексом властивостей, які умовно можна розділити на прості складні. Складні властивості є поєднання простих. Наприклад, міцність металу включає здатність його до опору розриву, стиску,кручению, зрізу, удару.
Розмаїття властивостей продукції характеризується різним їх поєднанням щодо одного й тому самому вигляді продукції; мають місце випадки, коли наявність одних властивостей практично виключає інші. Наприклад, висока твердість низки металів і сплавів істотно знижує їх ударну в'язкість.
Оскільки вимоги до продукції можуть бути різними залежно від неї призначення, те й якість одному й тому ж продукції буде по-різному оцінюватися. Ступінь прояви кожного властивості чи навіть кількох властивостей продукції оцінюється з допомогою кількісних показників якості.
Отже, перший елемент державного механізму управління - стандарти,концентрирующие у собі накопичений досвід минулого і новітню науково-технічну інформацію. Їх створенню передує вивчення патентів, вимог ринку України і даних якість продукції, випущеної різними країнами й фірмами, головне - у яких включені підсумки наукових і дослідно-конструкторських розробок. Тому стандарти можна як зафіксовану державному рівні мета, яку треба досягти у виробництві.
Щоб стандарти стимулювали прогрес, їх треба регулярно переглядати, постійно включати у них найвищі нині прогресивні показники. Проте річ цілком очевидна, що з сучасних темпах відновлення продукції це вже недостатньо. Ось у нашій країні веде розробку державні стандарти з перспективними вимогами на групу однорідної продукції.
Натомість, у тому, щоб домогтися якості продукції, яка регламентує якість матеріалів, сировини, комплектуючих вузлів і деталей, устаткування. Виконанню цього завдання допомагають програми комплексної стандартизації, що передбачають жорстке нормування вимог до якості продукції суміжників.
Другий елемент механізму управління - планування, що у останні роки ввозяться вигляді програм “Якість”. У цих програмах планується комплекс робіт з досягненню якості, забезпечується взаємодія всіх учасників процесу створення продукції. Розробники цих програм орієнтовані необхідність охоплення програмними заходами всіх фактів, які впливають розробку, виготовлення і експлуатацію продукції.
Третій елемент державного механізму управління продукції - оцінка якості продукції методами контролю, випробувань, і сертифікації. У умовах господарська роль цих методів управління зростає, оскільки лише за достовірності й об'єктивного оцінювання може правильно діяти сам економічний механізм.
Під сертифікацією продукції розуміють встановлення відповідності вітчизняної продукції вимогам міжнародних, національних стандартів чи інших документів, взаємно узгоджених між виробником і споживачем продукції. Відповідність вимогам підтверджується видачею спеціального документа (сертифіката) чи присвоєння знака відповідності. Для споживачів сертифікат - гарантія якості, для виготовлювача - гарантія успіху.
Питання сертифікації продукції дуже актуальні для західних фірм. Що ж до вітчизняних підприємств, то сертифікації зацікавлені поки такі, у яких відчувають тиск зовнішнього ринку. Цими підприємствах переконалися, що сертифікації продукції їх контакти з зовнішнім ринком будуть збитковими.
        Обов'язковою сертифікації підлягають над тими видами продукції, яких пред'являються вимоги щодо безпеки здоров'ю і життя покупців, безліч екології. Сертифікація продукції виходить з результатах її випробувань. Світова практика свідчить у тому, що об'єктивну оцінку якості можна досягти лише за її проведенні спеціальним органом, незалежною від розробника і виробника продукції. Тож у нашій країні розпочате формування мережі незалежних сертифікаційних центрів, які відповідають міжнародним вимогам.
        Необхідною елементом сертифікації є атестація технологічних процесів, ділянок, цехів і виробництва, у цілому.
        Обов'язковою вимогою визнання результатів сертифікації і укладання контрактів на закупівлю продукції зарубіжних фірм, наприклад, вважають наявність для підприємства системи управління продукції. Через це у багатьох розвинених країн світу шкодує коштів розробці та впровадження стандартів, які визначають вимоги до систем управління своєї продукції підприємствах, зокрема, стандартівИСО серії 9000. Впровадження цих стандартів, і гарантія споживачеві з дотримання можуть відчинити широкий шлях нашої своєї продукції зовнішній ринок.
        Високе якість продукції має бути закладено у кожен проект й у процес. Стадія дослідження та проектування має вирішальне значення, оскільки саме цей момент визначаються головні властивості і параметри майбутньої продукції. Прийняті конструкторські і технологічні рішення визначають характер технологічної підготовки виробництва.
        Сучасні металургійні і машинобудівні підприємства що неспроможні досягти необхідного рівня якості продукції, високих техніко-економічних показників та його підвищення без чітко організованого і постійносовершенствуемого контролю за якістю продукції. Зрослі вимоги до металопродукції із суворо регламентованим складом і заданими фізичними властивостями викликають необхідність підвищення точності ухвали і регулювання її хімічного складу, змісту шкідливих домішок і неметалевих включень, ретельного контролю хімічних і фізико-механічних властивостей.
        До цього часу основна мета функціонування системи управління нашій країні було, зазвичай, виконання завдання щодо збільшення випуску продукції державним Знаком якості. У разі вільного ринку мета зовсім інша: потрібно, наприклад, заробити певну суму валюті. Для її досягнення проводяться маркетингові дослідження, у яких встановлюється, що у такому-то ринку можна продати таку й таку продукцію по такий-то ціні. Та цього вона повинна переважно мати такими-то властивостями і ринку пізніше такого-то терміну. Отже, з поставленої економічної мети, формулюється мета підприємства у області якості продукції. Досягнення останній і будується відповідна система якості, здатна забезпечити до визначеного терміна створення потрібної продукції і на налагодження її стабільного виробництва.
        По загальному визнанню, 90-ті роки - вирішальне десятиліття сфері забезпечення якості продукції. Тому сьогодні ніхто поза сумнівом те що, що із багатьох які рекомендуються коштів досягнення якості продукції першим можна вважати підготовку кадрів. Шляхи забезпечення треба шукати соціальної психології робочих груп, і виробничих колективів. Ніякі впливу ззовні - тотальний контроль, жорсткість покарань за нього й залежить т. п. неспроможні забезпечити високу якість. Висновок однозначний: ставку треба робити за самих виробників продукції. Тут доречно навести “заповідь” одного американського бізнесмена, який вважає, що з успіху підприємства потрібно дотримуватись принципу трьох “>p”: “>peopl-product-profit” (>человек-продукция-прибиль). У першому місці, як бачите, людина, працівник, отже, його кваліфікація і позитивні особисті якості: товариськість, ініціативність, почуття відповідальності, прагнення співробітництву й дух суперництва.
        Проте все сходитися щодо одного - якість продукції має найважливіше значення з метою прискорення економічного, соціального та науково-технічного прогресу і треба постійно покращувати.
        Продукція за своєю якістю має відповідати вимогам споживача, котрі змінюються. Отже, не можна зупинитися на досягнутому рівні якості. Необхідно безупинно удосконалювати методи і засоби виготовлення продукції.
        Для підприємств і закупівельних організацій, що у розвитку зовнішньоекономічних зв'язків із зарубіжними партнерами, дуже важливим аспектом діяльності є отримання максимально повної інформації про системи сертифікації продукції, які у інших країнах, і навіть про законодавствах цих країн, які визначають обов'язкові вимоги до продукції, і нормативно-технічної документації, щодо відповідності якій проводять сертифікаційні випробування там. Отже, треба дати орієнтири на допомогу пошуку інформації про діяльність деяких міжурядових організацій, що вивчають питання сертифікації продукції і на котрі розробляють міжнародні нормативно-технічні документи (міжнародні стандарти).
        Однією з цих організацій є ГЕНЕРАЛЬНЕ УГОДА ЩОДОТАРИФАМ І ТОРГІВЛІ (ГАТТ), що займається загальними питаннями регулювання міжнародної торгівлі. До складу ГАТТ входять понад 100 держав. Основним аспектом її діяльність стали розробка й твердження низки міжурядових угод зобов'язуючого характеру для входять до неї країн.
        Крім міжурядових угод зобов'язуючого характеру, ГАТТ видає також інші матеріали, котрі мають безпосередній ставлення до сертифікації продукції. У тому числі - матеріали і документи (рішення, резолюції, протоколи) керівного Комітету з технічним бар'єрам торгувати (КомітетГАТТ/ТБТ), і навіть інформаційні й довідкові матеріали.
        Інший міжурядової організацією, діяльності якої Росія бере активну участь, є МІЖНАРОДНАОРГАНИЗАЦИЯЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙМЕТРОЛОГИИ (>МОЗМ).МОЗМ розробила та прийняла Систему видачі сертифікатів для метрологічного устаткування й приладів, мають обов'язкову силу для входять до складу організації країн.
        На регіональному рівнях питаннями організації співпраці між країнами у сфері сертифікації і взаємного визнання результатів випробувань продукції займаються регіональні міжурядові організації, зокрема регіональні економічні комісії ООН. У тому числі необхідна за першу чергу відзначитиЕВРОПЕЙСКУЮ ЕКОНОМІЧНУКОМИССИЮ ООН (ЄЕК ООН), важливим результатом діяльності якого було Угоду про взаємне визнання результатів випробувань у сфері, проведених національними іспитовими центрами країн Європи.
        У цілому дійти невтішного висновку про швидке зростання числа угод про взаємне визнання, вчинених у цілях ліквідації технічних бар'єрів торгувати, вдосконалення форм і методів співробітництва.

Література:
“Основи управління продукції” Т. М.Полховская, Ю. А. Карпов, У. П. Соловйов. Розділ 1. Якість і управління якістю продукції. Москва 1990
“Основи управління продукції” Т. М.Полховская, Ю. А. Карпов, У. П. Соловйов. Розділ 2 Контроль якості продукції. Москва 1990
“Основи управління продукції” Т. М.Полховская, Ю. А. Карпов, У. П. Соловйов. Розділ 3. Сертифікація продукції. Москва 1992


Схожі реферати:

Навігація