Реферати українською » Экономика » Методи розрахунку калькуляційних статей


Реферат Методи розрахунку калькуляційних статей

Розрахунок собівартості одиниці виробленої продукції (робіт, послуг) називаєтьсякалькулированием, а документ, у якому оформляється розрахунок, - калькуляцією.

Метакалькулирования собівартості:

забезпечити визначення собівартості виробів і всієї вироблену продукцію;

створити базу задля встановлення цін;

сприяти відкриттю та використання резервів виробництва. [6,c.24]

>Калькулирование собівартості конкретних видів продукції (робіт, послуг), облік контроль є основою організації комерційного розрахунку.

Розрізняють три виду калькуляцій: нормативну, планову і звітну.

Нормативна калькуляція- це собівартість вироби, розрахована з урахуванням технічно обгрунтованих і нормативів витрат живої і упредметненого праці в певну дату.

Планова калькуляція може дорівнювати, вище або нижчий від нормативної, позаяк у плановому періоді добові норми витрат живої і упредметненого праці може бути вище або нижчий від тих, хто бувутчени на стадії розробки нормативної калькуляції. Планова калькуляція розробляється, зазвичай, роком, а окремих випадках, на четвертий квартал.

Звітна калькуляція складається з урахуванням даних бухгалтерського обліку, і показує фактичну собівартість вироби, завдяки чому стають можливими перевірка виконання плану з собівартості виробів і виявлення відхилень від плану на окремі ділянки виробництва.

Об'єкткалькулирования визначається характером продукції і на типом виробництва. Так, на підприємствах, із невеличкий тривалістю виробничого циклу виготовлення продукції, об'єктомкалькулирования виступає готову продукцію, на підприємствах, із тривалим виробничим циклом - окремі деталі, вузли, технологічні переділи, на підприємствах одиничного виробництва. [8,c.219]

На промислових підприємствах різних галузей промисловості калькулювання має свої особливості, зумовлені характером готової продукції, перероблюваної сировини, технологічних процесів. Ці особливості виявляється у виборі об'єкту і одиницікалькулирования й у методицікалькулирования.

Правильне літочислення собівартості продукції має значення: що краще організований облік, ніж досконаліший від методикалькулирования, тим виявити у вигляді аналізу резерви зниження собівартості продукції. На промислових підприємствах застосовуються три основних методикалькулирования собівартості і врахування витрат за виробництво:позаказний,попередельний і нормативний.

>Позаказний метод застосовується переважно у індивідуальному імелкосерийном виробництві, і навіть длякалькулирования собівартості робіт ремонтного і експериментального характеру. Метод цей у тому, що видатки виробництво враховуються на замовлення на виріб чи групу виробів. Фактична собівартість замовлення визначається після закінчення виготовлення виробів чи робіт, які стосуються цьому замовлення, шляхом підсумовування всіх витрат з даному замовлення. Для обчислення собівартості одиниці виробленої продукції загальна сума цих витрат на замовлення ділиться кількості випущених виробів.

>Попередельний методкалькулирования собівартості застосовується у масовій виробництві з коротким, але закінченим технологічним циклом, коли що виходить підприємством продукція однорідна по вихідному матеріалу і характерові обробки. Облік витрат у своїй методі здійснюється за стадіям (фазам) виробничого процесу. Наприклад, на текстильних комбінатах - за трьома стадіям:прядильное,ткацкое,отделочное виробництво.

Нормативний метод обліку, ікалькулирования є найбільш прогресивним, бо дозволяє вести повсякденний контроль над ходом виробничого процесу, над втіленням завдань зі зниження собівартості продукції. І тут видатки виробництво поділяються на частини: витрати не більше і відхилення від норм витрати. Усі витрати не більше норм враховуються без угруповання, щодо окремих замовлень. Відхилення від встановлених доз враховуються з їхньої причин і винуватцям, що дозволяє оперативно аналізувати причини відхилень, попереджати в процесі роботи. У цьому фактична собівартість виробів при нормативному методі обліку визначається шляхом підсумовування витрат з нормам і витрат у результаті відхилень та інших змін поточних нормативів. [10,c.311-313]

Перелік статей, використовуваних при калькулюванні, приведено утабл.1.1.

Таблиця 1.1

Планова калькуляція собівартості одиниці виробленої продукції

№пп Найменуваннякалькуляционних статей Умовні позначення Сума, крб. Методика розрахунку статей
1 2 3 4 5
1 Сировина й матеріали >ЗM Прямим рахунком
2 >Покупние комплектуючі вироби і напівфабрикати, роботи й послуги виробничого характеру >ЗK Прямим рахунком
3 >Возвратние відходи >ЗОТХ Прямим рахунком
4 Паливо і енергія на технологічні мети. >ЗТ Прямим рахунком
5 Основна вести виробничих робочих. ЗО Прямим рахунком
6 Додаткова вести виробничих робочих. >ЗД >ЗД=З0*НД/100
7 Податки, відрахувань до бюджету і позабюджетні фонди; збори і відрахування місцеві органи влади ДТ ДТ= (>З0*ЗД )>НН/100
8 Витрати підготовку й освоєння виробництва >ЗОСВ >ЗОСВ=СПР1*НОСВ/100 чиЗОСВ=ОСВ/N
9 Знос інструментів, і пристосувань цільового призначення й інші спеціальні витрати ЗІН ЗІН==СИН/N
10 >Общепроизводственние витрати на тому числі: >ЗОП >ЗОП=З0*НОП/100
Витрати за змістом і експлуатації машин і устаткування >ЗЭК >ЗЭК=З0*НЭК/100
Витрати з організації, обслуговування та управлінню виробництвом >ЗЦ >ЗЦ=З0*НЦ/100
11 >Общехозяйственние витрати >ЗОХ >ЗОХ=З0*НОХ/100
12 Втрати від шлюбу >ЗБ >ЗБ=СПР2*НБ/100
13 Інші виробничі витрати >ЗПР >ЗПР=СПР3*НПР/100
14 Виробнича собівартість >СПР >СПР=Si=114Зi
15 Комерційні витрати >ЗКОМ >ЗКОМ=ПР*НКОМ/100
16 Повна собівартість >СПОЛ >СПОЛ=СПР+ЗКОМ

Примітки:

>1.Статьи,рассчитиваемие прямим рахунком (1-5), визначаються з урахуванням норм витрати матеріалу чи витрат праці, планованих цін чи тарифів, за необхідності після запровадження відповідних коефіцієнтів.

>2.Нi- ухвалений відсоток віднесенняi-тих витрат на собівартість продукції.

3.Сi- кошторис віднесенняi-тих витрат.

>4.Спр1- сума 1-7, 10-12 статей калькуляції.

>5.Спр2- сума 1-11 статей калькуляції.

>6.Спр3- сума 1-12 статей калькуляції.

>7.N- програма випуску відповідних виробів.

Зблизька методики розрахунку статей собівартості одиниці виробленої продукції, наведеної у табл. 1.1, слід пам'ятати, що формалізовані найчастіші методи розрахунку тих чи інших статей.

При калькулюванні собівартості продукції потрібно враховувати таке:

за високої номенклатурі своєї продукції планові калькуляції можуть складатися на групи однотипних виробів;

калькулюванню підлягає також продукція та допоміжних виробництв, особливо, якщо вона реалізується набік. [11,c.452]

Підсумовуючи питання, відзначимо, що калькулювання собівартості грає помітну роль діяльності підприємства міста і є основою організації комерційного розрахунку. Розрізняють нормативну, планову і звітну калькуляції.

На промислових підприємствах застосовуються три основних методикалькулирования собівартості і врахування витрат за виробництво:позаказний,попередельний і нормативний. Кожен з цих методів має свої особливості використовується залежно від виду підприємства, його сфер зовнішньої та т.д.

Список літератури

>Байнев В.Ф. Економіка підприємства міста і організація виробництва:Учеб. посібник. /В.Ф.Байнев. ->Мн.: БДУ, 2003. ->192с.

ЗайцевН.Л. Економіка організації: Підручник для вузів. /Н.Л.Зайцев;Гос. ун-т управління. -2-ге вид., перераб. ідоп. -М.: Вид-во "Іспит", 2003. ->624с.

>Козик П. Інформаційні технології під управлінням підприємством. // Національна Економічна Газета. -2002. -№18 (538) від 12.03.2002.

Корпоративна логістика: 300 відповіді питання фахівців. /В.И.Сергеев,Л.Б.Белов,В.В.Дибская та інших.; Підобщ. ред.В.И.Сергеева. -М.:ИНФРА-М, 2004. ->930с.

>Меняев М. Ф. Інформаційні технології управління. - У три кн.:Учеб. посібник для вузів. -М.:Омега-Л, 2003. ->Кн.3. ->464с.

РусакЕ.С. Економіка підприємства: Курс лекцій. /Е.С.Русак; Академія управління за Президента Республіки Білорусь у. -2-ге вид. ->Мн., 2004. -44c.

>Сухотская М.М. Сучасний підхід до вирішення управлінських завдань. // Підприємництво у Білорусі. -2001. -№10. ->С.16-17.

Економіка організацій (підприємств): Підручник для вузів. / Під ред.:В.Я.Горфинкеля,В.А.Швандара. -М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2003. ->608с.

Економіка підприємства (фірми):Практикум. /Л.П.Афанасьева,Г.И.Болкина,О.Ф.Бистров та інших.; Підред.О.И.Волкова,В.Я.Позднякова. -М.:ИНФРА-М, 2003. ->331с.

Економіка підприємства. /В.Я.Хрипач,Г.З.Суша,Е.И.Андросович та інших.; Під ред.В.Я.Хрипача. -2-ге вид., стер. ->Мн.:Экономпресс, 2001. ->460с.

Економіка підприємства:Учеб. посібник. /В.П.Волков,А.И.Ильин,В.И.Станкевич та інших.; Під ред.А.И.Ильина. -2-ге вид.,испр. ->Мн.: Нове знання, 2004. ->672с.


Схожі реферати:

Навігація