Реферати українською » Экономика » Бюджетні й позабюджетні фонди


Реферат Бюджетні й позабюджетні фонди

Уткін Еге. А. Денисов А. Ф.

Обособленной частиною фінансових ресурсів регіону є бюджетні і позабюджетні фонди, які можна постійно діючими чи створюватися визначений період. Створення і організація своєї діяльності регулюється федеральним і регіональним законодавством. У суб'єктів Федерації приймаються як загальні законодавчі акти, і спеціальні закони з приводу створення конкретних фондів.

Бюджетні фонди створюють у складі регіонального бюджету як відособлені бюджетні гроші засоби для:

— цільового фінансування найпріоритетніших галузей регіональної економіки;

— ліквідації несприятливих наслідків виникнення надзвичайних ситуацій;

— соціально-економічних, екологічних, науково-технічних та інших значимих для регіону програм, тож заходів.

Внебюджетный фонд — відособлена частина фінансових ресурсів регіону, яка входить у складі регіонального бюджету та взагалі має самостійні джерела формування та цільове напрям використання.

У регіонах формуються та діють:

— територіальні підрозділи федеральних позабюджетних фондів;

— регіональні позабюджетні фонди, кошти від яких є регіональної власністю;

— позабюджетні фонди муніципальних утворень.

Наприклад, закон Тверській області “Про бюджетних і позабюджетних фондах Тверській області” від 18 травня 1995 р. передбачає такі бюджетні фонди:

— валютний фонд;

— фонд фінансової підтримки територій;

— фонд фінансової підтримки найважливіших галузей народного господарства;

— фонд розвитку галузі;

— фонд післяприватизаційній підтримки підприємств;

— фонд підтримки малого середнього підприємництва;

— фонд сільськогосподарської продукції, сировини й продовольства;

— інші фонди відповідно до прийнятими програмами на майбутній фінансовий рік.

Зазначені цільові бюджетні фонди, крім фонду фінансової підтримки найважливіших галузей народного господарства, можуть об'єднуватись у єдиний бюджетний заставний фонд. До резервним бюджетним фондам області віднесено фонд ліквідації надзвичайних ситуацій, фонд непередбачуваних видатків виконавчого органу виконавчої влади.

Областными позабюджетними фондами є фонди:

— розвитку території Вінницької області;

— соціальної підтримку населення;

— обласної державної адміністрації;

— екологічний;

— розвитку житлового будівництва й ін.;

— місцеві позабюджетні фонди, утворювані органами місцевого самоврядування.

Кошти регіональних позабюджетних фондів призначаються на фінансування комплексу цільових програм, тож заходів, на вирішення економічних, соціальних, екологічних та інших значимих населенню регіонів завдань.

Використання коштів бюджетних і позабюджетних фондів регулюється відповідним нормативним актом суб'єкта федерації. Структура прибутків і витрат кожного бюджетного фонду встановлюється в Положенні фонд, які сума визначається регіональний бюджет. Формування доходів населення і витрата коштів позабюджетного фонду ведеться відповідно до регіональним законом про бюджет такого фонду, де фіксується структура прибутків і витрат. Такі бюджети складаються органами управління фондом і видаються затвердження регіональної адміністрацією разом з проект Закону про бюджет регіону.

З коштів бюджетних і позабюджетних фондів можуть видаватися позички гаразд і можна за умов, визначених законом про регіональний бюджет. У законодавчому акті про бюджет позабюджетного фонду передбачається гранична сума коштів, виділених на поворотній основі, і навіть умови надання.

Тимчасово вільні кошти бюджетних і позабюджетних фондів гаразд і можна за умов, передбачених регіональним законодавством, можуть будуть показані у активи, які кошти. У законодавчому порядку то, можливо визначено норматив страховий запас. Залишки на рахунках позабюджетних фондів в російських банках нічого не винні бути нижчою встановленого страховий запас.

Для управління бюджетними і позабюджетними фондами створюються спеціальні колегіальні органи, у яких можуть входити представники виконавчого й законодавчого органів суб'єкти федерації, виконавчі директора відповідних фондів, представники підприємств, організацій, установ, інші зацікавлені особи.

В багатьох областях формуються цільові бюджетні екологічні фонди. У самій Москві кошти такого фонду формуються з допомогою наступних джерел:

відрахування з і щодо оплати викиди, скиди забруднюючих речовин у навколишнє довкілля, розміщення відходів, решта видів забруднення і нераціональне використання природних ресурсів;

кошти, отримані з позовами про відшкодування шкоди, завданого довкіллю, і зажадав від стягування штрафів за екологічні правопорушення, порушення санітарним нормам і керував;

кошти, які у вигляді компенсувати збитки для будівництва і експлуатації об'єктів, проведенні робіт, надають негативний вплив на довкілля;

кошти, призначені на компенсаційне озеленення;

кошти, одержані від реалізації конфіскованих знарядь полювання й до рибальства, незаконно видобутої з допомогою продукції;

добровільні внески підприємств, організацій, установ, об'єднань громадян Російської Федерації, і навіть іноземних юридичних і фізичних осіб;

інші джерела коштів, які суперечили чинного законодавства і національним завданням діяльності фонду.

Кошти екологічного фонду витрачаються за такими напрямами:

— розробка та реалізація мають міське і регіональне значення програм, тож проектів, вкладених у поліпшення якості довкілля й забезпечення екологічну безпеку населення;

— фінансування заходів щодо збереження і відновлення природних комплексів, земельних ресурсів немає і живої природи, змісту, розвитку територій природного комплексу, розширенню охоронних і рекреаційних зон;

— фінансування будівництва та реконструкції природоохоронних об'єктів;

— фінансування створення й постійного вдосконалювання автоматизованих систем екологічного моніторингу, і навіть придбання контрольно-измерительного і аналітичного устаткування;

— фінансування проведення науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт, розробка нормативно-законодавчої бази галузі охорони навколишнього середовища, і навіть впровадження ресурсозберігаючих і екологічно чистих технологій;

— фінансування створення і ринку екологічних послуг, виробництво природоохоронного устаткування;

— фінансування програм по екологічному освіті населення, проведення навчально-методичних семінарів, конференцій, виставок та конкурсів;

— підготовка й видання щорічного доповіді про стан довкілля;

— зміст спеціалізованих екологічних інспекцій;

— фінансування здійснення державної екологічної експертизи позапланового і ретроспективного характеру, і навіть експертизи проектів, фінансованих рахунок коштів фонду;

— видача у порядку бюджетних кредитів у природоохоронних заходів;

— організація виконання природоохоронних заходів, фінансованих рахунок коштів фонду;

— інші цілі, пов'язані з охорони навколишнього природного довкілля.

В багатьох областях формуються також цільові бюджетні фонди боротьби з злочинністю. Кошти таких фондів розходяться фінансування міських програм боротьби з злочинністю, зміцнення матеріально-технічної бази, фінансування непередбачуваних видатків матеріально-технічного характеру правоохоронних органах і військових структур, здійснюють правоохоронну діяльність й ін.

Наприклад, у Москві кошти фонду боротьби з злочинністю формуються з допомогою наступних джерел:

— добровільні внески підприємств, організацій, кооперативів, громадських громадських організацій і формувань, громадян, іноземних громадських організацій і приватних осіб;

— частину коштів, отримані від здійснення окремих економічних акцій з іншими організаціями та фірмами;

— 85 відсотків коштів, стягнутих як штрафів, що накладаються органами внутрішніх справ, крім штрафів, одержувачі яких встановлено федеральними законами;

— різноманітні збори, стягнуті за рекомендаціями правоохоронних органів;

— Плата проведення досліджень номерних позначень деталей і агрегатів транспортних засобів;

— 25 відсотків усіх коштів, отримані від аукціонної продажу ліцензій за пропискою запрошених іноземних фахівців;

— 3 відсотка від суми витрат при проведенні прилюдних торгів нерухомого майна гаразд виконання рішень судів;

— Плата реєстрацію громадян, які живуть поза межами Росії;

— Плата оформлення паспортів і вкладишів до них.

У межах загального бюджету чи рамках бюджетних і позабюджетних фондів можуть прийматися програмні бюджети, тобто. бюджети, створювані під певні програми розвитку й проекти, які дістали назву програмних бюджетів. Програмні витрати є узагальненими суммарными витратами, які виходять шляхом агрегирования витрат різних підрозділів організації. Детальна деталізація витрат підрозділів організації для програмного бюджету необов'язкова, оскільки вона який завжди виходить з діяльності лише цих підрозділів, і навіть оскільки організація то, можливо зайнята одночасно у кількох програмах, всередині яких відповідальність за діяльність несуть конкретні підрозділи.

Програмний бюджет зазвичай націлений тривалу перспективу і є довгостроковим. Програмний бюджет будується з урахуванням оцінки віддалених наслідків, яких результатів діяльності можна очікувати у майбутньому.

Програмний бюджет організовує бюджетні витрати на програмам чи функціональним областям, щоб забезпечити досягнення поставленої мети. Ключовими елементами цього процесу є довготривале планування, постановка цілей, розробка програми, аналіз діяльності. Проте треба враховувати, що помилки, допущені у постановці цілей та розробки програм, можуть болісно позначитися на ефективності діяльності муніципальних органів влади загалом.

Розробка програмного бюджету складається з чотирьох найважливіших етапів:

— постановка цілей, вибір методів, послідовність кроків і чи часу досягнення мети;

— розрахунок витрат реалізації кожного необхідного кроку;

— розробка повної програми робіт, необхідні досягнення мети;

— визначення критеріїв оцінки віддалених наслідків, наскільки успішно досягнуто поставлені мети.

Насправді реальні події у економічної, соціальної і політичною сферах часто істотно відрізняються від ймовірних, що підриває надійність проведені під час упорядкування довгострокового бюджету планових розрахунків. Планові розрахунки часто виявляються завищеними і нереалістичними виспівати. Аналіз співвідношення витрат і результатів які завжди враховує непрямі наслідки чи побічні ефекти зроблених чи гаданих дій. Об'єктивний аналіз результатів може бути неможливим.

Характер процедур розробки програмного бюджету тяжіє до централізації процесу прийняття рішень. Відповідальність за прийняті рішення і обрану політику лягає на його центральні органи, що зумовлює поліпшенню координації діяльності, але з допомогою втрати ініціативи більш низьких рівнях прийняття рішень. Такий бюджет вимагає постійної централізованої координування й чіткої взаємодії виконавців. Спеціалісти ВООЗ зазначають, що це підхід руйнує наявні комунікаційні канали між адміністративними одиницями. Оскільки схеми організаційних зв'язків, необхідні виконання кожної підпрограми, будуть кожному за конкретного випадку різними, жодного стійкого каналу зв'язку замість наявних не створюється. Орієнтація на аналіз альтернатив спричиняє стан постійної невизначеності усіх зацікавлених осіб замість стабільності колишніх бюджетних систем.

У цілому нині програмний бюджет має обмежену сферу і може бути корисною при централізованому впровадженні певної системи заходів, вона може бути ефективно й оперативно реалізована відповідними службами у межах поточного планування і бюджетування.

Список літератури

Для підготовки даної праці були використані матеріали із російського сайту http://www.i-u.ru/

Схожі реферати:

Навігація