Реферати українською » Экономика » Економічний аналіз


Реферат Економічний аналіз

Страница 1 из 2 | Следующая страница

8. Система показників з метою оцінки господарської оцінки госп. Діяльності підприємства.

Господарська діяльність підприємств вимірюється багатьма показниками, що зводяться в певну систему:

1.  Стоимостные (випливає із наявності товарного виробництва та товарного звернення, товарно-грошових взаємин держави і дію Закону вартістю умовах вільного ринку) і натуральні показники (використовують у планової і обліково-аналітичної практиці всіх підприємств) (залежно від належних у основу вимірників);

2.  Кількісні (висловлюють абсолютні і відносні величини, що характеризують обсяг виробництва, реалізації, структуру) і якісні (з оцінки продукції з т.з. її відповідності стандартам, зразкам, Т.У.);

3.  Объёмные (витрати звернення, прибуток, кількість працівників, вартість ОФ) і вділові (продуктивності праці, материалоотдача, Фондоотдача).

12 . Класифікація видів економічного аналізу.

1. По мети дослідження:

- з оцінки результатів господарську діяльність;

- виявлення резервів і шляхів їх мобілізації;

- підготовка матеріалів для вибору управлінського рішення;

- прогнозування результатів госп. діяльності.

2. По аспектам дослідження:

- фінансово-економічний аналіз;

- техніко-економічний аналіз;

- функционально-стоимостной аналіз.

3. По колу досліджуваних питань:

- повний аналіз господарську діяльність;

- тематичний.

4. По досліджуваним об'єктах:

- внутрицеховой (раб. місця, виробничий ділянку);

- по функціональним службам;

- межцеховой (цехової);

- заводський.

5. За характером прийнятих рішень:

- попередній;

- оперативний;

- періодичний;

- перспективний (прогнозний).

6. По періодичності проведення:

- щоденний;

- декадний (10 днів);

- місячний;

- квартальний;

- річний.

15 Економічний аналіз політики та його зв'язку з іншими науками.

Економічний аналіз сформувався внаслідок диференціації громадських наук. Перш окремі форми економічного аналізу були властиві переважно облікованим наук: балансоведению, бухгалтерського обліку, статистиці. Але в міру поглиблення економічної роботи з підприємствах виникла потреба в виділенні аналізу як відособлену системи знань, оскільки облікові дисципліни не могли відповісти на вимоги практики.

Сформировавшись на самостійну науку, економічний аналіз комплексно, системно використовує дані, а деяких випадках кошти та прийоми дослідження, властиві статистиці, планування, бухгалтерського обліку, математики й інших прямо пов'язаної з нею наук.

Проте досі немає чітко виражених кордонів між економічним аналізом і спеціальними дисциплінами, тут є швидше, лише демаркаційні лінії. Найбільш тісні зв'язки існують між бухгалтерським урахуванням психології та економічним аналізом. Бухгалтерський облік був і є основним «постачальником» економічної інформації про господарську діяльність підприємств. Частка економічної інформації, одержуваної системою бухгалтерського обліку, сягає на підприємствах і об'єднаннях 70% і більше. Бухгалтерський облік відбиває господарські операції в первинної документації, запис їхніх в регістрах синтетичного і аналітичного обліку, і у бухгалтерській звітності. Те, що саме бухгалтери перші почали аналізувати господарсько-фінансову діяльність підприємств, що природно. Кожен бухгалтер, склавши баланс, цікавиться станом господарських засобів і джерел освіти, з'ясує, чи всі резерви використані підприємством збільшення прибутку, які вади гальмували господарську діяльність у минулому звітному періоді..

Тіснота зв'язку економічного аналізу та статистики виражається, по-перше, у цьому, що статистичний облік і звітність служать для аналізу, як і і бухгалтерський облік, необхідної інформаційною базою; по-друге, у цьому, що статистична наука, проблемно котра розробляє методи угруповань, індексів, кореляції, регресії та інші, істотно поповнює арсенал аналітичних засобів і прийомів.

Аналітичні розробки самих статистиків пов'язані переважно із масовими соціально-економічними процесами, з деякими статистичними сукупностями і проводяться переважно на галузевих, регіональних еліт і народногосподарських рівнях. Верхня кордон аналізу господарську діяльність підприємств, об'єднань проходить там, де завершується ведення бухгалтерського обліку, там, де закінчується бухгалтерський баланс.

Можна, отже, сказати, що микроанализ - це її справа бухгалтеров-аналитиков, економістів-аналітиків, а макроанализ - экономистов-статистиков. Однак у першій дії і у другому випадках економічний аналіз постає як самостійна наука.

 

 

19. Зміст ЭА.

Під наукою у сенсі слова розуміється сукупність знання природі, світі початку й мисленні. Ця сукупність відбиває досягнуте кожному історичному етапі - й відповідає ступеня усвідомлення об'єктивних законів розвитку природи й суспільства.

Економічний аналіз як наука є систему спеціальних знань, пов'язану:

і з дослідженням економічних процесів у тому взаємозв'язку, створених під впливом об'єктивних економічних законів і внутрішніх чинників суб'єктивного порядку;

з науковим обгрунтуванням бізнес-планів, з об'єктивної оцінкою їх виконання;

в) з виявленням позитивних і негативних факторів і кількісним виміром їхні діяння;

р) з розкриттям тенденцій і пропорцій господарського розвитку, з визначенням невикористаних внутрішньогосподарських резервів;

буд) з узагальненням передового досвіду, з прийняттям оптимальних управлінські рішення.

Найбільш важлива річ аналізу - встановлення взаємозв'язку, взаємозалежності і взаимообусловленно сти про причини і чинників.

Причинный, чи факторний, аналіз полягає в належної оцінці місця та ролі кожного чинника. І тому чинники класифікуються за групами:

суттєві Несущественные
Основні Побічні
Определяющие Неопределяющие

Насамперед досліджується чинники 1-ї групи. Чинники 2-ї групи изуччаются за необхідності, т.к. дослідження всіх згаданих чинників дуже складно та практично який завжди необхідно.

При побудові факторной системи об'єкта аналізу необхідно врахувати:

1. Зміст факторів, і їх характер

2. Соподчинённость чинників (тобто. виявлення чинників 1,2,3,...,n-го порядку й їх горизонтальне вплив).

 

 

 

 

 

20. Завдання економічного аналізу.

Значением, змістом потребують і предметом економічного аналізу визначаються і які стоять пе ред нею завдання:

1.    підвищення научно-экономической обгрунтованості бізнес-планів і нормативів у процесі їх розробки (реалізується у ході здійснення ретроспективного аналізу господарську діяльність). Побудова часових рядів за значний період дозволяє визначити певні економічні закономірності у господарському розвитку,. виявити основні чинники, які значний вплив на госп. діяльність у минуле і які можуть вплинути в будующем. Поєднання висновків ретроспективного аналізу та поточних спостережень використовують у планових розрахунках. Бізнес-план необхідний самому собственникудля організації колективу, залучення інвестицій й отримання кредитів.

2.    об'єктивне і всебічне дослідження виконання бізнес-планів і дотримання нормати вов за кількістю, якості і асортименту продукції, робіт, послуг реалізується за даними облік і звітність. У промисловості досліджується виконання виробничої програми з кількості і асортименту найважливіших виробів, комплектності і якістю продукції, реалізації продукції, виконання договорів поставки; на транспорті - по вантажообігу; в організаціях зв'язку - за кількістю наданих послуг тощо. буд. У торгівлі основну увагу звертається на обсяг оптового і роздрібного товарообігу, з його асортиментну структуру, на співвідношення елементів товарного балансу, якість торгового обслуговування населення.

3.    визначення економічну ефективність використання трудових, матеріальних й фінансових ресурсів визначається економічна ефективність використання трудових, потребує матеріальних та фінансових ресурсів, використання засобів і предметів праці. Аналіз використання матеріальних, трудових і безпосередньо ув'язується зі аналізом використання природних багатств, із суворим дотримання певних екологічних вимог.

4.    контролю над здійсненням вимог комерційного розрахунку оцінка кінцевих фінансових результатів Весь цикл виробничої роботи і кінцеві фінансові результати залежать передовсім від дотримання принципів комерційного розрахунку. Цей розрахунок висловлює виробничі відносини, він у повною мірою відповідає вимогам створених ринкових відносин. Для комерційного розрахунку характерні самостійність й підприємств перед державою, насамперед з питань оподаткування нафтопереробки і за паливною ефективністю використання наявних. Для правильної оцінки дотримання принципів комерційного розрахунку фінансових результатів потрібно підрозділи чинників, вплинули на досліджувані показники, на залежні і залежать від підприємств. Усунення впливу сторонніх чинників дозволяє правильніше проаналізувати результати зусиль колективу тієї чи іншої підприємства чи приватного власника. При аналізі діяльності внутрішніх підрозділів аналітичні розробки кілька звужуються, т.к. безліч позицій аналізується лише з рівні всієї підприємства.

5.    виявлення і вимір внутрішніх резервів (усім стадіях виробничого процесу) Економічний аналіз, будучи управлінської наукою, відшкодовується повною мірою буде лише тоді, якщо буде принесена реальна користь. Вона у виявленні невикористаних резервів усім стадіях виробництва. Резерви можуть бути встановлені шляхом порівняльного вивчення виконання плану внутрішніми підрозділами підприємства, а т.ж. однорідними підприємствами

6.    випробування оптимальності управлінські рішення (усім щаблях ієрархічної драбини). У разі ринкових відносин важливого значення набуває оперативність управління. Будь-яке рішення незалежно від терміну його прийняття має бути обгрунтованим і мотивованим. Особлива проблема - прийняти у оптимальному варіанті оперативне рішення. Велику допомогу надає оперативний аналіз стану і розроблювана теорія прийняття управлінські рішення. Ця теорія виходить із багатоваріантності та соціальної невизначеності впливу додаткових чинників де окремо взятому варіант вирішення даної. Багатоваріантність за умов невизначеності робить необхідним аналіз низки варіантів рішень з допомогою економічного моделювання і системного аналізу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Предмет ЭА.

Предмет ЭА - господарські процеси підприємств, об'єднань, асоціацій, соціально-економічна ефективність яких і кінцеві фінансові результати своєї діяльності, складаються під впливом об'єктивних і піддається, отримують відбиток системою економічної інформації.

Господарські процеси підприємств, розглядаються як і лише у динаміці, а й у статиці.

Кінцеві фінансові результати діяльності підприємства виникають під впливом об'єктивних зовнішніх чинників. Ці чинники впливаючи на господарську діяльність, відбивають дії економічних законів. У результаті ЭА визначається дію цінового чинника (ціни на всі сировину, матеріал, паливо, тарифів, ставок).Они складаються під впливом коньюктуры ринку виробництва і нестабільні. Це зміна впливає попри всі показники, особливо у фин. показники. Зміни цін викликають необхідність складних економічних розрахунків, завдання яких полягає у усуненні і сфери впливу цінового чинника, це шляхом індексного пересчёта. Суб'єктивні чинники (зовнішні, зовнішнього порядку). Аналізу їхнього впливу приділяється найбільше увагу, це пояснюється лише тим, що ці чинники пов'язані з конкретною діяльністю людини, й цілком залежить від нього. Система економічної інформації - сукупність даних, всебічно характеризуючих господарську діяльність всіх щаблях. Інформаційна система дуже динамічне; вона з вхідних даних, результатів проміжної обробки, вихідних даних, і кінцевих результатів, що у систему управління. Якщо такий інформаційний потік раціональним чином організований і відповідатиме регулюється, він є надійної базою для ЭА, отже, й у прийняття мотивованого і оптимального управлінського рішення.


24.   Основи організації комп'ютерного опрацювання экон. інформації.

Застосування ЕОМ підвищує ефективність аналітичної роботи, т.к.:

1. скорочувало тривалість проведення аналізу;

2. відбувається є повнішим охоплення впливу чинників на результати госп. діяльності;

3. замінюються наближені чи спрощених розрахунків точними обчисленнями;

4. можлива постановка і рішення багатомірних завдань аналізу, нездійсненних вручну чи традиційними способами.

 

 27. Класифікація методів і прийомів аналізу

Методи і прийоми ЭА можна умовно підрозділити на дві групи – традиційні і математичні.    

У зв'язку з тим, що ЭА є управлінської наукою, керівнику треба зазначити основні методи аналізу:

1.    Приёмы элиминирования (ланцюгові підстановки, абсолютні різниці, індексний метод);

2.    Прийом середніх величин;

3.    Метод угруповання;

4.    Метод структурних зрушень;

5.    Метод визначення вузьких місць;

6.    Графический метод.

ЭА використовує як абсолютні, і відносні величини, для узагальнення однорідних показників широко застосовуються середні величини.

Порівняння – найбільш ранній і поширений спосіб аналізу (з планом, минулим, найкращим, зі середніми даними). Угруповання – невід'ємний елемент майже кожного эк. дослідження. Дозволяє вивчити ті чи інші эк. явища у тому взаємозв'язок харчування та взаємозалежності, виявити вплив найістотніших чинників.

 

 

28.   Особливості організації та методи аналізу підприємств

І на літератури і практично найбільше розроблено методи аналізу основної ланки (тобто підприємства, організації, закладу і т.д.). Особливості аналізу визначаються завданнями того органу, що безпосередньо проводить аналіз роботи підприємства, вони виявляється у наступному:

1. послідовність вивчення економіки підприємства;

2. в тематиці аналізу;

3. в інших формах аналітичної роботи.

Інформаційна база аналізу - зведена звітність підприємства. Об'єктом управління як всіх підприємств, а й кожне підрозділ. І на посібниках з теорії ЭА, й у галузевих курсах аналізу, зазвичай, розглядаються організація та методика ЭА

29. Особливості й методику внутрішньогосподарського ЭА.

Особливість внутрішньогосподарського аналізу у його деталізації щодо окремих підрозділам, з оцінки вкладу кожного підрозділу в досягнутий рівень розвитку підприємства. Внутрихозяйственный аналіз охоплює всі щаблі управлінської ієрархії від підрозділів першого порядку (виробничої одиниці, НДІ і лабораторії, всеуправленческие відділи, обслуговуючі господарства) до робочого місця. При внутрихозяйственном аналізі діяльності необхідно враховувати особливості структури підприємства, бо від цієї структури залежать потоки економічної інформації.

Велику увагу приділяють підвищенню централізації допоміжних виробництв. Це тим, що успіхи, досягнуті у сфері зростання продуктивність праці в основних виробничих цехах, може бути значно знижено великими витратами праці в допоміжних роботах,

У підвищення ефективності виробництва важливе значення має удосконалення системи керування первинними виробничими ланками. У зв'язку з цим представляється необхідність виконання систематичного і комплексного аналізу кожного виробничого підрозділи.

30.Особенности й методику поточного аналізу.

Поточний аналіз є ретроспективним аналізом вже здійсненого госп. діяльності.

Головне завдання - об'єктивну оцінку результатів комерційної діяльності, комплексне виявлення невикористаних резервів, мобілізація їх, виявлення недоліків у роботи і їх винуватців, досягнення повній відповідності матеріального й моральної стимулювання за результатами праці та якості роботи.

Його недоліки - виявлені резерви означають назавжди втрачені можливості зростання ефективності виробництва, оскільки ставляться поваги минулому періоду.

Результати поточного аналізу йдуть на вирішення питань стратегічного управління, зокрема техніко-економічного планування, оскільки науково обгрунтоване планування передбачає глибокий аналіз господарського становища на момент початку планового періоду.

Цей вид аналізу передбачає реєстрацію госп. ситуації, і результатів з єдиною метою обліку у майбутній работе.В зв'язку з, що поточний аналіз є ретроспективним, підвищення його дієвості 1 з головних завдань аналізу прискорення уявлення звітності і його аналітичної обробки. Поточний аналіз проводиться усіма економічними і технічні служби, усіма структурними підрозділами за всіма розділами і нормам аналізу. Результати поточного аналізу є основою складання пояснювальній записки до річного звіту підприємства.

Особливість методики поточного аналізу у тому, що фактичні результати діяльності оцінюються

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація