Реферати українською » Экономика » Економічний аналіз


Реферат Економічний аналіз

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Запровадження.

Історія розвитку економічного аналізу.

Теорія, методика, кошти та прийоми економічного аналізу складалися поступово, проходячи складні, часом суперечливі етапи історії. Шлях економічного аналізу як науки складний і звивистий.

Відомим досвідом організації економічного аналізу, як науки, і професійної діяльності має наша країна. Історію розвитку економічного аналізу ми можна було б периодизировать так: стан аналізу, у царської Росії, його у післяреволюційний період, під час початку ринкових відносин.

Було неправильним стверджувати, що за умови капіталізму не відчувалася потреба у глибоких аналітичних дослідженнях, в узагальненні тих чи інших господарських процесів і явищ. Однак деякі аналітичні розробки закінчувалися, на жаль, провалом.

Різкі зміни у економіці сталися, як відомо, після жовтня 1917 р. Досить висока активність відзначалася у сфері розвитку аналізу господарську діяльність торгових підприємств і закупівельних організацій. Економічний аналіз торгувати розвивався спочатку трохи швидше, ніж у промисловості. Торгівля у розглянутий період була однією з важливих ланок у ланцюзі завдань, завдань, які країною. Розгортання товарообігу між містом і селом вимагала створення розгалуженого і економічного торгового апарату. Це особливо довелося б і оскільки торгове посередництво у перших післяреволюційні роки обходилося дорожче, ніж у умовах капіталістичної Росії. У цей період економічний аналіз остаточно сформувався і як самостійної дисципліни ВНЗ. До питань аналізу стало як вивчення фінансові показники за даними балансу, а й комплексне дослідження економіки підприємства з усього арсеналу учетно-отчетных даних. З одного боку, це стимулювало наукові дослідження й розробку підручників у цій галузі, з іншого – випуск висококваліфікованих фахівців забезпечив впровадженню науково-обгрунтованою методики аналізу, у практику.

Перебудова господарського механізму, і його орієнтація на ринкові відносини потребують перегляду традиційного розуміння багатьох важливих економічних категорій, а окремих випадках наповнення їх зовсім іншим здоровим глуздом і практичним змістом. Особливість аналізу комерційної діяльність у умовах ринкових відносин – суттєва зміна його завдань та зняття функцій, наслідком чого стане зміну його методики. З орієнтацією виробничої, посередницької та інших

видів діяльності на вимоги як внутрішнього, і зовнішнього ринку виникають цілком нові, не традиційні нашій господарської практики завдання, реалізовані усіма комерційними службами підприємств.

     Значення аналізу основних та оборотних засобів підприємства.

Тема курсової роботи «Аналіз ефективність використання основних та оборотних засобів підприємства» розкриває найповніше й докладно важливі питання, що стосуються вивчення фінансового становища й розробку заходів для його поліпшенню з цих аналізу основних та оборотних засобів підприємства. Нині цю тему дуже актуальна. У зв'язку з цим значення даного аналізу сильно зростає.

У ринковій економіці роль фінансового аналізу як посилилася, а й набула якісних змін. Це було пов'язано, передусім, про те, що такий фінансовий аналіз з пересічного ланки економічного аналізу перетворився на умовах ринку на головний метод оцінки всієї економіки. Інакше кажучи, фінансовий аналіз з придатка економічного аналізу перетворився на комплексний аналіз всієї господарську діяльність будь-якій галузі, регіону, господарюючого суб'єкту, індивідуального підприємця. Отже, тільки фінансовий аналіз спроможний перетворитися на комплексі дослідити й оцінити всіх аспектів і вивести результати руху капіталу і побачити фінансове становище даного об'єкта.

Основні і його оборотні кошти становлять, зазвичай, основну частину у сумі всього капіталу торгового підприємства. Вкладення капіталу має бути найефективнішим. Під ефективністю використання капіталу розуміється величина прибутку, яка припадає однією карбованець вкладеного капіталу. Йдеться комплексному понятті, до складу якого у собі рух основних та оборотних засобів підприємства. Тому аналіз ефективність використання капіталу проходить за окремим частинам, та був робиться зведений аналіз.

Конкретні завдання, які стоять перед аналізом ефективність використання основних та оборотних засобів підприємства, можна сформулювати так:

- вивчення ефективність використання основних засобів торгових підприємств і закупівельних організацій;

- вивчення оборотних засобів, відповідності обсягу господарську діяльність, правильності використання;

- вивчення оборотних засобів з їхньої класифікації, і навіть їх оборотності;

- вивчення розрахунків із бюджетом, банком, з дебіторами і кредиторами (в статистики й у поступовій динаміці);

- виявлення резервів зміцнення фінансового стану торгових підприємств і закупівельних організацій.

1. Поняття і класифікація основних та оборотних засобів торгового підприємства.

Здійснення торгової діяльності пов'язані з використанням різних коштів праці, необхідні просування, збереження і реалізації товарів.

Основні кошти – це частина майна, яка у ролі коштів праці і під час робіт і послуг, або керувати організацією протягом періоду, перевищує 12 місяців.

     Для обліку, складання балансу основних засобів, звітності, проведення інвентаризації необхідна класифікація основних засобів.

         Основні кошти торгівлі можна класифікувати за низкою ознак.

         По економічному призначенню і характерові функціонування кошти поділяються на:

-     виробничі;

-     невиробничі.

 Виробничі кошти торгівлі є кошти, що у процесі виробництва та реалізації товарів. До них належать будинку, споруди, устаткування, транспортні засоби. Їх частка у загальній масі основних засобів становить близько 90 відсотків%.

         Непроизводственные кошти – це кошти комунального і культурно-побутового призначення, такі, як будівлі і споруди охорони здоров'я, житловий фонд, управління, частка з яких становить близько 20%.

         По роль виробничо-технологічних процесах кошти поділяються на:

-     активні;

-     пасивні.

     Активні кошти в натурально-вещественной формі включають машини, торгово-технологическое, підйомно-транспортне, холодильне устаткування, господарський інвентар, механізми, транспортні засоби (засобів пересування).

     Пасивні кошти – це будинку магазинів, павільйонів, наметів на продаж товарів, ресторанів, кафе, закусочних тощо. для напівфабрикатів, приготування, реалізації їжі, організації її споживання і торговельного обслуговування населення; складів, баз; споруди; господарський інвентар. Вони становить приблизно 80% всіх основних засобів.

     У натурально-вещественной формі кошти можна підрозділити на:

-     будинку – архітектурно-будівельні об'єкти, щоб забезпечити умови праці торгових працівників, зберігання, заробітчанства, підсортування і підготовки товарів на продаж, продажу товарів, надання торгових послуг і торговельного обслуговування населення;

-     споруди – об'єкти, необхідних здійснення виробничих та торгово-технологических процесів, виконання допоміжних функцій обслуговування населення;

-     машини та устаткування, до яких належать силові машини, робочі машини та устаткування, торгові автомати, механічне устаткування, потокові лінії, підйомно-транспортне устаткування; контрольно-кассовые апарати, весоизмерительные прилади, фасовочно-упаковочное устаткування, теплове устаткування. Тут виділяються також автоматичні машини та устаткування, тобто. агрегати, які становлять систему механізмів і пристроїв, у яких повністю механизированы процеси отримання, передачі, та збільшення використання енергії; матеріали й програмні завдання, і навіть регулюючі та вимірювальні прилади, лабораторне устаткування;

-     виробничий і Київський господарський інвентар. Виробничий інвентар є предмети виробничого призначення, службовці для полегшення торгово-технологических наукових і виробничих операцій під час роботи (столи і прилавки); устаткування за охорони праці; ємності для зберігання сипучих і рідких товарів (наприклад, баки, торгові шафи, інвентарна тара) тощо. Господарський інвентар – це предмети конторського і господарського призначення;

-     інструмент – механізовані і немеханизированные гармати ручної праці чи прикріплені до машин інструменти;

-     транспортні засоби – засобів пересування, призначені для переміщення покупців, безліч вантажів;

-     інші види основних засобів.

З розвитком ринкових відносин відбуваються зміни у співвідношенні різних видів основних засобів. З іншого боку, розвиток науки, технологій сприяє появу нових видів машин, устаткування, впровадженню комп'ютерна техніка.

По приналежності кошти можна підрозділити на:

-     власні;

-     залучені (орендовані).

За характером використання на:

-     діючі;

-     недіючі (зняті з експлуатацію у результаті фізичного й моральної зносу);

-     знову придбані, готові щодо встановлення.

Торгівля з своїх технологічних особливостей немає не може розташовувати, як промисловість, значними основні засоби. Їх частка у виробничих основні фонди країни це лише 3 - 4%. За своїм складом це споруди та приміщення. Їх питому вагу в основні фонди торгівлі становить 75-85%, а

інші 15 - 25% - це транспортні засоби, передавальні устрою, машини, холодильне та інше устаткування, інструмент, виробничий і Київський господарський інвентар. Але прискорення обороту господарських ресурсів у більшою мірою стосується оборотних засобів. Тим паче частку торгівлі в оборотних фондах народного господарства, можна сказати, що завдання прискорення обороту господарських ресурсів стосується першу чергу до торгівлі. У насправді, торгівля перевершує тут будь-яку з галузей народного господарства країни.

 Оборотні кошти займають важливе місце у майні торгового підприємства. Вони уявляють собою частину коштів, вкладених у поточні активи.

Элементами оборотних засобів є:

- предмети праці (сировину, матеріали, паливо);

- готову продукцію на яких складах підприємства, товари для перепродажу;

- кошти на розрахунках, короткострокові фінансові вкладення, кошти.

Функціональна роль обігових коштів у процесі діяльності торгового підприємства у корені відрізняється від ролі основних засобів. Елементи оборотних засобів є частиною безперервного потоку господарських операцій.

Класифікація оборотних засобів здійснюється за наступним ознаками.

По функціональної роль створенні продукту його оборотні кошти поділяють на:

-     його оборотні кошти у сфері виробництва;

-     його оборотні кошти у сфері звернення.

До сфери звернення ставляться його оборотні кошти, обслуговуючі процес реалізації: товари, готову продукцію, товари відвантажені, кошти, дебітори. Оборотні кошти, які стосуються сфері виробництва, включають виробничі запаси й незавершене виробництво. Торгові підприємства, якщо де вони здійснюють виробничу діяльність, мають оборотні активи лише у галузі звернення.

Залежно від особливостей формування на підприємствах торгівлі його оборотні кошти поділяються на:

-     нормируемые;

-     ненормируемые.

Основну частина нормувальних оборотних засобів становлять товарні запаси поточного зберігання (75-85% всіх оборотних засобів).

Деяка частина обігових коштів підприємств не нормується. Ці цифри утворюються у ході оперативно-хозяйственной діяльність у процесі розрахунків із постачальниками, покупцями, різними особами та організаціями, соціальній та зв'язки Польщі з наявністю об'єктів банківського кредитування.      

По джерелам формування його оборотні кошти можна підрозділити на:

-     власні;

-     позикові;

-     залучені.

Розподіл оборотних засобів за власні і позикові вказує джерела походження і форми надання підприємству обігових коштів у постійне або тимчасове користування.

 Власні його оборотні кошти формуються з допомогою власного капіталу підприємства (статутний капітал, резервний капітал, накопичений прибуток тощо.). До власним оборотних коштів відносять також довгострокові пасиви, т. е. передбачається, що довгострокові пасиви призначені на фінансування основних засобів і капітальних вкладень.

Заемные його оборотні кошти формуються як банківських кредитів, і навіть кредиторську заборгованість. Вони даються підприємству у тимчасове користування.

Угруповання оборотних засобів за способом відображення у балансі підприємства дає можливість окреслити такі їх групи:

-     матеріальні його оборотні кошти. Сюди входять матеріали, МБП, готову продукцію, товари, інші запаси й витрати;

-     дебіторська заборгованість. До її складу включаються такі статті: товари відвантажені, розрахунки з дебіторами, інші оборотні активи;

-     кошти. До їх складу включаються такі статті балансу: каса, розрахунковий рахунок, валютний рахунок, інші кошти, короткострокові фінансові вкладення.

Отже, торговими підприємствами можуть нормально існувати й розвиватися при наділення їх основними і обіговими коштами. Стан основних та обігових коштів і їх раціональне, ефективне використання прямо впливають на кінцеві результати господарську діяльність підприємств.  

1. Завдання та інформаційний забезпечення аналізу основних та оборотних засобів торгового підприємства.

 Аналіз основних засобів може здійснюватися в кількох напрямах, розробка що у комплексі дозволяє оцінку структури, динаміки та ефективності використання основних засобів і частка довгострокових інвестицій.

Разом про те дії аналітика може бути систематизовані в основному зводяться до виконання таких аналітичних процедур:

- порівняння даних звітний період з відповідними даними базисного періоду;

- порівняння звітних даних із плановими кошторисними чи проектними показниками;

- порівняння показників ефективність використання основних засобів з показниками використання інших напрямів ресурсів підприємства;

- порівняння звітів по основних засобів з звітами про фінансові результати діяльності підприємства;

- факторне моделювання взаємозв'язків показників використання основних засобів.

основні напрями аналізу основних засобів відповідні завдання, розв'язувані у межах кожного напрями, представлені у табл. 1.

Таблиця 1. основні напрями і завдання аналізу основних засобів.

 

основні напрями аналізу

Завдання аналізу

Аналіз структур-

іншої динаміки

основних засобів

Оцінка розміру та структури вкладень капіталу кошти

Визначення характеру та розміру впливу зміни вартості основних засобів на фінансове становище підприємства міста і структуру балансу

 

Аналіз эффектив-

ности использова-

ния основних

коштів

Аналіз руху основних засобів

Аналіз показників ефективність використання основних засобів

Аналіз використання часу роботи устаткування

Інтегральна оцінка використання устаткування

 

Аналіз эффектив-

ности витрат з

змісту і

 експлуатації

устаткування

Аналіз витрат за перегляд

Аналіз витрат з поточному ремонту

Аналіз взаємозв'язку обсягу реалізації, прибутків і витрат з експлуатації устаткування


Аналіз эффектив-

ности інвестицій у

кошти

Оцінка ефективності капітальних вкладень

Оцінка ефективності залучення позик для інвестування

 

Повнота і достовірність результатів аналізу основних засобів залежать від ступеня досконалості бухгалтерського обліку, налагодженості систем

реєстрації операцій із об'єктами основних засобів, повноти заповнення дисконтних документів, точності віднесення об'єктів до облікованим класифікаційним групам, достовірності інвентаризаційних описів, глибини розробки та ведення регістрів аналітичного обліку.

Як джерел бухгалтерської інформації для аналізу основних засобів використовуються:

- рахунок 01 «Основні кошти»;

- рахунок 02 «Амортизація основних засобів»;

- рахунок 03 «Доходные вкладення матеріальних цінностей»;

- рахунок 07 «Устаткування щодо встановлення»;

- рахунок 08 «Вкладення у внеоборотные активи»;

- дані аналітичного обліку по відповідним рахунках за видами і окремих інвентарним об'єктах основних засобів (відомості і картки аналітичного обліку;

- форми річний і квартального бухгалтерської звітності підприємства.

У торгівлі основне місце у складі коштів займають його оборотні кошти. Тож особливу увагу слід приділити аналізу оборотних засобів.

Основними завданнями аналізу оборотних засобів є:

- вивчення зміни складу і структури оборотних засобів;

- угруповання оборотних засобів по основним ознаками;

- визначення основні джерела формування оборотних засобів;

- визначення основних показників ефективність використання оборотних засобів.

Особливу увагу приділяють вивченню причин виявлених відхилень на окремі види обігових коштів та розроблення заходів щодо їх оптимізації. Наприклад, зростання товарних запасів то, можливо результатом недоліків у організації торгівлі, рекламі, вивченні попиту покупців, наявності залежаних, неходових, излишествующих товарів хороших і т. п. Великі

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація