Реферати українською » Экономика » Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні


Реферат Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Поняття та види цінних паперів


Поняття цінних паперів


Цінні папери - грошові документи, що засвідчують право володіння чи відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, Яка їхні випустила, та їхні власником й передбачають, як правило, виплату прибутку у вигляді дивідентів чи процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають із цих документів, іншим особам.

Цінні папери можуть бути іменними чи на пред'явника. Іменні цінні папери, якщо інше не передбачене цим Законом чи у яких спеціально не вказано, що смердоті не підлягають передачі, передаються шляхом повного індосаменту (передавальним записом, який засвідчує перехід прав за цінним папером до іншої особини). Цінні папери на пред'явника обертаються вільно.

Цінні папери можуть бути використан для здійснення розрахунків, а також як застава для забезпечення платежів й кредитів.

Відновлення втрачених іменних цінних паперів провадиться державними органами, підприємствами, установами й організаціями, що випустили ці папери. Спадкоємство цінних паперів здійснюється відповідно в Україну. Поняття, особливі умови випуску, використання та обігу приватизаційних паперів визначаються спеціальним законодавством України. Порядок обігу цінних паперів, випущених Союзом РСР, іншими союзними республіками й розміщених на територї України, регулюється цим Законом, іншими актами законодавства України, а також договорами України із Союзом РСР й відповідними союзними республіками.


Види цінних паперів


У Україні можуть випускатися такі види цінних паперів:

акції;

облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик;

облігації місцевих позик;

облігації підприємств;

казначейські зобов'язання республіки;

ощадні сертифікати;

інвестиційні сертифікати;

векселі;

приватизаційні папери.


Акції


Акція - цінний папір без установленого рядок обігу, що засвідчує дольову доля в статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та декларація про доля в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, але в доля в розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

Акції можуть бути іменними та на пред'явника, привілейованими та простими. Громадяни вправі бути власниками, як правило, іменних акцій. Обіг іменної акції фіксується у книзі реєстрації акцій, що ведеться товариством. До неї має бути внесено відомості про кожну іменну акцію, включаючи відомості про власника, годину придбання акції, а також кількість таких акцій у шкірного із акціонерів. По акціях на пред'явника у книзі реєструється їхнього загальна кількість.

Привілейовані акції дають власникові переважне декларація про одержання дивідентів, але в пріоритетну доля в розподілі майна акціонерного товариства у разі його ліквідації. Власники привілейованих акцій помиляюся брати доля в управлінні акціонерним товариством, якщо інше не передбачене його статутом.

Привілейовані акції можуть випускатися з фіксованим у відсотках до їхні номінальної вартості щорічно виплачуваним дивідендом. Виплата дивідентів провадиться у розмірі, зазначеному в акції, незалежно від розміру одержаного товариством прибутку у відповідному році. У тому разі коли прибуток відповідного року є недостатнім, виплата дивідентів по привілейованих акціях провадиться за рахунок резервного фонду.

Якщо розмір дивідентів, що виплачуються акціонерам, по простих акціях перевищує розмір дивідентів по привілейованих акціях, власникам останніх може провадитися доплата до розміру дивідентів, виплачених іншим акціонерам. Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що перевищує 10 процентів статутного фонду акціонерного товариства.

Порядок здійснення переважного права на одержання дивідентів визначається статутом акціонерного товариства. Мінімальна номінальна вартість акції не може бути меншою 50 карбованців. Номінальна вартість акції більша 50 карбованців винна бути кратною мінімальній вартості акції.

Акціонерам може видаватися сертифікат на сумарну номінальну вартість акцій. Акція винна містити такі реквізити: фірмове найменування акціонерного товариства та його місцезнаходження, найменування цінного паперу - "акція", її порядковий номер, дату випуску, вид акції та її номінальну вартість, ім'я власника (для іменної акції), розмір статутного фонду акціонерного товариства на день випуску акцій, а також кількість акцій, що випускаються, рядків виплати дивідентів та підпис голови правління акціонерного

товариства чи іншої уповноваженої на це особини, печатку акціонерного товариства.

До акції може додаватися купонний лист на виплату дивідентів. Купон на виплату дивідентів винен містити такі основні дані: порядковий номер купона на виплату дивідентів, порядковий номер акції, по якій виплачуються дивіденди, найменування акціонерного товариства й рік виплати дивідентів.

Власник акції має декларація про частину прибутку акціонерного товариства (дивіденди), на доля в управлінні товариством (крім власника привілейованої акції), а також інші права, передбачені цим Законом, іншими законодавчими актами України, а також статутом акціонерного товариства.

Акція є неподільною. У разі коли одна й та ж акція належить кільком особам, усі смердоті визнаються одним власником акції й можуть здійснювати свої права через одного із них чи через спільного представника.

Випуск акцій акціонерним товариством здійснюється у розмірі його статутного фонду чи протягом усього вартість майна державного підприємства (у разі перетворення його в акціонерне товариство). Додатковий випуск акцій можливий у тому разі, коли попередні випуски акцій були зареєстровані й усі раніше випущені акції повністю оплачені за межі не нижче номінальної. Забороняється випуск акцій для покриття збитків, пов'язаних із господарською діяльністю акціонерного товариства.

Акції оплачуються у гривні, а й у випадках, передбачених статутом акціонерного товариства, також у іноземній валюті чи шляхом передачі майна. Незалежно від форми внесеного внеску вартість акції виражається у гривнях.

Підприємства, установи й організації можуть придбати акції за рахунок коштів, що надходять у їхні розпорядження после сплати податків та процентів за банківський кредит. Акції можуть бути видані одержувачу (покупцю) лише после повної оплати їхнього вартості. Акціонерне товариство може викуповувати в акціонера акції, що належати йому, для їхнього наступного перепродаж, поширення серед своїх працівників чи анулювання. Ці акції повинні бути реалізовані чи анульовані не понад одного року. Протягом цого періоду розподіл прибутку, а також голосування й визначення кворуму на загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних акціонерним товариством власних акцій.

Дивіденди по акціях виплачуються одного разу на рік за підсумками календарного року в порядку, передбаченому статутом акціонерного товариства, за рахунок прибутку, що залишається у його розпорядженні после сплати встановлених законодавством податків, інших платежів у бюджет та процентів за банківський кредит.


Облігації


Облігація - цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів й підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цого цінного паперу в передбачений в ньому рядків із виплатою фіксованого відсотка ( якщо інше не передбачене умовами випуску). Облігації всіх видів розповсюджуються серед підприємств й громадян на добровільних засідках.

Мінімальна номінальна вартість облігації не може бути меншою 50 карбованців. Номінальна вартість облігації більша 50 карбованців винна бути кратною мінімальній вартості облігації.

Випускаються облігації таких видів:

а) облігації внутрішніх й місцевих позик;

б) облігації підприємств.

Облігації підприємств випускаються підприємствами всіх передбачених законом форм власності, об'єднаннями підприємств, акціонерними та іншими товариствами й не дають їхнього власникам права на доля в управлінні. Облігації можуть випускатися іменними й на пред'явника, процентними й безпроцентними (цільовими), що вільно обертаються чи із обмеженим колом обігу. Облігації внутрішніх й місцевих позик випускаються на пред'явника. Обов'язковим реквізитом цільових облігацій є зазначення товару (послуг), под який смердоті випускаються.

Облігації підприємств повинні матір такі реквізити: найменування цінного паперу - "облігація", фірмове найменування й місцезнаходження емітента облігацій; фірмове найменування чи ім'я покупця (для іменної облігації); номінальну вартість облігації; рядки погашення, розмір й рядки виплати процентів (для процентних облігацій); місце й дату випуску, а також серію й номер облігації; підпис керівника емітента чи іншої уповноваженої на це особини, печатку емітента.

Крім основної частини до облігації може додаватися купонний лист на виплату процентів. Купон на виплату процентів винен містити такі основні дані: порядковий номер купона на виплату процентів; номер облігації, по якій виплачуються проценти; найменування емітента й рік виплати процентів. Облігації, запропоновані для відкритого продаж із наступним вільним обігом (крім безпроцентних облігацій), повинні містити купонний лист.

Рішення про випуск облігацій внутрішніх й місцевих позик приймається відповідно Кабінетом міністрів України й місцевими радами. У рішенні повинні визначатися емітент, умови випуску й порядок розміщення облігацій. Рішення про випуск облігацій підприємств приймається емітентом й оформляється протоколом.

Протокол рішення про випуск облігацій підприємств винен обов'язково містити: фірмове найменування емітента облігацій та його місцезнаходження; відомості про статутний фонд, господарську діяльність й службових осіб емітента; найменування контролюючого органу (аудиторської фірми); дані про розміщення раніше випущених цінних паперів; мітку випуску й вид облігацій (іменні чи на пред'явника); загальну суму емісії, кількість й номінальну вартість облігацій; кількість учасників голосування; порядок випуску облігацій та виплати доходів по них; рядки Повернення коштів при відмові від випуску облігацій; рядки продаж відповідних товарів чи надання відповідних послуг по цільових облігаціях; порядок повідомлення про випуск та розміщення облігацій; порядок оплати облігацій. Протокол, крім того, може містити і інші відомості щодо випуску облігацій.

Акціонерні товариства можуть випускати облігації на суму не понад 25 процентів від розміру статутного фонду й лише после повної оплати всіх випущених акцій. Випуск облігацій підприємств для формування й поповнення статутного фонду емітентів, а покриття збитків, пов'язаних із їхнього господарською діяльністю, не допускається.

Облігації всіх видів придбаються громадянами лише за рахунок їхні особистих коштів. Підприємства придбають облігації всіх видів за рахунок коштів, що надходять у їхні розпорядження после сплати податків та процентів за банківський кредит.

Облігації всіх видів оплачуються у гривні, а й у випадках, передбачених умовами їхнього випуску, - в іноземній валюті. Незалежно від виду валюти, якою проведено оплату облігацій, їхнього вартість

виражається у гривнях.

Доход по облігаціях всіх видів виплачується відповідно до умів їхнього випуску. Доход по облігаціях цільових позик (безпроцентних облігаціях) не виплачується. Власникові такої облігації надається декларація про придбання відповідних товарів чи послуг, под котрі випущено позики.

Якщо ціна товару до моменту його одержання перевищуватиме вартість облігації, то власник одержує товар по ціні, вказаній на облігації, а при одержанні более дешевого товару він одержує різницю між вартістю облігації та ціною товару. По облігаціях підприємств доходи виплачуються за рахунок коштів, що залишаються после розрахунків із бюджетом й сплати інших

обов'язкових платежів. У разі невиконання чи несвоєчасного виконання емітентом зобов'язання по виплаті доходів по процентних облігаціях, надання права придбання відповідних товарів чи послуг по безпроцентних (цільових) облігаціях чи погашення зазначеної в облігації суми у визначений рядків стягнення відповідних торб провадиться примусово судом чи арбітражним судом. Порядок викупу облігацій всіх видів, крім цільових, визначається при їхні випуску.

Кошти, одержані від реалізації облігацій внутрішніх й місцевих позик, направляються відповідно до республіканського й місцевих бюджетів, до позабюджетних фондів місцевих радий. Кошти від розміщення облігацій підприємств направляються на цілі, визначені при їхні випуску.

Облігації зовнішніх державних позик України - цінні папери, що розміщуються на міжнародних та іноземних фондових ринках й підтверджують зобов'язання України відшкодувати пред'явникам цих облігацій їхні номінальну вартість із виплатою прибутку відповідно до умів випуску облігацій. Облігації зовнішніх державних позик України можуть деномінуватися у конвертованій іноземній валюті. Облігації зовнішніх державних позик України випускаються процентними, дисконтними та можуть бути іменними чи на пред'явника, із вільним чи обмеженим колом обігу. Облігації зовнішніх державних позик України оплачуються виключно в конвертованій іноземній валюті відповідно до умів їхні випуску.

Емітентом облігацій зовнішніх державних позик України є держава в особі Міністерства фінансів України. Грошові кошти, одержані від розміщення облігацій зовнішніх державних позик України, спрямовуються виключно в Україну.


Ощадні сертифікати


Ощадний сертифікат - письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яку засвідчує право вкладника на одержання после закінчення встановленого рядок депозиту й процентів по ньому.

Ощадні сертифікати видаються строкові (под певний договірний відсоток на визначений рядків) чи до запитання, іменні та на пред'явника. Іменні сертифікати обігу не підлягають, а їхнього продажів (відчуження) іншим особам є недійсним.

Ощадні сертифікати повинні матір такі реквізити: найменування цінного паперу - "ощадний сертифікат", найменування банку, що випустив сертифікат, та його місцезнаходження; порядковий номер сертифіката, дату випуску, суму депозиту, рядків вилучення внеску (для строкового сертифіката), найменування чи ім'я власника сертифіката (для іменного сертифіката); підпис керівника банку чи іншої уповноваженої на це особини, печатку банку. Доход по ощадних сертифікатах виплачується при пред'явленні їхнього для оплати до банку, що їхні випустив. У разі коли власник сертифіката вимагає Повернення депонованих коштів по строковому сертифікату раніше обумовленого в ньому рядок, то йому виплачується знижень відсоток, рівень якого визначається на договірних умовах при внесенні депозиту.


Векселі


Вексель - цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити после настання рядок визначену суму грошей власнику векселі (векселедержателю).

Випускаються такі види векселів: простий, переказний. Простий вексель містить такі реквізити:

а) найменування - "вексель";

б) просту й нічим не обумовлену обіцянку сплатити визначену

суму;

в) зазначення рядок

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація