Реферати українською » Экономика » Правила визнання товарний знак загальновідомим Російській Федерації


Реферат Правила визнання товарний знак загальновідомим Російській Федерації

Затверджено наказом Роспатента від 17.03.2000 # 38

Справжні Правила визнання товарний знак загальновідомим Російській Федерації видано відповідності до статті 43 Закону Російської Федерації "Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць происхож-дения товарів" (далі - Закон) від 23 вересня 1992 року № 3520-1 ( опубліковано у Відомостях З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховного Со-вета Російської Федерації, 1992, № 42, ст. 2322) і встановлюють лад і тре-бования визнання товарний знак загальновідомим Російській Федерації відповідно до пунктом 1 статті 2 Закону з пункту (1) статті б Ыз Па-рижской конвенції з охорони промислової власності від 20 березня 1883 го-да, переглянутою у Брюсселі 14 грудня 1900 року, там 2 червня 1911 року, у Гаазі 6 листопада 1925 року, у Лондоні 2 червня 1934 року, в Лісабоні 31 ок-тября 1958 року і Стокгольмі 14 липня 1967 року й зміненої 2 жовтня 1990 року.


1. Загальні засади


1.1. Общеизвестным Російській Федерації товарним символом порятунку і знаком обслуговування (далі - товарний знак) може визнаватися товарний знак, охра-няемый біля Російської Федерації виходячи з державної реєстрації речових, товарний знак, охоронюваний біля Російської Федерації без реєстрації з міжнародного договору Російської Федерації, і навіть позначення, використовуване у ролі товарний знак, але з має правової охорони біля Російської Федерації, які під час інтенсивно го використання придбали Російській Федерації поширення серед відповідних груп населення відношенні товарів певного изго-товителя.
Товарний знак, визнаний загальновідомим, відповідно до пунктом 1 статті 7 і пунктами 1 і 2 статті 28 Закону Російської Федерації "Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів", і навіть пунктом 6 bis Паризької конвенції з охорони промислової власності може бути основою відмови іншій особі в реєстрації товарний знак, визнання недійсною реєстрації товарний знак іншої особи чи заборони іншій особі використовувати товарний знак, тотожний чи сход-ный до рівня змішання з загальновідомим знаком, призначеним для при-менения щодо однорідних товарів, за умови, що час, починаючи з ко-торой товарний знак став загальновідомим, є ранньої, ніж дата при-оритета товарний знак іншої особи.
1.2. Порядок визнання товарний знак загальновідомим Російській Федерації визначається Правилами подачі скарг, заяв і коментарів клопотань та їхній розгляд в Вищої патентної палаті Російського агенції із патентів і товарних знаків (далі - Правила розгляду заяв в Вищої патентної палаті), затвердженими наказом Роспатента від 21.05.98 р. № 107 (зареєстровано міністерстві юстиції Російської Федерації 23.07.98 р., ре-гистрационный № 1568, опубліковано у Бюлетені нормативних актів федераль-ных органів виконавчої, № 19 від 17.08.98), з цим і допол-нениями, затвердженими наказом Роспатента від 04.12.98 р. № 232 (зареєстровано міністерстві юстиції Російської Федерації 03.02.99 р., ре-гистрационный № 1696, опубліковано у Бюлетені нормативних актів феде-ральных органів виконавчої, № 6 від 08.02.99), і справжніми Прави-лами.
1.3. Заява про визнання товарний знак загальновідомим (далі - заяву) то, можливо подано обличчям, котрі вважають свій товарний знак загальновідомим (далі - заявник), в Вищу патентну палату Російського агенції із патентів і товарних знаків (далі - Вища патентна палата), зокрема, Є випадках, коли використанню заявником свого товарний знак й отримання що від цього використання переваг у підприємницькій діяльності перешкоджають подача іншою особою заявки на реєстрацію товарний знак, реєстрація товарний знак з ім'ям іншої особи чи використання іншою особою товарно-го знака, що є тотожний чи подібним до рівня змішання зі зна-ком заявника і призначеним до застосування щодо однорідних товарів.
Якщо, пов'язані із державною реєстрацією чи використанням товарний знак, визнані актом недобросовісної конкуренції з, заяву то, можливо подано у будь-якій період дії реєстрації цього товарний знак.


2. Додаткові вимоги до подання


2.1 Фактичні дані, що підтверджують загальновідомість товарний знак, що має утримувати заяву на відповідно до пункту 2.6 Правил розгляду заяв в Вищої патентної палаті, можуть бути які у відповідних документів даними:
про інтенсивному використанні товарний знак біля Россий-ской Федерації. У цьому можуть бути вказані: дата початку використання товар-ного знака, перелік населених пунктів, де здійснювалася реалізація товарів, проти яких здійснювалося використання товарний знак; реалізацію цих товарів; засоби використання товарний знак; середньорічне кількість споживачів товару; становище виготовлювача над ринком в определен-ном реальному секторі економіки тощо.;
про країни, у яких товарний знак придбав поширення;
про вироблених витратах реклами товарний знак (наприклад, річні фінансові звіти);
вартість (цінності) товарний знак відповідно до даними, со-держащимися в річних фінансових звітах;
результати опитування споживачів товарів, проведеного специализиро-ванной незалежної організацією з огляду на вимоги, встановлених Регла-ментом опитування споживача питання загальновідомості товарний знак (додаток 1) з обов'язковим відбитком відповіді питання, які у опитувальному аркуші споживачів (додаток 2).
Перелічені вище відомості є вичерпними.


2.2 У заяві має бути вказано, з яким дати заявник вважає свій товарний знак загальновідомим біля Російської Федерації.


2.3. Прилагаемое до подання зображення товарний знак представляет-ся за п'ять примірниках на щільною, міцної папері (фотографія, типографський відбиток тощо.) форматом 8х8 сантиметрів; залежно від виду позначення розмір по ширині його фотографії чи відбитка їх може становити 8-10 сантимет-ров. -. ,
Якщо позначенням є етикетка, то ролі його зображення мо-же бути представлена сама етикетка.
Якщо зображення є об'ємним (тривимірним), то представляється зображення загального виду позначення, і навіть зображення усіх проекцій заявленого позначення, дають про неї вичерпне представле-ние.
Зображення представляється у цьому кольорі чи колірному поєднанні, в кото-ром испрашивается визнання товарний знак загальновідомим.
Зображення повинен мати якісне графічне виконання, по-зволяющее репродуцировать їх у необмеженій кількості копій.


3. Додаткові умови розгляду заяви


3.1. Колегія Вищої патентної палати Роспатента у процесі рассмот-рения заяви враховує вся інформація і докази, представлені заявником відповідно до пунктом 2.1 справжніх Правил і як, передбаченому аб-зацами третім і шостим пункту 2.5 Правил розгляду заяв в Вищої патентної палаті.
3.2. Значимість даних та доказів заявника щодо визнання то-варного знака загальновідомим залежить від особливостей конкретного випадку.
3.3. Товарний знак може бути визнаний загальновідомим, зокрема, у разі, якщо колегією Вищої патентної палати встановлено, що:
представлені заявником відповідно до пунктом 2 справжніх Правил фактичні матеріали не підтверджують загальновідомість товарний знак зая-вителя з дати, яка вказана у заяві;
є товарний знак, тотожний чи подібний до рівня змішання з товарним знаком заявника, зареєстрований чи заявлений з ім'ям іншої особи щодо однорідних товарів хороших і має пріоритет ближчий, ніж дата, з якою заявник клопочеться визнати свій товарний знак общеизве-стным.
3.4. Не допускається уявлення додаткових матеріалів до заявле-нию, якщо вони містять клопотання заявника визнати його товарний знак обще-известным з дати інший, ніж зазначена їм у заяві.
Такі матеріали може бути оформлені як самостійного за-явления.

4. Додаткові вимоги до вирішення Вищої патентної палати про задоволення всі заяви про визнання товарний знак загальновідомим.

Що стосується задоволення заяви до рішенні Вищої патентної палати Роспатента наводяться такі відомості:
дата винесення рішення;
реєстраційний номер загальновідомого товарний знак;
зображення загальновідомого товарний знак;
дата, з якою товарний знак визнаний загальновідомим у складі Фе-дерации; o :
вказівку власника загальновідомого товарний знак та її местонахожде-ния чи місця проживання;
перелік товарів та послуг, проти яких товарний знак визнаний загальновідомим, згрупованих за класами Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків, заснованої Ниццким угодою Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків, заклю-ченным 15 червня 1957 р. в Ніцці, з урахуванням наступних переглядів і поправок.


5. Прикінцеві положення


5.1. Товарний знак, визнаний загальновідомим, негайно по-сле набрання чинності рішення Вищої патентної палати про такий визнання, вносять у Перелік загальновідомих Російській Федерації товарних знаків (далі Перелік). У Перелік вносяться також інформацію про власника общеизвест-ного товарний знак, дата набрання чинності рішення про його визнання общеиз-вестным, його реєстраційний номер, дата, з якою товарний знак визнаний загальновідомим Російській Федерації, перелік товарів та послуг, проти яких її визнано загальновідомим.
5.2. Дані, які стосуються визнанню товарний знак загальновідомим, публікуються Патентным відомством в офіційному бюлетені негайно після внесення товарний знак в Перелік.
Після надрукування власник може здійснювати прерогатива на товарний знак, визнаний загальновідомим.
5.3. Рішення Вищої патентної палати може бути оскаржене до суду.
5.4. Правова охорона загальновідомого товарний знак то, можливо призна-на недійсною чи припинено за рішенням суду.
Відомості про визнання правової охорони загальновідомого товарний знак недійсною або про її припинення вносять у Перелічення й негайно публікуються Роспатентом в офіційному бюлетені.


6. перехідні положення


Заяви, подані Вищу патентну палату Роспатента і нерас-смотренные до дати набрання чинності справжніх Правил, розглядають із урахуванням раніше встановлених вимог до подачі заяв про визнання товар-ного знака загальновідомим і як, встановленому справжніми Правилами.


Додаток


РЕГЛАМЕНТ опитування споживача питання загальновідомості товарний знак


1. Опитування споживачів проводиться незалежною спеціалізованою ор-ганизацией.
2. Опросом мали бути зацікавленими охоплені споживачі щонайменше шість населених пунктів Російської Федерації. У цьому обов'язковим є опитування у містах: Москва, Санкт - Петербург. Інші населених пунктів определяют-ся заявником, з характеру, їх виробничої діяльності.
3. Приблизна форма опитувального аркуша повністю приведено в Приложе-нии 2. Кількість опитаних, і, відповідно, опитувальних аркушів має от-вечать цілям репрезентативності (об'єктивності) проведеного опитування. У зв'язку з цим їхня якомога більше не обмежується, а мінімальне, як прави-ло, повинно бути менш 500 у Москві, Санкт-Петербурзі і менше 125 у кожному іншому населеному пункті.
4. Виявлення загальновідомості товарних знаків, виділені на продукції виробничо-технічного призначення, доцільно осуществ-лять шляхом опитування фахівців, є споживачами продукції цього виду (можуть належить як до великих виробничих, і до торговим колам).
Виявлення загальновідомості товарних знаків, виділені на това-ров народного споживання, доцільно здійснювати шляхом опитування "середніх" покупців (за ознаками віку, статі, освіти, соціального і матери-ального становища, зв'язки й з товаром, позначених товарним знаком), і навіть фахівців відповідні галузі в промисловості й торгівлі.
5. У процесі заповнення опитувального аркуша у опитуваних (як фахівців, і покупців) мають бути отримані відповіді такі питання:
- відомий їм даний товарний знак;

- яке обличчя з ниженазванных * є, на думку, власником даного товарний знак чи виробником товарів, позначених цим товар-ным знаком;
- що з них джерелом інформації про даному товарному знаку. 6. Для визнання знака загальновідомим число відповідей на користь общеизве-стности має становити щонайменше 60% споживачів, вказаних у абзаці 1 пункту 4 справжнього Регламенту, і проінвестували щонайменше 30 % серед споживачів, вказаних у абзаці 2 пункту 4 справжнього Регламенту.
……………….
……………….
……………….

· Організацією, проводить опитування вказується кілька найменувань (імен), серед яких називається найменування (ім'я) особи, подавшего заявле-ние про визнання товарного


Додаток 2


Зразкові питання, що їх включені у опитувальний лист споживачів
Зразок товарний знак
1. Чи знаєте Ви товарний знак (так, немає)
2. Зазначте, хто з ниженазванных* осіб належить даний товарний знак чи кому хто виготовляє товари, зазначені цим товарним знаком:
……………….
……………….
……………….

3. Чи відомо Вам, яких товарах проставляється товарний знак (зазначте)_____________________________________________________________'


4. Яким Образом і коли Вам набув розголосу існуванні товарний знак

_____________________ _______________________________________________


5. Населений пункт РФ, у якому проводили опитування

_____________________________________________________________________


6. Дані про заполнившем анкету

_____________________________________________________________________


7. Підпис особи, заполнившего анкету

_____________________________________________________________________

Схожі реферати:

Навігація