Реферати українською » Экономика » Підприємництво у Росії


Реферат Підприємництво у Росії

Страница 1 из 3 | Следующая страница

МАТИ - Російський Державний Технологічний Університет

Реферат на уроках «Основи Підприємництва»

на задану тему:

Підприємництво у Росії

студента грн. 6МП-III-49

Горбатова Михайла

 

Перевірив:

Москва 2000 р.

 

Зміст

Запровадження …………………………………………………………………………стор. 2

Історичні передумови підприємництва же Росії та тенденції його розвитку на рамках сучасної економічної ситуації в ………………………………………………………………….стор. 2

Укладання …………………………………………………………….стор. 18

Список літератури .…………………………………………………..стор. 18

Запровадження

Дослідження історії російського народу та російського підприємець ства його культурно-історичних передумов, яке здобуло новий їм пульс у зв'язку з реформирова нием економіки сучасної же Росії та розвитком предприни мательской діяльності, поз воляет глибше зрозуміти витоки, причини наслідки соці ально-экономических трансформацій, оцінювати впливом геть суспільство. Взаємозв'язок і зміцнити взаємодію економіки та державної політики очевидні. Загальне стан цих взаємовідносин – це радше чинник, який був найбільш наочним чином відбивається у розвитку підприємництва. Російської економічної середовище має низку відмінних рис, обумовлених унікальними рисами російського характеру, одні у тому числі формувалися протягом століть, інші з'явилися лише останні час у умовах відкритого ринку. У роботі хотів би показати вплив особливостей цього середовища в розвитку підприємницької діяльність у Росії, і цього розвитку. Мені здається, що ця дослідження актуально, що у останні час, під час проведення економічних перетворень дедалі менше беруться до уваги як культурні й історичні традиції Російського суспільства, а й навіть сучасна психологія суспільної свідомості. Безумовно, існують перевірені часом стійкі економічні моделі, але вони застосовні, якщо де вони адаптовані до конкретної країни з її традиціями і сформованим під впливом цих традицій справжнім. У роботі я постарався наочно показати, як теоретично правильні теорії розвитку спотворювалися під час спроби їх застосування до Російської дійсності. 

Історичні передумови підприємництва Росії і близько тенденції його розвитку на рамках сучасної економічної ситуації в

У Росії зараз триває формування шару предпри нимателей, претендує головну роль ринкової економіки. Процес протікає суперечливо і складно, що викликається багатьма обставинами.

Насамперед, у Росії історично склалося отрица тельное ставлення до підприємництву. Вважалося, основні характеристики підприємця, власника, ділову людину - прагматичний склад розуму, розважливість, раціональність, матеріальний інтерес, ви року й. т. буд. суперечать етичним цінностям російської роду. Прагматичний людина завжди викликав відштовхніть російської інтелігенції, що відбито у російської класичній літературі.

Нові капіталістичні відносини відмовлялися тоді репетування ганической частиною національної господарської системи, сохранявшей значною мірою свій традиційний образ. Переважна більшості населення виявилося фактично не включеною у процеси капіталізації країни. Вхожде ние населення ринок відставало від темпи зростання самого ринку України і масштабів збагачення нової еліти. Шар великих підприємців злетів з своїх соціальних резервів. Великий підприємець і на початку ХХ століття залишався самотньою постаттю, яка викликає симпатій і має громадської підтримки як поза межами сре ды, але вони часто й всередині її. Саме соціальна ізоляція в про становке загальнонаціонального кризи, відсутність підтримки у народних низах паралізувало капіталістичну альтер нативу країни.

Досвід підприємницької діяльності на той час показує, що капіталізації може бути эволю ционным, стимулюючим і які підтримують, але ще не форсирующим природне розвиток ринкових відносин. Він повинен насаджуватися у життя силою, застосування кото рій до вирішення суто економічних завдань, до речі, стало від личительной рисою найближчій вітчизняної історії.

У підприємництво офіційно рассматри валось в негативному аспекті, повністю несумісним із планової економікою. Така установка насправді часто вже не поєднується з практикою. Остання не могла впи саться в жорсткі рамки всеосяжного плану, і його ж виконання підприємливим господарникам раз у раз доводилося виявляти ініціативу, йти до нововведе ниям, до нетрадиційним підходам. Однак митарства, які доводилося переносити рационализаторам, неспокійним господарникам, опір, що вони зустрічали в бюрократичних колах, придушували підприємницьку активність. А приватне підприємництво в скільки-небудь крупних розмірах взагалі вважалося кримінально нака зуемым злочином.

Тут як і відразу ж потрапляє слід наголосити, що умови для відродження підприємництва Росії істотно відрізняються від тих, у яких розвивалося перед принимательство у країнах, де принципи економічної свободи, конкуренції, приватної власності і индивидуа лизма формувалися протягом століть. Річ у тім, формування російського підприємництва почалося дуже несприятливих економічних пріоритетів і соці ально-политических умовах. Головними з них - разруше ние механізмів структурі державної влади; поглиблення эконо мического кризи із загальною втратою керованості народ ным господарством, банкрутством старого господарського ме ханизма і відсутність нового; помилки у визначенні на правлінь та способів реалізації економічної політики; розрив господарських зв'язків у країні, ні з быв шими союзними республіками і країнами, раніше входив шими до РЕВ. Усе, це сукупності з іншими чинниками заважає становленню підприємництва, деформує його природу, сковує реалізацію наявних творчих, еко номических і соціальних ресурсів.

Останні кілька років ситуація змінилася. Фор мирующийся клас підприємців став користуватися підтримкою держави. Проте щедре надання правий і можливостей не підкріплюється механізмами реалізації. Відсутність продуманих кроків у тому направ лении прикривається популістськими гаслами про приватиза ции, формування класу власників. Усе це означає необхідність створення умов формування та рас ширения соціальної бази реформ - економічно активного шару населення, всебічного зміцнення підприємницьких почав, особливу увагу, у своїй роблячи з їхньої конструктивність.

Підприємництво як складне й багатоаспектний зі циально-экономическое явище минуло історично дли тельный етап свого становлення. Протягом кількох сторіч вироблялися самі доцільні типи і форми підприємницької діяльності. Це знайшло від ражение у визначенні її сутності. Форма підприємства оказы вает пряме безпосереднє вплив на характері і масштаби залучення капіталів.

У процесі формування підприємницьких струк тур нині можна назвати головні тенден ции. Перша: переважання державними структурами, від личающихся негибкостью і слабким рівнем приспособляе мости до постійно змінюваних умов ринку, і навіть огра ниченных у засобах. І друга: виникнення та розвитку підприємницького сектора, гнучкішого і швидко приспосабливающегося до изменяющемуся ринковому попиту.

Тим більше що, здійснення підприємництва віз можна лише за наявності певної підприємець ской середовища, під якої розуміється громадська эконо мическая ситуація, куди входять у собі ступінь эконо мической свободи, наявність (чи можливість появи) підприємницького корпусу, домінування ринкового типу економічних зв'язків, ступінь доступу до формування підприємницького капіталу, возмож ность використання необхідних ресурсів. Як конститу ционная організація, здатна використовувати певні поєднання ресурсів для товару, приймати ре шения, створювати нововведення і з ризиком - предпринима тельство є типовим проявом сутнісних чорт ринкової економіки. Натомість, перехід до ринків немислимо без розвитку в разнооб різних нею видах і формах. Природно, що ступінь цивили зованности та ефективності підприємництва перебуває у прямої залежності від характеру і структури макросередовища свого функціонування.

Базовим властивістю підприємництва є еко номическая свобода господарюючого суб'єкту, цебто в личие певної сукупності прав, які гарантують ав тономное, самостійне прийняття рішень щодо пошукові та вибору виду, форми й монополізації сфери активності, методів її осу ществления, використання продукту і доходу, приносимого даної діяльністю. Показником ступеня економічної свободи підприємництва є число знову появ ляющихся (протягом якогось певного тимчасового періоду) самостійних (незалежних) підприємств.

Для розвитку необхідної яв ляется конкурентне середовище - наявність значної частини произ водіїв - продавців однаковою зі свого функціональному призначенню чи взаимозаменяемой продукції. Конку ренция, за загальним визнанням, є ключовим ланкою функціонування ринку нафтопродуктів та ринкової економіки загалом. Під конкуренцією у ринковому господарстві розуміється эконо мический процес взаємодії, взаємозв'язок харчування та боротьби власників товарів та послуг за найвигідніші умови виробництва та реалізації. Це вимагає відсутність монопольного виробництва, який перешкоджає розвитку конкуренції. Роль конкуренції у формуванні предпри нимательства полягає у виявленні найбільш результативних, ефективних шляхів розвитку шляхом порівняння, відбору кращих способів діяльності.

У разі конкуренції відбувається жорстка перевірка ідей особистих якостей підприємців, рівня половини їхньої образо ванности, здібності вірно орієнтуватися у окружаю щем світі. І вершину піднімаються лише ті, хто вміє правильно зрозуміти й, вірно оцінити й задовольнити загальне твердження ственные потреби. Таких виявляється трохи. Біль шинство з величезної кількості підприємств, як прави ло, зазнає поразки і зникає. Одні оголошують себе банкро тами, інші самоликвидируются, коли можна зрозуміти, що свої надії па успіх не збудуться. Але достатню кількість перед прийнять працюють успішно, створюючи нові робочі місця, нові галузі діяльності і додану стои мость, у якій потребує сучасна економіка. Підприємництво й рівна конкуренція - це ланки ланцюжка.

Проте особливо покладатися на природний ность і процесів формування конкурент ных відносин також розвитку. Про це яскраво свідчить господарська практика розвинутих країн. Наприклад, высококонкурентная середовище Японії на крізь пронизана державної регламентацією. Поддер жание конкуренції вимагає безпосереднього, а часом жорсткого впливу державні органи на суб'єкти підприємницької діяльності. Це велика пробле мало, розв'язання якої потребує всестороннею регулювання економіки, включаючи вільний розвиток і розмаїття форм власності і організаційно-правових форм перед принимательской діяльності; ясну і чітко орієнтовану антимонопольну політику; визначення локальних природних монополій і механізму государственною кін троля та митного регулювання своєї діяльності.

У російському законодавстві, передусім, законі "Про конкуренції, та обмеження монополістичній діяч ности на товарних ринках" (прийнято 22 березня 1991 р.) мають ся конкретні перерахування напрямів, якими можливі рекомендації із боку Антимонопольного комі тета з метою сприяння розвитку підприємництва і конкурентних методи ведення господарства. Назвемо основні з цих напрямів:

- про надання пільгових тарифів, і навіть про зменшення податків чи звільнення від нього господарюю щих суб'єктів, вперше вступників даний товарний ринок;

- про зміну сфер застосування вільних, регулируе мых і фіксованих цін, зокрема встановлення фик сированных ціни товари, вироблені чи реалізовані господарюючими суб'єктами, злоупотребляющими своїм домінуючим становищем;

- з приводу створення паралельних структури сферах производ ства та звернення, зокрема, з допомогою державних ка питаловложений;

- про фінансування заходів із розширенню ви пуску дефіцитних товарів у цілях усунення доминирую щего становища окремих суб'єктів господарювання;

- ліцензування експортно-імпортних операцій та зміні митних тарифів;

- внесення змін в переліки видів діяльності які підлягають ликвидированию.                        

Нині під час початку ринку російське держава, ставши право на захист ринкової конкуренції, має протиставити монополізму весь свій економічний та політичний потенціал, знайти ефективні засоби антимонопольної профілактики, демонтувати небезпечні економіки монопольні структури. Без підвищення загального конкурентного тонусу вдасться здійснити ні структурні зміни виробництва з урахуванням науково-технічного прогресу, ні перехід до зростання.

Нові вітчизняні недержавні структури, неготові до відкритої та чесної конкуренції, болісно реа гируют намагання уряду обмежити їхню монопо листическое поведінка. Відомо, наприклад, як негативно біржові структури, тяжіємо до встановлення контролю за всієї оптової торгівлею, зустріли російські законода тільні акти, створені задля запобігання монополі зации цього ринку. Тому демонополізація економіки була й залишається постійної турботою і обов'язком госу дарства, однією з основних напрямів своєї діяльності.

Хотів би звернути на той факт, що пішла по азіатському шляхів розвитку підприємництва, як між виробником і споживачем перебувають десятки посередників. Тим більше що, загальновизнано, що за посередництво добробуту населенню не створити, а де фицита товарів не подолати. І тому необхідно перед принимательство, орієнтоване на інноваційну дея тельность, пов'язану з відкриттям власного справи - созда нием підприємства.

Щоб підприємництво одержало стиму лы розвитку, а товаровиробники почали виявляти ініціативу, необхідні певні умови, визначаю щие собою, як б зовнішню середу нормального функциони рования підприємництва. Розглянемо найголовніші їх, що негативно відбиваються розвиток предпринима тельства.

Насамперед, це - зниження рівня рентабельності більшості сфер економіки, і навіть рівня їх у цілому в народному господарству роки кризи, під час істотно го зниження темпів розвитку, або навіть негативних їх значень. Ця закономірність властива, як свідчить ана лиз, країнам зі високорозвиненою ринкової еко номикой. Наприклад, у Франції 1970-1974 рр. середня норма прибутку з економіки загалом перебувала лише на рівні 9-11%. У 1975 - кризовому року - впала до позначки 3, 8%.

По-друге, кризовий розвиток економіки, розлад фі нансовой системи, інфляція величезний бюджетний дефіцит, супутні розвитку економіки цей період, різко послаблюють, знижують можливості уряду надавати підприємництву, зокрема, малого й середньому бизне су, державну підтримку, без що він, як свідчить багата практика інших країнах, розвиватися практично неможливо.

Якщо поговорити про ситуацію та обмежених можливостях сучасному російському економіки, то ці можливості так надзвичайно скромні. Ще менш вони відчутні за умов грабіжницького податку, відсутності пільгових креди тов, незахищеності від мафії і рекету. До того ж основна значна її частина, що й неодноразово було, не сягне адресата, а осяде у корумпованих чиновників.

Є ще одного чинника, визначальний чи формую щий умови, їх сприятливе чи несприятливе воздей ствие в розвитку підприємництва. Це, як він опреде ляют у західній літературі, - динаміка попиту. Вона обус ловлена одночасно темпами приросту населення і ще элас тичностью за цінами та доходах. Причому за різним товарам чи різним групам товарів.

У середовищі сучасних кризових умовах розвитку Росії, коли ті сім років (1992-1999 рр.) спостерігався процес зниження чисельності населення, щороку збільшується частка бідних верств, або навіть просто незаможного населення, а покупа тельная здатність більшості населення неухильно і різко знижується, вплив попиту розвиток економіки, її галузей,

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація