Реферати українською » Экономика » Підприємство, мети створення та організаційні принципи функціонування. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства


Реферат Підприємство, мети створення та організаційні принципи функціонування. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Московська финансово-юридическая академія


РЕФЕРАТ


з економіки та молодіжні організації підприємства на задану тему:


Підприємство, мети створення та принципи функціонування.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства“


Выполнил:


Студентка грн. 3ФК2с

Веселова Н.В.


Волгоград

2002 р.

Визначення підприємства

У повсякденному життя ми часто використовуємо слово підприємство, найчастіше маємо у вигляді деяку організацію, у межах якій здійснюється промислового виробництва товарів, підприємство має ще й значення деякого плану дій. Підприємство - такий намір, яке значимо для індивіда і вимагає планування і концентрації його зусиль.

Існує дуже багато визначень підприємств, які сильно рознятся за змістом. Ці відміності пояснюються просто -кожна наука досліджує різні сторони підприємств та її діяльності, що, природно позначається в термінологічному апараті кожної конкретної науки. Розглянемо основні з концептуальних точок зору підприємство.

Перше визначення найочевидніша, воно скоріш грунтується на "здоровий глузд", потрібне насамперед у загальне розуміння цього явища.

"Підприємство, фірма, компанія, корпорація - всі ці поняття можна з'ясувати, як економічний суб'єкт, організуючий виробництво матеріальних благ чи послуг для одержання прибутку".1

Приведённое вище визначення страждає поруч недоліків, які дозволяють прийняти це визначення.

Почнемо сіло, що це підприємство, фірма, компанія і корпорація, справді, є економічними суб'єктами, у межах яких здійснюється процес виробництва, кінцевою метою якого є реалізація продукції прибутково, тобто. мета діяльності всіх згаданих суб'єктів є отримання прибутку. Усе це перелічені ознаки, які об'єднують перелічені у визначенні об'єкти, і лише з підставі таке визначення має право життя.

Але слід зазначити, що у визначенні обгрунтовується те, що підприємство, фірма, компанія і корпорація організують виробництво товарів та послуг, цей ознака неможливо належить одного перерахованому об'єкту. Річ у тім, що жодне підприємство у класичному розумінні не організує виробництва. Як із позиції класичної політекономії, і інших економічних шкіл, підприємство виступає лише ніж формою організації виробництва, а провідною, організуючою силою виступає підприємець з його капіталом та здібністю з'єднати ресурси в такий спосіб, що можна давалися прибуток. У принципі, мотив прибутку притаманний не підприємству як такого, а підприємцю, а чи не його підприємству, підприємство є тільки засіб досягнення цього, що розглянуто нижче.

Підприємство й фірма можуть функціонувати як у базі приватного одноосібного капіталу, акціонерного чи державного, компанія і корпорація це організаційно-правові форми підприємств і фірм, працівників основі колективного капіталу, тому поняття підприємства міста і фірми зовсім на ідентичні поняттям компанія і корпорація, це окремі випадки підприємств і фірм.

Отже, суттєвими елементами визначення є: підприємство й нам фірма - економічні суб'єкти, є формами організації вироблених матеріальних благ чи послуг для одержання прибутку.

У юридичній практиці будь-яке сприймається як економічний суб'єкт, у принципі, у межах юридичних наук визначення підприємства як немає. У праві визначається не підприємство, саме "економічний суб'єкт" через визначення фізичного і юридичної осіб, абстрагуючись від форм і деяких видів. Деталізація необхідна в законодавчі акти, що відбивають сформовану господарську практику і випереджають її, у тому виявляє інертність права.

У російському праві використовується таке визначення:"Юридичною обличчям визнається організація в власності, господарському віданні, оперативному управлінні якою відособлене майно й відповідає за своїми зобов'язаннями цим майном, може від імені отримувати й здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді".2 Також слід зазначити, що юридична особа обов'язково має бути зареєстроване органах державної реєстрації речових, повинен мати окремий баланс чи кошторис.

До цього визначення не входять підприємства, засновані на індивідуальної приватної власності, тобто. ті, у яких капіталом виступає майно (в грошової форми, речовинної, і навіть не матеріальної формі) підприємця людину, який підприємницької діяльність за допомогою цього підприємства.

Ця форма підприємств трактується правом як підприємницька діяльність громадянина, що він може здійснювати тільки з моменту державної реєстрації речових.

Наступна особливість юридичного визначення підприємства у тому, що його формально, тобто. у визначенні перераховується ряд формальних, зовнішніх ознак з допомогою яких можна безпомилково визначити, і нами юридична особа, це передусім відособлене майно, правоздатність (здатність отримувати й використовувати необхідних своєї діяльності права: майнові та особисті немайнові), здатність нести обов'язки, і відповідати перед судом за невиконання чи неналежні їх виконання перед судом. Важлива характеристика підприємства - державна реєстрація, лише цього разі офіційно визнається його існування, хоча практиці можна назвати інші форми підприємств.

У економіці працюють підприємства, що з юридичної погляду назвати підприємствами: юридичних осіб чи індивідуальними підприємцями кваліфікувати не можна, оскільки вони мають державної реєстрації речових. Це правда звані тіньові структури та кримінальні освіти. Останні порушують норми кримінального права.

Існування перших зумовлено, передусім, прагненням уникнути впливу несприятливої макросередовища середовища підприємства. Макросреда може бути несприятливої і навіть згубної підприємствам з законодавчі прогалини, недоліків у економічну політику держави. Другий вид квази підприємств використав своєї діяльності заборонені законодавством чи з порушенням встановлених державою правил використання, тобто. суспільно небезпечні, об'єкти, процеси, відносини.

Тіньові і кримінальні господарські освіти радикально відрізняються по виявленому формальному ознакою - громадської прийнятності діяльності суб'єкта.

Існування тіньових підприємств є радше індикатором того, наскільки державна політика, що має бути інструментом досягнення громадських інтересів захисту прав особи і економічного зростання (збільшення добробуту і зростання якості життя), відповідає наведеним громадським інтересам.

Власник чи власники тіньового підприємства вважають, що недоцільно і навіть шкідливо, невигідно розпочинати всякі стосунки з колишніми державними органами. У цьому сенсі головне завдання держави є відстеження процесів, які у тіньовому реальному секторі економіки, із єдиною метою коригування економічної політики і законодавчої бази для.

Кримінальна господарська одиниця несе у собі реальну загрозу суспільству: його нормально функціонувати і навіть загрожує його існуванню. Боротьба подібними утвореннями належить до компетенції правоохоронних органів.

Отже, юридичний підхід до підприємства формальний і є відбитком громадських інтересів захисту прав (стабільності) суб'єктів, що у господарському обігові і забезпечення громадського прогресу.

Зовсім інша підхід використовують у управлінських науках, ця галузь наукового знання розглядає не підприємства як такі, а організації, приватним випадком яких і було є підприємства.

Предметом дослідження управлінських наук: Управління персоналом, Економіка праці, Конфликтология, Менеджмент, Спеціальні розділи з психології та т.д., є соціальні процеси у створенні та його динаміка під впливом різних чинників як стихійно створених, і внесених свідомо, цілеспрямовано.

Всім управлінських наук є важливим, кожна формальна організація (підприємство) не випадковим об'єднання людей, оскільки досліджуються саме люди, групи людей всередині організації.

Отже, управлінські науки витратило не розглядають процес виробництва, розглядається лише досягнення цілей організації, спосіб взаємодії людей процесі її досягнення, і навіть аналізуються соціально-психологічні причини, якщо поставлені мети були досягнуто і виробляються відповідні рекомендації. Відповідно, метою управлінських наук є дослідження комунікацій всередині організації (міжособистісних, між підрозділами, формальних, неформальних) з метою визначення основних проблем соціально-психологічного характеру, що у організації та вироблення рекомендацій із подолання виявлених проблем.

Питання, які цікавлять економічні науки для підприємства - виробництво продукції, тобто. процес створення нової вартості, процес самовозрастания капіталу, і як можна проводити той процес.

У межах економічної погляду можливі кілька підходів до підприємства. Макроэкономический підхід і мікроекономічний підхід. Як у мікроекономіці, і у мікро економіці розрізняють фірми й українські підприємства.

"Підприємство (завод) - цю унікальну установу у вигляді фабрики, ферми, шахти, невеликого чи великого магазину, яке виконує одну чи кілька специфічних функцій з виробництва і розподілу товарів хороших і услуг.…Фирма - це організація, що володіє і веде господарську діяльність цих підприємствах. Хоча більшість фірм мають тільки одне підприємство, багато фірм володіють ще й управляють кількома іншими підприємствами. Фірми, які включають кілька підприємств, може бути об'єднаннями "горизонтального", "вертикального" типу чи "конгломератами"" 3

Слід зазначити, що фірму не можна розглядати, як просте об'єднання підприємств, тим паче, що у визначенні згадується, що фірму може володіти одним підприємством. З погляду інституціональної теорії фірма це відповідь підприємців на неефективність ринку, досить високий рівень трансакційних витрат, які можна істотно знижено рахунок укладання довгострокових договорів із постачальниками і споживачами, і навіть долається обмеженість масштабів одного підприємства.

Ця концепція запропонована Коузом, з його погляду фірма ніщо інше, як система довгострокових контрактів підприємців та споживачів, які обумовлюють основні засади спільної прикладної діяльності, які потім детализируются у процесі господарської практики. Усередині фірми, як, втім, і усередині підприємства, закони ринку діють, хоча фірма дбає про ринку з ринковим законам. Фірма - це подолання недоліків ринку, знижують ефективності роботи індивідуальних підприємців поодинці, щодо осторонь.

У макроекономіку докладний аналіз роботи підприємства як не входить. У макроекономіці підприємство, як і фірма, розглядаються як незалежні господарючих суб'єктів, котрі приймають рішення у своїх інтересах, однак, ураховуючи особливості зовнішнього оточення. Виробничі процеси, рух ресурсів немає важливого значення, розглядається тільки зміну поведінки суб'єктів господарювання залежно через зміну умов ринкової кон'юнктури. Підприємство й фірма розглядаються як чорний ящик, куди надходять ресурси, а виходять матеріальними благами, призначені для реалізації над ринком.

Отже, з макроекономічної погляду немає принципової різниці між підприємством, і фірмою, важлива сукупність суб'єктів господарювання, які виробляють товари та, що є громадський продукт, динаміка якого зазнає аналізу.

Укрупненный підхід до підприємств може видатися невиправданим лише з погляд. Макроекономіка вивчає стан економік та світового господарства за цілому і розробляє рекомендації над стабілізацією економіки чи прискорення економічного зростання державі, якщо це потрібно. Основи макроекономічного аналізу було закладено в 1936 року у роботі "Загальна теорія зайнятості, відсотка голосів і грошей" Джона Мейнарда Кейнса.

Дж.Кейнс цурається принципу ідеального саморегулюючого ринку. Оскільки ринкова система сама неспроможна забезпечити ефективний попит (фактично це одна з фіаско, провалів ринкового господарства), отже, робить висновок Кейнс, держава має її стимулювати у вигляді кредитно-грошової і бюжетной політики. Під час криз держава має активно допомагати населенню забезпечуючи соціальні виплати і організовуючи нові робочі місця цим, розширюючи ринок збуту виробникам, що створює передумови виходу економіки з кризи. Фінансування ефективного споживчого попиту з погляду Дж. Кейнса може й дефицитно, тобто. рахунок емісії.

Отже, держава розв'язує проблеми розширення поля діяльності фірм і, навіщо необов'язково має супроводжуватись докладним вивченням процесів, що відбуваються всередині підприємств, внутрішня організація підприємств і перебудова що відбуваються на підприємствах процесів, аби можна було б послуговуватись які можливості - справа господарів підприємств та його управляючих, а чи не держави.

Микроэкономика розглядає підприємство з погляду власника, хоче максимізувати прибуток. Розглядається саме робота окремого підприємства, якщо потрібно, то подальшому результати аналізу узагальнюються в масштабах фірми. У межах мікроекономіки проводиться аналіз точки беззбитковості, запасу фінансової міцності, досліджується гранична продуктивність ресурсів підприємства, ефект масштабу, у межах цього підходу визначається ефективність використання капіталу підприємства.

У мікроекономіці важливо непросто наявність підприємства як деякого аморфного, невивченого суб'єкта господарювання, бо як цілком конкретної суб'єкта господарювання з його що склалися ринками збуту рівнем витрат постійних і змінних, объёмами виробництва.

Основи теорії фірми закладено у ХІХ столітті Альфредом Маршаллом, в 1890 року його книга "Принципи економіки". Аналіз підприємств А. Маршалл виробляв, передусім, з позицій суб'єктивними оцінками суб'єктів господарювання. У аналізі використовувалася концепція факторів виробництва пізніше доповнена аналізом граничною продуктивності факторів виробництва. Фактично "Принципи економіки" - аналіз суб'єктивних принципів функціонування підприємства

Моделі, побудовані А. Маршаллом, були статичними, пізніше аналогічні моделі залучатися для прогнозування рівня витрат підприємства при заданих умовах, тобто. залежно від цього чи іншого сценарію розвитку ринкової ситуації, фактично ці моделі застосовуються в перспективному аналізі роботи підприємства.

Попри всю відмінності макро- і мікроекономіки ці дві дисципліни об'єднує те, що підприємство сприймається як історична даність, яка існувала і що виникає будь-якої миті за бажання підприємця.

Крім макро- і мікроекономічного підходи до підприємству існує ще й політекономічний, який би розглядав підприємства як історичну категорію, існуючу лише за певному способі виробництва. І що є [підприємство] історично певній формою організації громадського виробництва - капіталістичної формою. Підприємство розглядається тільки з погляду механізму обігу євро і відтворення капіталу, включаючи виробництво додаткової вартості, а як і аналізується процес використання робочої сили капіталістичних підприємствах, виділили проблеми надмірної інтенсивності використання трудових ресурсів, збіднення, примитивизация процесу праці, що веде до деградації особистості.

З полиэкономической погляду промислове підприємством є особливе історично певна економічна форма хозяйственой одиниці, коли він підприємство має відносної економічної відособленістю з інших господарських одиниць і зажадав від всього громадського виробництва, яка розвивається за з розвитком продуктивних зусиль і радикально перетворилася на XX столітті.

Основні ознаки підприємства:

1. Відносна економічна відособленість: наявність приватного впливу на власника підприємства; окремий кругообіг капіталу (стосовно іншими підприємствами і ворожість до національної економіці вцілому); наявність відособленого колективу, склад якого з часом може змінюватися.

2. Форма зв'язків підприємств - товарний обмін произведёнными продуктами у товарній формі.

3. Основний принцип підприємств - комерційний розрахунок, підприємство має узгоджувати видатки виробництво і результати (прибуток).

Підприємство як суб'єкт підприємницької діяльності.

Сучасне стан ринкової економіки характеризується розвитком різноманітних форм підприємництва, де провідна роль належить фірмам (підприємствам) та його об'єднанням.

Підприємство як господарюючий суб'єкт наділяється правом юридичної особи

Ознаки юрі дического особи:

  • має відособлене майно;

  • відповідає цим майном за своїми зобов'язаннями;

  • може від імені отримувати й здійснювати имуще ственные і немайнові

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація