Реферати українською » Экономика » Злочини у сфері кредитно-грошових відносин


Реферат Злочини у сфері кредитно-грошових відносин

Страница 1 из 3 | Следующая страница

План.

 

I.Запровадження.

II.Злочини у сфері фінансово-кредитних відносин.

1) Шахрайство.

2) Злочини, скоєних під час проведення розрахункових операцій.

3) Розкрадання.

4) Затримки, неперечисления податкові платежі до бюджету й позабюджетні фонди.

5) Кошти, незаконно переміщені зарубіжних країн.

6) Банківська діяльність без ліцензії. Відмивання грошей.

III.Методи боротьби з злочинами у сфері фінансово-кредитних відносин.

IV.Укладання.

V.Література.

I.Запровадження.

Поняття "фінансові злочину" в біль ши мері криміналістичним поняттям, під яке підпадає дуже велика група різних видів злочинів, мають подібність у тому криміналістичних рисах (криміналістичної ха рактеристике), зокрема, на особливостях предмета зазіхання, у структурі способу і обстановки їх здійснення, в типологічних особливостях особистості правопорушників. Даним поняттям в ос новном охоплюються склади злочинів, передбачені Уго ловным кодексом РФ в ст. 159, 160, 171, 172, 173, 176, 177, 185, 186, 187,193,195,196,197,272.

Предмет названих злочинних зазіхань відразу чи до нечном рахунку становлять кошти держави або частий ных фірм, підприємств й з в рубльової і в іноземній валюті, і навіть будь-якої товар і вилучати майно.

Тривалий час не було чіткого визначення цінних паперів як атрибута розвитку ринку. Нині діючий Цивільний кодекс РФ дав визначення цінних паперів, грунтується ное на класичних положеннях загальної теорії правничий та цивільно-правової теорії. Під цінної папером розуміється "документ, котра засвідчує з повним дотриманням встановленої форми і обяза тільних реквізитів майнових прав, здійснення чи пе редача яких можливі лише за його пред'явленні" (год. 1 ст. 142 ДК РФ).

У своїй роботи я постараюся найповніше розкрити тему злочинів у сфері фінансово-кредитних відносин, і навіть з урахуванням статистичного матеріалу проаналізувати картину скоєння злочинів та його розкриття.


II.Злочини у сфері фінансово-кредитних відносин.

У Росії особливе ме сто відведено банківської сі стеме як найважливішим инсти туту кредитно-фінансовій сфе ры. Банківська система перед призначена задля забезпечення ста бильности цін, і стійкості національної валюти, обеспе чения безперебійного і надїжак ного функціонування платіж іншої системи, проведення єдиної грошово-кредитної політики, організації та здійснення валютного регулювання і ва лютного контролю у країні. Вона виступає як головне джерела кредитування сектору економіки. Тому вирішення зазначених завдань служить гаран тией стійкості фінансової систем країни й найважливішою умовою забезпечення экономи ческой безпеки Росії.

Сучасне стан бан ковской системи визначається наслідками кризи. Якщо до серпня 1998 р. у Росії дей ствовало 1,4 тис. комерційних банків, чи до весні 1999 р. були відкликані ліцензії у 400 бан ков. За даними ЦБ Ріс ці нині 64% діючих банків ставляться до категорії фінансово стабиль ных, зокрема 37,8% зі ставляет група банків без ознак фінансових затруд нений, 26,3% - банків, маю щих певні вади на діяльності.

До категорії проблемних від носиться 36% банків від загальної кількості діючих кредитних організацій. Їх активи склад ляют 15,3% від сукупних активів банківської системи. Серед проблемних банків зна чительна частка (25% від дейст вующих) перебуває у критиче ском фінансове становище.

Аналіз структури кредитів, видавали комерційними банками, в останній двухго дичный період показав, що як 30% банків мало кредитували промышлен ность. Промислові предпри ятия кредитували, зазвичай, лише ті банки, пов'язаних зі структурами реаль ного сектора спочатку, віз никнув їхній базі (наприклад Промстройбанк).

Спад після кризи 1998 р. нижче граничного значення ре ального сектору економіки ви виявив як тенденцію до прискореному скорочення произ водства, а й бесперспектив ность розвитку самого банків ского сектора, оскільки банки, які мають у складі своїх акти вов високу частку кредитних капіталовкладень у реальний сектор, зазвичай, потрапили до групу высокорискованных.

Державою започатковано низку заходів для реструктуризації, і навіть пошуку нових форм роботи банківської системи, вкладених у подолання фінансової хитання й невизначеності відновлення платоспроможності, або за ліквідації их[1]. Створено і функціонує Агентство по реструктуризації кредитних організацій (АРКО). Лише з «СБС-АГРО» воно здійснила ліквідацію 936 з 1233 які були відділень банку.

Значний вплив на де стабілізацію банківської систе ми надають злочинні по сягательства. Темпи приросту загальної кількості злочинів у банківської сфери у відсотках попереднього року по Россий ской Федерації становила: 1993 р. - (+ 25,5%), 1994 -(+49,9%), 1995 - (+25,8%). 1996 р. - (-14,7), 1997 р. - (-12,3), 1998 р. - (+5%), 1999 р. - (+6%).

Концентрація кримінальної активності навколо великих де ніжних капіталів позначилася на географічному розподілі злочинності. Напруженою яв ляется кримінальна ситуація у регіонах із високим рівнем підприємницької активно сти і мережеві додатки фінансів, зокрема нелегальних. Основні осередки діяльності кримінальних угруповань - Центральний ре гион, насамперед Москва і Московська область, республіканські, крайові і обласні центри: Казань, Санкт-Петер бург, Єкатеринбург, Перм, Тю мень, Нижній Новгород, Саратов, великі міста Далекого Восто ка, Кавказу.

Що стосується видам кредитних організацій число зареєстрованих злочинів виглядає наступним способом:

Таблиця 1[2].

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Система за Центральний банк РФ 632 890 500 315 404 467 672
Система Ощадного банку 804 1096 1374 1412 2520 2198 2505
Система комерційних банків 1020 1862 2707 2388 1793 1669 1457
Разом: 4578 8977 12094 10319 9051 8615 9196

Наведені дані свиде тельствуют у тому, що, адже раніше найбільшої кримінальної активністю відрізнялися коммер ческие банки, то починаючи з 1997 р. вона почала більшою мірою й у Ощадбанку. У цьому слід відзначити й та обставина, що відбулося після кризи 98 р. частину видатків щодо повернення вкладів ліквідованих банків держава взяла він. Слідом ствие цього, у Ощадбанку Росії, куди переводилися вклади з проблемних банків, відбулася концентрація значного объ ема коштів (на 1 січня 2000 р. - 89,8% всіх банківських вкладів), що з вело до активізації кріміналь ных зазіхань.

У той самий час треба сказати, що, якщо середня сума шкоди від однієї пре ступления у московському Центральному Банку Росії становила 12,6 тис. крб., Ощадбанку Росії - 26, 6 тис. крб., то комерційних банках - 866, 6 тис. крб. У певної міри це свідчить про проведеної профілактичної ра боті в Банку Росії і близько в Ощадбанку і взаємодії цих учрежде ний з апаратами БЕЗ.

За даними ГИЦ МВС РФ (1995 1999 рр.) найбільшої кримінальної активністю у системі за Центральний банк і Ощадбанку відрізнялися бухгал терські працівники, тоді як у системі комерційних банків цей показник досяг наиболь шего рівня серед керівних і матеріально відповідальних осіб. Серед осіб, які вчинили банківські злочину, руко водящие посади на даний момент скоєння займали 130 чоло століття, були службовцями - 429, власниками та співвласниками - 24 людини. Тільки 101 обличчя були приватними предпринимате лями, у своїй велика частина їх зробила злочину за співучасті посадових осіб. Тривожить интерна ционализация банківських пре ступлений. З-поміж осіб, зі вершивших банківські преступ ления 1999 р., виявлено 64 іноземця й з й з без громадянства.

Організовані злочинні співтовариства представляють особливо небезпечні для банківської сис теми. У 1999-му р. 443 людини зробили банківські преступ ления групи, зокрема організованою, що становить 51,7% від загальної кількості осіб, залучених до кримінальної від ветственности.

Структурно-динамический аналіз статистичних даних про стан злочинності банківській реальному секторі економіки показує, що ви сокими темпами зростає коли чество розкрадань. Особливо це, двох його разновидно стей: шахрайства і хище ний, скоєних шляхом при своения і розтрати, що таблиці 2.

Таблиця 2.

1993 1994 1995 1996 1997 1998
Скоєно розкрадань 2067 3966 5808 5075 4481 4229
Питома вага в % від загального обсягу скоєних злочинів 45,2 44,2 48,0 49,1 49,5 49,1
У т.ч. шахрайств 1246 3174 5009 4215 2793 1999
Питома вага в % від загального обсягу скоєних злочинів 27,2 35,3 41,4 40,8 30,8 23,2
Скоєно інших злочинів 2511 5011 6286 5244 4570 4386
Питома вага в % від загального обсягу скоєних злочинів 54,8 55,8 51,9 50,8 50,4 50,9

1) Шахрайство.

Шахрайство відбувається під час проведення різних бан ковских операцій та угод: кредитуванні, вкладних опера ций, розрахунків з кредитним картам і чекам, використанні в господарську діяльність електронної та цифрового инфор мации та інших.

Як свідчать дані уго ловной статистики за 1998 р. і перше півріччя 1999 р., число випадків неповернення кредит ных коштів, проти які пройшли періодами, снизи лось. Зменшилася і задолжен ность по банківським позичкам, що у 1999 р. було приблизно 95,6 трлн. крб. Объ яснением цьому може бути придбання у цій сфері комерційними банками опреде ленного досвіду, і навіть ряд удосконалень положень громадянського законодавства, наприклад, що з застави ми. До цього слід вважати і проблеми, пов'язані з крі зисными явищами країни, у яких банки з своїх фінансових можливостей неспроможна здійснювати широко масштабне кредитування.

Мошеннические дії при кредитуванні переважно осуще ствляются двома шляхами: пу тим уявлення працівникам банку фіктивних регистрацион ных документів підприємств; шляхом фальсифікації докумен тов, службовців забезпеченням віз врата отриманих кредитів.

Найпоширенішим способом скоєння мошенни ческих дій і при отриманні кредиту стають різні махінації з документами на заставу чи закладене майно. Це пов'язано з тим, що на даний час заставу - найпоширеніший спосіб обеспе чения повернення кредиту.

За даними органів внутрен них справ, банківський кредит, явно не реальний для віз обертання, оплачується 10-40% испрашиваемой суми вперед. Майже третина жіночої суми невозв ращенных кредитів викрадають і використовується злочинного угруповання.


2) Злочини, скоєних під час проведення

 розрахункових операцій.

До злочинів, совершае мым під час проведення розрахункових операцій, ставляться мошенни чества з кредитними картами, дорожніми чеками, іншими платіжними документами.

За даними за Центральний банк, сума коштів, депони рованных в російських банках для розрахунків із використанням пластикових карток, зросла з 2,4 млрд. крб. на 1 січня 1999 р до 3,2 млрд. крб. на 1 січня 2000 р, та їх питому вагу обсягом готівкової грошової маси посутньо не змінився і становить 1,2%. У 1999-му р. ОВС виявили 130 фактів шахрайств з примі нением підроблених кредитних або розрахункових карт.

Серед шахрайських дій, скоєних з допомогою кредитних карт, умовно можна назвати: незаконне использова ние підроблених кредитних карто чек; мошенническое використання платіжних квитанцій.

Поруч із дедалі частіше почали відбуватися крадіжки з банкоматів. Так, група мошен ников, володіючи технологією ве дения рахунків по смарт-картам в платіжної системі банку "Сберкарт", намагалася викрасти більш 1,5 млрд. рубл. через банкомати відділень Ощадбанку Росії у містах Пермі, Москві і С.-Петербурзі.

Поширеним способом шахрайства є й використання викрадених чи загублених чеків.

Розширення застосування в кредитно-банківській системі комп'ютерних технологій неиз бежно веде до зростання злочинних зазіхань з допомогою високих технологій. У 1999-му р. виявлено 100 фактів таких шахрайств, які стано вятся реальну загрозу стабиль ности банківської системи. Так, Р., використовуючи персонального комп'ютера, підключився до Інтернету, у якій виявив програму "PC Authorise", від вечающую за прийом до оплати кредитних карток з російським перекладом коштів на рахунки магазинів, і навіть повернення коштів з рахунку магазинів на рахунки власників кредитних карток. Його соуча стники Ф. і У. відкрили рахунки і отримали адже кредитні картки. Маючи можливість із засобами, разме щенными на спеціально при способленных рахунках посредст вом свого персонального кому пьютера, Р. виступав від імені продавця комп'ютерного мага зина. Зроблений від чужого імені замовлення купівлю товарів оплачувався грошовими средст вами, розміщеними на пласти ковых картках. Потім следо вал відмови від купівлі товару, а які повертаються гроші перево дились на рахунки спільників. Преступниками завдано збитків більш як за 800 млн. крб.

У Нижегородської області розслідує кримінальну справу з ст. 159, 272, 327 КК РФ щодо оператора ЕОМ одного банку, яка, маючи лич ную електронну підпис, совер шила розкрадання коштів у сумі 139 тис. крб. через завищення сум при нарахуванні відсоткам за депозитними вкладами физиче ских осіб. Для перетворення безготівкових коштів відкрила у Московському відділенні Ощадбанку РФ свою адресу і перерахувала нею гроші по фіктивним проводками.

У УВС Красноярського краю порушила кримінальну справу по ст. 160 і ч.2 ст.272 КК РФ щодо бухгалтера філії відділення Ощадбанку РФ, кото рый, використовуючи особистий ПК, ввійшов у локальну мережу фили червона, скопіював програму, зі тримає інформацію про фі нансовых операціях, та вніс у ній два хибних платіжних доручення про нібито проведених списаниях коштів із розрахункових рахунків клієнтів на виборах 4 млн. крб.

Як відзначалося, найчастіше суб'єктами

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація