Реферати українською » Экономика » Аудиторська перевірка


Реферат Аудиторська перевірка

Метою аудиторської перевірки операцій на розрахунковому, валютному та інших рахунках банку є формування думки про достовірності бухгалтерської звітності у розділі "Кошти" і відповідності застосовуваної методики обліку коштів на рахунках банку які у Російської Федерації нормативних документів.

Інформаційна база, використовувана аудитором під час перевірки операцій із рахунках у банку, включає:

основні нормативні документи, регулюючі порядок проведення операцій на розрахунковому, валютному та інших рахунках і бухгалтерський облік операцій;

бухгалтерську звітність (Бухгалтерський баланс (ф. N 1) і Звіт про рух коштів (ф. N 4);

податкову звітність (інформацію про карбованцевих рахунках і рахунках іноземній валюті);

наказ про облікову політику організації;

регістри синтетичного обліку операцій на рахунках банку;

первинні документи, які оформляють операції з рахунках у банку.

За наказом про облікову політику аудитор знайомиться:

під робочою планом рахунків, що використовуються відображення операцій із рахунках у банку;

застосовуваної формою бухгалтерського обліку, і переліком регістрів з обліку коштів на рахунках банку;

документообігом (графіком документообігу) первинних документів, пов'язаних з обліком коштів на рахунках банку;

переліком осіб, яким дозволили підписи грошових і розрахункових документів за операціями на рахунках банку.

Перевірка стану обліку й контролю за операціями на рахунках банку

Аудиторська перевірка операцій із рахунках у банку починається сіло, що аудитор знайомиться з даними про карбованцевих рахунках і рахунках іноземній валюті у трилітрові банки, прикладеними до податкової звітності. Заодно він встановлює кількість і номери рахунків, відкритих в російських банках, найменування банків. Ці дані потрібні для перевірки наявності банківських виписок на всіх рахунках і регістрів синтетичного обліку в кожному рахунку.

Потім аудитор визначає юридичні основи взаємовідносин організації та банку, перевіряє відповідність договору банківського рахунки (договору на банківське обслуговування) нормам Цивільного кодексу Російської Федерації.

Перевірка документального оформлення операцій із рахунках у банку

Операції щодо зарахування та списання коштів з рахунку у банку оформляють первинними документами, форми і Порядок заповнення яких встановлено інструктивними вказівками за Центральний банк Російської Федерації. До таких документам ставляться:

виписки банки з прикладеними затвердженими банком формами розрахунково-платіжних документів платіжного доручення, платіжне вимога, платіжне вимогу-доручення, платіжний ордер, інкасове доручення (розпорядження), заяву на внесок готівки на розрахунковий рахунок, бланк грошового чека на зняття готівки з розрахункового рахунки, доручення на обов'язкову продаж валюти, доручення для придбання валюти, розпорядження резидента про переведення купленої валюти, і ін.;

первинні документи, що докладалися до розрахунковим банківським документами та обгрунтовують правомірність скоєних операцій.

Аудитор перевіряє правильність оформлення документів, проводить арифметичну перевірку документів і майже перевірку на законність скоєних по банківських рахунків господарських операцій.

Особливу увагу аудитор повинен приділити операцій з безспірному (безакцептному) списанню банком коштів. Це лише за рішенням суду, прямої вказівки закону, договору клієнта з банком.

Операції за рахунками у банку можуть бути припинені відповідно до ст. 76 таки Податкового кодексу Російської Федерації задля забезпечення рішення про стягнення податку або збирання. Зазначене обмеження не поширюється на платежі, черговість виконання що у відповідність до цивільного законодавства Російської Федерації передує виконання обов'язки щодо сплати податків. Призупинення операцій із рахунках діє з отримання банком рішення податкового органу про призупинення таких операцій та до скасування цього заходу.

На підтвердження достовірності бухгалтерської звітності потрібно перевірити відповідність її показників даним синтетичного і аналітичного обліку, і випискам банку. Таку перевірку є доцільним за схемою.

Ця процедура перевірки оформляється робітниками документами аудитора. При виявленні розбіжностей необхідно показати суму відхилень виявити їх причини.

Отже, під час аудиту операцій із рахунках у банку здійснюються такі процедури:

перевірка відповідності вироблених операцій нормативних документів і законодавчих актів, чинним біля Російської Федерації;

перевірка правильності оформлення виписок з рахунку у банку і розповсюдження документів, прикладених до випискам, підтверджують операції;

арифметична перевірка правильності виведення залишків наприкінці дні й підрахунку оборотів по приходу і витраті коштів у виписках банку і регістрах з обліку коштів у банку;

перевірка відповідності записів в виписках банку і регістрах бухгалтерського обліку, регістрах бухгалтерського обліку, і Головною книзі, і навіть сальдо по Головною книзі й статей балансу.

Перевірка повноти і правильності синтетичного обліку операцій із розрахунковому рахунку

Така перевірка проходить за кожному рахунку, відкритого у банку. Передусім аудитору необхідно ознайомитися з класифікатором типових бухгалтерських записів по банківським операціям, що з розрахунковим рахунком. Це дозволить виявити найчастіші операції, і перевірити правильність кореспонденції рахунків. Якщо організації немає такої класифікатора, відповідну інформацію можна отримати роботу, скориставшись кореспонденцією рахунків, яка вказана у Головною книзі. Окрему увагу слід привернути до себе кореспонденцію рахунків за записами, не типовим в організацію.

Якщо з договору банківського рахунки передбачена виплата банком відсотків користування грошима, аудитор повинен перевірити, нараховує чи організація доходи щомісяця чи відбиває їхнє фактично зарахування відсотків по розрахунковий рахунок. Неправильне відбиток належних відсотків можуть призвести як до спотворення фінансового результату за звітний період, до податковим санкціям.

При аудит операцій із розрахунковому рахунку аудитор також перевіряє:

порядок ведення дисконтних регістрів;

чи хто регістри синтетичного обліку в кожному розрахунковому рахунку, відкритого у банку, складається чи зведений регістр;

своєчасність відображення в регістрах синтетичного обліку операцій із руху коштів на розрахунковий рахунок, виробляються записи в облікові регістри з кожної виписці банку;

тотожність записів в дисконтних регістрах та у виписці банку.

Перевіряючи повноту зарахування коштів, перелічених покупцями і замовниками як оплата поставлених матеріально-виробничих запасів, виконаних робіт і наданих послуг, необхідно звірити записи по дебету рахунки 51 "Розрахунковий рахунок" з кредитовими записами дисконтних регістрів за рахунками 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)" чи 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами".

Надходження коштів від фінансово-кредитних організацій вигляді кредитів, зарахування коштів із інших розрахункових рахунків перевіряють шляхом зустрічної звіряння записів по регістрам бухгалтерського обліку за рахунками 90 "Короткострокові кредити банків", 92 "Довгострокові кредити банків", субсчетам до рахунку 51 "Розрахунковий рахунок", рахунку 55 "Спеціальні рахунки банках", і навіть звіряння виписок і прикладених до них документів.

Особливу увагу аудитор повинен приділити перевірці повноти оприбуткування готівкових коштів, сдаваемых до каси банку (кредитної організації). І тому проводять зустрічну перевірку записів з цими облікового регістру за кредитами рахунки 50 "Каса".

Перевірка законності списання коштів із розрахункового рахунки. Перерахування коштів із розрахункового рахунки погашення заборгованості постачальникам слід аналізувати розділ аудиту розрахункових операцій із рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", аби з'ясувати, наскільки це реально і обгрунтовано вони використані.

Детальной перевірці повинні прагнути бути піддані операції з рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" порівняно з рахунками урахування витрат (20 "Основне виробництво", 26 "Общехозяйственные витрати", 25 "Общепроизводственные витрати", 44 "Недоліки звернення"), позаяк у цьому випадку може бути криється перерахування коштів за невиконані роботи, неоказанные послуги.

Детальна перевірка і аналіз первинних документів, підтверджують списання коштів, в кореспонденції із рахівницею урахування витрат дозволяють також виявити помилки (можливо, й навмисні) зі списання витрат на науково-дослідні роботи, на оплату соціально-побутових послуг та інших. на собівартість продукції, що веде до спотворення фінансових результатів і може мати суттєві податкові наслідки.

Пересекающейся процедурою аудиторської перевірки операцій із розрахунковому рахунку є перевірка списання коштів із рахунку і повноти оприбуткування готівки до каси. Аудитор повинен перевірити:

прикладена до виписці банку з операції зняття готівки квитанція до приходному касовому ордеру;

тотожність записів в регістрах синтетичного обліку за кредитами рахунки 51 "Розрахунковий рахунок" і дебету рахунки 50 "Каса" Виявлені під час перевірки операцій із розрахунковому рахунку порушення аудитор фіксує у робітничій документації б і відбиває в довідці (звіті) за результатами даного розділу аудиторської перевірки.

Під час підготовки цієї роботи було використані матеріали із сайту http://www.studentu.ru

Схожі реферати:

Навігація