Реферати українською » Экономика » Хозяйственное право


Реферат Хозяйственное право

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Розгорнуті відповіді екзаменаційні питання

Поняття юридичної особи

1. Юридичною обличчям визнається організація, має в власності, господарському віданні чи оперативному управлінні відособлене майно й відповідає за своїми зобов'язаннями цим майном, може від імені отримувати й здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Юридичні особи повинен мати самостійний баланс чи кошторис.

2. У зв'язку з через участь у освіті майна юридичної особи його засновники (учасники) може мати зобов'язальні права щодо цього юридичної особи або речові права з його майно.

До юридичних осіб, проти яких їх і учасники мають зобов'язальні права, ставляться господарські товариства суспільства, виробничі і споживчі кооперативи.

До юридичних осіб, на майно яких і засновники заслуговують власності, чи інше речове право, ставляться державні та муніципальні унітарні підприємства, зокрема дочірні підприємства, і навіть фінансовані власником установи.

3. До юридичних осіб, проти яких їх засновники (учасники) немає майнові права, ставляться громадські й релігійні організації (об'єднання), благодійні й інші фонди, об'єднання юридичних (асоціації та спілки).

Правоспособность юридичної особи

1. Юридична особа може мати цивільні права, відповідні цілям діяльності, передбачених у його установчих документах, і терпіти пов'язані з цим діяльністю обов'язки.

Комерційні організації, крім унітарних підприємств та інших видів організацій, передбачені законами, може мати цивільні правничий та нести цивільні обов'язки, необхідних здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених законом. Окремими видами діяльності, перелік яких визначається законом, юридична особа може займатися основі спеціального дозволу (ліцензії).

2. Юридична особа може бути обмежене прав лише у випадках і як, передбачені законами. Рішення про обмеження прав може бути оскаржене юридичною особою до суду.

3. Правоспособность юридичної особи виникає у час його створення і припиняється момент завершення про його ліквідацію.

Право юридичної особи здійснювати діяльність, на заняття яку слід отримання ліцензії, виникає з отримання такої ліцензії, або у визначений у ній термін і припиняється після закінчення терміну його дії, якщо інше встановлено законом чи інші правовими актами.

 Комерційні і некомерційні організації

1. Юридичними особами може бути організації, котрі переслідують одержання прибутку як основного мети своєї діяльності (комерційні організації) які мають одержання прибутку як такої мети і не розподільні отриманий прибуток між учасниками (некомерційні організації).

2. Юридичні особи, є комерційними організаціями, можна створювати у вигляді господарських товариств та наукових товариств, виробничих кооперативів, державних підприємств і муніципальних унітарних підприємств.

3. Юридичні особи, є некомерційними організаціями, можна створювати у вигляді споживчих кооперативів, суспільних чи релігійних організацій (об'єднань), фінансованих власником установ, благодійних та інших фондів, соціальній та інших форм, передбачені законами.

Некомерційні організації можуть здійснювати підприємницьку діяльність лише доти, оскільки це є досягнення цілей, заради що вони створено, і цих цілей.

4. Допускається створення об'єднань комерційних і (чи) некомерційних організацій формі асоціацій та створення спілок.

Установчі документи юридичної особи

1. Юридична особа діє підставі статуту, або установчого договори та статуту, або тільки установчого договору. Інколи справа, передбачені законами, юридична особа, не що є комерційної організацією, може діяти виходячи з загального стану про організації цього виду. Установчий договір юридичної особи полягає, а статут стверджується його засновниками (учасниками). Юридична особа, створене відповідність до справжнім Кодексом одним засновником, діє підставі статуту, затвердженого цим засновником.

2. У установчих документах юридичної особи мають визначатися найменування юридичної особи, місце його перебування, порядок управління діяльністю юридичної особи, і навіть утримуватися інші відомості, передбачені Законом для юридичних відповідного виду. У установчих документах некомерційних організацій корисною і унітарних підприємств, а передбачені законами випадках та інших комерційних організацій слід визначити предмет і цілі діяльності юридичної особи. Предмет і певні цілі діяльності комерційної організації може бути передбачені установчими документами й у випадках, коли з закону не є обов'язковим. У установчому договорі засновники зобов'язуються створити юридична особа, визначають порядок спільної прикладної діяльності із створення, умови передачі свого майна, і участі у своєї діяльності. Договором визначаються також умови і Порядок розподілу між учасниками прибутків і збитків, управління діяльністю юридичної особи, виходу засновників (учасників) з її складу.

3. Зміни установчих документів набувають силу для третіх на осіб із моменту державної реєстрації, а випадках, встановлених законом, - з повідомлення органу, здійснює державної реєстрації, про такі зміни. Проте юридичні особи та їх засновники (учасники) немає права посилатися на відсутність реєстрації цих змін у відносинах третіми особами, що діяли з урахуванням цих змін.

5. Особливості правового становища юридичних (АТ, ТОВ, товариства)

Основні положення про повному товаристві

1. Повним визнається товариство, учасники якого (повні товариші) відповідно до ув'язненим з-поміж них договором займаються підприємницької діяльності від імені товариства відповідають з його зобов'язанням що належить їм майном.

2. Обличчя то, можливо учасником лише одну повного товариства.

3. Фирменное найменування повного товариства повинна утримувати або імена (найменування) всіх учасників слова "повне товариство", або ім'я (найменування) однієї чи кількох учасників із додаванням слів "і компанія" й "повне товариство".

Основні норму закону про суспільстві від обмеженою відповідальністю

1. Товариством з обмеженою відповідальністю визнається засноване однією або кількома особами суспільство, статутний капітал якого розділений частки певних установчими документами розмірів; учасники суспільства з обмеженою відповідальністю не відповідають з його зобов'язанням і несуть ризик збитків, що з діяльністю суспільства, не більше вартості внесених ними вкладів. Учасники суспільства, що зробили вклади в повному обсязі, несуть солідарну відповідальність з його зобов'язанням не більше вартості неоплаченої частини вкладу кожного з учасників.

2. Фирменное найменування суспільства з обмеженою відповідальністю повинна утримувати найменування нашого суспільства та слова "з обмеженою відповідальністю".

3. Правове положення суспільства з обмеженою відповідальністю і право й обов'язки його визначаються справжнім Кодексом і Законом України про товариства з обмеженою відповідальністю.

Основні норму закону про суспільствах із додаткової відповідальністю

1. Товариством з додатковою відповідальністю визнається засноване однією або кількома особами суспільство, статутний капітал якого розділений частки певних установчими документами розмірів; учасники такого суспільства солідарно несуть субсидиарную відповідальність з його зобов'язанням своїм майном в однаковому всім кратному розмірі до вартістю, їм вкладів, визначеному установчими документами суспільства. При банкрутство однієї з учасників його відповідальність за зобов'язаннями суспільства розподіляється між рештою учасників пропорційно їх вкладах, якщо інший порядок розподілу відповідальності не передбачено установчими документами суспільства.

2. Фирменное найменування суспільства з додатковою відповідальністю повинна утримувати найменування нашого суспільства та слова "з додатковою відповідальністю".

3. До суспільству з додатковою відповідальністю застосовуються правила справжнього Кодексу про суспільство з обмеженою відповідальністю остільки, оскільки інше не передбачено справжньої статтею.

Основні норму закону про акціонерному суспільстві

1. Акціонерним суспільством визнається суспільство, статутний капітал якого розділений на певна кількість акцій; учасники акціонерного товариства (акціонери) не відповідають з його зобов'язанням і несуть ризик збитків, що з діяльністю суспільства, не більше вартості їхніх акцій.

Акціонери, в повному обсязі які оплатили акції, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями акціонерного товариства не більше неоплаченої частини вартості їхніх акцій.

2. Фирменное найменування акціонерного товариства повинна утримувати його найменування і вказівку те що, що російське суспільство є акціонерним.

3. Правове положення акціонерного товариства і право й обов'язки акціонерів визначаються відповідність до справжнім Кодексом і Законом України про акціонерних товариствах.

Особливості правового становища акціонерних товариств, створених шляхом приватизації державних підприємств і муніципальних підприємств, визначаються також законів і іншими правовими актами про приватизацію підприємств. Особливості правового становища кредитних організацій, створених у формі акціонерних товариств, правничий та обов'язки їх акціонерів визначаються також законами, регулюючими діяльність кредитних організацій.

Дочірнє господарське товариство

1. Хозяйственное суспільство визнається дочірнім, якщо інше (основне) господарське товариство чи товариство з переважаючого участі у його статутний капітал, або у відповідність до ув'язненим з-поміж них договором, чи іншим чином має можливість визначати рішення, прийняті таким суспільством.

2. Дочірнє суспільство і не відповідає за борги основного суспільства (товариства).

Основне суспільство (товариство), що має право давати дочірньому суспільству, зокрема за угодою з ним, обов'язкові йому вказівки, відповідає солідарно з дочірнім суспільством за угодами, ув'язненим останнім на виконання таких вказівок. Що стосується неспроможності (банкрутства) дочірнього суспільства з вини основного суспільства (товариства) останнє несе субсидиарную відповідальність з його боргах.

3. Учасники (акціонери) дочірнього суспільства вправі вимагати відшкодування основним суспільством (товариством) збитків, заподіяних з її провини дочірньому суспільству, якщо інше встановлено законами про господарські товариства.

Поняття виробничого кооперативу

1. Производственным кооперативом (артіллю) визнається добровільне об'єднання громадян основі членства для спільної виробничої чи іншого господарську діяльність (виробництво, переробка, збут промислової, сільськогосподарської та інший продукції, виконання робіт, торгівля, побутове обслуговування, надання інших послуг), заснованої з їхньої особистому трудовому і іншому участі й об'єднанні його членами (учасниками) майнових пайових внесків. Законом і установчими документами виробничого кооперативу може бути передбачене що у своєї діяльності юридичних. Виробничий кооператив є комерційної організацією.

2. Члени виробничого кооперативу несуть за зобов'язаннями кооперативу субсидиарную відповідальність у розмірах та гаразд, передбачені законами про виробничих кооперативах і статутом кооперативу.

3. Фирменное найменування кооперативу повинна утримувати його найменування й "виробничий кооператив" чи "артіль".

4. Правове положення виробничих кооперативів і право й обов'язки з членів визначаються відповідність до справжнім Кодексом законами про виробничих кооперативах.

6.Предпринимательская діяльність громадянина

1. Громадянин вправі займатися підприємницької діяльності без утворення юридичної особи з державної реєстрації речових як індивідуального підприємця.

2. Глава селянського (фермерського) господарства, здійснює діяльність без утворення юридичної особи, визнається підприємцем з державної реєстрації речових селянського (фермерського) господарства.

3. До підприємницької діяльності громадян, здійснюваної без утворення юридичної особи, відповідно застосовуються правила справжнього Кодексу, які регулюють діяльність юридичних, є комерційними організаціями, якщо інше не випливає на закон, інших правових актів чи істоти правовідносини.

4. Громадянин, здійснює підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи з порушенням вимог пункту 1 цієї статті, немає права посилатися щодо ув'язнених їм під час цьому угод те що, що вона є підприємцем. Суд може застосувати до таких угодам правила справжнього Кодексу зобов'язання, що з здійсненням підприємницької діяльності.

7. Правовий статус внутрихоз.субъектов ХП (представництва і філії).

Внутрихоз.субъекты ХП – розуміють відособлені і необособленные структурні підрозділи розміщуються юридичних. Обособленные: філії, підрозділи, представництва. Необособленные: відділи, цеху, бригади.

1. Представництво є відособлене підрозділ юридичної особи, розташоване поза місця його перебування, яка представляє інтереси юридичної особи та здійснює захист.

2. Филиалом є відособлене підрозділ юридичної особи, розташоване поза місця його перебування і яке здійснює усі його функції чи його частина, зокрема функції представництва.

3. Представництва і філії є юридичних осіб. Вони наділяються майном створив їх юридичною особою діють виходячи з затверджених їм положень.

Керівники представництв і філій призначаються юридичною особою діють виходячи з його доручення. Представництва і філії мають бути зазначені у установчих документах який створив їх юридичної особи.

9.Порядок й освоєно основні етапи створення суб'єктів ХП.

Етапи створення коммерч.организации:

Вироблення і запровадження установчих документів

Подача документів на гос.регистрацию

Правова експертиза поданих документів

Видача тимчасового посвідчення про реєстрацію

Одержання постійного посвідчення про реєстрацію

(Статут + Установчий договір) / З

Установчий договір – проста і письмова форма. Його атрибути: дата і важливе місце; термін дії; личн.подпись засновника. Зміст установчого договору: намір; порядок спільної прикладної діяльності зі створення Юр.Л.; умови передачі під юрисдикцію створення Юр.Л. майна, і порядок участі у своєї діяльності. Статут – документ, устан.правовой статус організації. Його призначення: інформація контрагентів про характер деят-ти, і навіть про права та обов'язки організації. Статут визначає: організаційно – правову форму; найменування; місце перебування; величина статутного капіталу; відповідальність учасників порушення за оплатою КК; склад парламенту й компетенцію органів управління; порядок прийняття рішень. Освіта Юр.Л., що займається виняткової діяльністю (банки, біржі), регламентується спец.законом.

11.Реорганизация юридичної особи

1. Реорганізація юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) можна здійснити за рішенням його засновників (учасників) або органу юридичної особи, уповноваженого те що установчими документами.

2. У нещасних випадках, встановлених законом, реорганізація юридичної особи у вигляді його поділу чи виділення з її складу однієї чи кількох юридичних здійснюється за рішенню уповноважених державні органи або за рішенням суду. Якщо засновники (учасники) юридичної особи, уповноважений ними орган або орган з юридичної особи, уповноважений на реорганізацію його установчими документами, не здійснять реорганізацію юридичної особи вчасно, певний у вирішенні уповноваженого державний орган, суду з позову зазначеного державний орган призначає зовнішнього управляючого юридичною особою й доручає йому здійснити реорганізацію цього юридичної особи. З часу призначення зовнішнього управляючого щодо нього переходять повноваження у управлінню справами юридичної особи. Зовнішній управляючий виступає від імені юридичної особи у суді, становить розділовий баланс і передає його за розгляд суду разом із установчими документами що виникають внаслідок реорганізації юридичних. Твердження судом зазначених документів є необхідною підставою для державної реєстрації речових знову виникаючих юридичних.

3. У кількох випадках, встановлених законом, реорганізація юридичних осіб у формі злиття, приєднання чи перетворення можна здійснити лише з дозволу уповноважених державні органи.

4. Юридична особа вважається реорганізованим, крім випадків реорганізації у вигляді приєднання, з державної реєстрації речових новопосталих юридичних.

При реорганізації юридичної особи у вигляді приєднання щодо нього іншого юридичної особи перше

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація