Реферати українською » Экономика » Ефективність проектів - давайте вважати однаково


Реферат Ефективність проектів - давайте вважати однаково

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Никонова Ірина Олександрівна, заступник голова правління АКБ "Межрегиональ-ный інвестиційний банк". Шамгунов Равіль Назимович, заступник начальник управління проектного фінансування АКБ "Міжрегіональний інвестиційний банк"

Багаторічний досвід розробки бізнес-планів з оцінкою ефективності проектів показав, що, попри застосування прийнятих у у світовій практиці критеріїв, розрахунок їх вітчизняними фахівцями найчастіше проходить за різним алгоритмам [1,2] з використанням різної структури грошових потоків. Відсутня також єдина думка на постановки розв'язуваних завдань та обґрунтування вибору ставки дисконтування.

Мета роботи - розглянути постановку типових завдань оцінки ефективності інвестиційних проектів і запропонувати їм відповідну структуру грошових потоків і дисконтування.

Нагадаємо термінологію і для оцінювання ефективності проектів. Основними показниками ефективності інвестиційного проекту (ИП) є такі:

період окупності - РМ, міс.;

дисконтированный період окупності - DPB, міс.;

середня норма рентабельності - ARR, %;

чистий дисконтированный (наведений) дохід - NPV;

індекс прибутковості - PI;

внутрішня норма дохідності (рентабельності) - IRR, %;

модифікована внутрішня норма дохідності (рентабельності) - MIRR, %;

Формули визначення показників наведені у джерелах №2-4. Відповідно до Методическим рекомендаціям за оцінкою ефективності інвестиційних проектів [4, С.121], показники ефективності завжди ставляться до певного суб'єкту:

показники громадської ефективності - до суспільства загалом;

показники комерційної ефективності - до реального чи абстрактному юридичній особі, здійснюючому проект повністю власним коштом;

показники ефективності участі підприємства у проекті - при цьому підприємства;

показники ефективності інвестування на акції підприємства - акціонерам акціонерних підприємств - учасників проекту;

показники ефективності для структур вищого рівня - до цих структурам;

показники бюджетної ефективності - до бюджетам всіх рівнів.

Показники ефективності, що відносяться до всьому періоду реалізації проекту, називаються інтегральними.

Рекомендується оцінювати такі види ефективності:

ефективність проекту на цілому;

ефективність участі у проекті.  

Під ефективністю проекту на цілому розуміється ефективність проекту, реалізованого «єдиним учасником хіба що рахунок власних коштів. Через це показники ефективності визначаються виходячи з грошових потоків тільки від інвестиційної і операційну діяльність» [4].

Ефективність участі у проекті визначається за метою перевірки реалізованого ИП та у ньому всіх учасників, воно охоплює:

ефективність участі підприємств у проекті (ефективність ИП для підприємств-учасників);

ефективність інвестування на акції підприємства (ефективність акціонерам акціонерних підприємств - учасників ИП);

ефективність участі у проекті структур вищого рівня стосовно підприємствам - учасникам ИП;

бюджетної ефективності ИП (ефективність участі у проекті з погляду витрат і доходів бюджетів всіх рівнів).

Розглянемо найчастіші на практиці постановки завдання (Мал.1).

Мал.1 Постановки завдань оцінки ефективності проекту

Розрахунок ефективності проекту на цілому (базового NPV [4])

Відповідно до діючими Методическими рекомендаціями [4] розрахунок ефективності проекту на цілому здійснюється для умовної проектної компанії на даний момент початку реалізації проекту. У цьому розрахунок з урахуванням всього обсягу інвестицій у основні його оборотні кошти, необхідні реалізації проекту. Вихідний баланс фірми приймається рівним нулю, джерела фінансування проекту не враховуються. Надходження і відтоки коштів, які стосуються фінансової складової діяльності (здобуття влади та повернення кредитів, виплата дивідендів, продаж акцій тощо.), не враховуються (лізингові платежі враховуються!). Отже, відтоки грошового потоку на інвестиційній фазі реалізації аналізованого проекту сопоставляются надалі з притоками від продажу продукції або послуг, котрим і складається проектна компанія.

Є різні види грошових потоків [5,6]:

Загальний грошові потоки (gross cash flow - GCF), рівний чистий прибуток + негрошові витрати (амортизація, резерви по сумнівним боргах) мінус негрошові доходи (переоцінка валютних активів).

Чистий операційний грошові потоки (net operating cash flow - NOCF), рівний GCF + "NWC (net working capital - зміна чистого обігового капіталу за аналізований період, інтервал часу). "NWC одно приросту поточних зобов'язань мінус приріст поточних активів.

Вільний грошові потоки (free cash flow - FCF), рівний NOCF + "Inv (DInvestments - зміна інвестицій у внеоборотные активи, однакову припливу коштів від продажу внеоборотных активів мінус відтік коштів, що з придбанням внеоборотных активів). Потік FCF характеризує кошти, які мають все провайдери (постачальники) фінансових ресурсів підприємствам, як акціонери, і кредитори. Цей потік характеризує ринкову вартість підприємства.

Остаточный грошові потоки (residual cash flow - CFr) чи грошові потоки до акціонерів (cash flow to equity - FCFE), рівний FCF + "FR (зміна коштів від фінансової складової діяльності, однакову різниці приток від акціонерів і кредиторів і оттоков при повернення позикових засобів і сплаті відсотків користування ними). Потік FCFE характеризує залишок коштів у розпорядженні акціонерів після розрахунків із кредиторами і ринкову вартість акціонерного капіталу підприємства. Потік FCFE , ділений кількості акцій підприємства, що у зверненні характеризує ринкову ціну акції.

Отже:

Оцінюючи ефективності проекту на цілому має розраховуватися грошові потоки, яким буде розташовувати все провайдери (постачальники) фінансових ресурсів для проекту, тобто. FCF. Ставка дисконтування приймається не нижче показника ROA діючих підприємств у тієї ж галузі й з тим самим типом продукції і на не вище значень, одержуваних за моделлю CAPM [1]. Приклад розрахунку показника NPV проекту на цілому наведено нижче.

Розрахунок NPV та інших показників ефективності проекту за його реалізації конкретним підприємством.

Залежно від підприємства, реалізацію пілотного проекту можлива двома шляхами.

1. Реалізація цього проекту чинним підприємством, який випускає різні види продукції. Вихідний (на даний момент проведення розрахунків) підприємства відбиває структуру і вартість власних і позикових коштів підприємства, виражену в показнику WACC. Тоді:

NPV проекту дорівнює = NPV предпр. на проект - NPV предпр. без проекту (4)

Розрахунки потоків визначення NPV можуть виготовлятися:

а) не враховуючи джерел додаткового фінансування, які потрібні для реалізації проекту:

розраховується FCF з урахуванням повернення узятих раніше позикових засобів і відсотків за ними;

як дисконтування використовується показник WACC підприємства (оскільки реалізацію пілотного проекту має спричинить зростанню вартості капіталу компанії).

Рассчитываемый показник NPV сутнісно відбиває оцінку ринкову вартість бізнесу підприємства (на проект без нього), проведену із застосуванням дохідного підходу, заснованого на прогнозуванні витрат і доходів, генерируемым об'єктом оцінки, у майбутньому.

з урахуванням додаткові джерела фінансування, необхідні реалізації проекту:

до що становить потоку FCF додаються одержувані підприємством в прогнозний період додаткові власні і позикові кошти, і віднімається повернення позикових засобів і плату їх використання. Цей потік характеризуватиме грошові потоки, що залишається у розпорядженні акціонерів;

ставка дисконтування мусить бути не нижче досягнутого рівня ROE підприємства.

Рассчитываемый показник NPV відбиває ринкову вартість акціонерного капіталу підприємства.

2. Реалізація цього проекту за схемою проектного фінансування зі створенням спеціальної проектної компанії Special Purpose Vehicle (SPV), засновниками якої можуть бути різні зацікавлені у проекті організації та підприємства.

а) розрахунки на етапі створення проектної компанії.

• не враховуючи джерела фінансування:

початковий баланс нульової;

грошові потоки - FCF;

ставка дисконтування той самий, що й за розрахунку ефективності проекту на цілому.

Рассчитываемый NPV відбиває вартість проекту (бізнесу, що з його реалізацією);  

• з урахуванням джерела фінансування:

початковий баланс нульової;

грошові потоки - FCFE;

ставка дисконтування не нижче досягнутого рівня ROE підприємств тієї ж галузі.

Рассчитываемый NPV відбиває вартість акціонерного капіталу проектної компанії.

б) проект вже T років реалізується проектної компанією (на даний момент проведення розрахунків баланс проектної компанії відбиває її активи і пасиви і враховує особливості всіх джерела фінансування, використаних за T років).

• не враховуючи джерел додаткового фінансування:

грошові потоки не враховує надходження, і повернення додаткових позикових ресурсів немає і їх платність (FCF);

ставка дисконтування = WACC підприємства.

Розрахунок NPV відбиває вартість бізнесу проектної компанії не враховуючи додаткового фінансування;

• з урахуванням джерел додаткового фінансування:

грошові потоки враховує надходження, і повернення як існуючих на даний момент T, і додаткових позикових ресурсів немає і їх платність (FCFE);

ставка дисконтування не нижче досягнутого рівня ROE тієї ж галузі.

Розрахунок NPV відбиває вартість акціонерного капіталу проектної компанії з урахуванням додаткового фінансування.

Постановка завдання оцінки ефективності участі у проекті акціонера фірми

За такої постановки: 1) оцінюється ринкова вартість акціонерного капіталу компанії, реалізує проект, і вартість однієї акції; 2) враховується розмір пакети акцій, що належать акціонеру (контрольний, блокуючий тощо.); 3) відмінність між розрахунковою ринковою ціною пакета й видатками з його придбання характеризує потенційний дохід акціонера (ставлення доходу до витрат придбати пакет дозволяє визначити рентабельність інвестицій у акції).

Постановка завдання оцінки ефективності участі у проекті кредитора.

Доцільність кредитування банком підприємства, що реалізовуватиме проект, визначається позитивної величиною NPV потоку, у якому відтоками є кошти, надані банком по кредитної лінії на (чи кредиту), а притоками - повернення ресурсів разом із відсотками.

де Кt - які повертаються кредитні ресурси, і відсотки (%t),  

Кvt- видані в t-ый час кредитні ресурси,  

і - ставка дисконтування, рівна максимальної дохідності альтернативних для банку фінансових інструментів з тим самим рівнем ризику.

Таблиця 1

Узагальнені даних про розглянутих постановках завдань, типам грошових потоків і ставок дисконтування, які у розрахунках

Таблиця №1

Варіанти завдань Тип підприємства

Облік джерела

фінансування

Грошовий потік Ставка дисконтування

Ефективність

проекту на цілому

FCF ROAЈ і ЈCAPM
Ефективність підприємства, що реалізовуватиме проект

Чинне

підприємство

немає FCF WACC
є FCFE ROAЈ і ЈCAPM

Проектна

компанія

немає FCF
є FCFE ROAЈ і ЈCAPM

Ефективність

кредитування проекту банком

- - CF = притоки-оттоки max дохідність (D) альтернативних інструментів тієї самої ризику
Ефективність проекту акціонерам підприємства, що реалізовуватиме проект - - FCFE і - max дохідність альтернативних капіталовкладень у акції

Розглянемо особливості алгоритмів розрахунку показників ефективності проекту з програмам Project Expert і Альт-инвест-прим.

Алгоритм розрахунку NPV у системі Project Expert.

Програма Project Expert 7.15 дозволяє:

розрахувати ефективність проекту на цілому (чистий наведений дохід у термінах Project Expert) за умови нульового вихідного балансу проектної компанії та не враховуючи джерела фінансування. (Лізингові платежі враховуються у складі грошових потоків, виходячи з яких розраховуються показники ефективності, оскільки відбивають видатки придбання).

розраховувати NPV з урахуванням зовнішнього фінансування, щоб у потік витрат, що використовуються розрахунку NPV, додається проти п.1 лише потік витрат на обслуговування зовнішніх позик, саме сплата відсотків за кредити. (надходження кредитів, повернення кредитів, виплати дивідендів не враховуються - вони виключають із потоку витрат). Змістові значення цього показника важко інтерпретувати, бо за його розрахунку не враховуються притоки як кредитів і відтоки у вигляді їхнього погашення, але водночас враховуються відтоки, пов'язані з обслуговуванням цього боргу. Не можна виходити із те, що, зрештою, здобуття влади та повернення кредитів компенсують одне одного, тому що ці надходження, і виплати відбуваються у різні моменти часу (інтервали розрахунку) і за дисконтировании можуть дати як, і негативний внесок у рассчитываемое значення NPV;

розраховувати NPV по формулам, підготовленим користувачем самостійно й більше запровадженим як таблиці користувача у програмі.

У той самий час програма не враховує грошові потоки, пов'язані з проекту у його реалізації. Вплив на ефективність проекту вартості ресурсів враховується лише у частини виплати відсотків за кредити. Інші виплати й надходження, пов'язані з проекту, до уваги не приймаються.

Зблизька ефективності фірми, вже реалізує проект, і яка здійснила ряд початкових інвестиційних витрат з допомогою певного обсягу зовнішнього фінансування програму Project Expert необхідно провести вихідний баланс і далі розрахувати NPV не враховуючи майбутнього фінансування. При відключенні у вихідних установках програми Project Expert обліку виплат відсотків з позикам до розрахунку показників ефективності проекту, з потоків і оттоков коштів повністю виключаються все потоки від фінансової складової діяльності (КРІМ ЛИЗИНГА). У цьому фактично розраховується NPV фірми завершальній проект з урахуванням майбутніх необхідних інвестицій (які в «Інвестиційний план» програми), але не матимуть обліку вже зроблені інвестицій (тобто. у програмі фактично передбачається, як раніше зроблені інвестиції зроблено з допомогою акціонерного капіталу фірми, реалізує і завершальній проект). Якщо такі інвестиції було здійснено на позикові кошти, то в відтоки проекту не потрапляють, значно поліпшуючи показник NPV проекту. За такої алгоритмі розрахунку NPV, його значення залежить від часу, який обраний при розрахунку ефективності проекту, зростає з цього історичного моменту ближчі один до закінчення його інвестиційної фази. Додавання в розрахункові потоки сплати відсотків не змінює суть рассчитываемого показника NPV. Определяемое в такий спосіб NPV фактично відповідає ефективності закінчення проекту нової умовної фірмою із нульовим балансом і що залишились ще проведеними інвестиційними витратами.

Алгоритм розрахунку NPV у системі Альт-инвест прим

Альт-инвест-прим дозволяє:

розрахувати ефективність проекту на цілому (чистий наведений дохід у термінах попередньої програми) за умови нульового вихідного балансу проектної компанії та не враховуючи джерела фінансування. (Лізингові платежі враховуються у складі грошових потоків, виходячи з яких розраховуються показники ефективності, оскільки відбивають видатки придбання);

розраховувати

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація