Реферати українською » Экономика » Поняття ризиків і ними; методологія оцінки


Реферат Поняття ризиків і ними; методологія оцінки

Страница 1 из 2 | Следующая страница

В.М. Салин, професор кафедри "Статистика", В. Г. Медведєв, доцент кафедри "Статистика"

Відсутність ризику, тобто небезпеки непередбачуваних і небажаних для фірми, компанії, банку або підприємства наслідків їх своїх власних дій, як не парадоксально, шкодить економіці, оскільки знижує її динамічність і, отже, ефективність.

Розгляд питань фінансових ризиків зажадало залучення апарату фінансової математики. У науці про фінансах, що є лише частиною всієї економіки, як у жодній іншій, важлива оцінка дійовою особою (інвестором, учасником ринку України і т.п.) прибутку і ризику фінансової операції. Фінансові ризики - це гадані ризики, котрим може бути як, і негативний результат. Їх особливістю є можливість настання шкоди внаслідок проведення таких операцій, які через свої природою є ризикованими.

Тому так актуальна проблема кількісної та якісної оцінки економічних ризиків та управління ризиками через можливості великих втрат при реалізації фінансової, виробничо-господарської, сервісною, інноваційної, управлінської та інших видів діяльності.

Огляд і узагальнення публікацій з питанням аналізу, оцінки й управління ризиком показує таке:

до цього часу відсутня загальноприйняте тлумачення поняття "ризик";

не розроблений придатний різних теоретичних і практичних випадків метод кількісної оцінки узагальненого показника ризику;

не отримали відображення особливості аналізу ризику сфера фінансів;

відсутні науково обгрунтовані рекомендації кордонів допустимості рівня ризику для конкретних ситуацій;

не розроблено математичного обгрунтування питань зниження економічного ризику.

Тому коректно отримані оцінки рівня ризику окремих економічних ситуацій мають певну цінність, оскільки дозволяють прийняти найкраще рішення, у конкретних ситуаціях.

Про сутність ризиків економічної діяльності

Розглядаючи суть і зміст ризику, нині немає необхідності доводити, що знижує успіх підприємця, бізнесмена, менеджера значною мірою залежить від розуміння ставлення до ризику. Цей аспект викликає особливий інтерес і заслуговує усебічне вивчення.

Ризик у підприємницькій діяльності, бізнесі має цілком самостійне теоретичне і прикладне значення важлива складова частина теорії та практики управління, особливо враховуючи малоизученность цієї найсерйознішої проблеми. Перелік джерел з питань управління у ситуації ризику і рівня її оцінки у вітчизняній літературі бідний, фундаментальних досліджень, сутнісно, немає. Орієнтація протягом багато часу на переважно екстенсивний розвиток народного господарства країни, надмірно високий рівень централізації управління, панування адміністративних методів управління і розуміли обліку невизначеності та ризику. З іншого боку, при "економіці дефіциту" був зацікавленості та бажання на ризик, змінювати сформовану технологію виробництва. Звідси зрозумілі причини стійкого інтересу до проблеми господарського й соціального ризику.

Аналіз економічної літератури, присвяченій проблемі ризику, показує, що з дослідників немає спільної думки щодо визначення підприємницького ризику; сьогодні немає однозначного розуміння його сутності. Це, зокрема, многоаспектностью цього явища, практично повним ігноруванням його нашим законодавством у реальному економічної практиці, і управлінської діяльності. З іншого боку, ризик - цей складний кризовий явище, має безліч незбіжних, інколи ж протилежних реальних основ. Це надає можливість існування кількох визначень ризику із різних точок зору.

Аналіз численних тлумачень ризику дає змоги виявити характерні для ризиковій ситуації моменти:

випадковий події, що визначає, який із можливих фіналів реалізується практично (наявність невизначеності);

наявність альтернативних рішень;

відомі (чи можна визначити) ймовірності фіналів і очікувані результати;

можливість появи збитків;

можливість отримання доларів додаткового прибутку.

Зупинимося ось на чому визначенні ризику, яке, з погляду, найповніше відбиває поняття "ризик".

Ризик - це діяльність, що з подоланням невизначеності у кризовій ситуації неминучого вибору, у процесі якого є можливість кількісно і здатні якісно оцінити ймовірність досягнення гаданого результату, невдачі або відхилення від заповітної мети.

Слід зазначити, така велика різниця між ризиком і невизначеністю належить до способу завдання інформації та визначається наявністю (у разі ризику) чи відсутністю (при невизначеності) ймовірнісних характеристик неконтрольованих змінних. У відзначеному сенсі ці терміни вживаються в математичної теорії дослідження операцій, де розрізняють завдання прийняття рішень при ризик і за умов невизначеності.

Якщо є можливість якісно, і кількісно визначити рівень ймовірності тієї чи іншої варіанта, це і буде ситуація ризику.

Отже, ситуація ризику (ризикована ситуація) - це різновид невизначеності, коли наступ подій можливо й можна визначити, тобто. у разі об'єктивно є можливість оцінити ймовірність подій, що виникають унаслідок спільної прикладної діяльності партнерів у виробництву, контрдій конкурентів чи противників, вплив природного довкілля в розвитку економіки, впровадження досягнень науки у народне господарство тощо.

У літературі існують три основні погляду, визнають чи суб'єктивну, чи об'єктивну, чи субъективно-объективную природу ризику. На думку, найбільш правильний підхід - це субъективно-объективный, оскільки основним аргументом щодо його обгрунтування є визнання той факт, що позаяк людина, група, колектив тощо. у процесі діяльності входять у суб'єктивні відносини, те й сама діяльність має як суб'єктивну, і об'єктивну бік.

У зв'язку з тим, що ризик є специфічну діяльність у умовах невизначеності та ситуації обов'язкового (необхідного) вибору, він також є діалектичне єдність об'єктивного і суб'єктивного.

Отже, ризик завжди пов'язані з вибором певних альтернатив і розрахунком ймовірності їх результату - у тому проявляється його суб'єктивний бік. Разом про те величина ризику як суб'єктивна, а й об'єктивна, оскільки є формою качественно-количественного висловлювання реальною невизначеності.

Для природи підприємницького ризику фундаментальне значення має тут зв'язок ризику і чистого прибутку. Підприємець виявляє готовність іти з ризиком за умов невизначеності, оскільки із ризиком втрат є можливість додаткових доходів. Можна вибрати рішення, що містить менше ризику, та заодно зменшиться і отримувана прибуток, а при найвищому ризик прибуток має найбільш високе значення.

Слід зазначити, що підприємець вправі частково перекласти ризик інших суб'єктів економіки, але цілком уникнути його вона може. Інакше кажучи, щоб одержати економічної прибутку підприємець повинен усвідомлено вдатися до прийняття ризикового рішення.

Можна сміливо сказати, що невизначеність та ризик відіграють істотне значення, укладаючи у собі протиріччя між планованим і дійсним, тобто. імпульс для розвитку підприємницької діяльності.

Економічне поведінка підприємця при ринкових відносин грунтується на обраній, на ризик реалізованої індивідуальної програмою можливості, які випливають із законодавчих актів. Кожен із учасників ринкових відносин спочатку позбавлений заздалегідь відомих, однозначно заданих параметрів, гарантій успіху: забезпеченої частки участі у ринку, доступності до великих виробничих ресурсів за фіксованими цінами, стійкості купівельної спроможності грошових одиниць, незмінності і нормативів та інших інструментів економічного управління.

Ризик підприємця, зазвичай, орієнтовано отримання значимих результатів нетрадиційними методами. Цим він дозволяє подолати консерватизм, догматизм, відсталість, психологічні бар'єри, що перешкоджають перспективним нововведень. Здатність ризикувати - одне із шляхів успішну діяльність підприємця. У цьому полягає конструктивна форма регулятивної функції підприємницького ризику.

Разом про те ризик може бути проявом авантюризму, якщо рішення приймається за умов неповної інформації, без належного обліку закономірностей розвитку явища. І тут ризик виступає як дестабілізуючого чинника.

Поруч із характеристикою ризику як ймовірності позитивних чи негативних наслідків, які можуть виникнути внаслідок вибору та її реалізації рішення про розширення підприємницької діяльності, ризик можна як невід'ємний елемент цій діяльності. Залежність тут однозначна (безпосередня): з розширенням (розвитку) підприємницької діяльності, партнерських та інших форм господарювання розширюватиметься сфера ризику, збільшуватися число ризикованих ситуацій. Так було в економічної боротьби з конкурентами-производителями за покупця підприємницька організація змушена продавати своєї продукції в кредит (з ризиком неповернення грошових сум вчасно), за наявності тимчасово вільних коштів розміщувати як депозитних вкладів чи цінних паперів (з ризиком недостатнього відсоткового доходу на порівнянні з темпами інфляції), під час комерційних операцій експортно-імпортного характеру мати справу з необхідністю оперувати різними національними валютами (з ризиком збитків несприятливу світову кон'юнктуру курсів валют) тощо.

Більшість фірм, компаній домагаються успіху, стають конкурентоспроможними з урахуванням інноваційної економічної діяльності, що з ризиком. Ризикові рішення, ризиковий тип господарювання призводять до ефективнішого виробництву, від якої виграють, і підприємці, і споживачів, і суспільство у цілому. Тим самим було підприємницький ризик виконує інноваційну функцію.

Ризик, розрахунок, випадок, конкуренція - постійні супутники бізнесу. Одні ризикують своїми грошима, вкладаючи в справа, інші - своїм майном; певний ризик не лише скажімо, а й необхідний. Люди, зайняті підприємницької діяльності, об'єктивно діють у умовах підвищеного господарського, комерційного ризику, оскільки змушені самостійно здійснювати додаткові видатки організацію виробництва, збут певної продукції.

Захисна функція ризику в тому, що й ризик для підприємця- природне стан, то природним має бути корисними і терпиме ставлення до невдач. Разом про те ініціативним, підприємливим господарникам потрібна соціальний захист, правові норми й економічні гарантії, стимулюючі виправданий ризик. Підприємець має бути впевненим, що можлива помилка (ризик) неспроможна скомпрометувати і його справа, і його імідж, оскільки він відбулася внаслідок неоправдавшего себе, хоч і розрахованого ризику.

Наявність підприємницького ризику - це, щодо справи, зворотний бік економічної свободи, своєрідна Плата неї. У цьому свободі одного підприємця супроводжує це й свобода інших підприємців, отже, з розвитком ринкових відносин посилюються невизначеність та підприємницький ризик.

Наявність ризику передбачає необхідність вибору однієї з можливих варіантів рішень, у зв'язку з ніж обличчя, яка набирає рішення, у процесі рішення аналізує всіх можливих альтернативи, обираючи найрентабельніші і найменш ризиковані. Залежно від конкретного змісту ситуації ризику альтернативність має різної ступенем складності. Тож у складних економічних ситуаціях для вибору оптимального рішення використовуються спеціальні методи аналізу. Отже, можна назвати і аналітичну функцію підприємницького ризику.

Попри значний потенціал втрат, що несе у собі ризик, він є і джерелом можливої прибутку. Тому основним завданням підприємця не відмови від ризику взагалі, а вибір що з ризиком рішень з урахуванням об'єктивних критеріїв, саме: до яких меж можна діяти, йдучи з ризиком.

Зазначимо, що існування ризику як невід'ємного елемента економічного процесу, і навіть специфіка які у цій сфері управлінських впливів призвели до того, що управління ризиком часом стало в ролі самостійного виду професійної діяльності, виконуваного професійними інститутами фахівців, і навіть фінансовими менеджерами, менеджерами за ризиком, фахівцями з страхуванню.

Про класифікації ризиків

Питання класифікації ризиків представляють досить складну проблему, що з їх різноманіттям. Оскільки головне завдання є оцінка ступеня ризиків, їх класифікація за цілком певним ознаками буде корисною під час вирішення поставленого завдання.

На думку, найповнішої є наведена нижче система ризиків (рис. 1).

За характером наслідків ризики поділяються на чисті й гадані.

Особливість чистих ризиків (їх іноді називають статистичними чи простими) у тому, що вони завжди несуть у собі втрати для підприємницької діяльності; їх причинами може бути стихійними лихами, нещасні випадки, недієздатність керівників фірм та інших.

Пропоновані ризики, котрі називають також динамічними чи комерційними, несуть у собі або втрати, або додатковий прибуток для підприємця; їх причинами може бути зміна курсів валют, кон'юнктури ринку, умов інвестицій та інших.

За сферою виникнення, основою якої покладено сфери діяльності, розрізняють такі види ризиків:

¤ виробничий ризик, пов'язані з невиконанням підприємством своїх планів та зобов'язання за виробництвом продукції, товарів, послуг, інших напрямів виробничої діяльність у результаті як довкілля, і внутрішні чинники;

¤ комерційний ризик - це ризик втрат надходжень у процесі фінансово-господарську діяльність; його причинами може бути зниження обсягів реалізації, непередбачене зниження обсягів закупівель, підвищення закупівельної ціни товару, підвищення витрат звернення, втрати товару у процесі обігу євро і ін.;

¤ фінансовий ризик виникає у зв'язки України із неможливістю виконання фірмою своїх фінансових зобов'язань; причинами є зміна купівельної спроможності грошей, нездійснення платежів, зміна валютних курсів та інші.

Залежно основної причини виникнення ризиків вони діляться ми такі категорії:

¤ природно-естественные ризики - це ризики, пов'язані з проявом стихійних сил природи;

¤ екологічні ризики пов'язані із настанням цивільну відповідальність заподіяння шкоди навколишньому середовищі;

¤ політичні ризики - це можливість виникнення збитків чи скорочення розмірів прибутку, які є наслідком державної політики;

¤ транспортні ризики пов'язані з перевезеннями вантажів різними транспортом;

¤ майнові ризики - це ризики втратою майна підприємця по які залежать від цього причин;

¤ торгові ризики залежить від збитків на випадок затримки платежів, непоставки товару, відмовитися від платежу тощо.

Велика група ризиків пов'язані з купівельною спроможністю грошей. Сюди відносяться:

¤ інфляційні ризики, зумовлені знецінюванням реальної купівельної спроможності грошей, у своїй підприємець несе реальні втрати;

¤ дефляційний ризик пов'язаний із тим, що з зростанні дефляції падає рівень цін, і, отже, знижуються доходи;

¤ валютні ризики пов'язані зі зміною валютних курсів, вони відносяться до ймовірним ризикам, тому при втрати однієї зі сторін зміною валютних курсів інший бік, зазвичай, отримує додатковий прибуток, і навпаки;

¤ ризик ліквідності пов'язані з втратами при реалізації цінних паперів чи інших товарів зміну оцінки їхньої якості і споживчої вартості.

Інвестиційні ризики пов'язані із можливістю недоотримання чи втрату прибутку на ході реалізації інвестиційних проектів, вони містять у собі такі підвиди:

¤ ризик упущеної вигоди у тому, що виникає фінансових збитків внаслідок неосуществления деякого заходи;

¤ ризик зниження дохідності пов'язані з зменшенням кількості відсотків і дивідендів по портфельним інвестиціям;

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація