Реферати українською » Экономика » Имитационное моделювання у тих управлінського прогнозування


Реферат Имитационное моделювання у тих управлінського прогнозування

Л.А. Батьківщина, доцент кафедри "Економіка, податків і оподаткування" Омського державного університету

Інституційні перетворення, які характеризуються переходом в постіндустріальну стадію розвитку та інформаційне суспільство, диктують нові вимоги до організації управлінської діяльності, носить яскраво виражений інформаційного характеру.

Інформація стає однією з основних товарів, а управлінська діяльність переходить з опосередкованої стосовно основному виробничому процесу до статусу рівноправної, "яка випускає" специфічний товар - інформацію.

У разі перехідною ознак ринкової економіки управлінська діяльність поєднана з цілою спектром ризиків. У цьому необхідно акцентувати особливу увагу на управлінському прогнозуванні у тих нейтралізації чи мінімізації можливих ризиків.

Управленческое прогнозування стає стільки процесом збору, аналізу, обробки величезних масивів інформації виявлення ефективного управлінського сценарію, скільки процесом формування та аналізу проблемного поля по потенційних ризиків. З серйозного аналізу можливих варіантів розв'язання проблеми мінімізації ризиків виявлено, що з універсальних методів проведення "соціального експерименту" щодо прийняття раціонального рішення є імітаційне моделювання, де формується статистика можливих вихідних параметрів діяльності.

Синергія людського і технічного чинників дозволяє раціональніше скористатися інформаційні, тимчасові, людські, матеріальні й інші ресурси для обгрунтування управлінські рішення.

Имитационное моделювання застосовується на дослідження і проектування таких складних систем і процесів, як підприємства, інформаційні мережі, світова динаміка економіки, екології тощо. Модель представляється як алгоритму, у якому визначаються все найважливіші елементи, зв'язку у системі і визначають початкові значення параметрів, відповідні "нульового" моменту часу.

Усі наступні зміни, які у системі згідно із законом про причини і наслідків, обчислюються з допомогою коштів логічного обробки даних і під час даного алгоритму.

Такий метод не вимагає складання рівнянь і потребує їхнього рішення. Отже, може знайти широке застосування в багатьох сферах людської діяльності без додаткових спеціальних знань.

У результаті імітаційного експерименту комп'ютер імітує функціонування системи та обчислює характеристики властивостей, проявляемых системою.

Імітаційний експеримент подібний до натурному експерименту, однак у на відміну від натурного методу дозволяє експериментувати з системами, яких ще чи вже ні, і навіть пророкувати поведінка існуючих систем у майбутньому, вивчати їхня поведінка в надзвичайні ситуації. Він дешевший і швидше натурних експериментів. Щодо соціального натурного експерименту, необхідність якого постійно виникає у процесі управління, треба сказати, що це чималий ризик, що вимагає етичними проблемами.

Имитационное моделювання під управлінням може сприйматися як своєрідний "тренажер", дозволяє керівнику рівня прогнозувати діяльність організації при вплив різних контрольованих і неконтрольованих чинників зовнішньою і внутрішньою середовища. З допомогою найпростіших інструментаріїв імітаційного моделювання є можливість прораховувати можливість чи іншого результату під час обліку впливу відразу кількох чинників. Оперативність і простота методу дозволяє варіювати дуже багато ситуацій під час безлічі комбінацій початкових умов.

Постійний процес накопичення результатів моделювання призведе до того що, що утворюється хоч і величезний, але кінцевий масив типових управлінських ситуацій з кінцевим числом стандартних образів поведінки. З'явиться можливість регламентувати більшу частину управлінської діяльності.

Це дасть змогу зменшити "стрессоемкость" процесу управління, як керівникові, так підлеглих, підвищити оперативність і ефективність управлінської діяльності. З'являться додаткові концептуально нові спроби з делегированию повноважень.

Имитационное моделювання універсальний методом, що забезпечує як точний аналіз, і візуальне уявлення альтернативних варіантів управлінського поведінки.

Цей інструментарій дозволить розв'язати ще одне гостру проблему - розрахунок вартісної оцінки результатів діяльності керівника. Це можливим внаслідок обліку одночасно діючих чинників управлінської діяльності, які мають самостійними вартісними оцінками. Імітаційна модель дозволяє пов'язувати вплив відразу всіх таких факторів, і у часі, й у просторі.

Можливість прорахунку вартісної оцінки управлінської діяльності сприяє вдосконаленню системи оплати праці відношенні тих категорій кадрової структури, котрим раніше це були принципово неможливо. Винагороду представників цих категорій высчитывалось з тимчасового чинника чи за методом "час безконтрольності", коли оцінюється не робота, а виконавець. Об'єктивна обмеженість ресурсів підприємства призводить до того, що виникає стала потреба у їх оптимальному розподілі. Прозорість та наукова обгрунтованість розрахунку винагороди кожної категорії кадрової структури є необхідною передумовою такого розподілу, і навіть сприяє зниження соціальної напруги, що з необгрунтованістю рівня винагороди.

Вхідні і вихідних даних імітаційного експерименту мають тісний зв'язок з нормативними базами даних показників діяльності, є аналогами репозитариев при структурному моделюванні.

Що стосується процесу формування моделі інформаційного забезпечення управління у відповідності зі структурним підходом схема моделювання має вигляд, наведений на рис. 1.

Перехід від моделі AS-IS до моделі TO-BE може бути здійснений такими способами.

Удосконалення технологій з урахуванням оцінки їхньої ефективності ("легкий" реинжиниринг).

У цьому критеріями оцінки є вартісні і тимчасові витрати виконання бізнес-процесів, дублювання і суперечливість виконання окремих завдань бізнес-процесу, ступінь завантаженості співробітників

Радикальне зміна технологій і переосмислення бізнес-процесів ("жорсткий" реинжиниринг).

Системна модель інформаційного забезпечення процесу управління будується з урахуванням моделі TO-BE, включає функціональну модель майбутньої системи, інформаційну модель, і навіть технічні вимоги.

Формування системної моделі є у силу те, що початкові етапи розробки також потребують формалізації. Описательных процедур замало ефективного структурування управлінської інформації, й у сенсі системна модель є "досвідченим зразком" майбутньої інформаційного середовища.

Рис. 1. Структурный підхід в моделюванні

Є можливість описати, перевірити достовірність і скоригувати майбутню систему досі реалізації, що розслідування приведе також зниження витрат. Системна модель дозволяє, ще, оцінити розробку за часом та результатів, що актуально з погляду витрат і адекватності забезпечуваному процесу. Улучшается якість розроблюваної моделі, виражену в оптимізації структури інтегрованої бази даних.

Стадія координації й систематизації управлінської інформації залежить від упорядкування масивів обраної інформацією чітко структуровану базі даних інформаційної управлінської середовища. На цьому етапі наголошується забезпечення процесу формування моделі - інформаційне, програмне, технічне, математичне, методичне і ресурсне.

За підсумками системної моделі, метою якої була принципово дозволити основні протиріччя процесу моделювання інформаційного забезпечення процесу управління, будується технічна модель, найоптимальніший прототип робочої моделі.

Формування технічної моделі відбувається на два етапу:

проектування архітектури системи, у тому числі розробку окремих компонентів (автоматизованих робочих місць), узгодження функцій й виконання вимог, визначення інформаційних критеріїв;

детальне проектування, у тому числі розробку специфікацій, регламентів кожного компонента, розробку вимог інтеграції компонентів, і навіть побудова моделей ієрархії управлінських модулів і межмодульных взаємодій і проектування внутрішньої структури модулів.

Процес впровадження нового класу системам управління підприємствами передбачає вибір універсальних систем типу класів MRP (Manufacturing Resource Planning) і ERP (Enterprise Resource Planning).

Прогресивні методології дозволяють створювати проектовані чи реально існуючі інформаційні управлінські системи як ієрархію діаграм потоків даних (методологія DFD - Data Flow Diagrams), що описують асинхронний процес перетворення інформації від неї входження у систему до видачі управлінського впливу.

Діаграми верхніх рівнів ієрархії (рис. 2) визначають основні процеси чи підсистеми з зовнішніми входами і виходами.

Деталізація відбувається з допомогою діаграм нижнього рівня (рис. 3).

У зв'язку з таким підходом з'являється можливість формування бази даних типових управлінських сценаріїв з урахуванням прецедентного методу.

Представлена декомпозиція триває, створюючи багаторівневу ієрархію діаграм, до того часу, поки що не досягнуть такий рівень декомпозиції, у якому процеси стають елементарними і деталізувати їх далі недоцільно.

Відповідно до вищезазначеного, припустимо, що управлінську діяльність можна як "інформаційного конвеєра" і сформулювати управлінську технологію "конвейеризации".

Цей процес моделювання абсолютно збігається за сутністю із реальним процесом регламентації управлінської діяльності, коли відбувається деталізація її змісту за рівнями "функция-работы-операции-комплексы приемов-приемы-…".

Натомість, класифікатори функцій є інформаційною базою прийняття рішень економічне обгрунтування винагороди працівника управління.

Для цілей підвищення ефективності процесу моделювання управлінського поводження з погляду інформаційного структурування добре адаптуються методології, зорієнтовані дані і стратегічне планування бізнес-процесів.

З позицій орієнтованих дані методологій найважливішими в моделюванні є вхідні і вихідні інформаційні потоки, аналіз яких первинний, а процедурні компоненти будуються як похідні від структур даних. Фактично процес моделювання залежить від визначенні структур даних, поєднанні в прообраз ієрархічної структури моделі і наповненні цієї структури детальної логікою обробки даних.

Список літератури

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із сайту http://www.vestnik.fa.ru/

Схожі реферати:

Навігація