Реферати українською » Экономика » Основи розробки навчально-методичного комплексу по комерційної географії


Реферат Основи розробки навчально-методичного комплексу по комерційної географії

Страница 1 из 2 | Следующая страница

О.Л. Плисецкий, доцент кафедри "Економіка і регіональний розвиток"

Cегодня очікувати від молодої фахівця у галузі економіки, управління, фінансово-банківської діяльності потрібні лише глибокі знання з обраного фаху, а й широка економічна ерудиція, що формує ставлення до розміщення продуктивних сил країни, її регіонів, механізмах регіональної соціально-економічної політики, про чинниках, які впливають просторову організацію та влитися функціонування ринку товарів та послуг, фінансово-банківської сфери.

На вирішення завдань націлені курси "Економічна географія і регіональна економіка", "Територіальна організація населення", "Демографія і народонаселення", "Географія комерційних і фінансової складової діяльності у Росії", "Географічні основи управління" та інші, розроблені спеціалісти кафедри "Економіка і регіональний розвиток" Фінансовій академії при Уряді РФ.

Вже протягом десятиріччя студентам 1-2-го курсів інститутів фінансового менеджменту, страхування, бухгалтерського обліку, і аудиту, економічній безпеці Академії читається дисципліна за вибором "Географія комерційних і фінансової складової діяльності у Росії (комерційна географія)".

Научно-теоретическую і методологічну основу курсу становлять праці вітчизняних і зарубіжних провідних вчених, зокрема опубліковані ХIХ-начале сучасності. У тому числі дослідження німецьких учених І. Тюнена, А. Вебера, А. Альоша, У. Кристаллера, американського економіста У. Айзарда, роботи відомих вітчизняних географів і економістів П.П. Семенова-Тян-Шанского, М.М. Баранского, М.М. Колосовского, В.А. Анучина, І.М. Маергойза, Ю.Г. Саушкина, В.П. Максаковского, А.В. Даринского, Ю.Н. Гладкого і А.І. Чистобаева, В.П. Дронова, О.Г. Гранберга та інших.

Відомо, що комерційна географія самостійна наукова дисципліна і навчальна дисципліна сформувалася ще у вісімнадцятому в. На думку историка-географа В.К. Яцунского [1], батьківщиною комерційної географії є Франція, де у 1723 р. вийшла комерційна енциклопедія (Комерційний словник) Жан-Жака Савари, а 1740 р. в Ліллі було видано першого курсу комерційної географії. Пізніше, зазначає Ю.Г. Саушкин [2], центром розвитку комерційної географії стала Англія. Через активізації у період міжнародного товарного обміну зростала потреба у знаннях про природно-географических особливостях країн, їх ринків, колій та прийомів торгівлі. У сфері освіти комерційна географія поруч із господарської статистикою належала до обов'язкових предметів у навчальних закладах багатьох держав - Німеччини, Бельгії, Франції, Англії, навіть ін.

Перші вітчизняні роботи з комерційної географії з'явилися пізніше - у другій половині в XIX ст., коли у Росії за умов зароджуваного капіталістичного ринку намітився швидке зростання в промисловості й сільськогосподарського виробництва, торгівлі; стали розширюватися господарські зв'язки з іншими державами.

Приміром, перше видання підручника Д.Д. Морєва "Нарис комерційної географії та господарської статистики Росії порівняно з державами" належить до 1888 р. (у наступні рік він неодноразово перевидавався). До 1916 р. належить видання підручника М.М. Соболєва "Комерційна географія Росії. Нарис господарської статисти та географії Росії порівняно з державами".

Приблизно тоді водночас з 1863 по 1885 р. під керівництвом однієї з найбільших вітчизняних географів - П.П. Семенова-Тян-Шанского виходить п'ятитомний "Географо-статистический словник Російської імперії", а період із 1900 по 1911 р. - багатотомну працю "Торгівля і промисловість Європейської Росії з районам" саме під її редакцією.

Ці підручники і наукові праці сприяли формуванню поглядів на комерційну географію самостійна наукова дисципліна і навчальну дисципліну, націлені як на вивчення власне торгівлі як виду господарську діяльність, але в широкої трактуванні - на "вивчення місць виробництва найголовніших об'єктів торгівлі, ринків збуту окремими державах СНД і всесвітніх шляхів, так само як всього ладу господарському житті народу з своєї спеціальної погляду" (Комерційне освіту. Ч. 2. М., 1904, з. 669).

Водночас у Росії відкривалися дедалі нові навчальними закладами комерційного профілю - торгові школи, комерційні училища, курси комерційних знань, вищі комерційні навчальними закладами. До 1911 р. їх уже 400, а кількість учнів перевищила 70 тисяч. У 1906 р. з урахуванням Вищих курсів комерційних знань створили Московський комерційний інститут, а 1908 р. - Київський комерційний інститут. Пізніше аналогічне вищий навчальний заклад було відкрито у Харкові. У Санкт-Петербурзі розташовувалися Вищі комерційні курси.

Поруч із політекономією, математикою, статистикою, правом, бухгалтерією і товароведением комерційна географія одним з обов'язкових дисциплін для підготовки фахівців як торгового справи, і тісно що з ним фінансової складової діяльності.

Сучасні уявлення про цілі та військово-політичні завдання комерційної географії як наукової та відповідної навчальної дисципліни базуються на новітніх досягненнях географічної науку й дозволяють визначити її предмет як вивчення територіальної організації виробництва та ринку товарів та послуг, характеру і особливості формування внутрішньодержавних (міжрайонних) і зовнішніх (міжнародних) торгово-економічних зв'язків.

Якщо у своїй визначити місце комерційної географії в існуючої системи географічних наук, то, за логікою структуризації географії, запропонованої В.П. Максаковским [3], яку можна зарахувати до так званим прикордонним наукових відділеннях, які є з кінця географії (соціально-економічна географія) і економіки.

На "економізацію" географії і "географизацию" економіки стосовно сучасному етапу розвитку та взаємовідносини географічної й економічної наук справедливо вказують Э.Б. Алаев [4] і О.Г. Гранберг [5]. Це, з погляду, об'єктивний процес, який відбиває прикладної характер "стикових" дисциплін, їх "розгорнення" убік рішення практичних завдань побудови ефективного ринкового господарства за Росії.

До основних завдань комерційної географії як самостійного наукового напрями соціально-економічної географії можна віднести:

дослідження впливу різних гілок соціально-економічних чинників на територіальну організацію та влитися функціонування виробництва та ринку товарів та послуг (до таких чинникам, з погляду, слід зарахувати экономико-географический, включаючи ринкове становище; населенческий, включаючи демографічну характеристику і і зайнятість; природно-ресурсний; інфраструктурний, включаючи попит на товари та та інших.);

обгрунтування кордонів регіональних ринків (ринкових зон) тих чи інших видів товарної продукції і на товарних груп;

виявлення особливостей і тенденцій формування та функціонування галузевих і регіональних ринків Російської Федерації порівняно із зарубіжними державами;

вивчення територіальної організації внутрішньої торгівлі, сфери послуг, фінансово-банківської та інвестиційної діяльності;

виявлення сучасних тенденцій у розвитку світового фінансового ринку (товарів та послуг, робочої сили в, капіталу) і - оцінка місця Росії у міжнародний поділ праці;

вивчення забезпечення і форм міжнародного торгово-економічного співробітництва Російської Федерації з державами і регіональними угрупованнями країн, зокрема СНД, економічно розвиненими і що розвиваються Європейського Економічного Союзу, Азійсько-Тихоокеанського регіону та інших.

Серед освітніх, прикладних і методичних завдань виділимо такі:

дати студентам уявлення над реальним змістом та особливостях вивчення комерційних і фінансову сферу економіки рамках нової навчальної дисципліни - комерційної географії; показати значення дисципліни для професіональною підготовкою майбутніх економістів і фінансистів;

доповнити і поглибити, з позицій аналізу просторової організації ринку, знання про чинниках, які впливають розміщення продуктивних сил країни, соціально-економічному розвитку її регіонів, які студенти отримують щодо курсу регіональної економіки;

дати уявлення про про найважливіші проблеми функціонування та тенденціях розвитку ринкового господарства країни;

розглянути з "географічних позицій" основні передумови і психологічні чинники ринкового господарювання, роль і важливе місце комерційних і фінансової складової діяльності у системі ринкових відносин;

охарактеризувати географічні особливості формування ринків сировини, промислової продукції, продовольства, товарів народного споживання, послуг населенню; ринку; ринку робочої сили в;

ознайомити особливостям розміщення акцій і проблемами розвитку банківської системи, внутрішньої, зокрема біржовий, торгівлі, сфери послуг (з прикладу рекреаційної роботи і інших напрямів послуг); оцінку інвестиційній привабливості окремих регіонів країни;

пояснити територіальні розбіжності у розвитку комерційних і фінансово-банківської діяльності (за регіонами і суб'єктам Російської Федерації), і навіть прийоми систематизації досліджуваного матеріалу і його використання методу угруповання (типології) регіонів різноманітні соціально-економічним критеріям;

охарактеризувати зовнішньоекономічні аспекти підприємницької і втратити фінансове діяльності;

навчити студентів працювати з різними статистичними матеріалами, здійснювати розрахунки економіко-статистичних показників, аналізувати їх і обгрунтовувати висновки з тим чи іншим аспектам соціально-економічного розвитку, її регіонів, галузевих і регіональних ринків товарів та послуг.

Методика вивчення курсу передбачає широке використання межпредметных зв'язків географічної науки з економікою, історією, статистикою, картографією. Историко-географический підхід найцікавіше при викладі тим, присвячених розвитку банківської, біржовий, торгово-ярмарочной діяльність у Росії, становленню ринків окремих видів товарної продукції (наприклад, розвитку ринку золота, нафти, зерна, товарів легкої промисловості та ін.).

Оцінка соціально-економічної, фінансової ситуації у країни й регіонах, зовнішньоекономічної діяльності передбачає ознайомлення студентів із різними экономико-статистическими показниками, котрі характеризують національне багатство, ВВП, основні фонди, темпи зростання виробництва, обсяги інвестицій, ринок праці, регіональні бюджети, обсяги внутрішньої торгівлі та послуг населенню, зовнішньоторговельний обіг та ін.

Як справедливо зазначає В.П. Максаковский, мову цифр традиційно побутував у географічної науку формування кількісних уявлень про об'єкти і процесах, і з початком "економізації" географії роль ще й більш зросла. Сьогодні кількісні показники широко застосовуються для характеристики тій чи іншій території, тієї чи іншої процесу [див. 3].

Важливе значення у досягненні мети вивчення курсу надається наочності, створенню "образу території", навіщо студентам пропонуються оригінальні схеми, діаграми, карти. Практичними завданнями передбачено складання картограмм і картодиаграмм з урахуванням розрахунків окремих показників (наприклад, що відбивають регіональні розбіжності в роздрібному товарообігу і послугах, розміщення фермерських господарств, щільності банківської мережі, обсягах капітальних вкладень та інших.).

Розробка навчально-методичного комплексу (УМК) за якою освітньої дисципліни, зокрема і з комерційної географії, має своєю метою систематизувати і структурувати навчальний матеріал, визначити вимоги до рівня знань, умінням і навичкам студентів, якими вони мають опанувати у процесі вивчення курсу. Поруч із програмою і тематичним плануванням УМК включає плани семінарських занять, завдання для самостійних практичних робіт і методичних рекомендацій щодо виконання, приблизні теми рефератів те есеїв, перелік контрольних питань та питань до підсумкового заліку, список рекомендованої літератури.

Курс комерційної географії містить такі основні розділи.

Теоретичне введення у комерційну географію, у якому обгрунтовані предмет та художні засоби науково-освітньої дисципліни, розглянуті етапи становлення та розвитку науки, її засадничі поняття, праці російських і зарубіжних провідних вчених у сфері вивчення територіальної організації ринку.

Розділ I "Передумови і психологічні чинники територіальної організації ринку товарів та послуг. Галузі і ринок" присвячений характеристиці загальних умов і внутрішніх чинників розвитку ринкової економіки Російської Федерації і просторової організації ринку, включаючи оцінку ринкового становища, економічно активного населення, природних ресурсів немає і умов, інфраструктури.

У цьому розділі вивчається географія виробництва та ринку сировини й палива, аналізується ситуація у галузях видобувної промисловості. Розглянуто особливості і проблеми розвитку і ринку промислові товари та продовольства. Значну увагу приділяється діяльності провідних російських компаній, і фінансово-промислових груп, їх конкурентоспроможності на внутрішньому, а зовнішньому ринку.

Розділ II "Географія фінансово-банківської системи, внутрішньої торгівлі, і сфери послуг" націлений на вивчення найважливіших секторів економіки, визначальних ефективність функціонування ринку та його соціальної спрямованості. У цього розділу студенти знайомляться з територіальними особливостями і чинниками формування банківської системи країни й інвестиційної діяльності (розглядається поняття інвестиційного клімату регіону), з територіальною організацією торгівлі, і ярмаркового бізнесу, сфери послуг.

Розділ III "Регіони і ринок" дає чітке уявлення про економічні механізмах регіональної політики у умов функціонування ринку, особливостях та проблеми формування регіональних ринків європейській частині Росії, Сибіру та Далекого Сходу. Особливе місце у розділі займає оцінка ролі й розвитку російської Півночі у нових економічних умов.

Завершується теоретичний курс комерційної географії (розділ IV) вивченням місця Росії у світовому господарстві, її зовнішніх торгово-економічних зв'язків.

Важлива роль УМК відводиться розробці тим семінарських занять і практичних завдань для самостійної роботи студентів [6]. Вони дуже разноплановы і припускають як індивідуальні, і групові форми.

Так, студентам пропонується здійснити розрахунки економіко-статистичних показників (навіщо в УМК включений статистичний матеріал в табличній формі) і основі скласти картограммы, що дають більш наочне уявлення про їхнє територіальної диференціації (наприклад, картограммы "Розміщення фермерських господарств", "Розміщення банківської мережі", "Регіональні розбіжності в рівні безробіття до" та інших.).

Інший вид завдань - провести самостійний географічний й економічна аналіз діяльності великою російською компанії (за вибором) і доповідь для виступи (чи письмовий реферат на запропоновану плану). Що стосується підготовки реферату обов'язково складання географічної карти, що відбиває розміщення підприємств компанії та їх господарські зв'язку, зокрема зовнішньоекономічні.

Як групового завдання пропонується розробка проекту "Географічний аналіз комерційних і фінансової складової діяльності у регіоні (суб'єкт РФ)". Він виконується за планом, включающему: оцінку умов і внутрішніх чинників формування регіонального ринку; аналіз галузевої структури економіки із які у регіоні провідних компаній, і навіть товарних бірж й управління промислових ярмарків; характеристику ринку споживчих товарів та послуг, регіональної фінансово-банківської системи; оцінку інвестиційного клімату та інвестиційної діяльність у регіоні.

Завдання виконується групою студентів (4-5 людина). Кожен із учасників цього проекту відпо-відає певний розділ роботи, проте разом - за загальні висновки про місце регіону (суб'єкта РФ) економіки країни. Таку форму колективної творчості можна використовувати і як зачетную роботу.

Теоретичні стану та прикладні завдання читаних у ВНЗ географічної дисципліни розвивають знання, закладені ще шкільному курсі по комерційної географії, призначений для профільних класів середній загальноосвітній школи, і навіть навчальних закладів із поглибленим вивченням географічних і ступінь економічних дисциплін - гімназій, ліцеїв, коледжів. Научно-теоретическое і методичне забезпечення профільного курсу по комерційної географії включає програму курсу, підручники для 10 і одинадцять

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація