Реферати українською » Экономика » Методи аналізу та оцінки інвестиційних проектів (з прикладу агрофірм)


Реферат Методи аналізу та оцінки інвестиційних проектів (з прикладу агрофірм)

Доц., д-р Величко Петров, Господарська академія им.Д.А. Ценова, Республіка Болгарія, р. Свиштов

Під час ухвалення рішення про вкладеннях інвестор повинен розташовувати повну інформацію за багатьма аспектам - галузь, ринкова кон'юнктура (внутрішній і відомий міжнародний ринок), урядова політика у сфері розвитку галузі (ринкові механізми), інформація регіонального характеру тощо. У цій статті увагу піде на методи, з яких аналізуються розроблені конкретні інвестиційні проекти. З цією метою можна використовувати широкий, спектр запропонованих економічної наукою підходів - економічних, статистичних, математичних.

Будемо керуватись становищем, що кожного методу є певні переваги, але з тим і свої недоліки. Останнє виявляється у тому, що однією методом неможливо знайти охоплені усі аспекти цього проекту - економічні, організаційні, соціальні й ін.

При аналізі великих інвестиційних об'єктів із тривалим терміном експлуатації рекомендується застосування комплексного підходу з різних методів і технологій, що забезпечить широку інформаційну базу і многоаспектность оцінок.

Методи оцінки інвестиційних проектів умовно можна розмежувати за такими критеріями.

 Залежно від вимоги дисконтування грошових потоків:

методи, які потребують дисконтування грошових потоків. До них віднести період відновлення інвестиційних витрат, попри те, що грошовий нетто-поток (знаменник відносини) може обчислюватися виходячи з дисконтированных грошових потоків прибутків і витрат. До цій групі належить і методи обчислення ефекту від використання окремих ресурсів. Ці методи можна застосовувати в оцінці об'єктів із меншим експлуатаційним терміном чи ролі допоміжних індикаторів під час аналізу;

методи, потребують дисконтування грошових потоків, - нинішня нетто-стоимость, коефіцієнт "прибутки-видатки", аннуитетный метод та інших., які мають ті чи інші різновиду. Тут проблема пов'язана насамперед із тим, наскільки досягнуть наближення до дійсною величині дисконтового коефіцієнта (чинника). У разі нестабільної економіки, чого додається і сильне вплив чинників міжнародного характеру - економічних, політичних лідеріва і т.д., категорийные оцінки цих аналізів є ризиковими. Це диктує необхідність багатоваріантності і комплексного підходу в оцінці.

¤ Залежно від виду аналізованих показників (характеристик) проектів:

кількісні методи завжди предпочительны, оскільки дозволяють досягти більшої детальності при обробці інформації з допомогою математичних прийомів та електронної обробки інформаційних даних;

непараметричные методи застосовуються при обробці інформації з категорийным (атрибутивною, якісним) ознаками. Наприклад, інвестиційний ризик то, можливо "малим", "помірним", "високим" тощо. Недолік цих методів у тому, що оцінюючий який завжди може бути певен у своїх висновках, тобто. у принципі вони дають деяке наближення до дійсним співвідношенням, вартостям тощо.

¤ Залежно кількості оцінюваних інвестиційних проектів (варіантів):

методи оцінки одного проекту;

методи оцінки двох чи більше проектів (варіантів проекту однієї й тієї ж призначення). Це методи порівняльного аналізу, які незастосовні тоді, коли оцінюється лише одне об'єкт.

Далі розглядатимуться деякі методи оцінки інвестиційних проектів, які, на погляд, нечасто зустрічаються в публікаціях з проблематики інвестиційного аналізу.

Метод "відстань до еталона"

Цей метод може застосовуватися з оцінки проекту, розробленого у кількох варіантах з однією і тим самим призначенням (наприклад, тваринницька ферма конкретної виду тварин, але з різними поголів'ям худоби).

Відомо, що масштаби виробництва впливають на економічні показники. Одне з найважливіших завдань під час проектування сільськогосподарського підприємства - з'ясувати час його оптимальний розмір. У наступних розмірковувань та оцінки під "оптимальним розміром" слід розуміти той, у якому може бути максимально високий рівень використання готівкових ресурсів, і основі досягається показник економічну ефективність виробництва, що забезпечує конкурентоспроможність продукції і на ринкову стабільність підприємства.

При застосуванні методу насамперед слід підібрати показники, з урахуванням яких дано оцінку і за якими будуть порівнюватися інші варіанти. Для показників, що у прямої залежності від ефективності виробництва, еталонною є найвища величина за відповідний показник. При показниках, що у зворотної залежність від ефективності, за еталонну береться найнижча величина.

Основні показники, що характеризують економічну ефективність функціонування об'єкта, - продуктивності праці, собівартість продукції, рентабельність (возвращаемость) з урахуванням інвестиційних витрат (чи іншій основі). Залежно від особливостей об'єкту і його презназначения можуть бути включені і пояснюються деякі специфічні показники. Наприклад, якщо інвестується створення пастбищного комплексу, як специфічного показника можна включити такий, як "кормо-протеиновые одиниці з гектара пасовищної площі" тощо.

Для більшої точності вартісні показники може бути враховано виходячи з середньорічний величини дисконтированных грошових потоків. Інші натуральні показники, як, наприклад, обсяг продукції, необхідні трудовитрати в человеко-днях та інших., обчислюються нормативним методом з урахуванням проектної виробничої потужності.

До кожного показника визначається коефіцієнт значимості (від нуля до одиниці). Слід пам'ятати, що замість коефіцієнт ближчі один до нулю, тим "вагу" показника вище (т.к. изыскивается найближче відстань до еталона). Величины коефіцієнтів можуть визначатися які оцінюватимуть експертом чи інвестором.

До кожного варіанта проекту обчислюється його відстань до еталона за такою формулою:

На останньому етапі роботи виробляється ранжування (нумерація) варіантів проекту з значимості, коли ранги встановлюються в висхідному порядку величин відстані до еталона. По суті, ранги висловлюють класифікацію варіантів проекту.

Перший приклад

Агрофірма "Х" має трьома розробленими варіантами проекту створення тваринницької ферми з різними поголів'ям худоби. Величины оцінюваних показників і класифікація варіантів дано у табл. 1.

Для ілюстрації зробимо обчислення відстані до еталона лише проекту "А":

З отриманих результатів видно, що найбільш кращим є варіант "У", тоді як дуже близько до нього по проаналізованим параметрами перебуває варіант "А" тощо.

Расчетно-коэффициентный метод

У цьому методі також потрібен насамперед здійснити добір показників, відбуватиметься проведено оцінку. Послідовність роботи наступна.

Коефіцієнти пріоритетності показників обчислюються у двох варіантах (залежно від характеру показників):

при показниках, що у прямої залежності від ефективності виробництва. Варіант проекту, у якому оцінюваний показник має найнижчу величину, отримує коефіцієнт, рівний "одиниці". Коефіцієнти інших варіантів (проектів) виходять, якщо величину показника що оцінюється варіанта розділити на величину цього ж показника варіанта, який отримав коефіцієнт "одиниця";

при показниках, що у зворотної залежність від ефективності виробництва. Варіант проекту, у якому показник має найбільшу величину, отримує коефіцієнт "одиниця". Розмір показника цього варіанту послідовно ділиться на величини цього ж показника інших варіантів, щоб одержати їх дуже коефіцієнти.

Вычисленные по описаного способу коефіцієнти сумуються за варіантами і ранжируются в низхідному порядку, тобто. ранг "одиниця" отримує варіант, із найбільшої сумою коефіцієнтів тощо. Тож виходить й упорядкування варіантів за пріоритетністю.

Відповідно до з вихідними даними першого прикладу рішення щодо описаного методу таке (табл. 2).

Отримане впорядкування варіантів проекту подібно з предпочитаемым варіантом. Слід, проте, відзначити, що не з двох методам виходять однакові результати.

Метод експертні оцінки

Метод експертні оцінки знаходить широке використання у практиці інвестиційних аналізів. Точність результатів оцінки на вирішальною мірою обумовлена як добором експертів, і методичної підготовкою під час проведення аналізу. Необхідно, щоб попередньо були дефинированы критерії, відбуватиметься здійснюватися оцінка, - норма возвращаемости витрат, рівень ефективності при функціонуванні об'єкта, життєвий цикл тощо.

Обрані експерти, незалежно друг від друга, з урахуванням своїх розрахунків й аналізу оцінюють проекти, ранжуючи їх за значимості. Коли результати експертні оцінки отримані, одне з завдань - проаналізувати, наскільки експерти єдині оцінках, тобто. який рівень узгодженості з-поміж них. Коли очевидна високий рівень узгодженості, інвестори може бути впевненішими після ухвалення рішення. Коли узгодженість оцінок низька, рекомендується застосувати і інші методи оцінки.

Другий приклад

Агрофірма має чотирма розробленими проектами інвестування, представлені для оцінювання п'ятьма незалежні експерти. Отримано такі результати (табл. 3):

Якщо пам'ятати, що коефіцієнт W змінюється у межах від 0 до 1 і за величині, що дорівнює одиниці, показує повну узгодженість (все експерти дають однакові ранги кожному проекту), то отриманого результату показує помірний рівень узгодженості. І все-таки перевагу надають проекту II, який має найменшій сумою рангів, а найменш підходить проект IV.

Третій приклад

У районне відділення Агробизнесбанка (умовне найменування) надійшли документи 120 бажаючих одержати кредити (кооперації, агрофірми, фермери).

Щоб оцінити ризик "несобираемости" кредитів, документи було винесено двом експертам, які незалежно друг від друга згрупували інвестиційні об'єкти відповідно до зі ступенем ризику у трьох групи: "малий", "помірний" і "високий". Були отримані такі результати (табл. 4).

Щоб оцінити рівень узгодженості між двома експертами, можна застосувати Кап-коэффициент Коена, який вираховується за такою формулою:

Список літератури

Гитингер Дж. Грайс. Икономически аналіз на селскостопанските проекти. З.: ВЕНЕЛ, 1992.

Съйкова Ів., Къналиева А., Съйкова Св. Статистическо изследване на залежності. З.: Университетско издателство "Стопанство", 2002.

Георгієв Ів., Цвєтков Цв. Мениджмънт на фирмените иновации та інвестиції. З.: Университетско издателство "Стопанство", 1997.

Матеев М. Основи на инвестиционния мениджмънт. У. Търново: "Абагар", 1998.

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із сайту http://www.vestnik.fa.ru/

Схожі реферати:

Навігація