Реферати українською » Экономика » Інтеграційні об'єднання економічних суб'єктів


Реферат Інтеграційні об'єднання економічних суб'єктів

Страница 1 из 2 | Следующая страница

С.В. Додонова, ст. викладач кафедри "Громадянське, фінансове і банківське право"

Зблизька різної форми об'єднань який завжди звертали увагу те що, що коли частина їхньому народові тільки під назвою вважатимуться об'єднаннями, оскільки створювалися вони шляхом виділення, чи поділу, чи "призначення". Передусім це стосується об'єднанням у вигляді холдингів, створюваних з урахуванням державних підприємств або за перетворення останніх із з їхньої складу підрозділів у ролі юридично самостійних підприємств. Ця особливість буде важлива під час розгляду інтеграційних об'єднань.

Що таке інтеграційне об'єднання, чи всі об'єднання створювали з метою інтеграції? На це можна спробуємо з відповіддю, з'ясувавши стосовно досліджуваної проблемі, що таке інтеграція.

Мета, утримання і визначення інтеграції

"Інтеграція" як поняття громадянського права до нашого часу не склалося. Цей термін має дуже широке тлумачення. У фундаменті економічної науці інтеграцію розглядають з різних позицій, унаслідок чого виділяють різні аспекти цього поняття.

І.Ф. Суханова серед ознак інтеграції виділяє більш високий ступінь співробітництва, коли досягається органічна узгодженість у виконанні відтворювальних процесів окремих сторон(Суханова І.Ф. Закономірності розвитку інтеграційних відносин Росії у умовах становлення ринкової економіки. Дисс... докт. економ. наук. М., 2001. З. 29.).

Е.Ф. Герштейн зазначає у інтеграції дві основні напрями:

підвищення інтегрованості основної ланки, супроводжуване збільшення його розмірів, концентрацією, часто диверсифікацією і налагодженням нових більш різноманітних, менш жорстких зв'язків у крупних виробничо-господарських комплексах, де зв'язку з зовнішніх стають внутрішніми, у разі активніше регульованими; встановлення нових перетинів поміж производственно-хозяйственными одиницями, з-поміж них і дрібними, середніми підприємствами, останніх між собой(Герштейн Е.Ф. Диференціація і інтеграція у промисловості: теорія і практика розвитку. Дисс... докт. економ. наук. Мінськ, 1993. З. 86-94.).

Економічний словник визначає інтеграцію як об'єднання економічних суб'єктів, поглиблення їх взаємодії, розвиток перетинів поміж ними. Економічна інтеграція має місце на рівні господарств цілих країн, і між підприємствами, фірмами, компаніями, корпораціями. Вона проявляється як і розширенні і поглиблення виробничо-технічних зв'язків, спільне використання ресурсів, об'єднанні капіталів, і у створенні одна одній сприятливих умов здійснення економічної діяльності, зняття взаємних барьеров(Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Сучасний економічний словник / 2-ге вид. испр. М., 1999. З. 138.).

Метою інтеграції є об'єднання ресурсів (фінансових, виробничих, сировинних, інтелектуальних) комерційних організацій підвищення ефективності підприємницької діяльності, конкурентоспроможності учасників об'єднання.

Таке визначення, вірно що розкриває сутність інтеграції, навряд чи дає змоги виявити достатньо ознак, які можна було б послуговуватись у тому, щоб виділення з всіх видів передбачених законодавством об'єднань - інтеграційні. Проте від цього визначення можна виявити такі ознаки:

(а) інтеграція - воно;

(б) інтеграція - воно двох і більше суб'єктів.

Взаємодія, співпраця двох і більше суб'єктів передбачають визначенням речових і зобов'язальних прав взаємодіючих сторін, що породжує необхідність встановлення цивільно-правових відносин. Тому необхідно виокремити такі ознаки:

(в) інтеграція - воно з урахуванням встановлення цивільно-правових відносин;

(р) інтеграція - воно економічних суб'єктів, тобто об'єднання як суб'єктів як осіб, а й об'єднання господарських, економічних властивостей, певних ознак цих суб'єктів (майно, інтелект, ідеї, й т.д.), тобто, що складовими підприємницької діяльності.

Відповідно до законодавством суб'єктами економічної, тобто господарської, підприємницької діяльність у Російської Федерації може бути не обмежені у своїй дієздатності громадяни Російської Федерації, іноземним громадянам, особи без громадянства, і навіть російські й іноземні юридичних осіб (ст. 2 ДК).

У цивільних правовідносинах громадяни, іноземним громадянам й обличчя без громадянства виступають як фізичні особи; комерційні фірми та некомерційні організації - як юридичних осіб. Предпринимательской діяльністю можуть займатися особи, зареєстровані у ролі підприємця.

З цього випливає наступний ознака:

(буд) учасниками інтеграційного об'єднання може бути фізичні і юридичних осіб.

Економічний суб'єкт - суб'єкт, вступає стосункам коїться з іншими суб'єктами щодо майна, тобто у майнові відносини.

Якщо ми розглянемо з позиції економічної самостійності суб'єкти, яких ДК РФ відносить до юридичних осіб, але серед них можемо виділити суб'єкти, які мають майно в власності, себто щодо господарського (економічного) панування, і суб'єкти, які мають вона перебуває у господарському віданні чи оперативному управлінні.

Комерційна організація, не наділена правом власності на закріплене з ним власником майно, є унітарним підприємством. У формі унітарних підприємств можна створити лише державні та муніципальні підприємства. Майно державного чи муніципального унітарного підприємства перебуває відповідно державній чи муніципальної власності й належить такому підприємству на правах повного господарського ведення чи оперативно керувати (ст. 113 ДК).

Унитарное підприємство, заснований на праві повного господарського ведення, може домовленість створювати ролі юридичної особи інше унітарна підприємство через передачу то установленому порядку частини свого майна в господарське ведення (дочірньому підприємстві) (ст. 114 ДК).

Права, надані законодавством держави і муніципальному освіті (органам від імені комітетів із управління майном), дозволяють створювати унітарні підприємства, та був використовуватиме освіти їх структури вигляді різної форми об'єднань. Такі самі об'єднання основним і дочірніми товариствами можна створювати і акціонерними товариствами відповідно до п. 1 ст. 6 ФЗ "Про акціонерних товариствах". Відповідно до законодавчими актами, регулюючими процес приватизації( Федеральний закон від 21. 07.1997 № 123-ФЗ (ред. від 05.08.2000) "Про приватизацію державного майна основи приватизації муніципального майна Російській Федерації"// СЗ РФ, 28. 07. 1997, № 30, ст. 3595. ), утворюються акціонерні товариства, у яких контрольний пакет акцій належить державі чи муніципальному освіті. Рішенням власників у складі створених в такий спосіб підприємств також можна створити об'єднання.

Чи варто вважати названі види об'єднань інтеграційними, а процес їх створення - інтеграційним? Саме це питання не можна однозначно відповісти. Точніше, відповідь залежить від цього, який вміст піде у поняття "інтеграція як об'єднання".

І тому звернімося поняттю "об'єднання". Словник російської трактує слово "об'єднати" як "утворити щось ціле із окремих самостійних частин, одиниць; з'єднати воєдино". З чого слід, що об'єднанню підлягають одиниці, доти які були самостійно, незалежно друг від друга, які можуть обходитися друг без друга. Поняття "об'єднати" відрізняється від розуміння "з'єднати", тобто зібрати разом раніше розділена, яка може або має існувати окремо.

Що стосується учасникам об'єднання очевидно слід пам'ятати, що об'єднуватися може те, що належать різним власникам. Те, що належить одному власнику, може роз'єднуватися чи з'єднуватися всередині цієї власності. Процес роз'єднання чи сполуки технічно нескладне інтересу й інших, торкається майнові права і управлінських обов'язків акцій іншого суб'єкта.

Отже, пропонується вважати інтеграцією процес, який зачіпає майнових прав двох і більше власників. Тобто учасниками інтеграційного процесу може бути суб'єкти, які мають майно в власності, чи, як було зазначено вище сказано, "перебувають у відношенні господарського (економічного) панування".

Проте законодавством передбачено випадків створення об'єднань з унітарних підприємств. Чи варто вважати об'єднання, створені з цих комерційних організацій, інтеграційними?

Щоб з'ясувати, наскільки унітарні підприємства, можуть брати участь у створенні інтеграційного об'єднання, розглянемо права власника унітарного підприємства міста і самого унітарного підприємства.

Власник майна, що у господарському віданні, відповідно до законом вирішує питання створення такого підприємства, визначення предмети й цілей своєї діяльності, його реорганізації та ліквідації, призначає директора (керівника) підприємства, здійснює над використанням за призначенням і збереженням належить підприємству майна. Власник має право частини прибуток від використання майна, що у господарському віданні підприємства.

Підприємство немає права розпоряджатися переданим йому майном без згоди власника, зокрема і вносити його як внеску до статутний (складочный) капітал господарських товариств та товариств.

Отже, унітарна підприємство неспроможна самостійно прийняти рішення про освіті об'єднання. За нього така рішення може лише власник цього унітарного підприємства. Суб'єктом інтеграційного об'єднання можна вважати власника унітарного підприємства. Об'єднання, створене з урахуванням угоди, укладеного керівниками унітарного підприємства, може бути інтеграційним, проте учасників цієї угоди (керівників унітарних підприємств) суб'єктами інтеграційного договору кваліфікувати не можна.

Тобто Росія й на цей випадок залишається справедливим висновок у тому, що учасниками інтеграційного процесу може бути суб'єкти, які мають майно в власності.

Із цього можна вивести наступний ознака:

(е) учасниками інтеграційного процесу може бути суб'єкти, які мають майно в власності, себто щодо господарського (економічного) панування. Отже, під інтеграцією усвідомимо створення об'єднання метою поглиблення взаємодії та розвитку зв'язків, учасниками якого не є менше двох економічних суб'єктів (юридичних чи юридичних і фізичних осіб), які мають майно в власності.

З наведене означення економічної інтеграції слід, що інтеграційне об'єднання може бути створене одне з суб'єктів, майно яких належить одному власнику.

У фундаменті економічної літературі розглядають переважно дві форми об'єднання: злиття і поглинання. Під злиттям розуміється, зазвичай, об'єднання майна, і діяльності двох або кількох компаній із метою створення нової компанії поглинання однієї з цих компаній інших. У випадку створення нової компанії інші припиняють існування й распускаются(Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Сучасний економічний словник. З. ). Поглиненна сприймається як форма злиття, передбачає, що поглинаюча фірма залишається юридичною особою, а поглощаемая ліквідується, передаючи у своїй першої усе майно, зобов'язання, борги. Найчастіше поглинання відбувається примусово**. Отже, основна різниця цих понять відбувається за критерію добровільності чи примусу об'єднання.

Законодавством (ст. 57 ДК) передбачені п'ять форм реорганізації юридичної особи: злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення, із визначенням зміни статус юридичної особи. З лише дві форми - злиття і приєднання - щодо окремих ознаками можна віднести до інтеграційним об'єднанням.

При злитті влади та приєднання освіти також беруть участь щонайменше двох юридичних, майно яких належить різним власникам. Однак у результаті злиття з цих двох юридичних утворюється одне нове юридична особа, а із приєднання присоединившийся суб'єкт втрачає статусу юридичної особи. Тобто обох випадках окремі учасники нового освіти втрачають статусу юридичної обличчя і кількість учасників скорочується, перетворюється на одне. Виходячи з цього, таке утворення перестає бути "об'єднанням двох і більше осіб", тобто, це стає структурою однієї особи (не об'єднанням). Отже, до ознаками інтеграції слід додати додатково ознаки:

(ж) при інтеграції кількість учасників не скорочується;

(із) учасники не змінюють (не втрачають) юридичного статусу свого обличчя.

За підсумками проведеного аналізу сформулюємо ознаки, якими із усіх об'єднань можна назвати інтеграційні, та якщо з способів створення об'єднань - інтеграційний.

До ознаками інтеграції слід віднести:

Мета створення інтеграційного об'єднання має бути інтеграція (об'єднання).

Інтеграція - воно юридичних чи юридичних і фізичних осіб (економічних суб'єктів).

Інтеграція - воно двох і більше суб'єктів.

Інтеграція - воно через встановлення цивільно-правових відносин.

Учасниками інтеграційного процесу може бути суб'єкти власники (тобто. суб'єкти, перебувають у відношенні господарського (економічного) панування) відособленого майна.

При інтеграції кількість учасників не скорочується.

Учасники не змінюють юридичного статусу свого обличчя.

З урахуванням представлених ознак, сформулюємо визначення інтеграції. Під інтеграцією як об'єднанням економічних суб'єктів слід розуміти об'єднання через встановлення цивільно-правових відносин із метою поглиблення взаємодії та розвитку зв'язків, учасниками якого не є менше двох економічних суб'єктів (юридичних чи юридичних і фізичних осіб), які мають майно в власності, причому у результаті об'єднання кількість учасників не скорочується та його юридичного статусу не змінюється. З запропонованих визначень понять "об'єднання" і "інтеграція" можна запропонувати визначення поняття "інтеграційне об'єднання". Інтеграційний об'єднання - структура, освічена через встановлення цивільно-правових взаємин у цілях одержання прибутку, координації діяльності з її отриманню чи інших цілях, що складається з двох і більше економічних суб'єктів (мали і зберіг статус юридичних), які мають майно в власності, з впровадження організаційних відносин з-поміж них, визначенням управляючого органу (за який може бути заснований ними орган чи з учасників) і наділенням його правом впливати бути прийнятим рішень на силу переважаючого участі, з урахуванням договору чи силу підстав.

Форми інтеграційних об'єднань

Сформулированное поняття "інтеграційне об'єднання" дозволяє щодо виявлених ознаками виділити серед усіх передбачених законодавством форм об'єднань інтеграційні об'єднання.

Як відомо, російським законодавством передбачені такі форми об'єднань юридичних:

асоціації та спілки (ст. 121 ДК), зокрема кредитні організації (ст. 3 ФЗ "Про банки та надійної банківської діяльності");

прості товариства (ст. 1041 ДК), зокрема негласні товариства (ст. 1054 ДК);

акціонерні товариства з дочірніми товариствами (п. 1 ст. 6 ФЗ "Про акціонерних товариствах");

холдингові компанії та фінансові холдингові компанії (указ президента РФ "Про заходи з реалізації промислової політики при приватизації державних підприємств");

банківські групи (ст. 4. ФЗ "Про банки та надійної банківської діяльності");

банківські холдинги (ст. 4. ФЗ "Про банки та надійної банківської діяльності");

фінансово-промислові групи (ст. 1 ФЗ "Про фінансово-промислові групи");

некомерційні партнерства (ст. 8 ФЗ "Про некомерційних організаціях");

холдинги (Проект ФЗ "Про холдинги").

Основну групу перелічених об'єднань становлять об'єднання, освічені юридично самостійними і майново як окремі суб'єктами, комерційними юридичних осіб й цілком відповідальні названим ознаками, якими об'єднання можна зарахувати до інтеграційним: асоціації та спілки, зокрема і кредитні організації; некомерційні партнерства; банківські групи; банківські холдинги; прості товариства; частина акціонерних суспільств, із дочірніми товариствами (акціонерні товариства, освічені шляхом перетворення незалежних акціонерних товариств в дочірні

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація