Реферати українською » Экономика » Аналіз ліквідності в кредитних організаціях


Реферат Аналіз ліквідності в кредитних організаціях

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
запитання вкладники має право вимагати гроші у будь-якої миті, то термінові вклади перебувають у розпорядженні банку - понад більш-менш період, і, отже, за інших рівних умов зростання питомої ваги вкладів до запитання і зниження, частки строкових вкладів знижує банківську ліквідність. Надійність депозитів і позик, отриманих банком з інших кредитних установ, також впливає до рівня ліквідності балансу.

Ліквідність балансу банку оцінюється з допомогою розрахунку спеціальних показників, що відбивають співвідношення активів і пасивів, структуру активів. У доповіді міжнародної банківської практиці найчастіше за все у тих цілях використовуються коефіцієнти ліквідності. Останні є співвідношення різних статей активу балансу кредитного заклади, з певними статтями пасиву чи, навпаки, пасивів з активами. Показники ліквідності за кордоном мають різні назви, неоднакові методики їх обчислення, що пов'язаний із сформованій практикою. та традиціями залежить від спеціалізації і величини банків, проведеної політики у сфері кредиту та інших обставин. Зазвичай з метою оцінки ліквідності застосовуються коефіцієнти короткостроковій і середньостроковій ліквідності; вони обчислюються як ставлення короткострокових ліквідних активів чи середньострокових активів до відповідним за термінамипассивам. У багатьох країн ринкової економіки банки зобов'язані підтримувати коефіцієнти ліквідності не нижче певного рівня, званого нормою ліквідності.

Норми ліквідності тільки в країнах встановлюються органами банківського і валютного контролю, за іншими - банківським законодавством; їхній розмір визначатиметься з урахуванням накопиченого досвіду і конкретні місцевих умов. У нашій країні цілях контролю над ліквідністю комерційних банків 1989 р., після шістдесятирічного перерви, також ввели норми ліквідності. Оцінка рівня ліквідності банку досягається шляхом зіставлення значення коефіцієнтів ліквідності конкретного банки з встановленими нормами.

Підтримка ліквідності на необхідному рівні здійснюється за допомогою проведення певної політики банку області пасивних і політично активних операцій, вироблюваної з урахуванням конкретних умов грошового ринку, специфіки клієнтури, особливостей виконуваних операцій, можливостей виходу нові ринки та розвитку банківських послуг CSFB.

>платежеспособности банку з різних теорій

За першим теорії ліквідність банку є основою в його платоспроможність.Платежеспособность як спроможність банку які повинні строки й у повній сумі відповідати за своїми зобов'язаннями. Але вона залежить тільки від ліквідності балансу, а й від створення низки інших чинників. До до їх числа ставляться: політична й економічна ситуація у країні або регіоні, стан грошового ринку, можливість рефінансування у банку, розвиток ринку цінних паперів, наявність і досконалість заставного та банківського законодавства, забезпеченість власним капіталом банку, надійність клієнтів - і банків-партнерів, рівень менеджменту у банку, спеціалізація і розмаїтість банківських послуг CSFB даного кредитного заклади і інших чинників. Одночасно зазначені чинники впливають безпосередньо чи опосередковано на ліквідність балансу банку, і навіть перебувають у певної взаємозв'язку друг з одним.

За другою теорії під платоспроможністю розуміють надійність, тобто здатність у потрібний будь-який ситуації над ринком, а чи не відповідно до наступаючими термінами платежів виконувати взяті він зобов'язання.

Надійність банку залежить від багатьох різних чинників. Умовно їх можна розділити на зовнішні та внутрішні.

До зовнішніх ставляться чинники, зумовлені впливом довкілля на банк, тобто чинники, що визначають стан ринку, національної та світової економіки, політичний клімат, і навіть форс-мажорні обставини.

До внутрішнім ставляться чинники, зумовлені професійним рівнем персоналу, зокрема вищого, і низькому рівні контролю над проведеними банком операціями.

Можливість несприятливого впливу конкретних чинників чи його комбінації на надійність банку характеризується ризиками.

Під ризиком розуміється загроза втрати дохідної частини своїх ресурсів, недоодержання доходів чи твір додаткових витрат у результаті здійснення фінансових операцій (розмір можливих втрат визначає рівень ризикованості операцій). Ризики з'являються внаслідок невідповідності прогнозів реально малорозвинутим подій.

Ризики дуже складно класифікувати з чинників, їх що викликають, бо їх прояву сприяє вплив сукупності різних як зовнішніх, і внутрішні чинники. Наприклад, причиною зростання ризику ліквідності може бути тільки неможливість оперативного залучення грошових ресурсів на міжбанківському ринку, а й помилки у плануванні, некомпетентність персоналу, низьку якість кредитного портфеля (загроза неповернення великий частки виданих кредитів).

Наведені чинники можуть спричинити виникнення наступних найпоширеніших банківських ризиків:

ризик ліквідності;

відсотковий ризик;

кредитний ризик;

ринковий ризик;

політичний ризик;

валютний ризик;

ризик зміни кон'юнктури ринку;

>страновой ризик;

ризик форс-мажорні обставини.

Комерційні банки управляють своєї платоспроможністю з допомогою методів розпізнавання, оцінки й контролювання ризику втрати ліквідності і платоспроможності.

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Банки – необхідний фінансовий інститут поки що розвитку.

Поява значної кількості банків та їхнього установ призвело до зміни статусу банків, перетворенню їх із органів управління у специфічні комерційні установи, зорієнтовані отримання максимальної доходу. Це зумовлює підвищений інтерес самих банків до аналізу своєї фінансово-господарську діяльність, перегляду традиційних форм і методів управління своїми операціями.

Проаналізувавши діяльність банку, виявили, що 2006-го року нераціонально використовувалися ресурси.Наблюдались невиправдано високі Витрати зміст апарату при неефективною здійснених операцій з купівлі-продажу цінних паперів чи іншого майна, і з іноземною валютою та інші валютними цінностями. Не виключено, що банк тільки почав своєї діяльності, у перший рік тривають діяльність банку була збитковий. Однак у 2007 року видно дії, створені задля підвищення ефективності роботи підприємства. Спостерігається значне зростання прибутку з допомогою скорочення витрат утримання апарату, збитків від операцій із цінними паперами.

Основним джерелом прибутку банку є прибуток за здійснених операцій банку, тобто прибуток банку формувалася у основному (74,2%) з допомогою стабільних джерел доходів – позичок наданих іншим клієнтам, відсотків, розміщених у банках, що позитивними моментами у роботі підприємства.

Банку необхідно ухвалити спеціальні стимулюючі заходи щодо залучення нових клієнтів нарасчетно-кассовом обслуговуванні (як і рублях, і у іноземній валюті);

Організувати роботу в підвищення дохідності активних операцій банку і поліпшення структури, забезпечення високого рівня дохідності безвідсоткових банківських операцій;

Переглянути відсоткову політику банку в галузі як залучення ресурсів (підвищення і щодо оплати дешеві види ресурсів із залучення нової клієнтури), і у сфери їхньої розміщення (щоб одержати необхідної відсоткової маржі), враховувати ринкової кон'юнктури з розробки відсоткової політики.

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ

>Л.Г.Батракова: «Економічний аналіз діяльності комерційного банку». - М: Видавнича корпорація «Логос»: 1999 р,344с.

Цивільний Кодекс Російської Федерації частина 1-2, 1996 р.

Інструкція ЦБ РФ № 1 «Про порядок регулювання діяльності банків».

О.Г. Михайлов: Комерційні банки: методи оцінки надійності. Банківська справа. № 1. 1998.

Про банки та надійної банківської діяльності: Збірник нормативних актів. Частина 1-2, Москва 1995 р.

Федеральний Закон «Про банки та надійної банківської діяльності».

>ПРИЛОЖЕНИЕ А

Взаємозв'язок між ліквідністю балансу, ліквідністю банку і платоспроможністю банку.

 Список літератури

Для підготовки даної праці були використані матеріали із сайтуreferat/


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація