Реферати українською » Экономика » Оцінка платоспроможності і фінансової стійкості підприємства на прикладі ВАТ "РЕСО-Гарантія"


Реферат Оцінка платоспроможності і фінансової стійкості підприємства на прикладі ВАТ "РЕСО-Гарантія"

valign=top>2009 2010, 6 міс. Виручка 32323425 33939755 8824655 Валова прибуток 5022989 2922756 1744430 Торішній чистий прибуток (нерозподілена прибуток (непокритий збиток) 878726 2390464 772872 Рентабельність власного капіталу, % 12 24 7 Рентабельність активів, % 2.62 6.43 1.97 Коефіцієнт чистої прибутковості, % 2.72 7.04 8.76 Рентабельність продукції (продажів), % 5.08 8.37 11.05 >Оборачиваемость капіталу 1.05 0.97 0.24 Сума непокритого збитку на звітну дату 0 0 0 Співвідношення непокритого збитку на звітну дату і валюти балансу 0 0 0

Економічний аналізприбильности/убиточности емітента з динаміки наведених показників дозволяє: зробити нам такі висновки:

- питому вагу окремих видів страхування загалом портфелі страхових послуг не вельми змінився, крім страхування життя. Це переважно викликана тим, що з відповідно до Законом "Про організацію страхової справи у Росії" з 01.01.2007 вводиться сувора спеціалізація страхових організацій. Продовжує утримуватися найбільша питома вага, що припадає на майнові види страхування і обов'язкове страхування автовласників транспортних засобів.

- посилення конкуренції серед великих компаній приводить до створення нових страхових продуктів, стимулює основних учасників ринку до зменшення витрат і поліпшення якості управління.

При здійсненні страхової діяльності основною частиною витрат є виплата страхове відшкодування. Оскільки значна частина портфеля зосереджена сегменті автомобільного і добровільного соціального страхування, зростання виплат страхове відшкодування піддається , зокрема чиннику інфляції ціни авторемонтні роботи й послуги медичний установ. Підвищення вартість цих робіт і рівнем послуг враховується у тарифній політиці компанії.

Сукупний обсяг виплат за 2009 року становить 18 686 371тис.руб., що перевищує рівень 2008 року в 2 963 371тис.руб. Найбільшу питому вагу у загальному обсягу виплат посідає майнове страхування і обов'язкове страхування. Для подолання головних чинників, які впливають на діяльність компанією, використовуються: методики оцінки статистичних даних, перестрахування, обмеження з сумі і кількості укладених договорів страхування, процедури схвалення угод, стратегії ціноутворення та постійний моніторинг виникнення нові ризики.

На виконання Стратегії перестрахування,РЕСО - Гарантія використовує факультативне перестрахування і перестрахуванняексцедента збитку у тому, щоб знизити страхові виплати за кожному договору. Компанія веде постійний моніторинг фінансової стабільності перестрахувальників і періодично оновлює свої договори перестрахування. Приймає відповідних заходів у тому, щоб сезонне зростання рівня виплат (наприклад, виплат на різні види договорів, що стосуються страхування транспортних засобів й матеріальної відповідальності перед третіми особами, у зв'язку з настанням зимових місяців від їх складними погодними умовами) не завдавало істотної шкоди.

Для визначення ліквідності і платоспроможності підприємства, звернімося основним показниками, що відбивають цю динаміку (Таблиця 3)

Таблиця 3. Ліквідність капіталу компаніїРЕСО – Гарантія.

Найменування показника 2008 2009 2010, 6 міс.
Власні його оборотні кошти 4 236 275 6 078 661 7 218 227
Індекс постійного активу 0.49 0.42 0.46
Коефіцієнт поточної ліквідності 10.98 14.42 10.6
Коефіцієнт швидкої ліквідності 10.91 14.34 10.56
Коефіцієнт автономії власні кошти 0.23 0.27 0.27

Базуючись на вищевикладених показниках, наведемо основні висновки про стан компанії:

1) Коефіцієнт поточної ліквідності показує ступінь, у якій оборотні активи покривають оборотні пасиви, і дає загальну оцінку ліквідності. Інакше кажучи, він свідчить, скільки рублів оборотних засобів (поточних активів) посідає один карбованець поточної короткостроковій заборгованості (поточних зобов'язань).

2) Перевищення оборотних активів над короткостроковими фінансовими зобов'язаннями забезпечує резервний запас як компенсація збитків, яких може зазнати підприємство під час розміщення та ліквідації всіх оборотних активів, крім готівки. Чим більший величина цього запасу, тим більше коштів впевненість кредиторів, що борги буде погашено. Задовольняє зазвичай коефіцієнт > 2.

З власного смисловому значенням показник швидкої ліквідності аналогічний коефіцієнта поточної ліквідності, проте обчислюється з більш вужчому колу оборотних активів, коли з розрахунку виключені виробничі запаси, як менш ліквідна частина обігових активів. Задовольняє зазвичай співвідношення 0,6-1. Проте він може бути недостатнім, якщо велику частку ліквідних коштів становить дебіторська заборгованість, частину якого важко своєчасно стягнути. У разі потрібно співвідношення більше. Якщо у складі оборотних активів значну частину займають кошти й їх еквівалентами (цінних паперів), це співвідношення то, можливо меншим.

3) Відповідність коефіцієнтів поточної і швидкої ліквідності свідчить про переважання ліквідних активів у складі оборотних засобів емітента, що свідчить про здібності емітента в стислі терміни покривати свої зобов'язання.

Коливання коефіцієнтів ліквідності зумовлено значною зміною обсягу оборотних активів.

У 2009 року зростання у складі оборотних активів призвів до зростання коефіцієнтів ліквідності.

Динаміка наведених показників ліквідності і платоспроможності компанії свідчить про спроможність виконувати короткострокові зобов'язання і покривати поточні операційні витрати.

З метою управління ризиком ліквідності у межах спільної політикириск-менеджмента як резервного джерела оборотних засобів компанія має встановлений ліміт з кредитної лінії одному російські банків. Відчутних чинників, здатні спричинити зміни у політиці фінансування оборотних засобів, нинішній момент немає, надходження страхової премії нині значно перевищує потреби компанії, у грошових виборі засобів задля здійснення поточної діяльності. (таблиця 4)

Таблиця 4. Структура і величину оборотних засобів емітента відповідно до бухгалтерської звітністю.

Найменування показника 2008 2009 2010, 3 міс.
РАЗОМ Оборотні активи 30896224 33392195 35793197
Запаси 205009 173307 134328
витрати майбутніх періодів
Дебіторська заборгованість (платежі через яку очікуються більш як через 12 місяців після звітної дати) 346896 344877 1410439
Дебіторська заборгованість (платежі через яку очікують протягом 12 місяців після звітної дати) 269041 2085403 1534494
Короткострокові фінансові вкладення 19839942 20884085 22191713
Кошти 962401 3626631 3349414
Інші оборотні активи 81362 83435 79248

КомпаніяРЕСО – Гарантія не використовує позикові джерела на фінансування оборотних засобів. Основними джерелами фінансування поточної діяльності є грошові надходження що збираються емітентом страхової премії.

3. Основні висновки про результати діяльності компанії у період 2008- 2 кв. 2010 року

платоспроможність фінансовий стійкість акціонерний суспільство

За минулий 2009 рік, обсяг премій скоротився. Питома вага у межах видів страхування загалом портфелі страхових послуг мало змінився. Значно збільшилася питома вага страхування у загальному обсягу підписаних внесків проти минулим. Відповідно до Законом "Про організацію страхової справи у Росії" з 01.01.2007 введена сувора спеціалізація страхових організацій, що вдарило по результатах діяльність у області страхування життя.

Продовжує утримуватися найбільша питома вага, що припадає на майнові види страхування і обов'язкове страхування власників транспортних засобів. Значне зниження зі збирання премій у звітній періоді проти 2008 роком посідає майнові види страхування. Водночас, є значне зростання по обов'язковому страхуванню власників транспортних засобів на 27 пунктів проти рівнем минулого року її.

При здійсненні страхової діяльності основною частиною витрат є виплата страхове відшкодування. Оскільки значна частина портфеля зосереджена сегменті автомобільного і добровільного соціального страхування, зростання виплат страхове відшкодування піддається, зокрема чиннику інфляції ціни авторемонтні роботи й послуги медичних закладів.

Сукупний обсяг виплат в 2009 року становив 18686млн.руб. що у 6878млн.руб.больше рівня минулого року її. головним чином рахунок збільшення виплат по майновому страхуванню, зокрема по майну громадян 1865млн.руб. і особовому (медичне страхування) на 551216тис.руб. Відповідно до ув'язненим угодою прямому відшкодування збитків (Наказ Мінфіну РФ від 23.01.2009 №6н) за 2009 рік загальна сума виплат потерпілим за вимогами про відшкодування шкоди становила 220469,1тис.руб.

Відповідно до Положенням по бухгалтерського обліку "Облікова політика організації (>ПБУ1/2008), затвердженого наказом Мінфіну РФ від 06.10.2008 №106н, розроблена облікова політика компанії.Учетной політикою передбачено, що операції з прямому страхуванню позначаються на обліку методом нарахування. Облік операцій із перестрахування побудований за методу нарахування відповідно до укладених договорів перестрахування.

Визнання доходів методом нарахування, і навіть передбаченимирассрочками за оплатою страхових внесків у відповідність до Правилами страхування призводить до утворення дебіторську заборгованість за операціями страхування. На 2009 року становила 5060027тис.руб. з її заборгованість страхувальників – 5044444тис.руб. і агентів і брокерів 15583тис.руб. головним чином за договорами майнового страхування великих підприємств і закупівельних організацій. Так дебіторська заборгованість за договорами страхування транспорту становила наприкінці 2009 року 3081млн.руб., зі страхування майна підприємств – 930,7млн.руб., за договорами особистого страхування – 1182млн.руб., зі страхування відповідальності – 50,2млн.руб.

Зазначена заборгованість становить 13,6 відсотків від валюти балансу і за 20,2 відсотка від суми сформованих страхових резервів.

Дебіторська заборгованість за операціями перестрахування становила наприкінці звітний період - 295462тис.руб. Їх неї заборгованість перестрахувальників на виплату становить 85317тис.руб., зокрема 29535тис.руб. становить заборгованість ТОВ СК "Аркада", яка погашена протягом 2010 року.

>Прочая дебіторська заборгованість включає у собі залишки за рахунками бухгалтерського обліку 60 (аванси видані), 68 (розрахунки збюджетом),73 (розрахунки з персоналом по іншим операціям) і 76 (розрахунки з різними дебіторами і кредиторами). За статтею аванси видані відбилися суми авансів, виданих медичним організаціям під надання ними медичних послуг у відповідність до умовами, передбаченими договорами про надання лікувально-профілактичній допомоги. У найгіршому разі звітний період дана заборгованість становила 487,0млн.руб. і станціям технічного обслуговування у здійсненні ремонту застрахованої автотранспорту 181млн.рублей.

>Прочая дебіторська заборгованість наприкінці звітний період становила 2430280тис.руб., зокрема дебіторська заборгованість, платежі через яку очікуються більш як через 12 місяців після звітної дати – 344877тис.рублей. Ця заборгованість включає у собі заборгованість персоналу з іншим операціям у сумі 233886,7тис.руб., переважно це надані відсоткові позики співробітникам компанії термін від 1 року по 10 років, заборгованість що виникла результаті шахрайства і нестач – 81634,8тис.руб., і навіть прострочену заборгованість у сумі 47253,3тис.руб, що включає у собі заборгованість банків по депозитним вкладах, внаслідок відкликання ліцензії за проведення банківських операцій – 39903тис.руб., контрагентів зі сплачених роботам і послугам і невиконаним – 4074тис.руб., страхових представників по страховим внескам – 3276,3тис.руб. Заборгованість внаслідок шахрайства виникла частковості внаслідок фіктивних виплат, їх сума їх становила 18132тис.руб., крадіжці векселів - у сумі 19963тис.руб., недобросовісність страхових представників, розкрадання – у сумі 43539тис.руб.

Дебіторська заборгованість, платежі через яку очікують протягом 12 місяців після звітної дати включає у собі заборгованість інші організації за розрахунками, яка викликана тим, що сплата за договорами зроблена, а роботи й послуги ще виконано або товари не отримані – 61579тис.руб., розрахунки з фінансовим вкладенням – 451589,1тис.руб., заборгованість за розрахунками за прямим відшкодуванню збитків зі страховиками завдавача шкоди – 37228,2тис.руб. переплату з платежів у бюджет і позабюджетним фондам – 342087тис.руб.Переплата з податків у основному склалася через сформовану переплати з податку прибуток за авансовим платежах раніше з нарахованих. Загальна сума зазначеної заборгованості становила наприкінці звітний період 2085403тис.руб. і відбито постр.200 форми № 1.

До складу основних засобів входять будинку, устаткування, транспортні засоби господарський інвентар та інші цінності, необхідних ділового функціонування Компанії. 87,22 відсотка від загального обсягу основних засобів посідає будівлі і обладнання та споруди. Протягом звітний період впровадили дію об'єктів нерухомості на 69,5млн.руб. , що становить наприкінці 2009 року 2970,8млн.руб. Основні фонди носять виробничий характері і повністю використовують у процесі надання послуг із страхування дають компанії економічну вигоду. Частина офісних приміщень здають у оренду інших організацій за договорами оренди - і приносять дохід. Площа,сдаваемая у найм, відбивається у балансі за 57-ю статтею інвестиції наприкінці 2009 року цей показник становив 559788тис.руб. що він відповідає 13734,1 кв. м.

Вартість основних фондів збільшилася 1,08 разу наприкінці звітний період проти залишком основних засобів початку року. За звітний період було введено ці нові офісні приміщення, де розташовано філії компанії біля Російської Федерації загальну площа 775,5 кв. м. у містахДмитров, Чебоксар,Кольчугино, Челябінськ, Ярославль, обновилася обчислювальної техніки, купувалися транспортні засоби, необхідних виробничих цілей і збільшення продажів. Зміна вартості об'єктів основних фондів внаслідок добудови, реконструкції й модернізації становило 169867тис.руб. У це витрати з реконструкції офісних приміщень у Москві на Нагірному проїзді. У 2010 року буде введено ці нові об'єкти нерухомості у містах, де є філії компанії, приміром у рр. Омську,Орехо-Зуеве, Самарі,Электростале, Сургуті загальну площа 2249 кв. м. вартістю 197,5млн.рублей.


Додатка

Додаток 1. Страхові виплати компанією відповідно до градацією видів страхування

Схожі реферати:

Навігація

Вигляд страхування, здійснюваний відповідно до додатком до ліцензії 2008 2009 2 кв. 2010
Страхування від нещасних випадків 330229000 307815974 219120227
Медичне страхування громадян 3834015073 3353627113 1690584450
Страхування коштів автотранспорту 14566757000 13457553831 3097584893
Страхування повітряних судів 4117856 6658168 2009930
Страхування судів 79306000 379502541 180928520
Страхування вантажів 370990306 261383765 65951062
Страхування майна юридичних і фізичних осіб від вогню й інших небезпек 2675256000 3233795134 963524331
>Строительно-монтажное страхування 967148000 530027011 108770143
Страхування тварин 344868 4753792 3611738
Страхування фінансових ризиків 34596333 88112186 24283706
Страхування цивільну відповідальність автовласників 315938000 371039198 88826541
Страхування відповідальності перед третіми особами при будівельно-монтажнихрабатах 0 0 0
Страхування громадянськоїответсвенности авіаперевізників при повітряних перевезеннях на міжнародних авіалініях 0 41263176