Реферати українською » Экономика » Призначення та сутність ОБЛІКУ витрат на виробництво. Місце ОБЛІКУ в управлінні потокової витратами


Реферат Призначення та сутність ОБЛІКУ витрат на виробництво. Місце ОБЛІКУ в управлінні потокової витратами

вкраїнi вцiлому,можливiстьотриманнявідстрочення платежу посплаті засировину,енергоносiї,природний газ, тощо.


2.3Облік витрат завиробництво напідприємстві ВАТ «>Черкасихліб»

 

Привстановленніцін напродукцію ВАТ «>Черкасихліб»використовує метод «>витрати плюс».Прикладкалькуляції наведень утаблиці 2.2. [11]

Доосновнихризикiв вдiяльностiпiдприємствавiдноситьсяпiдвищеннявiдсоткових ставок за кредитами;рiвеньринковихцiн,якийможепризвести донеможливостiпiдприємствуреалiзовуватипродукцiїпiдприємства зазапланованоюсобiвартiстю;збiльшеннявiдстрочення платежу контрагентами за договорами, щоможепризвести донеможливостi Поверненнягрошовихкоштiв завiдпущену нимпродукцiю;обмеження із боці державищодовстановленнярегульованихцiн. Длязменшенняризикiв взвiтномуроцi ВАТ «>Черкасихлiб»вимушено було б поукладеним із контрагентами договорами,зменшуватитермiнвiдстрочення платежу;обмежувативiдкриття новихкредитнихлiнiй ізбанкiвськимиустановами,залучатикоштиiнвесторiв длявкладання їхнього врозвитокпiдприємства тощо.

>Калькуляція напродукціюдеякихвидів товару наведенанижче втаблиці 2.4.

>Табл.2.4.Калькуляція напродукціюдеякихвидів товару

>Показник >Хлiбєвропейський вупаковцi >Хліббенкетнийформовийнарізанийупакований >Хліббілозірськийподовий
Факт, кг 1 1 1
>Борошно 1,64 3,38 1,08
>Накладнівитрати наборошно 0,04 0,09 0,03
>Іншасировина 0,52 1,06 0,34
>Накладнівитрати наіншусировину 0,01 0,02 0,01
>Пакувальніматеріали 0,10 0,21 0,07
>Відходиборошна (>вираховуються) 0,00 0,00 0,00
>Паливо 0,27 0,55 0,18
>Електроенергія 0,06 0,13 0,04
Зарплатаосновна йдодаткова 0,16 0,32 0,10
>Відрахування насоцзах. 0,06 0,12 0,04
>Поточний ремонтвиробництва 0,02 0,04 0,01
>Загально-виробничівитрати 0,36 0,74 0,24

>Фабрично-заводськасобівартість

3,24 6,65 2,14
>Позавиробничівитрати 0,10 0,20 0,06
0,41 0,85 0,27
>Фінансовівитрати 0,11 0,22 0,07

>Повнасобівартість

3,86 7,92 2,54

>Вартість воптов.цінах (+5%)

4,06 8,33 2,68

Усяпродукція ВАТ «>Черкасихліб»відповідаєдержавним стандартамякості, атакож проходитиобов’язковий контрольякості под годинуякогоперевіряєтьсявідповідність нормам:вологість,кислотність чилужність в ВІН,кількістьцукру та жиру.

Напідприємстві ВАТ «>Черкасихліб» 100%якіснапродукція,цепідтверджуєтьсяякіснимипосвідченнями.

>Плануваннядіяльності підприємстваздійснюєтьсящорічно ізпоквартальним тапомісячнимрозподілом. В частностиплануєтьсяоб’ємвипускупродукції,чисельністьпрацюючих, фонд оплати роботи тасереднязаробітна плата.

>Випускпродукції внатуральних величинах за 2010рiкстановить 47331,4 тонн, із них 45825,8 тоннхлібобулочнівироби; 1468 тоннсухарівпанiрувальних.

>Домiнуючапозицiя васортиментномуперелiку –хлiб,питома ваги вобсязiвиробництваякогостановить 75,8%;кондитерськi – 1,53%;сухарi – 0,4%; соломка – 1,11%;бараночнівироби – 0,16%.Ціданінаведенінижче:

>Табл. 2.5.Аналізвиконання плану за 2009 р.

>Показники 2009 р. %виконання плану
план факт
>Об’ємвиробництвапродукції вдіючихцінах із ПДВ, тис грн. 134054,5 150819,4 112,51
>Середньозваженавартість 1тоннипродукції із ПДВ, грн. 3018,8 3186,5 105,56
>Виробленопродукціївсього,тонни: 44406,2 47331,37 106,59
>в.т.ч. –хліб 31958,2 35863,15 112,22
–булочнівироби 10790 10005,36 92,73
– сушіння 170 82,92 48,787
– сухарики 201 171,59 85,37
– соломка 600 527,65 87,94
–кондитерськівироби 687 680,7 99,08
>Середньоденневиробництвопродукції, т. 121,33 129,32 106,59

>Висновок: ізданихтаблиці можнасказати, щовиконання плану по ВАТ «>Черкасихліб» взагальномуобсязівиконується,хоча подеяких видампродукціїспостерігаєтьсянедовиконання. Цепов'язане із тім що нахліб,булочні такондитерськівиробимаютьбільшийпопит ніж наіншіподібнітовари.

>Ефективність тапродуктивність роботи напідприємстві та йогопідрозділах (цехах)оцінюється запоказникамиприбутку чивитрат.Показникприбуткухарактеризуєефективністьдіяльності тихийпідрозділів, котрівиготовляють йпостачаютьпродукцію наринок.Вінможезастосовуватись й дляоцінки роботивнутрішньокоопераційнихпідрозділів, котрівиготовляють йпостачаютьпродукцію наринок.Вінможезастосовуватись й дляоцінки роботивнутрішньокоопераційнихпідрозділів якумовнийпоказник. У всіхцихвипадкахобсяг йдинамікаприбутку однозначнохарактеризуютьефективністьдіяльності.Проте вбільшостівипадківвнутрішніпідрозділиємісцямивитрат, а чи не центрамиприбутку. Тому іефективність їхнідіяльностівизначається зарівнемвитрат напевнийобсягвиробництва.Економіявитрат умісцях їхніформування Веде дозменшеннясобівартостіпродукції й збільшенняприбутку підприємства якголовноїкінцевої мети йогодіяльності.

>Аналіззниженнясобівартості по видахпродукції за 2009рік наведень втаблиці 2.6.


>Табл. 2.6.Аналіззниженнясобівартості по видахпродукції

>Собівартість за видамипродукції, грн. >Собівартість >Відхилення, %
>Планова >Фактично
>Хліб Європейськийупакований 3,25 3,35 103,08
>Хліб Європейськийнарізний вупаковці 3,52 3,86 109,66
>Хліббілийподовийупакований 2,94 3,07 104,42

>Висновок: заданимитаблицісобівартість за видамипродукціївідрізняється відфактичної максимум - на 10%. У основномуцеспричиненопідвищеннямвартостісировини. Умайбутньомуплануєтьсяпроведеннязасобів зазниженнюсобівартості азалишенняїї натеперішньомурівні.

>Табл. 2.7.Аналіззниженнясобівартості попідприємству

>Показники, тис. грн >2010рік >Відхилення
План Факт >Абсолютні >Відносні, %
зростанню приросту
>Товарнапродукція, тис. грн. 148489,5 169909 21419,5 114,42 14,42
>С/вреалізованоїпродукції 97804,9 115695 17890,1 118,29 18,29
>Витрати на 1 грн. ТП 0,66 0,68 0,02 103,38 3,38

>Висновок: заданимитаблицізниженнясобівартостіпродукції напідприємстві невідбулося.Плановийпоказниксобівартостіреалізованоїпродукціїстановив 97804,9тис.грн,фактичнийпоказник – 115695тис.грн.Вінзбільшився на 17890,1тис.грн, щосклало 118,29%виконання плану. Темп приростустановить 18,29%. У основномуцеспричиненоінфляцією йсвітовимкризовимстановищем.Чимменшийцейпоказник тім меншевитратнесепідприємство навиробництвопродукції

>Важливоюскладовою ваналізі позниженнюсобівартостіпродукції попідприємствуєвитрати наодиницюпродукції, Яка в 2010роцісклала 0,68 грн., порівняно із планом смердотізбільшилися на 0,02 грн.


3.Бізнес-планзниженнясобівартостідеякоїпродукції ВАТ «>Черкасихліб»

 

3.1Шляхи й напрямирозвитку підприємства, їхньогозначення вуправліннівитратами

>Основнимиособливостями роботихлібопекарськихпідприємствє:

–ненадійністьринку зерна,якийзалежить відреалізаціїкліматичних умів тащорічноговрожаю зерна не так на Україні, але й й взернових зонах світу; [12]

–необхідністьреалізації основногообсягувиробленоїпродукції протягом 24 часів, щопотребує оперативногокеруваннятериторіальнимиринкамизбутупродукції тацінамиреалізації;хлібобулочнівиробивідносяться допродукції, Якашвидкопсується, тому відшвидкостіїї доставкизалежитьобсягзбуту тарівеньприбутку підприємства;

–конкурентнесередовищехлібногоринкувиробників уЧеркаськійобласті за результатамианалізудіяльності 2003–2010 роківхарактеризуєтьсяпідвищенняммонополізаціївиробництва великимихлібозаводами табанкрутствомрайонниххлібозаводів, котрі невитрималипідвищенняцін наборошно у 2003році,оскількивиробляли сортіхліба,віднесені до «>соціальних»,тобто ізрегульованою Державоюціною;

–недостатня нормативно – правова база, Яка брегулювалавартістьсировини йматеріалів нахлібобулочнупродукцію.

На рис. 3.1 наведенаасортиментна структурареалізаціїхліба по Україні.


>Рис. 3.1.Валовадоліасортиментухліба тахлібобулочнихвиробів наринкухліба України

>Основними конкурентами ВАТ «>Черкасихліб» на2011рікзалишаються ВАТ «Київськийхлібозавод» та ВАТ «>Ватутінськийхлібозавод», атакождрібніприватніхлібопекарні.

>Можливимишляхамирозвитку ВАТ «>Черкасихліб»може бутидиверсифікація їхньогодіяльності в сфера, котріпов’язані,частковопов’язані чи непов’язані ізосновноюдіяльністю підприємства.

>Такожможливезахоплення новихринків шляхомрозширенняасортиментупродукціх чизмінирецептури (>харчові добавки, котрісприяютьпродовженнюсвіжостіпродукції), щодопоможеналагодженнюекспорту.

>Такішляхирозвиткудопоможуть нелишенадійнозакріпитьсь наринку яклідер, а ізавоюватиприхильність новихспоживачів й держави. Упершомувипадкуцезбільшить нашприбуток віддіяльності, в іншому –можливістьнаданняпільг тадержавнихзамовлень напродукцію.

>Також рекомендованопідприємству ВАТ «>Черкасихліб»:

1)братикредитилише внаціональнійвалюті,цезастрахує відрізкихзмін (особливо від збільшення)відсоткових ставок;

2)тісно йнапрямуспівпрацювати ізвиробникамиобладнання тапостачальникамисировини,цезабезпечитьпевнимипривілеями,спеціальними договорами накупівлюсировини,матеріалів,напівфабрикатів тадастьзмогузапобігти від співпрацю із перекупниками, аотжезменшитьвитрати;

3)переглянути своюконтрагентську базувідповідно до новогоподаткового кодексу, в основномувідмовитись відпослугприватнихперевізниківпродукції –цесприятимезменшеннювиплатподатку наприбуток тазбільшенню чистогоприбутку;

4)всілякосприятизниженнюсобівартостівиробленоїпродукції –цезапоруказахопленняосновноїчасткиринку.

>Iстотними чинниками,якiможуть позитивновплинути надiяльнiсть ВАТ «>Черкасихліб»є:

§стабiлiзацiя курсуiноземноївалюти догривнi,

§зменшеннякредитних ставок,

§зменшенняцiн насировину,енергоносiї,

§встановленняпiльговихцiн наенергоносiї,

§iстотнерозширенняринкузбуту,

§стабiлiзацiяекономiчного таполiтичного стану вкраїнi вцiлому,

§можливiстьотриманнявiдстрочення платежу посплаті засировину,енергоносiї,природний газ, тощо.

 

3.2 >Методиудосконаленняоблікувитрат напідприємстві

 

>Наразі мистаємосвідкамиінформатизації всіх сферекономічноїдіяльності.Сьогодніспостерігаєтьсязастосуванняінформаційнихтехнологій на всіхділянкахуправлінняпідприємством.Значнемісце в цьомупроцесівідіграєвпровадженняавтоматизованоїформиорганізаціїобліку,аналізу контролювитрат напідприємствах. Цедаєзмогузбільшититочністьрозрахунків,зменшити годину їхньоговиконання. Так, на ВАТ «>Гайсинськиймаслосирзавод» дляведеннябухгалтерськогооблікузастосовують 1С. Задопомогоюцієїпрограми напідприємствіведетьсяобліквитрат такалькулюваннясобівартостіпродукції. [3]

>Зручним привиконаннірізноманітнихрозрахунківєтабличнийпроцесор Excel. Задопомогою Excel можна не лишестворюватирізнітаблиці чиоформлятифінансовідокументи, але й іпрограмуватискладніобчислення,моделюватирізноманітніпроцеси, атакож будувати наосновічисловихданихбудь-яківидидіаграм таграфіків.

Програмутакожмаєрізніінструментиформатування, щодозволяютьзобразитидані втаблицях унайбільшзрозумілому тазручному длясприйняттявигляді.

 

3.3Інвестиційний проектзниженнясобівартостіпродукції у 2011році

>Пропонуюінвестиційний проект ізмодернізаціїобладнання зарахуноквпровадженняновоїавтоматичноїенергозберігаючоїхлібонарізноїмашини, Яказображена на рис. 3.1. [15]

>Рис. 3.1.Автоматичнаенергозберігаючахлібонарізна машина

>Вартістьданогообладнанняскладає 62 698,483 грн. ізможливістюрозстрочкивиплат на 12місяців, щонадаєтьсявиробником

>Особовості тапереваги:

·Хлібобулочнівиробиподаються задопомогоюстрічковогоконвеєра.

·Плавнерегулюванняконвеєрадозволяєвстановитиоптимальнупродуктивністьхлеборізки, Яказабезпечуєнайкращуефективністьрізки.

·Хліборізкавиготовлена ізвисокоякіснихматеріалів іспроектована ізвикористаннямнайновішихтехнологій.

·Хліборізка оснащенаповітредувкой длянадувапакетів,назначених для упаковкинарізаниххлібобулочнихвиробів.

·Хліборізка оснащенадвомадвигунами –механізмрізки йконвеєрподаючийхлібобулочнівироби.

· Машинавідрізняєтьсятихою йстабільноюроботою.

· Машина оснащенависокоякісними ножами ізнержавіючоїсталі.

>Параметри та характеристикипропонованогообладнання наведено втаблиці 3.1.

>Табл. 3.1.Параметри характеристикиавтоматичноїенергозберігаючоїхлібонарізноїмашини

Характеристика >Значення
>Напругамережі, У 220 / 380
>Встановленапотужність, кВт 1,47
>Кількістьножів, прим. 30
>Товщинанарізки, мм 6–10
>Довжинахлібу, мм, не понад 450
>Продуктивність,вир/год, не понад 1450
>Ножі >нержавіюча сталь
>Габаритнірозміри установки, мм
>довжина: 1740
ширина 1850
>висота 1230
>маса нетто, кг 253

>Запровадившиданеобладнання мизможемоскоротитивитрати назаробітну плату тавідрахування насоціальні заходь, бо із йоговикористаннямвідпаде потреба в двохробітниках, котрі теперзаймаютьсянарізкою заупаковкоюхлібобулочнихвиробів.

>Такожновеобладнанняекономитьелектроенергію, томувитрати наенергоносіїтакожзменшуються.

Так якавтоматичнаенергозберігаючахлібонарізна машинадуже тихо працюєцепідвищитьзагальнупрацездатність персоналу, йогоздоров’я таентузіазм.

>Собівартістьготовоїпродукціїзнижується на 0,10 грн. воптовихцінах та на 0,12 грн. вроздрібних. Цезробитьпродукціюдужеконкурентоспроможною, а й за результатамимаркетинговихдосліджень,підвищитьпопит на 30%.Деякіекономічнірозрахунки,представлені втаблиці 3.2.

>Табл.3.2.Дані понарізномухлібу, млн. грн

>Показник Факт План >Різниця
>Виручка відреалізації 42477,25 53379,74 10902,49
>Іншівирахування 428,22 428,22 0
>Собівартість 28923,75 31816,13 2892,38
>Валовийприбуток 4629,83 10459,45 5829,62

>Аналізуючидані ізтаблиці 3.2 можнапобачити, щовиручка відреалізаціїнарізноїпродукціїзбільшиться на 10902,49 млн. грн, аваловийприбутокзбільшиться на 5829,62 млн. грн.

>Іншівирахуваннязалишаютьсянезмінними нарівні 428,22 млн. грн.

>Собівартістьреалізованоїпродукціїзбільшиться на 2892,38 млн. грн.

>Данеобладнаннядопоможепідприємствуконкурувати вринковомусередовищі,захопитинові ринкизбуту йзбільшитиоб’ємиреалізованоїпродукції.

Утаблиці 3.3. наведеньзвіт профінансовірезультати понарізніпродукції.

>Табл. 3.3.Звіт профінансовірезультати понарізніпродукції

>Показник Факт План >Різниця
>Виручка відреалізації 42477,25 53379,74 10902,49
ПДВ 8495,45 10675,95 2180,50
>Іншівирахування 428,22 428,22 0,00
>Собівартість 28923,75 31816,13 2892,38
>Валовийприбуток 4629,83 10459,45 5829,62
>Адміністративнівитрати 1005,25 1005,25 0,00
>Витрати назбут 4794,00 4794,00 0,00
>Фінрезультати відОД -3300,42 2529,20 5829,62
>Іншіфінансовідоходи 8,50 8,50 0,00
>Іншідоходи 23,50 23,50 0,00
>Фінансовівитрати 402,00 402,00 0,00
>Іншівитрати 44,50 44,50 0,00
>Фінрезультати відЗД дооп. -3714,92 2114,70 5829,62
ПП -126,68 72,11 198,79
>Чистийприбуток (>збиток) -3841,60 2042,59 5884,19

Урезультатівпровадження новогообладнанняпідприємствозможепокрити своївитрати йотриматичистийприбуток врозмірі 2042,59 млн. грн.,ця цифравідрізняється відфактичної на 5884,19 млн. грн.

>Розглянемодануситуацію якінвестування.

>Необхіднийобсягінвестицій 62698,48 грн, ставка дисконту 20%, запершийріквикористанняобладнання миотримаємо 2042590 грн чистогоприбутку.Розрахункинаведені втаблицінижче.

>Табл. 3.4.Дисконтованігрошові потоки зарік

>Квартали ДП ДМ >ДГП
1 510648 0,9524 486330,95
2 510648 0,907 463172,34
3 510648 0,8638 441116,51
4 510648 0,8227 420110,96
Сума 1810730,8

>Періодокупності за методомсередньо квартального копійчаного потокускладає:

>ПО=62698,48/452682,69= 0,14 кварталу.

>Тобто, заперший кварталкористуваннямобладнанням мизможемоповністюоплатити його танадаліотримуватиприбуток.

>Такожпропонуюсписанухлібонарізну машинупродати позалишковійвартості.>Висновки

>Ефективністьуправліннявитратамиє одним ізвирішальнихфакторівуспішностіфункціонуванняпідприємств вумовахринковоїекономіки.

>Витрати, яккерованакатегоріямаютьдоситьширокукласифікацію,маютьрізнеспрямування, але йнайбільшзагальним йпринциповимєподіл їхні наінвестиційні тапоточні.

>Управліннявитратами –цекомплексний процес,якийполягає вцілеспрямованомуформуваннівитратщодоїхніхвидів, місць таносіїв запостійного контролюрівнявитрат йстимулюванняїхньогозниження.Воноєважливоюфункцієюекономічногомеханізмубудь-якого підприємства. Системауправліннявитратамимаєфункціональний таорганізаційнийаспекти.Вонавключаєтакіорганізаційніпідсистеми:пошук йвиявленнячинниківекономіїресурсів;нормуваннявитратресурсів,плануваннявитрат заїхніми видами;облік йаналізвитрат;нормуваннявитратресурсів;плануваннявитрат заїхніми видами;стимулюванняекономіїресурсів йзниженнявитрат.

>Чинникамизниженнясобівартостієпідвищеннятехнічногорівнявиробництва,вдосконаленняорганізаціївиробництва й роботи, змінуструктури таобсягупродукції,галузеві таіншіфактори.Зниженнясобівартостіпродукціїзакладається вплані пособівартостіпродукції йєокремимрозділом цого плану.

>Метоюплануваннявитрат підприємстваєекономічнообґрунтованевизначеннявеличинивитрат, необходимих в плановомуперіоді длявиробництва шкірного виду тавсієїпродукції підприємства. Упроцесіплануваннявитратвстановлюютьсяграничні (>допустимі)загальнівитрати йпідрозділах й вцілому попідприємств (>кошториси) та наодиницюпродукції.

>Визначенняпотреби підприємства усировині таінших видахматеріальнихресурсівздійснюється запевними нормами їхньоговитрат.Цінормирозробляються самимпідприємствами чи ж на їхнізамовленнягалузевиминауково-досліднимиорганізаціями.

Упрактицігосподарюваннявикористовують триосновніметодинормуваннявитратматеріальнихресурсів:аналітично-розрахунковий,дослідно-лабораторний тазвітно-статистичний.

>Ефективністьсистемиуправліннявитратами багато вчомузалежить відформи й методуоблікувитрат, котрізастосовують напідприємстві. У нашій стране в даний годинуосновніметодиобліку витраткласифікуються:

>стосовнотехнологічногопроцесу – зазамовленнями, запереділами;

заоб'єктамикалькуляції – деталь,вузол,виріб, процес,переділ,виробництво,замовлення;

за способомзборуінформації, щозабезпечує контролю над витратами,

за способомпопереднього контролю –нормативний метод.

>Ефективністьсистемиуправліннявитратами багато вчомузалежить відорганізаціїїхньогоаналізу.Об’єктамианалізусобівартостіпродукціїєтакіпоказники:

абсолютна сумаопераційнихвитрат уцілому й заелементами

>витрати гривнюпродукції;

>собівартість окремихвиробів;

>окремі з статтеювитрат;

>витрати в центрахвідповідальності.

Для підприємства ВАТ «>Черкасихліб» запитаннявдосконаленнясистемиуправліннявитратамиє вельмиактуальним, так якпідприємствофункціонує вумовахжорсткоїконкуренції наринкухлібобулочнихпродуктів.Постійнезростаннязакупівельноїціниборошна тацін наенергоносіївимагаєжорсткоїекономіїресурсів та їхньогораціональноговикористання. Напротязідосліджуваногоперіоду (2009–2010 рокта)спостерігаєтьсяпадіннярентабельностіпродукції підприємства,зростанняїїсобівартості тазниженняприбутку відреалізації. У 2010роціпідприємство малозбиток відопераційноїдіяльності.

>Підприємствунеобхідношукатишляхизниженнясобівартостіпродукції. Так,заплановане збільшеннявипускупродукції на 20% татехнічневдосконаленнядіючоїлінії повиробництву сиру запроведенимирозрахункамипризведе дозниженнявитрат на 1 грн.товарноїпродукції на 4.17%.Запланованих напідприємствізаходів позниженнюсобівартостіпродукції вситуації, щосклаласянедостатньо.Підприємствупотрібношукатиінвесторів дляздійсненнятехнічногопереобладнання підприємства,вдосконалюватиасортиментну структурупродукції.

>Сьогодніспостерігаєтьсязастосуванняінформаційнихтехнологій на всіхділянкахуправлінняпідприємством.Значнемісце в цьомупроцесівідіграєвпровадженняавтоматизованоїформиорганізаціїобліку,аналізу контролювитрат напідприємствах.Використанняінформаційнихтехнологійпідвищуєефективністьуправліннявитратами.

>Можливимишляхамирозвитку ВАТ «>Черкасихліб»може бутидиверсифікація їхньогодіяльності в сфера, котріпов’язані,частковопов’язані чи непов’язані ізосновноюдіяльністю підприємства.

>Такожможливезахоплення новихринків шляхомрозширенняасортиментупродукції чизмінирецептури (>харчові добавки, котрісприяютьпродовженнюсвіжостіпродукції), щодопоможеналагодженнюекспорту.

>Такішляхирозвиткудопоможуть нелишенадійнозакріпитьсь наринку яклідер, а ізавоюватиприхильність новихспоживачів й держави. Упершомувипадкуцезбільшить нашприбуток віддіяльності, в іншому –можливістьнаданняпільг тадержавнихзамовлень напродукцію.


>Переліквикористанихджереллітератури

 

1.Господарський Кодекс України відвiд 01.01.2011 напiдставi 2457–17, 2756–17.

2.Грещак М.Г., КоцюбаО.С.Управліннявитратами:Навч.-метод.посібник длясамост.вивч.дисц. – До.:КНЕУ, 2006. – 131 з.knigi.tr200/v.php?id=185441

3. Microsoft Excel 2003.Стислий курс.: – М.:Видавничийдім «>Вільямс», 2007. – 288 з.

4.ПокропивнийС.Ф.Економіка підприємства:Підручник. Зазаг. ред.С.Ф.Покропивного. – До.:КНЕУ, 2007. – 528 з.

5.СавицькаГ.В.Економічнийаналіздіяльності підприємства:Навчальнийпосібник – До.: Знання, 2008. – 654 з.

6. Ткаченко М.М.Бухгалтерськийфінансовийоблік,оподаткування йзвітність:Підручник. – До.Алерта, 2006. – 1080 з.

7.ХавроваЕ.С. Методи механізму управління поточними витратами: нормовані еталони, зони прибутковості і збитковість /Е.С.Хаврова:сб.науч.тр. за матеріаламиМеждунар.науч.-практ. цук. «Сучасні напрями теоретичних і прикладних досліджень '2008». –Т.7. Економіка. – Одеса: Чорномор'я, 2008 – З. 55–61

8.ХавроваК.С.Концептуальнийпідхід доуправлінняпоточнимивитратами /К.С.Хаврова //Проблемисталогорозвитку:економічнезростання тасоціалізація:Міжнар.паук.-практ. цук. (30–31жовт. 2008

Схожі реферати:

Навігація