Реферати українською » Экономика » Оборотний капітал підприємства


Реферат Оборотний капітал підприємства

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
перебувають у різних стадіях обороту, то ефективніший їх використовують, то більше вписувалося коштів може бути спрямована з метою підприємства, тим нижче собівартість продукції.

Ефективність використання оборотних засобів характеризується такими показниками.

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів (>Коб) показує число оборотів, скоєних обіговими коштами за аналізований період (квартал, півріччя, рік).

Чим більший коефіцієнт оборотності, тим паче ефективно підприємство використовує його оборотні кошти.

Тривалість одного обороту в днях показує, який термін його оборотні кошти роблять повний оборот, т. е. повертаються до підприємства як виручки від продукції. обчислюється шляхом розподілу кількості днів, у звітному періоді (рік, півріччя, квартал) на коефіцієнт оборотності.

Коефіцієнт завантаження засобів у обороті характеризує суму оборотних засобів,авансируемих однією карбованець виручки від продукції. За аналогією з фондоємністю основних засобів цей показник є зворотнийфондоемкость.

Коефіцієнт завантаження є величиною, зворотної коефіцієнта оборотності, отже, що менше коефіцієнт завантаження засобів у обороті, тим ефективніші використовуються його оборотні кошти для підприємства.

Крім розглянутих загальних показників оборотності оборотних засобів, виявлення конкретних причин зміни загальної оборотності визначаються показники приватної оборотності, що відбивають рівень використання обігових коштів у кожної стадії кругообігу і з окремих елементах оборотних засобів (розраховуються аналогічно наведених вище формулам).

Ефективне використання оборотних засобів не лише у прискоренні їх оборотності, а й у зниження витрат виробництво та реалізацію продукції внаслідок економії окремих елементів оборотних засобів (сировини, матеріалів, енергії). Найважливішим узагальнюючим показником ефективність використання матеріальних ресурсів для підприємства прийнято вважати матеріаломісткість продукції (>Ме) – ставлення суми матеріальних витрат обсягу випуску чи реалізації продукції.

>Частними показниками матеріаломісткості єсирьеемкость,металлоемкость, електроємність,топливо-емкость і енергоємність; за її розрахунку в чисельнику відбиваються відповідно кількість витраченого сировини, металу, електроенергії, палива й енергії всіх видів в натуральному чи вартісному вираженні.

>Обратним показником матеріаломісткості виступаєматериалоотдача. Чим краще використовуються сировину, матеріали, напівфабрикати, енергія, тим нижче матеріаломісткість і відматери-алоотдача.

За підсумками проведеного аналізу ефективність використання оборотних засобів намічаються шляху прискорення їх оборотності. Прискорення оборотності досягається різними заходами на стадіях освіти виробничих запасів, виробництва та реалізації готової продукції.

Управління використанням оборотних засобів передбачає реалізацію наступних шляхів прискорення оборотності:

– інтенсифікація виробничих процесів, скорочення тривалості виробничого циклу, усунення різноманітних простоїв і перерв у роботі, скорочення часу природних процесів;

– ощадливе використання сировинних і паливно-енергетичних ресурсів: застосування раціональних норм витрати сировини й матеріалів, впровадження безвідходного виробництва, пошук дешевшого сировини, вдосконалення системи матеріальним стимулюванням економії ресурсів. Всі перелічені заходи дозволять знизити матеріаломісткість готової продукції;

– вдосконалення організації основного виробництва: прискорення НТП, впровадження прогресивної техніки і технології, поліпшення якості інструмента, оснастки і пристосувань, розвиток стандартизації, уніфікації, типізації, оптимізація форм організації виробництва (спеціалізація, кооперування, раціоналізаціямежзаводских зв'язків);

– вдосконалення організації допоміжного і що виробництва: комплексна механізація і автоматизація допоміжних й обслуговуючих операцій (транспортних, складських,погрузочно-разгрузоч-них), розширення складської системи, застосування автоматизованих систем складського обліку;

– поліпшення роботи з постачальниками: наближення постачальників сировини, матеріалів і напівфабрикатів до споживачів, зменшення інтервалу між поставками, прискорення документообігу, використання прямих тривалих зв'язку з постачальниками;

– поліпшення роботи з споживачами продукції: наближення споживачів продукції до виробників, вдосконалення системи розрахунків (відпустку своєї продукції умовах передоплати, що скоротить дебіторської заборгованості), збільшення обсягу реалізованої продукції внаслідок виконання замовлень за прямими зв'язкам, ретельна і своєчасна добірка і відвантаження продукції з партіям і асортименту, зменшення запасів готової продукції внаслідок вдосконалення планування відвантаження готової продукції;

– застосування логістичних підходів під управлінням закупівлями, організації виробництва, у сфері збуту готової продукції, що дозволить скоротити тривалість кругообігу обігових коштів та зменшити витрати виробництва та реалізації.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація