Реферати українською » Экономика » Аналіз фінансової діяльності підприємства


Реферат Аналіз фінансової діяльності підприємства

збитків, заподіяних невиконанням чи неналежним виконанням зобов'язань, курсові різниці за операціями в іноземній валюті, відрахування на оціночні резерви, списаннядебиторских і кредиторських заборгованостей, якими минув строк позовної давності.

1.3. Основні прийоми аналізу фінансової звітності

Під час проведення аналізу фінансового становища підприємство використовує загальні прийоми (методи): система аналітичних показників; порівняння; деталізація і угруповання; факторне моделювання;елиминирование; узагальнення результатів аналізу.

Порівняння – найважливіший прийом економічного аналізу. Базою порівнювати може бути планові показники, проектні дані, нормативи, показники попередніх періодів часу, показники аналогічних об'єктів, середньогалузеві показники.

Найпоширенішими би в економічному аналізі є такі види порівнянь:

· звітні показники з плановими;

· планових показників з показниками попереднього періоду;

· звітні показники з показниками попередніх періодів;

· планових і буде досягнутих показників звітний період з нормативними;

· показників роботи внутрішніх структурних підрозділів комерційної організації;

· показників організації з показниками аналогічних підприємств у же Росії та країнах зі стабільною ринковою економікою.

Показники представлені в дисконтних регістрах і звітних матеріалах підприємства, є, зазвичай, результатом угруповання і узагальнення одиничних господарських фактів. При економічному аналізі виникла потреба їх деталізації за багатьма ознаками. Деталізація забезпечує глибину дослідження, його всебічний характер, конкретність пізнання досліджуваних процесів, дає можливість, виявити причини, вплинули на кінцеві результати.

Деталізація досліджуваних показників можна здійснити на багатьох напрямах: часу скоєння операцій, місця їхнього скоєння, складовим частинам, і навіть за такими чинниками, який зумовив досягнуті результати.

>Группировки ставляться до поширених прийомів би в економічному аналізі.

Найчастіше би в економічному аналізі застосовується угруповання з чинників, що з використанням трудових ресурсів, основних виробничих фондів, потребує матеріальних та фінансових ресурсів.

>Элиминирование є логічний прийом, з допомогою, яких виключається вплив ряду факторів й виділяється вивчення будь-якої ще один чинник.

>Элиминирование може, здійснюється різними методами, найважливішими серед яких є метод цепних підстановок, індексний метод, метод ізольованого впливу чинників, інтегральний метод.

При розрахунках індексним методом і методом цепних підстановок вплив чинника, зміну яких передбачається які у першу чергу, визначається при базисних значеннях інших чинників; вплив чинника, зміну яких передбачається що відбувається у другу чергу, оцінюється з значень першого чинника у звітній періоді та інших чинників в базисному тощо. Вплив ж чинника, зміну яких передбачається які у останню, визначається з звітних значень попередніх чинників.

>Интегральний метод факторного аналізу застосовується у тому випадку, коли результативний показник то, можливо представлений, як функція і від кількох аргументів. Зміна функції залежно через зміну аргументів описується відповідними інтегральними рівняннями.

Сутність методу виявлення ізольованого впливу окремих чинників ось у чому: щодо ролі кожного чинникаелиминирование впливу інших чинників виробляється єдиним всім чинників способом, тобто. вплив кожного чинника зміну результативного показника розраховується при базисних значеннях решти чинників.

Узагальнення результатів економічного аналізу – завершальна стадія вивчення фінансово – господарську діяльність підприємства. Воно включає висновки, зведення резервів і з використання.

Висновки містять оцінку діяльності підприємства, у яких відрізняються найважливіші досягнення й недоліки.

Наприкінці мусить бути складена зведення невикористаних резервів підвищення ефективності виробництва, виявлені у ході аналізу. Резерви підвищення ефективності господарську діяльність можна поєднати на два великі групи:

· явні, які можна задіяно за умов усунення чи попередження надалі допущених перевитрат, непродуктивних витрат, втрат робочого дня, простоїв устаткування, надпланових відходів сировини й матеріалів тощо.

· приховані резерви пов'язані з удосконаленням техніки і технології виробництва, підвищенням напруженості планових завдань, використанням досвіду підприємств – галузевих лідерів.

Мобілізація виявлених резервів, вимагає здійснення певних заходів, що їх запропоновані за результатами аналізу.Намечаемие організаційно – технічні заходи є рекомендаціями з використання виявлених під час аналізу резервів підвищення ефективності діяльності організації.


Глава II Характеристика фінансові показники й методику їх розрахунків

2.1.Горизонтальний і вертикальний аналіз балансу

Порівняльний аналітичний баланс включає показники горизонтального і вертикального аналізу. У результаті горизонтального аналізу визначаються зміна різних статей балансу за аналізований період (абсолютне і відносне відхилення). У результаті вертикального аналізу визначається питому вагу статей балансу.

Для загальної оцінки динаміки фінансового становища необхідно згрупувати статті балансу в окремі групи: за ознакою ліквідності - статті активу і піт терміновості зобов'язань – статті пасиву.

>Горизонтальний аналіз у побудові одній або кількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні балансові показники доповнюються відносними – темпами зростання (зниження).Горизонтальний аналіз проводять, виходячи зуплотненном балансі підприємства, у якому об'єднують до груп однорідні статті, що дозволить скоротити кількість статей і підвищить наочність.

Вертикальне аналіз: інша думка фінансового звіту як відносних показників, що дозволяє побачити питому вагу кожної статті балансу у його загалом. Задля більшої порівнянності досліджуваних даних із статтям і розділах балансу початку і поклала край звітний період аналіз проводиться з урахуванням питомих показників,рассчитиваемих до валюти балансу, яка приймається за 100%.


Таблиця.

Висновок:

Дані з горизонтального аналізу активу балансу дозволяють дійти такого висновку:

Вартість основних засобів підвищилася на 37,47%

2. Вартість нематеріальних активів знизилася на 1,07%

Зростання оборотних активів зріс на 63,60%. Це збільшенням запасів на 60,39%.

Вертикальне аналіз пасиву балансу визначив УД статутного капіталу підприємства у загальній сумі джерел його коштів у початку року 25,06%, але в кінець 20,31%. Разом джерел формування власні кошти підприємства найбільшу частку займає статутний капітал. Довгострокових пасивів в підприємства немає, а частка короткостроковій кредиторську заборгованість підприємства наприкінці року зменшилася на 100,64% (перед постачальниками і підрядчиками на 120,77%). Це характеризує підприємство з боку, т. до. більшу частину кредитів воно погашає.

2.2. Аналіз структури пасиву балансу

Дані наведені в пасиві балансу дозволяють визначити які зміни відбулися у структурі власної родини та позикового капіталу скільки залучено у оборот підприємства довгострокових та проведення короткострокових коштів (позикових). Тобто пасив показує звідки вони взялися кошти кому зобов'язане них підприємство.

За рівнем приналежності використовуваний капітал на власний і позиковий.

Необхідність у власній капіталі є основою самостійність і незалежність підприємств

Проте, потрібно враховувати, що фінансування тільки завдяки традиційному власні кошти який завжди вигідно, якщо ціни на всі кредит невисокі і підприємство може забезпечити вищого рівня віддачі на вкладений капітал, ніж оплачує кредитні ресурси.

У водночас коли кошти підприємства створені у основному кредитів, його фінансове становище буде хистким отже від співвідношенні власної родини та позикового капіталу залежить фінансове становище підприємства. У звези з цим показовими які характеризують ринкову стійкість підприємства є:

Коефіцієнт фінансової незалежності чи питому вагу власного капіталу загальній сумі капіталу.

Коефіцієнт фінансової залежності, тобто питому вагу позикового капіталу.

>Плечо фінансового платежу (>коефицит фінансового ризику) ставлення позикового капіталу до свого.

При внутрішньому аналізі фінансового становища необхідно вивчити динаміку і структуру власної родини та позикового капіталу.

Таблиця.

Показник Рівень показника
Початок Кінець +/-
УД власного капіталу спільної валюти балансу, в% 47,12 35,62 -11,5
УД позикового капіталу т. год.: 52,88 64,38 +11,5
-Довгостроковий 0 0 0
-Нетривалий 52,88 64,38 +11,5
Коефіцієнт фінансового ризику 1,12 1,81 +0,69

940/1995*100=47,12

877/2462*100=35,62

1055/1995*100=52,88

585/2462*100=64,38

52,88/47,12=1,12

64,38/35,62=1,81

Висновок:

Зблизька структури пасиву підприємства звернути увагу, що питома вага власного капіталу спільної валюти балансу зменшився з 47,12 до 35,62%, а питому вагу позикового капіталу зросла з 52,88 до 64,38%. Змінився коефіцієнт фінансового ризику з 1,12 до 1,81, тобто. збільшився на 0,69%. З даних видно, що "фінансове залежність підприємства від зовнішніх інвесторів підвищилася, сума позикового капіталу становить досить велику частку у валюті балансу щодо власного капіталу, що свідчить про тому, що його фінансове становище має настільки стійкий вид.

Причини підвищення або зменшення майна господарюючого суб'єкту встановлюють на підставі змін у складі джерел його освіти.

Надходження, придбання й створення майна здійснюється рахунок власних і позикових коштів, характеристика співвідношення яких розкриває істота фінансового стану.

Аналіз передбачає оцінку складу, структури та динаміки зміни власних і позикових засобів у цілому у джерелах майна. Потім необхідно окремо проаналізувати склад парламенту й динаміку елементів власної родини та позикового капіталу.

Власний капітал включає різні за своєму економічному змісту, на засадах формування та використання джерела: статутний капітал, додатковий, резервний капітал, фонд соціальної сфери, цільові фінансування й надходження, нерозподілена прибуток.

>Добавочний капітал - це емісійний дохід. Він охоплює суми від дооцінкивнеоборотних активів, кошти асигнувань з бюджету, використані фінансування довгострокових вкладень, і навіть інші надходження у власний капітал.

Резервний капітал - включає ті частини власного капіталу, яка призначається покриття непередбачених втрат (збитків), з виплати доходів інвесторам, коли прибутку із метою недостатньо. Основним джерелом його освіти є прибуток.

Фонд соціальної сфери акумулює кошти, зарезервовані в розвитку соціальної сфери даного господарюючого суб'єкту, в розвитку і розширення об'єктів соціальної сфери, матеріальним стимулюванням працівників.

>Нераспределенная прибуток є джерелом фінансування певних напрямів поточної діяльності господарюючого суб'єкту. Наявність нерозподіленого прибутку можна як джерело поповнення оборотних активів.

Динаміка структури власного капіталу


Таблиця.

Джерело капіталу Сума Структура капіталу
Початок Кінець Початок Кінець +/-
Статутний капітал 500 500 53, 19 57,01 +3,82
Фонд накопичення 0 0 0 0 0
>Добавочний капітал 180 180 19,15 20,53 +1,38
Резервний капітал 0 0 0 0 0
>Нераспределенная прибуток 260 197 27,66 22,46 -5,2
Разом 940 877 100 100 0

500/940*100=53, 19

Висновок:

Дані показують, частка статутного капіталу підвищилася на 3,82, як і додаткового капіталу на 1,38, а частка нерозподіленого прибутку зменшилася на 5,2, що свідчить про скороченому виробництві.

Динаміка структури позикового капіталу

Вплинув на фінансове становище підприємства надають склад парламенту й структура позикових коштів, тобто співвідношення довгострокових, середньострокових та проведення короткострокових фінансових зобов'язань.

>Заемний капітал – це кредити банків та фінансових компаній, позики, кредиторської заборгованості, лізинг, комерційні папери тощо. Він підрозділяється на довгостроковий (понад рік) і короткостроковий (до року).

Таблиця.

Джерело капіталу Сума Структура капіталу
Початок Кінець Початок Кінець +/-
Позики і кредити 0 1000 0 63,09 +63,09
Кредиторська заборгованість: в т. год. 1055 585 100 36,91 -63,09
-постачальники і підрядчики 918 354 87,01 22,33 -64,68
-заборгованість перед персоналом організації 40 58 3,79 3,65 -0,14
-заборгованість перед держ позабюджетними фондами 21 44 1,99 2,78 +0,79
-заборгованість із податків і зборів 50 81 4,74 5,11 +0,37
-інші кредити 26 48 2,46 3,03 +0,57
Разом 1055 1585 100 100 0

Висновок: Залучення позикових коштів є нормальним явищем, це сприяє тимчасовому поліпшенню фінансового становища. Дані таблиці видно, що кредиторської заборгованості загалом скоротилася, саме скоротилися заборгованості перед персоналом, постачальниками і підрядчиками, із податків і зборів, та ін кредиторами, але переважно з допомогою взятого кредиту в банку.

2.3. Аналіз структури активу балансу

Актив балансу містить інформацію про розміщення майна, наявного у розпорядженні підприємства.

Таблиця

Кошти підприємства Початок Кінець Приріст
>Рубли Долі >Рубли Долі >Рубли Долі
Довгострокові активи 1180 59,15 1350 54,83 +170 -4,32
Поточні активи: в т. год. 815 40,85 1112 45,17 +297 +4,32
-у сфері виробництва 620 31,08 902 36,64 +282 +5,56
-у сфері звернення 195 9,77 210 8,53 +15 -1,24
Разом 1995 100 2462 100 +467 0

Висновок: З таблиці видно, що з звітний період структура активів суттєво змінилася: зменшилася частка основний капітал на 4,32%, а оборотний капітал збільшився; в т. год. у сфері виробництва збільшилася на 5,56%, а сфері зменшилася на 1,24%. Змінилося й будову капіталу: початку періоду ставлення основний капітал до обіговому становить 144,79%(1180/815*100), але в кінець 121,40%, що сприятиме збільшення його оборотності.

Аналіз структури оборотних засобів.

Вплинув на виробничі результати і стан підприємства надає якість виробничих запасів. З метою нормального ходу виробництва та збуту запаси мали бути зацікавленими оптимальні.

Нагромадження великих запасів свідчить про спад активності підприємства. Великі надпланові запаси наводять заморожуванню обігового капіталу, уповільнення його оборотності, у результаті погіршуєтьсяФСП. З іншого боку, збільшується податку майно, й з ліквідністю, збільшується псування сировини й матеріалів, ростуть складські витрати, що негативно впливає на кінцеві результати діяльності.

У той самий час недолік запасів як і негативно позначаються фінансовому становище підприємства, оскільки зростанню ціни за терміновість поставок, скорочується виробництво продукції зв'язки України із простоями, підвищується чутливість до зростання ціни сировинні ресурси, зменшується сума прибутку.

Таблиця.

Види коштів Наявність коштів Структура коштів, в%
Початок Кінець +/- Початок Кінець +/-
Кошти 40 42 +2 4,91 3,78 -1,13
Інші запаси й витрати 20 69 +49 2,45 6,21 +3,76
>Дебитори 80 88 +8

Схожі реферати:

Навігація