Реферати українською » Экономика » Економіка торговельного підприємства


Реферат Економіка торговельного підприємства

з резервними товарно-матеріальними запасами, зазвичай потрібна відповідна моделювання чи імітація.

 

1.3. Класифікація товарно-матеріальних запасів

У статистиці торгівлі товарні запаси класифікуються різноманітні ознаками: за місцем розташування, призначенню і товарному складу.

За місцем перебування вирізняються такі групи товарних запасів: товарні запаси у виробників, на яких складах оптових торгових баз, на яких складах заготівельних організацій, у торгівлі, їсти дорогою.

Залежно від призначення товарні запаси поділяються на поточні, сезонного зберігання, дострокового завезення.

Товарні запаси поточногохранения—ето товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі, щоб забезпечити повсякденні потреби торгівлі. Його розмір визначається обсягом реалізації і частотою завезення.

Задля більшої торгівлі у випадках, коли надходження товарів у силу умов виробництва чи зміни попиту окремі види товарів у різні періоди року має сезонний характер, створюються запаси сезонного зберігання. Без сезонних запасів неможливо забезпечити безперебійне постачання населення протягом року, наприклад, цукром, картоплею, овочами. Виробництво їх має яскраво виражений сезонний характер, а споживання на протягом року змінюється незначно. Інший приклад: виробництво більшості непродовольчих товарів здійснюється рівномірно протягом усього року, попит ж них часом піддається сезонним коливань (спортивний інвентар, одяг і взуття для певних сезонів року й ін.). Товарні запаси сезонного зберігання концентруються здебільшого складах оптових чи заготівельних організацій та підприємств. Відсутність чи неправильне формування товарних запасів сезонного зберігання тягне у себе перебої втовароснабжении.

Товарні запаси дострокового завезення утворюються у організацій, торгуючих околицях, куди доставка товарів можлива ні в всяке сезон.Предназначени товари для витрати в майбутні періоди. Так було в гірські і тайгові райони, соціальній та райони Крайньої Півночі і з слабким розвитком мережі доріг всю масу товарів, необхідна задля забезпечення товарообігу, завозиться під час можливої доставки. Товарні запаси дострокового завезення концентруються здебільшого складах роздрібних торгових організацій.


2. Організаційно- економічна характеристика підприємства

 

2.1 . Характеристика компанії ТОВ «>Кинескоп»

Основним виглядом діяльності ТОВ «>Кинескоп» є торгівля безалкогольними напоями, продовольчими продуктами.

Відповідно до Статуту підприємства, метою діяльності ТОВ «>Кинескоп» є здійснення комерційної, посередницької, закупівельної діяльності, торгівлі товарами народного споживання, зокрема ліцензійними, створити мережу магазинів оптової, роздрібної й іншим торгівлі цими товарами.

Торговельна фірма ТОВ «>Кинескоп» є суспільством із обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Візитна картка підприємства представлена нижче.

Поштовий індекс

680021

Країна

Росія

Місто

Хабаровськ

Адреса

Центральний офіс: 680021, Росія, р. Хабаровськ, вул. Леніна, 12

У ТОВ «>Кинескоп» створено статутного фонду. Майно суспільства з обмеженою відповідальністю формується з допомогою вкладів учасників, отриманих прибутків та інших законних джерел, й належить його учасникам на праві пайовий власності.

У процесі своєї діяльності організація керується законодавчими актами різних рівнів, і навіть власними установчими документами та статутом, і навіть наказом «Про облікову політику на відповідний фінансовий рік».

Організаційна структура підприємства представлена на рис. 2.1 (додаток 1).

До компетенції генеральний директор входять всі питання, пов'язані з рішенням труднощів і поточної діяльності підприємства міста і обгрунтуванням його перспектив.

До компетенції генеральний директор ставляться такі питання:

1. внесення зміни й доповнення до статуту чи твердження новій редакції статуту;

2. ухвалення рішення про реформування;

3. ухвалення рішення про ліквідацію, призначення ліквідаційної комісії і запровадження проміжного і остаточного ліквідаційних балансів;

4. ухвалення рішення про збільшення статутного капіталу;

5. ухвалення рішення про зменшення статутного капіталу;

6. обрання (призначення) директора філії і дострокове припинення своїх повноважень;

7. обрання членів ревізійної комісії (ревізора) і дострокове припинення їхніх повноважень;

8. твердження аудитора;

9. твердження річних звітів, бухгалтерських балансів, рахунків прибутків і збитків і розподіл його прибутків і збитків;

10. затвердження Кабміном і внесення зміни й доповнення в Положення про загальних зборах засновників;

11. освіту лічильної комісії;

12. ухвалення рішення про роздрібненні і консолідацій;

13. ухвалення рішення про взяття угод, у яких є зацікавленість;

>14.принятие рішення про угоди, що з придбанням та відчуженням майна;

>15.принятие рішення про участь у фінансово-промислові групи.

16. визначення пріоритетних напрямів діяльності;

17. визначення величини оплати послуг аудитора, рекомендації за величиною виплачуваних членам ревізійної комісії винагород і компенсацій;

18. ухвалення рішення про утворення й використанні резервного та інших фондів;

18. твердження внутрішніх документів, визначальних порядок діяльності його органів управління;

19. прийняття рішень з приводу створення дочірніх товариств, рішень з приводу створення філій і про відкриття представництв і запровадження положень про неї.

До компетенції бухгалтерії входять питання розрахунку собівартості, калькуляції, і навіть дисконтних процесів для підприємства:

- Забезпеченняфинансово-аналитической інформацією структурні підрозділи розміщуються підприємства.

-Изискание внутрішніх та зовнішніх додаткових резервів в розвитку виробництва.

- Ефективне управління потоками.

- Здійснення розрахунків і обгрунтувань інвестиційної діяльності.

- Здійснення контролю над на фінансові потоки підприємства.

- Робота, що з установчими документами і акціонуванням.

Комерційний відділ займається питаннями роботи з постачальниками і клієнтами.

Зав складом відповідає запогрузо-разгрузочние заходи, і навіть за зберігання продукції.

Вищим органом управління ТОВ «>Кинескоп» є збори учасників. У її відання питання визначення головних напрямів підприємницької діяльності, розгляд і затвердження кошторисів, звітів і балансів, обрання і відгук виконавчого органу і ревізійної комісії, визначення умов оплати праці посадових осіб, розподілу прибутків й визначення порядку покриття збитків та інших.

Виконавчим органом ТОВ «>Кинескоп» є директор. У її відання питання розробки й реалізації цілей, політики і стратегії її досягнення, і навіть організація та керівництво поточної діяльністю фірми, розпорядження майном, оренду й персоналу.

У організації відбувається зростання показників що відбивають ефективність використання торгового потенціалу.

На аналізованому підприємстві ТОВ «>Кинескоп» регулярно проводиться внутрішній аналіз фінансово-господарську діяльність, проте як результати, і деякі вихідні дані цього аналізу не розголошуються, оскільки керівництво ТОВ «>Кинескоп» відносить цю інформацію до комерційний таємниці.

Далі проводимо аналіз матеріально- технічної бази підприємства ТОВ «>Кинескоп».

Таблиця 2.1

Аналіз складу і динаміки основних засобів ТОВ «>Кинескоп»

№>пп Склад основних засобів На початку року, крб. У найгіршому разі року, крб. Динаміка, крб. Динаміка в % Структура, % Динаміка структури, %
початку року наприкінці року
1 Будівлі 60121 55655 -4466 93 43 40 -3
2 Споруди та внутрішнього облаштування 16778 13914 -2864 83 12 10 -2
3 Машини й устаткування 13982 9740 -4242 70 10 7 -3
4 Транспортні кошти 32158 38959 6801 121 23 28 5
5 Виробничий і Київський господарський інвентар 13982 19479 5498 139 10 14 4
6 Інші види 2796 1391 -1405 50 2 1 -1
РАЗОМ 139816 139138 -678 100 100 100 0

Як очевидно з таблиці 2.1:

- наприкінці року вартість будинків зменшилася на 4466 крб. чи 7%, а частка у структурі зменшилася на 3%

- наприкінці року вартість споруд зменшилася на 2864 крб. чи 17%, а частка у структурі зменшилася на 2%

- наприкінці року вартість машин зменшилася на 4242 крб. чи 30%, а частка у структурі – на 3%

- наприкінці року вартість транспортних засобів збільшилася на 6801 крб. чи 21%, а частка у структурі – зросла п'ять%

- наприкінці року вартість інвентарю зросла на 5498 крб. чи 39%, а частка у структурі зросла на виборах 4%

- наприкінці року вартість інших основних засобів зменшилася на 1405 крб. чи 50%, а частка у структурі – на 1%.

Таблиця 2.2

Оцінка ефективність використання основних фондів ТОВ «>Кинескоп»

№пп Показник На початку року У найгіршому разі року Динаміка Динаміка в %
1 Виручка, крб. 3520324 3603093 82769,00 102,35
2 Середньорічна вартість фондів, крб. 139816 139138 -678,00 99,52
3 >Фондоотдача 25,18 25,90 0,72 102,85
4 >Фондоемкость 0,04 0,04 0,00 97,23

Як очевидно з таблиці 2.2:

- фондовіддача наприкінці року зріс на 0,72 чи 2 %

-фондоемкость мало змінилася

Зростання фондовіддачі позитивного бачиться моментом діяльності організації.

У процесі своєї діяльності ТОВ «>Кинескоп» використовує склад. Склад № 1 призначений для зберігання продукції, настановленим відпустки покупцям і замовникам.

Дамо загальну характеристику використовуваному у створенні складу

Склад у власність ТОВ «>Кинескоп» - цей будинок, призначене для приймання, розміщення акцій і зберігання вступників товарів, підготовці їх до продажу але відпустці покупцям чи продаж. У складах організації завжди підтримується визначену температуру, вологість й умови, відповідальні вимогам зберігання конкретних товарів.

Усередині склад організації зроблений спеціальним матеріалом, призначеним підтримки необхідної температури і вологості всередині складу.Кровля - шиферна.

Далі проводимо коротку характеристику персоналу організації ТОВ «>Кинескоп» в таблиці 2.3. Мета аналізу – показати динаміку трудових показників ТОВ «>Кинескоп»ю

Таблиця 2.3

Система кадрових показників персоналу

№пп Найменування показника Одиниця виміру Динаміка за літами
2002 2003 2004
Кадрові показники
1 Чисельність персоналу , всього чол. 400 469 460
зокрема за категоріями
2 Торгові працівники чол 235 276 271
3 керівники чол 110 129 126
4 фахівці чол 43 51 50
5 інші службовці чол 12 14 14
6 Коефіцієнт плинності 0,12 0,11 0,13
Освітній склад персоналу чол 400 469 460
неповне освіту 4 5 5
загальна освіта 8 9 5
>среднеспециальное 20 23 5
незакінчена вища 28 33 23
вище 340 399 423
7 Віковий склад персоналу чол. 400 469 460
до 18 років 0 0 0
18 - 25 років 0 0 0
26- 36 років 40 47 41
37- 50 років 180 211 239
понад 50 років 180 211 179
8 Середній вік працюючих років 40 40 40
9 Структура персоналу з підлозі %
жінок 90 85 90
чоловіків 10 15 10
10 Розподіл за стажем чол 400 469 460
до1года 12 14 14
1-3 року 8 9 9
3-5 років 40 47 51
Закінчення табл. 2.3
5- 10 років 60 70 41
понад десять років 280 328 345
11 Рівень професіональною підготовкою %
Торговий персонал
до1года 10 10 5
1- 2 року 20 20 5
більш 2 років 70 70 90
керівникам і спеціалістам
вищу освіту 95 98 99
середня спеціальна освіта 4 1 0,5
Середнє освіту 1 1 0,5
Показники, що характеризують мотивацію праці
12 Фонд зарплати тис. крб. 987,5 1008,7 1062,37
13 Витрати навчання персоналу, на

Схожі реферати:

Навігація