Реферати українською » Экономика » Економіка праці на ВАТ "ВІНАП"


Реферат Економіка праці на ВАТ "ВІНАП"

width=129 valign=top> Квітень 2002 р. Квітень 2003 р. Квітень 2004 р. Квітень 2005 р. Загальна кількість, % 100,0 100,0 100,0 100,0 До того ж: Робітники 73,7 73,5 69,4 68,9 Керівники 10,04 10,6 11,4 13,6 Фахівці 13,7 13,8 15,2 16,8 Службовці 2,5 2,1 4,0 0,7

З табл. 2 видно, що з період із 2002 по 2005 рр. сталося зниження частки як робочих (на 4,8 %), і службовців (на 1,8 %). Однак цьому питому вагу керівників і спеціалістів за ж період збільшився на 3,56 % і 3,1 % відповідно.

Таке значне зменшення кількості промислово-виробничого та обслуговуючого персоналу, як і зниження їх частки, пояснюється різким скороченням обсяги виробництва за аналізований період, що у своє чергу було викликане появою великої кількостітоваров-конкурентов на регіональному ринку алкогольної і безалкогольної продукції.

Незначне ж зменшення кількості управлінського персоналові та, як наслідок, збільшення його частки можна пояснити спробою керівництва ВАТ «>ВИНАП» знайти інші шляхи застосування і забезпечення повне завантаження виробничих потужностей підприємства.

Порядок планування робочого дня

На ВАТ «>ВИНАП» щорічно складається графік робочого дня, де вказують кількість календарних і експертних робочих днів, кількість вихідних святкових днів і кількість робочих годин при40-часовой робочої тижню місяць, квартал, півріччя і рік.

>Неявки враховуються фактично за звітний період. Для обліку фактичних втрат робочого дня складається зведена таблиця, у якій вказуються різні причини, які ці втрати, і навіть розраховуються сумарні втрати учеловеко-днях і людях, що дозволяє оцінювати, скільки людей не виходило працювати за певний період. Розглянемо приклад таблиці втрат робочого дня на ВАТ «>ВИНАП» за I квартал 2004 року (Додаток 5).

Методи планування чисельності працівників

На ВАТ «>ВИНАП» застосовуються такі методи розрахунку чисельності: метод розрахунку чисельності по робочих місць. І тому використовується наступна формула:

>Чпл = М * З * КСП, де

М - кількість робочих місць;

З - число змін;

КСП =Фн/Фя,Фн – номінальний фонд робочого дня,Фя –явочний фонд робочого дня.

Як приклад можна навести розрахунок планової чисельності робочих лікеро-горілчаного цеху:

Кількість ліній - 3; кількість робочих однією лінію - 5; кількість змін - 2.

Тоді планова чисельність становитиме:

>Чпл = 3 *5 *2*251/220 = 34 чол.

Приклад розрахунку чисельності операторів лінії за нормами вироблення:

>Чраб =Q/(Нвир*ФРВпл*Кв.н.), де

>Чраб – необхідна чисельність робочих,

>Q – загальний обсяг робіт,

>ФРВпл – фонд робочого дня плановий,

>Кв.н. – коефіцієнт виконання норм.

Кількість змін у рік – 244,

Норма вироблення 1200дал/час, тобто. за зміну – 9600дал/час,

Коефіцієнт виконання норм – 1,1.

>Чраб = 35136000/(9600*244*1,1) = 14 чол.

За підсумками цих розрахунків складається штатний розклад.

Питання комплектування, використання, вивільнення кадрів підготовки (перепідготовки) персоналу у колективному договорі

Питання, пов'язані з комплектуванням, використанням і вивільненням кадрів обумовлюються розділ IV: «Трудові відносини» колективного- договору, чинного на ВАТ «>ВИНАП».

У розділі говориться у тому, що з прийомі працювати з працівником полягає трудового договору (контракт) в письмовій формах, проводиться вступний інструктаж з охорони праці, ознайомлення з режимом праці та відпочинку, колективним договором, організацією і оплати праці, встановленими для підприємства пільгами і правилами внутрішнього трудового розпорядку і неодмінно під розпис - з трудовими обов'язками, й наказом про зарахування працювати.

Працівники, із якими укладено письмові угоди про прийнятті повною матеріальною відповідальності за незабезпечення схоронності майна України та інших цінностей, переданих для зберігання або іншої мети, несуть матеріальну відповідальність у розмірі шкоди, заподіяної підприємству.

При спільному виконанні робітниками та представниками окремих видів робіт, коли неможливо розмежувати матеріальну відповідальність кожного працівника і укласти ним договору про повною матеріальною відповідальності, вводиться бригадна матеріальна відповідальність.

При скороченні чисельності чи штату працівників звільнення працівників виробляється у відповідність до ТК РФ, персональний склад скорочуваних визначається адміністрацією з врахуванням думки профкому. Адміністрація вживає заходів з надання іншої для підприємства.

Під час прийому, перекладі не посаду, і навіть у разі з посад, що з комерційною таємницею, адміністрація зобов'язана проінструктувати працівника за правилами її збереження.

Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації виробляється у відповідність до ТК РФ.

За працівником, які втратили працездатність у зв'язку з трудовим каліцтвом чи професійним захворюванням, зберігається місце роботи (посаду) до відновлення.

Питання підготовки й перепідготовки персоналу розкриваються розділ V: «Підготовка та перепідготовка кадрів» колективного договору ВАТ «>ВИНАП».

Тут наведено такі зобов'язання адміністрації, і профспілкового комітету:

Забезпечити для професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників навчання виробництві з допомогою підприємства з пов'язаним із працівниками договорами (підготовку й на підвищення кваліфікації за професіями проводити згідно з планом навчання співробітників, затверджуваному адміністрацією щорічно).

Працівників, учнів заочно у спеціальних та вищих навчальних закладах і закінчив 3-й курс, переводити наскільки можна в іншу роботу у відповідність до одержуваної професією.

Студентам, які навчаються інших містах, зберігати середню зарплатню на роботі, включаючи дотацію за харчування, у період сесії (іспитів) за умови здобуття освіти відповідного рівня вперше.

Якщо навчання відбувалося робочих нових професій прикріплювати учнів до висококваліфікованим робочим.

Постійно контролювати хід виробничо-технічного навчання учнів, домагатися повного виконання навчальні програми.

4.         Продуктивність праці: вимір, аналіз планування.

 

Методи виміру, рівень і той динаміка продуктивність праці

На ВАТ «>ВИНАП» використовується два методу виміру продуктивність праці. По цехах, де проводять якісно однорідна продукція, вимір продуктивність праці здійснюється натуральним методом. Тут обсяг продукції обчислюється у натуральних одиницях - декалітрах. А загалом підприємством продуктивності праці вимірюєтьсястоимостним методом. Тут показник продуктивність праці розраховується за товарної продукції порівняних цінах, даних на квітень 2005 року.

Відомості про рівні, і динаміці продуктивність праці із 2002 по 2005 рр. представлені у табл. 3.

Таблиця 3. Рівень і динаміка продуктивність праці на ВАТ «>ВИНАП» за 2001-2004 рр.

Показники 2002 2003 2004 2005
1. Обсяг продукції, тис. крб. 55263,7 50209,6 45188,64 40669,78
2. Чисельність ППП, чол. 1623 1475 1188 1098
3. Продуктивність праці, тис. крб. 34,05 34,04 38,04 37,04
Темпи зростання кількості:
базисні 100,00 99,97 111,72 108,78
ланцюгові 100,00 99,97 111,75 97,37

З наведеної вище таблиці видно, хоча на квітень 2005 року продуктивності праці зросла на 8,78% проти квітнем 2002 року, проте вона досить знизилася (на 14,38%) проти квітнем 2004 року.

Планування продуктивність праці

А роботи з планування продуктивність праці на ВАТ «>ВИНАП» припинено.

Виявлення й оцінка резервів зростання продуктивність праці

На ВАТ «>ВИНАП» роботи з виявлення й оцінки резервів зростання продуктивність праці не проводяться.

Організація табельної обліку, і фотографії робочого дня

Для табельної обліку на ВАТ «>ВИНАП» використовується табель обліку робочого дня. Такі табелі обліку ведуться кожному за цеху. Вони вказуєтьсяФИО кожного працівника, кількість відпрацьованих їм днів або годин, й у який зміну, які премії йому призначаються: до праці у вихідні й святкові дні, до праці у вечірній і нічний час (>2-ая зміна) або відповідні стягнення за невиходи працювати.

Під час проведення фотографії робочого дня на ВАТ «>ВИНАП» заповнюється карта бригадній фотографії робочого дня. Спостереження ведеться над бригадою, яка працює однієї лінії або вручну. У карті бригадній фотографії робочого дня вказується дата й проведення спостереження, об'єкт спостереження, кількість чоловік у бригаді, описуються поетапно все що їх нею операції. Потім розраховується вироблення у період спостереження, що потім перераховується розвиток за8-часовую зміну і порівнюється зі нормативної.

Аналіз використаннявнутрисменного фонду робочого дня

Для аналізу використаннявнутрисменного фонду робочого дня на ВАТ «>ВИНАП» ведеться облік простоїв. І тому заповнюються форми обліку простоїв за звітний період, у яких вказується загальна кількість годині і людино-годин простоїв, і навіть причини, якими сталися ці простої. Приклад такої форми приведено у табл. 4.

Таблиця 4. Облік простоїв за I квартал 2005 року в прикладі лінії розливу пива «Кронес».

Зняття залишків,

>чел/ч

Завантаженняпастери-затора,чел/ч Ні місця у реалізації,чел/ч Ні готової продукції,чел/ч

>Кол-во простоїв,

годину,чел/ч

>Кол-во чол. на зміну
>Янв. 8,5 119 1564 - 99,5 1691,5 17
>Февр. 8,5 68 1207 - 75,5 1283,5 17
Березень 8,5 85 1258 272 95,5 1623,5 17
Разом 25,5 272 4029 272 270,5 4598,5 17

 

 План підвищення продуктивність праці

Плани підвищення продуктивність праці на ВАТ «>ВИНАП» не складаються.


5. Оплату праці: організація, аналіз стану та планування

Організація тарифного нормування зарплати. Основними складовими тарифних умов оплати праці, діючими на ВАТ «>ВИНАП», є:

мінімальна ставка оплати праці працівника, що встановлюється з урахуванням загальнодержавної мінімальної заробітної плати є вихідної до розрахунку системи тарифних ставок робочих;

тарифні ставки1-ого розряду, диференційовані по основнимтарифообразующим чинникам (формам оплати праці, умов праці) і що утворюють так звану вертикаль ставок 1 -ого розряду;

тарифні ставки по розрядам робочих, диференційовані за складністю виконуваних робіт (кваліфікації) і що утворюють так звану горизонталь ставок чи тарифні сітки;

>ЕТКС професій та виконання робіт робочих.

Тарифні сітки, застосовувані для підприємства і Порядок їх розробки

За умовами оплати праці, розробленим в централізованому порядку, диференціація зарплати за складністю праці (кваліфікації працівників) на ВАТ «>ВИНАП» здійснюється з допомогою тарифних сіток для робочих. На підприємстві на оплату праці робочих застосовуються6-разрядние тарифні сітки.

На ВАТ «>ВИНАП» розробляються різні тарифні сітки стосовно окремим цехах, і навіть до форм оплати праці робочих. за приклад наведемо тарифні сітки, які у лікеро-горілчаному цеху (Додаток 6).

Наведені вище сітки можна з'ясувати, як тарифні сітки з прогресивним абсолютним і відносним зростанням тарифних коефіцієнтів. Під це визначення повністю підпадає тарифну сітку основних професій, оплачуванихповременно. У тарифної сітці основних професій, оплачуванихсдельно, штучно занижений тарифний коефіцієнт4-ого розряду. Це тим, що у даний розряд доводиться основне кількість робочих, оплата праці яких проводиться у разі даної сітці, а питому вагу тарифу в заробітної плати нижче через високого відсотка доплат і надбавок. У тарифної сітці допоміжних професій, оплачуванихсдельно, тарифний коефіцієнт4-ого розряду, навпаки, штучно завищений. Це наслідок те, що тут як і зосереджено основне кількість робочих, проте питому вагу тарифу у тому заробітної плати значно вища, ніж в основних робочих.

Використовувані тарифно-кваліфікаційні довідники

Кількість розрядів в розроблюваних підприємством тарифних сітках визначається відповідність до чиннимЕТКС робіт і будь-яких професій робітників і передбаченої у ньомутарификацией робіт і будь-яких професій робочих по виробництвам і видам робіт.

При організації тарифного нормування заробітної плати робітників на ВАТ «>ВИНАП» використовуєтьсяОбщероссийский класифікатор професій робочих, посад службовців і тарифних розрядів (>ОКПДТР) ОК 016-94. Цей класифікатор використовується вирішення завдань, що з оцінкою чисельності робітників і службовців, урахуванням складу і розподілу кадрів за категоріями персоналу, рівню кваліфікації, ступеня механізації та технічним умовам праці, питаннями забезпечення зайнятості, організації заробітної плати робітників, визначення додаткової потреби у кадрах тощо.

>ОКПДТР включає у собі професії робітників у відповідність до Єдиним тарифно-кваліфікаційним довідником робіт і будь-яких професій робочих (>ЕТКС), і навіть професії робочих, правничий та обов'язки яких передбачені в цьому статутах, спеціальних положеннях і лобіювання відповідних постановах, що регламентують склад професій в галузях економіки.

На ВАТ «>ВИНАП» використовуються такіЕТКС:

«Професії робочих, загальні всім галузей народного господарства»

«>Слесарние іслесарно-сборочние роботи»

«Будівельні, монтажні і ремонтно-будівничі роботи»

«Експлуатація устаткування електростанцій та мереж, обслуговуванні споживачів енергії»

«>Изоляционние і намотувально-обмотувальні роботи»

«Загальні професії хімічних виробництв»

 «Виробництво целюлози, папери, картону і виробів із них» «Загальні професії виробництв харчова продукція»

«Виробництво алкогольної і безалкогольної продукції»

 «Загальні професії поліграфічного виробництва»    

«>Водопроводно-канализационное господарство».

Порядок ухвали і умови диференціації тарифної ставки 1 –ого розряду

У колективному договорі ВАТ «>ВИНАП» зафіксовано, що справжній рівень мінімальної ставки оплати праці співробітників може бути нижче офіційно встановленого у законодавчому порядку вищим органом структурі державної влади Російської Федерації мінімуму зарплати, рівного зараз 1100 крб.

У практиці організації зарплати на ВАТ «>ВИНАП» застосовується кілька рівнів тарифних ставок1-ого розряду, у тому числі нижчою є мінімальна ставка1-ого розряду. Під час розробки системи тарифних ставок1-ого розряду для підприємства керуються загальноросійськими нормами оплати простого праці, затвердженими Урядом Російської Федерації.

Так було в відповідність до централізовано встановленої середньомісячної тривалістю робочого дня (середньомісячним фондом робочого дня) на 200 р., рівної 167 годин при40-часовой робочої тижню і нині діючим загальноросійським мінімальним рівнем зарплати, рівним 600,00 крб., мінімальний розмір годинниковий тарифної ставки становить:

МСmin = 1100/ 167 = 6,58 крб.

Відповідно до раніше що діяли тарифними умовами тарифні ставки1-ого розряду на ВАТ «>ВИНАП» диференціюються за такимитарифообразующим чинникам:

за формами оплати праці: застосовуються тарифні ставки1-ого розряду для

відрядників (вищі) іповременщиков;

в умовах праці: тарифні ставки підвищуються у певному відсоток

буде в діапазоні від 4 % до 12 % залежно від рівня відхилення умов

праці в робоче місце від нормальних.

Таблиця 5. Середня тарифна ставка за цехом шампанських виноматеріалів

Схожі реферати:

Навігація

Категорії працівників Розряд Кількість людина Тарифна ставка