Реферати українською » Экономика » Система показників планів торговельного підприємства


Реферат Система показників планів торговельного підприємства

і показників, які враховують інтереси у виробників і споживачів товарів. Кожен із фундаментальних питань ринкової економіки то, можливо найуспішніше вирішене з допомогою системи планово-економічних нормативів і норми,нацеливающих всяке виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг задоволення потреб покупців, безліч отримання високого кінцевого результату виробничо-фінансову діяльність.

Високі кінцеві результати діяльності торгового підприємства вже повинні забезпечуватися всіх етапах маркетингу, планування, організації, менеджменту, продажу, інвестування та інших видів діяльності підприємства, пов'язаних між собою єдиної системою планів і норми. Тож у ринкових відносинвнутрипроизводственное, чивнутрифирменное, планування стає пріоритетною сферою діяльності. Воно дозволяє без особливих витрат ресурсів скласти необхіднийплан-прогноз виконання різних праць ще у ранній стадії розробки майбутнього інноваційного проекту.

На завершальних етапах проектування різних видів діяльності планування є підставою встановлення уточнених кінцевих результатів і витрат, вибору оптимальних організаційно-управлінських рекомендацій, прийняття обгрунтованих економічних рішень про застосування будь-якого інвестиційного проекту на умовах виробництва. Точність і обгрунтованість прийнятих всіх рівнях управління рішень великою мірою залежить від якості використовуваних в різних етапах планування економічних нормативів і норми.

Як у вітчизняному енциклопедичному словнику, термін "норма", у перекладі латинського, означає керівне початок, правило, зразок, визнаний обов'язковим порядок, встановлену міру, середню величину чогось. А "норматив" - це розрахункова величина витрат робочого дня, матеріальних й грошових ресурсів, застосовуваних нормуванні праці, плануванні виробництва та господарську діяльність підприємств.

В методичних рекомендаціях зі створення системи і нормативів стверджується, законодавчі норми - це планові техніко-економічні показники, що характеризують удільні величини витрати матеріальних, трудових, фінансових ресурсів чи граничні тимчасові величини, затверджувані у порядку ірассчитиваемие з урахуванням аналізу розвитку науково-технічних набутків у планованому періоді, і забезпечуючі високу якість готової продукції (виконуваних робіт) й економне використання ресурсів.Нормативами тут називаються величини, використовувані при розрахунку норм, чипоелементние складові норм, і навіть коефіцієнти, що характеризують рівень використання знарядь чи предметів праці.

З наукових позицій всякий норматив є єдину, середньозважену величину витрати економічних ресурсів, сформовану у чинних ринкових умов і забезпечує ефективне їх використання. Інакше кажучи, норматив - це еталон витрати різних ресурсів виробництва одиниці виробленої продукції, значення має відповідати досягнутому рівню розвитку ринкових відносин за цілковитої рівні використання техніки, передовий технології, прогресивної організації виробництва та необхідної кваліфікації персоналу. Це означає, що нормативи мають відображати оптимальні чи ефективні умови розвитку вітчизняного виробництва й передові методи виконання роботи. Вони є свого роду мірилом, з яким порівнюються планові і справжні витрати. Відповідно цьому нормативи мають забезпечувати високу чи досягнуту ступінь ефективності виробництва, зазвичай, не нижчих за встановлений ринком нормального чи необхідного рівня перевищення результатів над витратами. Будь-який норматив як одна планова величина може бути застосований лише на рівні підприємства, галузі й більш вищому щаблі господарювання. Дійові планові нормативи тому визначають як величину витрат ресурсів виробництва одиниці виробленої продукції чи роботи, а й рівень ефективності розвитку, як окремого підприємства, і всієї ринкової системи або країни загалом.

Сформована над ринком величина нормативу з погляду планування характеризує кінцевий результат виробництва, а величина норми - витрати економічних ресурсів з його здійснення в заданих умовах. Отже, норма - це науково обгрунтована величина витрати тих чи інших економічних ресурсів у конкретних виробничо-технічних умовах. Норма встановлює індивідуальне значення (величину) витрати ресурсів на одиницю продукції певних умов підприємства, його підрозділи чи іншого рівня.

Норми, на відміну нормативів, мають конкретне галузеве,внутрихозяйственное чивнутрифирменное призначення. Вони створюються для відповідних локальних умов робочого місця чи певного типу виробництва та мають відображати як загальні закономірності, і специфічні особливості розвитку підприємства міста і зміни витрат економічних ресурсів при допустимих обмеженнях в заплановані терміни їх використання. Норми розробляються зазвичай на короткостроковий, заздалегідь встановлений період їх застосування в заданих галузевих чи корпоративних умовах з урахуванням взаємодії конкретних виробничо-технічних, організаційно-економічних, же соціально-трудових і багатьох інших чинників. Усі застосовувані норми повинні завжди відповідати умовам, котрим вони розроблено й призначені, і відповідно до зміноюнормообразующих виробничих чинників.

З практичних позицій всякі нормативи і норми є вихідними величинами і показниками, застосовуваними у разі планування й оцінки різних видів виконуваних робіт і постачальники послуг. Вони утворюють цілу систему планових, економічних, фінансових та інших і нормативів і вони становлять нормативну базу планування,классифицируемую різноманітні ознаками.

2.2 Механізм взаємодії нормативів і планових показників

Планування і - оцінка діяльності підприємства здійснюється з допомогою оцінки показників. Вони визначають планові завдання щодо підрозділам підприємства, співвідношення завдань і інтелектуальних ресурсів, встановлюють взаємозв'язку між розділами плану, оцінюють напруженість плану і ефективність його виконання.

Показники може бути:

1)Утверждаемие (чи директивні) ірасчетние.

Кількість директивних показників характеризує ступінь самостійності підприємства уорганизационно-плановой діяльності.

Розрахункові показники - показники, які розраховуються саме підприємство.

2) Якісні ці.

Якісні показники характеризують підприємства:

а) показники якості продукції;

б) показники використання всіх ресурсів.

Кількісні показники - абсолютні, об'ємні значення окремих показників:

а) обсяг реалізації;

б) чисельність робочих;

до пайового фонду оплати праці;

р) валова прибуток та інших.

На основі розраховуються якісні показники.

>Соотносимость показників планування представленій у табл. 2.1.

Таблиця 2.1

>Соотносимость показниківпланирования[5]

ОСНОВНІПОКАЗАТЕЛИ ПОВИДАМПЛАНИРОВАНИЯ
стратегічне довгострокове поточне >оперативно-календарное
Найменування продукту Перелік найважливішої номенклатури продукції Перелічення й кількість всієї номенклатури >Подетальний перелік і кількість всієї номенклатури
Орієнтовна, підлягаючий уточненню сума цих витрат, в рублях Сума витрати ресурсів за видами Сума витрати ресурсів за видами і номенклатурі реалізованої продукції Норми витрати ресурсів за видами
Орієнтовні терміни виконання >Календарние терміни виконання Точнісінько встановлених термінів виконання >Почасовие і добові графіки виконання
Відповідальні виконавці, без вказівкисоисполнителей Відповідальні виконавці йсоисполнители за видами робіт Докладний перелік виконавців етапами, видам і номенклатурі продукції >Подетальное розподіл робіт серед виконавців
Ефективність досягнення цієї мети, окупність витрат Перевищення доходу витратами Сума чистого доходу Своєчасність і повнота виконання плану з номенклатурі продукції

У ринкових відносин підприємств діє цілу систему взаємозалежних планово-економічних показників і творення механізмів, визначальних кінцевий результат будь-якої виробничо-фінансової і соціально-трудової діяльності. Вони виконують дуже важливу регулюючу роль сучасному виробництві й підприємництво. Від забезпечення і цільового призначення конкретних планових показників, їх обгрунтованості і рівня взаємної ув'язування великою мірою залежить як рівень самого процесу вільного внутрішньогосподарського планування, а й що досягаються у своїй як проміжні, і кінцеві результати.

У разі ринку, як відомо, головними кінцевими результатами виступають фінансові показники, що визначають суму прибутку чи доходу підприємства. На величину кінцевих фінансових результатів впливають багато виробничі, трудові, соціальні, економічні та інші проміжні показники. Відповідно до існуючої вітчизняної теорією та практикою від планування все основні показники прийнято групувати з таких напрямів діяльності підприємства, як виробництво й освоєння нова продукція, працю й зарплату, матеріально-технічне забезпечення, інвестування, фінанси, реклама, кредитування та інших. Кожен із названих планових показників не лише проміжним з погляду фінансових результатів, а й кінцевим для своєї стадії виробництва чи функції планування. За наявності чіткої взаємодії між вихідними, проміжними і кінцевими результатами впланово-производственной роботи і фірм можна говорити про існуючих економічних механізмах, явищах і процесах.

Між нормами та планів усім підприємств і фірмах за умов ринку існує дуже міцний механізм взаємодії. Зарубіжний досвід передових ринкових відносин вчить, що це економічні явища, об'єднані у однорідні групи, бувають тісно пов'язані між собою. Зрозуміло, що хочеться придбати над ринком можна лише те, що було кимось попередньо вироблено.

Привнутрифирменном плануванні необхідно найповніше враховувати існування найрізноманітніших економічних механізмів і їхню взаємодію у сприйнятті сучасних ринкових відносин.

У практиці ринкового планування необхідно повніше використовувати механізми взаємодії всіх планових показників з кінцевими результатами задля досягнення економії обмежених ресурсів немає і зростання ефективності виробництва. І тому необхідно передусім застосовувати науково обгрунтовані добові норми витрат всіх ресурсів, насамперед витрат робочої сили в, предметів праці та коштів праці. Такі прогресивні нормативи є основою розробки всіх показників комплексного плану соціально-економічного розвитку підприємства міста і складання бізнес-плану реалізації продукції.

Отже, у сприйнятті сучасних ринкових умов на підприємствах торгівлі слід застосовувати різні за змістом та призначення планові норми й економічні показники. На державних підприємств і муніципальних підприємствах можна використовувати як вільні або розрахункові ринкові показники, і затверджувані або обов'язковіплани-закази чи державні (муніципальні)закази-наряди.

Проте за всіх підприємств і фірмах неодмінно має бути забезпечені збалансованість і рівновагу планів з праці й чисельності персоналу, впровадження нової техніки та інвестицій, за доходами видатках і чим іншим взаємозалежним показниками.

Механізм взаємодії основних планових показників може бутивзаимоувязан як з різного виду діяльності підприємства, а й у всім стадіям виробництва, і навіть часу дії планів. Таке всебічне взаємодія планових показників сприятиме досягненню кожному підприємстві чи фірмі високих ринкових результатів.


3. АНАЛІЗ СИСТЕМИПОКАЗАТЕЛЕЙПЛАНОВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

3.1 Коротка характеристика підприємства

Закрите товариство "Артіль старателів "Амур" (ЗАТ "Артіль старателів "Амур") зареєстроване Хабаровському краї,Аяно-Майском районі, п.Аян постановою Глави адміністраціїАяно-Майского району №121 від23.07.1993г. Центральний офіс лежить у р. Хабаровську, Східне шосе, 10.

>Продмаркет "Тамара" є структурним підрозділом ЗАТ "Артіль старателів "Амур" й займається, відповідно до статуту суспільства, роздрібної торгівлею.

На підприємстві застосовуєтьсялинейно-функциональная (комбінована) структура управління. Вона побудовано основі сполучення і взаємодії лінійної і функціональної структур. За таким принципу побудовано майже всі організаційні структури управління у торгівлі та громадському харчуванні.

>Производственно-организационную структури управлінняпродмаркета "Тамара" зобразимо як схеми (рис. 3.1).

Генеральний директор підприємства здійснює загальне керівництво і розробляє стратегію розвитку ЗАТ.

Комерційний директор підприємства здійснює загальне керівництво відділом оптово-роздрібної торгівлі, і підпорядковується безпосередньо генерального директора підприємства.

Заступник комерційного директора здійснює загальне керівництво відділом оптово-роздрібної торгівлі за відсутності комерційного директора, укладає договору з постачальниками, контролює роботупродмаркета "Тамара".

Директорпродмаркета "Тамара" здійснює загальне керівництво магазином, веде табельний облік робочого дня працівників магазину.

Бухгалтер здійснює облік реалізованих товарів, щомісяця готує товарний звіт для центральної бухгалтерії.

                                                                                                       

 

>Рис. 3.1.Производственно-организационная структура управлінняпродмаркета "Тамара"

>Товароведи здійснюють складання заявок товару, виробляють прийомку товару, відстежують правильність оформлення одержуваних продуктів, дотримання термінів й умови зберігання швидкопсувних продуктів, достовірність сертифікації товарів.

Продавці беруть участь у процесі роздрібного продажу продовольчих товарів.


3.2 Види планів і планових показників, використовуваних для підприємства

План економічного та розвитку аналізованого торгового підприємства полягає у з п'яти розділів:

- роздрібний і оптовий товарообіг і товарне забезпечення;

- фінансовий план;

- розвиток матеріально-технічної бази;

- соціально розвиток колективів;

- план за працею.

Плани розробляють вигляді довгострокових – до 10 років, середньострокових – від трьох до п'яти, поточних – до місяця.

У основі планування – товарообіг з кожної асортиментної групі товарів.

Оптовий і роздрібний товарообіг прогнозується у наступному послідовності:

1) оцінюють очікуване виконання плану за рік;

2) обчислюють середньорічні темпи товарообігу за дватри роки, попередніх періоду прогнозу;

3) виходячи з аналізу у перших двох позицій експертним методом встановлюють у відсотках темпи зростання (зниження) продажу окремих товарів (товарних груп на прогнозований період).

>Умножением обсягу очікуваного товарообігу за рік на прогнозований темпи зростання продажу розраховують можливий товарообіг в прогнозованому періоді.

Необхідні товарні ресурси складаються з очікуваного товарообігу і товарних запасів. Товарні запаси можуть вимірюватися в натуральному і грошах чи днях обороту. Товарні запаси планують з урахуванням екстраполяції даних із четвертому кварталу за кілька років.

>Товарное забезпечення визначають шляхом порівняння потреби у необхідних товарних ресурсах та його джерел. Необхідні товарні ресурси розраховують як сукупність товарообігу, ймовірного приросту товарних запасів за мінусом природного зменшення населення товарів хороших і їх уцінки.

Фінансовий план аналізованого торгового підприємства включає касовий план, кредитний план і кошторису прибутків і витрат. Касовий план складаю поквартально, у кредитному плані визначають потреба у різні види кредиту, в кошторисі прибутків і витрат – за статтями доходи громадян та надходження коштів, витрати і відрахування коштів.

Об'єктами планування матеріально-технічної бази є торговельна мережа, технічне оснащення, складське господарство, тобто плануються загальна потреба у торговельній площі, торгових підприємствах, їх розміщення та спеціалізація, потреба у механізмах і устаткуванні, необхідні складські ємності.

Показники соціального розвитку колективу включають розробку планів підвищення кваліфікації, поліпшення умов праці та охорони здоров'я робітників, житлових і культурно-побутових умов, розвитку громадської активності.

Досить складним розділом є план за працею. Слід підкреслити, що до торгівлі результатом праці виступає не продукт, а послуга, тут переважають витрати живого праці зв'язки України із труднощами механізації більшості трудомістких процесів.

Продуктивність праці торгівлі вимірюється показниками середнього товарообігу, що припадає одному працівникові за певний період, тобто сума товарообігу ділиться на середньоспискову кількість працівників. У зв'язку з тим, що реалізація різних товарів зі своєї трудомісткості неоднакова, у разі планування треба враховувати зміни у товарообігу, індекси цін, асортиментний склад товарів.

План економічного та розвитку аналізованого підприємства входять такі розділи:

- вихідні дані;

- основні економічні показники роботи підприємства;

- технічне й організаційне розвиток підприємства;

- план закладання своєї продукції тривале збереження;

- план реалізації продукції;

- план роздрібного товарообігу;

Схожі реферати:

Навігація