Реферати українською » Экономика » Політика ціноутворення на промисловому підприємстві


Реферат Політика ціноутворення на промисловому підприємстві

споживачами. Якщо ціну товару вищі їхні вартості, то виробник відшкодовує свої витрати й спромігся на прибуток. Якщо ж ціна нижче від вартості, то виробник працює збитково. Споживач, використовуючи продукцію, також має різну економічну вигоду.

Отже, розподільна функція ціни висловлює напрям розподілу – на користь виготовлювача чи споживача. Інакше кажучи, внаслідок відхилення цін вартості національний дохід перерозподіляється між накопиченням і споживанням. Завдання перерозподілу національного доходу на певних економічних, соціальних чи політичних цілях може успіш-но розв'язувати податкову систему. Тому необхідно поступово звільняти ціни від цього функції і передавати його виконання податкової системі.

>Стимулирующая функція. Підвищені ціни стимулюють підприємства до випуску прогресивних і дефіцитних видів продукції, а знижені – до зняттю із виробництва застарілої продукції.

Регулююча функція виявляється у балансуванні попиту й пропозиції. Якщо ні можливості досягти відповідності попиту й пропозиції зміною обсягу виробництва чи ж це недоцільно, використовується інструмент ціни. У машинобудуванні його як до засобів виробництва, і стосовно споживчим товарам тривалого користування.

Функції цін взаємозв'язані й утворюють єдину систему, хоча раніше їх дію багато в чому взаємно перекривається, ніж пояснюються труднощі практичного ціноутворення [7].

Залежно від каналів руху товарів - від виробника до споживача обліку цінується витрат за виробництво і збут, і навіть прибутку ціни поділяються на оптові та роздрібні.

Оптова ціна виробника утворюється приєднанням до її повної собівартості продукції нормальної прибутку, тобто. такий, що забезпечує підприємствам можливість розширеного відтворення переважно рахунок власних коштів.

Роздрібні ціни містять у собі оптові ціни, витрати й прибуток торгових організацій. Якщо товар вступає у торгові організації безпосередньо від виробника, то роздрібна ціна складається з оптової ціни виробника й торгової націнки. Якщо канал руху товару від виробника до кінцевого споживача проходить через постачальницько-збутові організації, вона складається від ціни оптової торгівлі, і роздрібній торговій націнки. По роздрібним цінами організації роздрібної торгівлі, і продавці на вільний ринок реалізують товари кінцевого споживача – населенню [8]. За рівнем самостійності підприємства у ціноутворенні ціни (тарифи) може бути вільними (самостійно встановлюваними), договірними (контрактними), регульованими і фіксованими.

Вільні ціни в ринкових умов встановлюються виробником товару (послуги) самостійно відповідно до прийнятої для підприємства цінової політикою.Регуляторами вільних цін є лише попит на товари певного якості.

Договірні ціни встановлюються у договорі між продавцем і покупцем за погодженням сторін. Якщо такий договір полягає між суб'єктами, які мають різне громадянство, а платежі здійснюються у іноземній валюті, вона називається контрактом, а ціни – контрактними. Договірні (контрактні) ціни називаються ще цінами купівлі-продажу (цінами реалізації, ринковими цінами); вони визначаються умовами поставок товарів.

>Регулируемие ціни можуть коливатися у межах, не перевищуючи рівня. Їх номенклатура визначається державною (чи місцевому) рівні, і з розвитком ринкових відносин постійно розширюється з допомогою фіксованих цін.

Фіксовані ціни затверджуються державними чи місцеві органи влади як постійні й діють протягом часу й.

Як регульовані, і фіксовані ціни, і тарифи встановлюються на ресурси, які надають що б вплив спільний рівень цін та динаміку цін, на товари та, які мають вирішальне значення, і навіть продукції, роботи й послуги, виробництво яких зосереджено на підприємствах, котрі посідають монопольне становище над ринком.

Також ціни поділяються на види під час оформлення контрактів купівлі-продажу, залежно від регіону реалізації продукції, залежно від обліку у яких транспортних витрат тощо. [9].

Прийняття рішення на області цін, пов'язане з необхідністю враховувати численні чинники, зокрема такі, як:

- собівартість товару, чи, вірніше, її непідвладна інфляції вартісна оцінка, розрахована в різний спосіб;

- ціна від конкурентів і можливість її зміни;

- очікувана реакція покупців щодо можливості зміну ціни;

- пряме непряме вплив з боку держави на політику цін.

Ринкова ціна товару формується під впливом значної частини чинників, визначальних стан відповідного ринку. Для вибору цінової газової політики підприємство має виявити і проаналізувати всі ціценообразующие чинники (попит, еластичність, споживачі, конкуренція, регулювання цін) [10].

Етапи процесу ціноутворення:

а) вибір мети;

б) визначення попиту;

в) аналіз витрат;

р) аналіз цін конкурентів;

буд) вибір методу ціноутворення;

е) встановлення остаточної ціни.

а) вибір мети. На розробку відповідної цінової стратегії, підприємство має передусім визначити цілі, які в чому видно вже із найбільш позиціонування над ринком продукції (робіт, послуг) повинні бути спрямовані для досягнення підприємством стратегічних завдань, завдань, які ним саме в конкретному ринковому сегменті;

б) визначення та оцінка попиту. У випадку ціна продажу та попит перебувають у обернено пропорційній залежності, тобто. зі збільшенням ціни попит падає, і навпаки. Проте характер цьому разі не однаковий щодо різноманітних видів продукції, оскільки підвищення цін окремі може сприйматися як велика поліпшення їхньої якості та призводити до підвищення попиту. Але така підвищення можна тільки до певної межі, після чого знову починається спад.

Для адекватної оцінки попиту необхідно ухвалити до уваги його чутливість зміну ціни. Якщо незначне зміну ціни веде до значного зміни попиту, він вважається еластичним.Нееластичен ж виникає такий попит, який зазнає помітних коливань за зміни ціни.

Ступінь еластичності ціни варіюється відповідно до етапом життєвого циклу товару. Життєвий цикл товару передбачає чотири етапу:

а) етап виведення ринку – період повільного зростання збуту принаймні виходу товару ринку. У зв'язку з великими витратами виведення товару прибутків цьому етапі ще немає.

б) етап зростання – період швидкого сприйняття товару ринком, і швидкого зростання доходів.

в) етап зрілості – період уповільнення темпів збуту у зв'язку з тим, що товар вже домігся сприйняття більшістю потенційних покупців. Прибули стабілізуються чи знижуються у зв'язку з зростанням право на захист товару від конкурентів.

р) етап занепаду – період, характеризується різким падінням збуту і зниженням прибутків.

Ступінь еластичності попиту окремий продукт дозволяє скоригувати ціну нею. Тож якщо попит недостатньо еластичний, підприємство може спробувати поступово підвищувати ціну продукції до того часу, це стане відбиватися небажаним чином їхньому збуті. Проте таким прийомом годі було зловживати, оскільки можна підірвати відданість споживачів. При еластичному попиті, якщо підприємство не задоволено розміром поточних доходів, незайвим було б злегка знизити ціну, щоб стимулювати збут і тим самим підвищити розмір одержуваного доходу [11];

в) аналіз витрат. Недоліки підприємства виступають на формі собівартості продукції. Підприємством аналізуються загальні витрати виробника на організацію виробництва цього виду продукції, і навіть видатки одиницю продукції.

Підприємства, займаються виробничої діяльністю, визначають витрати виробництва, а фірми, здійснювані збутову, постачальницьку, торговельно-посередницьку діяльність, - витрати звернення;

р) аналіз ціни продукти конкурентів. Ціни, встановлювані конкурентами, багато чому визначають цінову стратегію підприємства, тому їх слід старанно аналізувати. Для підприємств промислову і його якість має перебувати у прямій залежності, тому споживачі, обираючи підприємство обслуговування, прагнуть зіставити передусім ці показники. Перевага віддається підприємству, яка має ціни на більшою мірою відповідають рівню якості.

Для аналізу продукції конкурентів підприємства зазвичай вдаються до експертних оцінок показників якості.

Якість продукції від конкурентів і доступність ціни на них можна оцінити, дізнавшись звідси думка самих споживачів.

Зіставляючи показники якості і конкурентів з показниками свого підприємства, службовці відділу маркетингу має зробити певні висновки про спрямованості розроблюваної цінової стратегії. І тому ціни конкурентів беруться як відправної точкою досліджень. Якщо якість продукції конкурентів перевершує аналогічні показники підприємства, говорити встановити ціни на всі тому рівні втрачає сенс. Якщо ж якість продукції підприємства приблизно відповідає якості, запропонованого конкурентами, є підстави задля встановлення ціни, близькою до ціни конкурентів. Отже, розробки продуманої цінової стратегії рівень цін, і якість продукції конкурентів мають бути прийняті за базу порівняння [12];

буд) вибір методу ціноутворення. Розробляючи цінову стратегію, підприємство може вибрати одне із альтернативних методів ціноутворення;

е) встановлення остаточної ціни. Обраний метод ціноутворення багато чому визначає цінову стратегію підприємства, для успішної реалізації яку слід враховувати низка чинників, які впливають встановлення цін. Це чинники, як: імідж підприємства, географічний чинник, вплив інших суб'єктів ринку, цінові знижки [13].

1.2 Методи ціноутворення у ринкової економіки

З допомогою ціни реалізуються основні результати діяльності підприємства. Виробництво має давати прибуток. Тому розрахунок, обгрунтування встановлення ціни товару у кожній конкретній ринкової ситуації мають першочергового значення. З урахуванням викладеного вибирається метод ціноутворення. У ринковій економіці з його вибір впливають різноманітні чинники. До вагомим можна віднести вигляд і характеристику товару (ступінь новизни, можливість заміни іншими товарами та інших.), ринкової кон'юнктури, стан підприємства у галузі [14].

У практиці маркетингу розрізняють п'ять типів цінової газової політики: «цінової лідер», «проходження у фарватері», «атака», «зняття вершків», «впровадження».

«Ціновий лідер». Цей тип цінової газової політики уражає крупних фірм, володіють значної ринку і є у ньому монополістами. Використання подібного типу на практиці ціноутворення зумовлює монопольно високі ціни.

Цінова політика «проходження у фарватері» й у дрібних фірм, що випускають продукцію, аналогічну монополістам, і володіють вагомої ринку. У основі дій таких підприємств і фірм лежить орієнтація на потужні фірми.

Цінову політику «атака» зазвичай застосовують товаровиробники, які хочуть зайняти над ринком лідируючу позицію. І тому вони різко знижують ціну на товар (іноді рівня нижче витрат). У цьому створюється монопольне становище над ринком. Після цього ціни встановлюються лише на рівні сформованих над ринком.

«Зняття вершків». При запровадження нового товару ринку, коли покупці готові дати для неї будь-яку великі гроші, продавець отримує максимальну прибуток від кожної одиниці товару. Обов'язкове умова використання їх у практиці ціноутворення цього цінової газової політики – неможливість швидкого виробництва аналогічного товару конкурентами.

Використання цінової газової політики «впровадження» передбачає, що товар вводиться ринку з дуже низькій ціні і вирізняється простотою виробництва (предмети першої необхідності). Принаймні завоювання ринку ціна повертається до нормальному рівню.

Якщо підприємство знатиме оцінки й товари конкурентів, це може бути відправною точкою потреб власного ціноутворення: вибору ціни на всі свій товар. Ця ціна перебуватиме разів у проміжку між занизькою, не які забезпечують прибутку, і дуже високої, котра перешкоджає формуванню попиту [15].

Встановлення ціни регулюється загальноприйнятими методами:

а) «середні витрати плюс прибуток»;

б) розрахунок ціни на всі основі аналізу беззбитковості і забезпечення цільової прибутку;

в) встановлення ціни на всі основі орієнтовною цінності товару;

р) вибір ціни на всі підставі рівня поточних цін;

буд) визначення ціни через торги.

а) метод «середні витрати плюс прибуток» широко використовують у вітчизняної економіці. У разі адміністративно-командної економіки він був основним. У ринковій економіці сфера її використання обмежена. Відповідно до цього методу ціна повинна враховувати повну собівартість продукції і на чистий прибуток як прибуток від його реалізації. У ціні визначається за нормативом у відсотках собівартості (рентабельність продукції). Величина рентабельності встановлюється товаровиробником виходячи з міркувань прибутковості продукції, і його конкурентоспроможності; вони можуть регулюватися державою через встановлення межового рівня рентабельності.

Ціна товару (З), який, визначається за такою формулою:

З = Z + Р, (1)

де Z – собівартість продукції,P – середня норма прибутку.

Цим методом визначається нижню межу ціни, тобто. ціна виробництва. Ринкова ціна може бути нижчою цього кордону лише у виняткових випадках протягом короткого періоду часу.

Цей метод відображає традиційну орієнтацію головним чином виробництво, а чи не на ринковий попит має як позитивні, і негативні сторони. Позитивні – простота, негативні – відсутність орієнтації на ринкові чинники ціноутворення (й у першу чергу на попит). Тому, за нормальнофункционирующем ринку така схема встановлення ціни абстрактна і відірвана від ринкових умов ціноутворення.

У реальному житті, його може використати підприємства (фірми) - монополісти (тип цінової газової політики – «цінової лідер»); підприємства, які виготовляють цілком нову, оригінальну продукцію (тип цінової газової політики – «зняття вершків»); підприємства, виконують поодинокі (разові) замовлення; підприємства, що виробляють продукцію, яку держава обмежує рівень рентабельності [16];

б) розрахунок ціни на всі основі орієнтовною цінності товару є наступним методом ціноутворення. Так було в умовах ринкової економіки обсяги виробництва який завжди тотожний обсягу продажів. Тож забезпечення цільової прибутку потрібно лише прибуток на одиницю продукції. У разі еластичного попиту підвищення цін зумовлює зростання прибутку на одиницю продукції, та заодно призводить до зниження обсягу продажу і поступового зменшення розміру загальної прибутку. У разі нееластичного попиту зниження ціни одиниці виробленої продукції призводить до збільшення обсягу продажу.

Отже, максимальну прибуток можна було одержати необов'язково під час встановлення максимальної ціни на всі товар. І тут виникають проблеми оптимізації ціни, тобто. потрібно знайти таку ціну товару (за певного обсязі його продажів), коли він прибуток буде максимальної (або цільовий).

Для розрахунків оптимальної ціни необхідно визначити залежність собівартості продукції з обсягу виробництва та виручки від обсягу продажу. Загалом вигляді, ця залежність при постійної ціні зображено малюнку 1.

Лінія 1 малюнку відбиває постійні витрати підприємства (>Zp), які залежить від обсягу виробництва (V). Лінія 2 характеризує зміна змінних витрат (>Zper), пропорційних обсягу виробництва. Зростання загальних витрат (>Z=Zp+Zper) зі збільшенням обсягу випуску продукції характеризується лінією 3, а збільшення виручки від (Р) – лінією 4.


Виручка Р

відреали- Прибуток

>зации (Р),

витрати Z

(Z) K     

                                                                                      3

                             ЗбиткиZper

 

 >Z,Zp 2

                                                           >Zp

                                                 1 V

                                                                                                         

0 Vx                        Обсяг виробництва

Малюнок 1 – Залежність витрат на виробництво, виручки від і чистого прибутку від обсягу виробництва, у

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Політекономія
  Політична економія. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси.
 • Реферат на тему: Політекономія
  Крива Лоренца. Валютний курс. Конвертирование валюти. Сума додаткової вартості. Дифференциальная
 • Реферат на тему: Політекономія в системі економічних наук
  Робота на задану тему:Політекономія у системі економічних наук 2005 ПланПлан. 2 Запровадження. 3
 • Реферат на тему: Політекономія
  1. >Тестові заподіяння із >ПОЛІТЕКОНОМІЇ 1. Предмет й метод >політичної >економії 1.001. >Яке
 • Реферат на тему: Політекономія
  >МІНІСТЕРСТВО >ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ >Черкаський >державний >бізнес-коледж кафедра >економіки,

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація