Реферати українською » Экономика » Вплив методу амортизації ОС на результати діяльності підприємства


Реферат Вплив методу амортизації ОС на результати діяльності підприємства

політики у цих варіантах розкривається чи через інтенсивність відновленнявнеоборотних активів, чи управління амортизаційними відрахуваннями.

Отже, в поняття амортизаційної політики повинна входити кожна з цих сторін та його необхідно розглядати разом. Якщо з змісту амортизаційної політики, як комплексного поняття, воно має включати: питання відновленнявнеоборотних активів, залежно від інтенсивності їх використання, питання формування необхідних амортизаційних ресурсів, і навіть їх використання їх у відповідність до функціональним призначенням.

Завданнями амортизаційної політики організації є:

1. Оцінка і переоцінкаамортизируемого майна. Для правильного нарахування амортизаційних відрахувань визначальне значення має оцінка та переоцінкаамортизируемого майна.

Переоцінка може здійснюватися двома шляхами:

· індексним методом, у якомувосстановительная вартість об'єктів основних засобів, через яку вони відбито у бухгалтерський облік, збільшується на коефіцієнт, розроблений Держкомстатом Російської Федерації;

· методом прямого перерахунку, у якому переоцінка основних засобів виготовляють основі експертних висновків, які базуються на стані рівня ціни аналогічні об'єкти;

2. Визначення термінів корисного використання основних засобів і нематеріальних активів;

3. Вибір та обґрунтування методів нарахування амортизації;

4. Забезпечення над цільовим використанням амортизаційних відрахувань. Амортизаційні відрахування входять у склад витрат з виробництва та реалізації продукції, після його реалізації надходять на розрахунковий рахунок організації у складі виручки;

5. Запобігання надмірного фізичного й моральної зносуамортизируемого майна;

6. Визначення необхідного обсягу відновленнявнеоборотних активів. Кожна організація здійснює певну відтворювальну політику, спрямовану забезпечення виробництва основні засоби у необхідному кількості та відповідного якості;

7. Вибір найефективніших форм відтворення основних засобів. Важливим моментом з розробки амортизаційної політики організації є вибір форми, у якій здійснюватися відтворення основних фондів, оскільки ефективність реалізації тих чи інших проектів, і навіть необхідні фінансові ресурси їхнього здійснення відрізняються досить суттєво.

Найефективнішими формами відтворення основних виробничих фондів є технічне переозброєння, реконструкція і виробництва. Це з тим, що капітальних вкладень з їхньої реалізацію проти новим будівництвом потрібно, зазвичай, значно коротші, менший прибуток і тривалість циклу капітального будівництва;

8. Удосконалення видовий, технологічної та вікової структури основних фондів. Таке вдосконалення залежить змінвоспроизводственной і технологічного структури капітальних вкладень.

Удосконалення технологічної тавоспроизводственной структури капітальних вкладень на стадії загального циклу капітального будівництва забезпечує такі позитивні зміни:

· скорочення тривалості загального циклу капітального будівництва;

· зниження питомих капітальних вкладень;

· достроковий запуск об'єкту і отримання додаткового випуску продукції і на прибутку.

9. Оптимізація податкові платежі підприємства.


2. Методи амортизації основних засобів

Останніми роками визначальним напрямом розвитку стає науково-технічний прогрес, під впливом якого складаються нові макроекономічні пропорції. Вони полягають у зміні співвідношень між відшкодуванням та подальшим накопиченням, накопиченням і інвестиціями. Це спричиняє відриву розміру й швидкість руху амортизаційних відрахувань від величини зносу і кругообігу основний капітал. Необхідність відновлення основних фондів, викликана конкуренцією, змушує здійснювати прискорене списання устаткування з метою утворення амортизаційних відрахувань на подальше вкладення в інвестиції. Отже, здійснюється інтенсивне відтворення.

У результаті те, що амортизаційні відрахування набувають власну форму існування й руху, і перестають бути вираженням фізичного зносу основний капітал, відбувається розмивання кордонів між амортизаційними фондами і чистим доходом, фондами відшкодування та накопичення грошових. Інакше кажучи, розширюється й стає більш стійкою фінансова база інвестування. Отже, амортизаційні відрахування стають важливим інструментом регулювання інвестиційної діяльності підприємства. У умовах особливу значимість отримує надання можливості підприємствам застосовувати різні методи нарахування амортизаційних відрахувань.

Нині у багатьох країн світу використовується політика прискореної амортизації, вперше застосована у середині 40-х років у Великобританії. Суть її полягає у можливості списання вартості основних фондів на більш короткі строки і за вищими ставками.

Останнім часом практика прискореної амортизації знаходить усе ширше застосовуються у Росії.

Відповідно доПБУ 6/01 "Облік основних засобів" амортизація основних засобів може здійснюватися однією з наступних способів [9]:

· лінійним;

· зменшуваного залишку;

· списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання;

· списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт).

Застосування однієї з способів нарахування амортизації за групою однорідних об'єктів основних засобів ведеться протягом усього терміну їхніх корисного використання.

Річна сума амортизаційних відрахувань визначається:

· при лінійному способі – з початкової вартості чи поточної (відновлювальної) вартості (у разі проведення переоцінки) об'єкта основних засобів і норми амортизації,исчисленной з терміну корисного використання цього об'єкта;

· при способі зменшуваного залишку – з залишкової вартості об'єкта основних засобів початку звітного року й норми амортизації,исчисленной з терміну корисного використання цього об'єкту і коефіцієнта прискорення, встановленого відповідно до законодавством Російської Федерації;

· при способі списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання – з початкової вартості чи поточної (відновлювальної) вартості (у разі проведення переоцінки) об'єкта основних засобів і співвідношення, в чисельнику якого число років, залишених остаточно терміну корисного використання об'єкта, а знаменнику – сума чисел років терміну корисного використання об'єкта;

Протягом звітного року амортизаційні відрахування з об'єктів основних засобів нараховуються щомісяця незалежно від застосовуваного способу нарахування, у вигляді 1/12 річний суми.

За основними засобам, які у організаціях з сезонним характером виробництва, річна сума амортизаційних відрахувань по основних засобів нараховується рівномірно протягом періоду роботи організації у звітному року.

При способі списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт) нарахування амортизаційних відрахувань ведеться з натурального показника обсягу продукції (робіт) у звітній періоді і співвідношення початкової вартості об'єкта основних засобів і гаданого обсягу продукції (робіт) за всі терміни корисного використання об'єкта основних засобів.

Амортизаційні відрахування щодо об'єкта основних засобів нараховуються з 1-го числа місяці, наступного за місяцем ухвалення такого об'єкта до бухгалтерського обліку, та зберігання здійснюються до погашення вартості цього об'єкта або списання цього об'єкта з бухгалтерського обліку.

Нарахування амортизаційних відрахувань щодо об'єкта основних засобів припиняється з першого числа місяці, наступного за місяцем погашення вартості цього об'єкта або списання цього об'єкта з бухгалтерського обліку.

Протягом терміну корисного використання об'єкта основних засобів нарахування амортизаційних відрахувань не припиняється, крім випадків перекладу його за рішенню керівника організації на консервацію терміном понад три місяці, соціальній та період відновлення об'єкта, тривалість якого за 12 місяців.

Термін корисного використання об'єкта основних засобів визначається організацією після ухвалення об'єкта до бухгалтерського обліку.

Термін корисного використання об'єкта основних засобів обчислюється з:

· гаданого терміну використання цього об'єкта відповідно до очікуваної продуктивністю чи потужністю;

· очікуваного фізичного зносу, залежить від режиму експлуатації (кількості змін), природних умов і сфери впливу агресивної середовища, системи проведення ремонту;

· нормативно-правових та інших обмежень використання цього об'єкта (наприклад, термін оренди).

У кількох випадках поліпшення (підвищення) спочатку прийнятих нормативних показників функціонування об'єкта основних засобів внаслідок проведеної реконструкції або модернізації, організація переглядає термін корисного використання стосовно цього об'єкта.

Амортизаційні відрахування по основних засобів позначаються на бухгалтерський облік того звітний період, до якого ставляться, і нараховуються незалежно від результатів діяльності організації у звітному періоді.

При нарахуванні амортизаційних відрахувань з об'єктів основних засобів, придбаних з допомогою бюджетних асигнувань, до уваги береться вартість об'єкта, за мінусом величини отриманих сум.

Перелік об'єктів основних засобів, якими не нараховується амортизація, визначено уПБУ 6/01. Зокрема, з об'єктів житлового фонду (житлові будинки, гуртожитки, квартири), об'єктах зовнішнього благоустрою та інших аналогічним об'єктах (організації лісового господарства, дорожнього господарства), і навіть продуктивної худобі,буйволам, оленям, волам, багаторічним насадженням, які досягли експлуатаційного віку, вартість не погашається, амортизація не нараховується. По зазначеним об'єктах основних засобів і об'єктах основних засобів некомерційних організацій знос нараховується наприкінці року у встановленими нормами амортизаційних відрахувань. Рух сум зносу за зазначеними об'єктах враховується на окремомузабалансовом рахунку.

Не підлягають амортизації також об'єкти основних засобів, споживчі властивості яких з часом не змінюються (земельні ділянки і об'єкти природокористування).

З іншого боку, об'єкти основних засобів, вартістю трохи більше 10 тис. крб. за одиницю, і навіть придбані книжки, брошури й видання дозволяється списувати до витрат виробництва (Витрати продаж) принаймні відпустки в виробництво чи експлуатацію.

Амортизаційні відрахування з об'єктів основних засобів позначаються на бухгалтерський облік шляхом накопичення відповідних сум на окремому рахунку.

Вибір однієї чи кількох способів нарахування амортизаційних відрахувань є важливим елементом в облікової і амортизаційної політиці підприємства.

Застосування прискорених способів нарахування амортизації дозволяє за термін нагромадити достатні амортизаційні відрахування, та був використовувати їх задля реконструкції та технічного переоснащення виробництва. Підприємство з'являються великі інвестиційні можливості. Це перший позитивний момент прискореної амортизації. Другий виграш в підприємства при прискореної амортизації у тому, що собівартість продукції роки експлуатації поповнюється величину додаткової амортизації, а прибуток знижується з цього ж величину, отже, підприємство заплатить менший податку з прибутку.

При прискореної амортизації може бути отримана вигода і південь від зниження податок на майно.

При виборі методу нарахування амортизаційних відрахувань, необхідно враховувати вплив наступних чинників:

· відповідність прибутків і витрат підприємства;

· рівень витрат за ведення бухгалтерського і податкового обліку;

· обмеження, що накладалися на величину амортизаційних відрахувань податковим законодавством;

· можливість застосування одного методу нарахування амортизаційних відрахувань стосовно об'єкта основних засобів протягом усього періоду його корисного використання.

Лінійний спосіб нарахування амортизаційних відрахувань традиційною для вітчизняної практики обліку, і визначається за такою формулою (1).

 (1)

У цьому способі амортизаційні відрахування рік у рік нараховуються лише у й тією самою суми на протягом всього терміну експлуатації об'єкта. Перевагою цього способу є простота розрахунків щорічних (щомісячних) амортизаційних відрахувань. Недолік і те, що з нарахуванні амортизації до уваги береться ні обсяги виробництва наамортизируемом об'єкті основних засобів продукції, ні режим експлуатації об'єкта, ні напруженість виробничої програми.

Спосіб зменшуваного залишку на відміну від лінійного способу передбачає послідовне зменшення річний суми амортизаційних відрахувань і обчислюється за такою формулою (2).

, (2)

деКу – коефіцієнт прискорення;

>Сост - залишкова вартість основних засобів початку року, крб

З використанням способу зменшуваного залишку підприємства, можуть застосовувати коефіцієнт прискорення у вигляді не вище 2. Такий спосіб нарахування амортизації дозволено по високотехнологічним основних засобів.

З використанням коефіцієнта прискорення досягається вища ступіньамортизируемости основних засобів. І тут, зазвичай, сума амортизаційних відрахувань з останнього року не розраховується, а списується вся залишкова вартість. Якщо визначено ліквідаційна вартість, то сума амортизації останнього року стабільна обмежується розміром, необхідним зменшення залишкової вартості об'єкта до ліквідаційної. Бо за даному способі у перші роки списується більшість вартості об'єкта основних засобів (у перших 3 роки переноситься до витрат понад 70 відсотків% їх вартості), то цей спосіб належить до способів прискореної амортизації.

Спосіб списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання - цей спосіб називають також способом падаючих чисел.

Річна сума амортизаційних відрахувань у своїй способі визначається за такою формулою (3):

, (3)

деСперв – початкова вартість об'єкта основних засобів, крб.

Тост – на цю кількість років до закінчення терміна корисного використання.

Спосіб списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання є також однією з варіантів прискореної амортизації основних засобів.

Спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції. У цьому способі величина щорічних амортизаційних відрахувань залежить кількості своєї продукції у відповідній періоді. Норма амортизації обчислюється за такою формулою (4):

, (4)

деВi – випускати продукцію в1-ом року;

>Вобщ – сума випуску за розглянутий період.

Отже, річна сума амортизаційних відрахувань вираховується за формулою (5):

, (5)

Такий спосіб нарахування амортизаційних відрахувань ще називають виробничим. На відміну від інших у своїй способі стоїть рівномірний розподіл амортизаційних відрахувань до протягом року. Сума нарахованих амортизаційних відрахувань помісячно залежить від конкретного обсягу випуску продукції відповідному місяці. Через війну амортизаційні відрахування змінюються згідно зі зміною обсягу виробництва та тому переходять із розряду постійних витрат до розряду змінних.

Лінійний спосіб нарахування амортизаційних відрахувань, у принципі, вживають щодо кожному виду основних засобів. Разом про те його застосування доцільніше стосовно пасивної частини основних засобів (будівлям, спорудам), бо їх використання не пов'язане з дією будь-яких чинників змінного характеру. Однак через кризової ситуації цей спосіб останніми роками є переважним.

Прискорені способи нарахування амортизаційних відрахувань дозволяють швидше формувати кошти амортизаційного фонду, й проводити прискорену реновацію основних засобів відповідно до вимогами технічного прогресу. Як недоліків прискорених способів можна назвати те, що за її застосуванні вартість основних засобів за балансом має великі відхилення від своїх ринкову вартість. Це розбіжність виникає й унаслідок швидшого зниження балансову вартість об'єктів основних засобів проти їхньої ринкової вартістю.

Також є методи прогресивної амортизації. Вони припускають поступове збільшення суми амортизаційних відрахувань протягом терміну експлуатації основних засобів. Ці методи зазвичай задіяні лише окремими галузях, як-от комунальне господарство й українські підприємства, здійснюють операції з нерухомістю.

До методів прогресивної (уповільненій) амортизації належить метод амортизаційного фонду - у своїй методі разом з періодичним нарахуванням амортизації сума, рівна величині амортизаційних відрахувань, входить у надійні цінні папери або депонується на окремому рахунку. Отримані відсотки

Схожі реферати:

Навігація