Реферати українською » Экономика » Діагностика прибутку і рентабельності підприємства


Реферат Діагностика прибутку і рентабельності підприємства

грн в 2008 року.

Але не можна не справити й різке зростання операційних витрат з підприємству, порівнюючи показники минулого і аналізованого періоду бачимо підвищення витрат за 70,6 тис. грн, і 17,6% відсоток приросту. Найбільше збільшення операційним затратам принесло збільшення показника інші операційні витрати (приблизно 121,4%), найменший приріст – адміністративні витрати (близько 102,4% від того показника минулого року її). А рівень операційних витрат зросла незначно.

Підприємство в 2009 року вважає можливим збільшити зарплатню своїх співробітників, отже, фонд зарплати значно зріс і становить 114,8% показника минулого року її. Проте показник рівня фонду оплати праці 2009 року має менше значення, ніж показник рівня минулого року її (на 6,8%).

Прибуток від оперативну діяльність зросла практично в 1,5 разу (на 253,7 тис. грн), і становить985,1тис. грн проти 731,4 тис. грн минулого 2008 року.

Торішній чистий прибуток, отримана підприємством в 2009 року становив близько 788,1 тис. грн, і його зростання близько 133% проти аналогічним торішнім періодом минулого року її.

Також має позитивну тенденцію розвитку і середня вартість основних фондів і оборотних засобів, їх приріст перебуває у однакових межах повноважень і становить 113,9 і 115,2 % відповідно.

Аналіз показників фінансово- господарську діяльність може дати користь організації та сприяти підвищення ефективності процесу стратегічного планування. Вивчення фінансової складової діяльності може відкрити керівництву зони внутрішніх сильних і слабких сторін у в довгостроковій перспективі.

У таблиці 2.6 наведено основні показникиексплутационной програми готелю ">ЗЮЙД".

Таблиця 2.6 - Основні показникиексплутационной програми готелю ">ЗЮЙД" за 2008- 2009 рік.

Назва показника Джерело інформації >Ед. ізм. 2008 р. 2009 р >Окл., (+,-) Темп ізм., %
Ємність об'єкта розміщення продукції

од. 52 57 5 109,6
Пропускна здатність готелю

>м/дн 18980 20805 1825 109,6
Рівень завантаженості готелю

0,82 0,86 0,04 105,6
Коефіцієнт завантаженості номерного фонду готелю

17,2 20,3 3,1 118,0
Коефіцієнт використання спальних місць

0,10 0,10 - -

Як кажуть, хоча за 2009 рік, готель мала вищі показники завантаженості номерного фонду проти показниками 2008 року, проте коефіцієнт зайнятості готельних місць досягають лише десять%.

Провівши аналіз конкурентоспроможності готелю ">ЗЮЙД" на Севастопольському ринку готельного господарства, виділимо найближчих конкурентів- готелів, що у безпосередній наближеності до досліджуваного об'єкту, такими є готель "Вояж" і міні-готель "Мрія".

При аналізі конкурентоспроможності скористаємося методом експертної оцінки, не виключаючи можливості використання коштів і інших методів оцінки й аналізу, оскільки, по-перше, аналіз стану і оцінка стратегічних рішень як подає чинника на конкурентоспроможності особливо важкі через складність прояви самого процесу цього впливу, а по-друге, такий вплив слабко піддається кількісної оцінці, що перешкоджає зіставлення.

У цих цілях створюється експертна група висококваліфікованих фахівців чисельністю щонайменше 5-ти людина.

Таблиця 2.7 - Оцінка конкурентоспроможності послуг готелів- конкурентів

Експерт Оцінка експертів
Якість послуги Ціна послуги Доброзичливість персоналу Експлуатаційні витрати
1 >ЗЮЙД 5 4 4 3
Вояж 4 3 4 4
Мрія 3 3 4 4
2 >ЗЮЙД 4 3 4 4
Вояж 3 3 3 4
Мрія 3 4 3 3
3 >ЗЮЙД 4 3 4 4
Вояж 4 3 3 4
Мрія 3 3 3 3
4 >ЗЮЙД 4 4 4 3
Вояж 3 4 3 4
Мрія 3 4 3 3
5 >ЗЮЙД 4 3 5 4
Вояж 4 3 3 3
Мрія 3 3 3 3
Сума балів >ЗЮЙД 21 17 21 18
Вояж 18 16 16 19
Мрія 15 17 16 16
Середній бал >ЗЮЙД 4,2 3,4 4,2 3,6
Вояж 3,6 3,2 3,2 3,8
Мрія 3,0 3,4 3,2 3,2

Система балів встановлює, кожному чиннику конкурентоспроможності експерт може привласнити від 1 до 5 балів. Вагомість чинників дорівнює 4 з 5-ти для якості послуги, 3 з 5-ти для ціни послуги, 2 з 5-ти для доброзичливості персоналові та 1 з 5-ти для експлуатаційних витрати.

Конкурентоспроможність готельної послуги розраховується за такої формули:

, (2.1)

деКу — конкурентоспроможність готельної послуги (значення коштує від 2 до 10)

n – кількість експертів;

>Бij — експертну оцінкуi-м експертомj-го чинника конкурентоспроможності послуги;

>аj — вагомістьj-го чинника (від 4 до 1);

>Ом — максимальна оцінка чинника – 5.

>Произведем розрахунок конкурентоспроможності готельної послуги відповідно по готелям- конкурентам:

- Для готелю ">ЗЮЙД":


- Для готелю "Вояж":

- Для міні- готелю "Мрія":

Отже, експертну оцінку конкурентоспроможності готелю ">ЗЮЙД" становила 7,76 балів з десяти, т. е. біля готелю є чималі резерви (23%) підвищення їх конкурентоздатності на усіх напрямах.


3. Діагностика прибутків і рентабельності підприємства

3.1 Аналіз прибутковості і рентабельності

У разі ринкової економіки основним критерієм оцінки господарську діяльність підприємства (фінансовим показником) служать прибуток і рентабельність стосовно фондам, тому проведемо докладний аналіз даних фінансові показники і визначимо рівень впливу на динаміку даних показників різних чинників.

Результативність ні економічна доцільність функціонування підприємства вимірюються поруч абсолютних і відносних показників прибутку.

Таблиця 3.1 - Аналіз динаміки прибутку готелю ">ЗЮЙД" за 2008- 2009 рік (тис. грн.)

Показники Джерело інформації 2008 р. 2009 р. Темп ізм, %

Відхилення

(+,-)

1. прибуток від реалізації продукції без ПДВ ф. №2стр.010 3158,1 3825,5 121,1 667,4
2. чиста прибуток від реалізації продукції ф. №2стр.035 2599,2 3148,4 121,1 549,2
3. собівартість реалізованої продукції >ф.№2стр.040 1698,3 1912,9 112,6 214,6
4. прибуток від продукції ф. №2стр.050 900,9 1235,5 137,1 334,6
5. результат від іншої реалізації ф. №2стр.060 371,6 489,1 131,6 117,5
6. чистий прибуток залишається у розпорядженні підприємства ф. №2стр.220 585,1 778,1 132,9 193,0

За даними показниками табл. 3.1 прибуток від робіт та надаваних послуг всіх підрозділів підприємства збільшилася на 137,1 %. Для оцінки ефективності роботи підприємства прибуток зіставляється із витратами чи використовуваними ресурсами.

Для розрахунків всіх видів рентабельності готелю ">ЗЮЙД" застосовуються дані таблиці 3.2

Таблиця 3.2 - Дані, застосовувані до розрахунку всіх видів рентабельності підприємства готелю ">ЗЮЙД" за 2008- 2009 рік

>Усл.обозн. Назва показника Джерело інформації >Ед. ізм. 2008 р. 2009 р >Окл. (+,-) Темп зростання, %
>Пр Прибуток від продукції тис. грн 900,9 1235,5 334,6 137,1
У Виручка від продукції >ф.№2, стор. 010 тис. грн 3158,1 3825,5 667,5 121,1
>ЧВ Чиста прибуток від реалізації продукції >ф.№2, стор. 035 тис. грн 2599,2 3148,4 549,2 121,1
>Срп >С/С ф.№ 2, стор. 040 тис. грн 1698,3 1912,9 214,6 112,6
>Ибср Середня вартість активів ф.№ 1 (підсумок балансу початку періоду + підсумок балансу наприкінці періоду) / 2 тис. грн 5061,7 5359,2 297,5 105,8
>П1ср Середня вартість СК ф.№ 1 (підсумок 1+2 розділу пасиву початку періоду + підсумок 1+2 розділу пасиву наприкінці періоду) /2 тис. грн 4119,6 4836,1 716,5 117,4
>П2ср Середня вартість довгострокового кредиту ф.№ 1 (підсумок 3 розділу пасиву початку періоду + підсумок 3 розділу пасиву наприкінці періоду) /2 тис грн 0 0 - -
>ПЗср Розрахунки й інші короткострокові пасиви ф.№ 1 (підсумок 4 розділу пасиву початку періоду + підсумок 4 розділу пасиву наприкінці періоду) /2 тис грн 471,8 523,1 51,3 110,9
>А1ср Середня вартість основних засобів та інші необоротних активів ф.№ 1 (підсумок 1 розділу активу початку періоду + підсумок 1 розділу активу наприкінці періоду) /2 тис грн 4012,6 4856,7 844,1 121,0
>Азср Середній розмір коштів і дебіторська заборгованість ф.№ 1 (сума стор. 150-250 активу початку періоду +сума стор. 150-250 активу наприкінці періоду) /2

тис

грн

298,7 314,5 15,8 105,3
>ДЗср Середній розмір дебіторську заборгованість ф.№ 1 (сума стор. 150-210 початку періоду + сума стор. 150-210 наприкінціпериода)/2 тис. грн 38,7 57,0 18,3 147,3
>КРср Середній розмір кредиторську заборгованість ф.№ 1 (сума стор. 510-610 початку періоду + сума стор. 510-610 наприкінці періоду) /2 тис. грн 516,4 523,1 6,7 101,3
>Анл Найбільш ліквідні активи ф.№ 1 (сумастр.220-250) тис. грн 93,6 182,9 89,3 195,4

Для оцінки динаміки відносних показників (коефіцієнтів рентабельності) необхідно попередньо виконати їх розрахунок по формулам, відповідно до таблиці 3.3

Таблиця 3.3- Аналіз динаміки рентабельності готелю ">ЗЮЙД" за 2008- 2009 рік, (тис. грн.)

Показники

>Ед.

ізм.

2008 рік 2009 рік

>Откл.,

(+,-)

Темп

зрад., %

 

Рентабельність сукупного капіталу тис. грн 0,9 7,4 6,5 822,1

 

Рентабельність власного капіталу тис. грн 0,28 5,59 5,31 818,0

 

Рентабельність продажів тис. грн 8,34 15,94 7,60 591,2

 

Рентабельність здійснених операцій тис. грн 1,91 12,60 10,69 792,8

 

Чиста рентабельність продажів тис. грн 0,50 8,43 7,93 748,3

 

тис. грн 9,10 18,90 9,8 199,8 Комерційна рентабельність

 

Як з таблиці 3.3, простежується зростання рентабельності від здійснених операцій з одночасним зростанням комерційної рентабельності і рентабельності продажів. Збільшення рентабельності від здійснених операцій свідчить економію на постійних витратах (адміністративних витратах, витратах на збут, інших операційних витратах). Як і випадку з показниками рентабельності продажів спостерігається збільшення комерційної рентабельності виробництва. Це свідчить про тому, що темпи зростання валовий і чистий прибуток, відповідно, перевищують темпи зростання собівартості продукції. Що, своєю чергою, може означати, що підприємством отримана прибуток за фінансової та інвестиційної діяльності.

3.2 Факторний аналіз прибутків і рентабельності

Наступним етапом аналізу прибутку підприємства вивчення чинників, вплинули їхньому зміни, тобто. проведення факторного аналізу. Факторний аналіз – це методика комплексного системного вивчення й вимірювання впливу чинників на величину результативних показників.

Використовуючи прийомелиминирования, підставі даних таблиці 3.4 визначимо впливом геть чистий прибуток підприємства кожного з поданих чинників.

Таблиця 3.4- Дані факторного аналізу прибутку готелю ">ЗЮЙД" за 2008- 2009 рік (тис. грн.)

Показники позначення 2008 рік 2009 рік

Відхилення,

(+,-)

Темпи зміни, %
Чиста прибуток від реалізації послуг У 2599,2 3148,4 549,2 121,1
Собівартість З 1698,3 1912,9 112,6 214,6
Адміністративні видатки АР 182,4 186,6 4,2 102,3
Витрати збут РС 29,8 48,9 19,1 164,0
Інші операційні витрати >ДОР 121,2 268,5 147,3 221,5
Інші операційні доходи >ДОД 371,6 489,1 50,7 131,6
Податок з прибутку НП 146,3 197,0 100,5 134,7
Торішній чистий прибуток ПП 585,1 778,1 193,0 132,9

Вплив даних факторних показників на чистий прибуток можна як моделі:

ПП =В-С-АР-РС-ДОР+ДОД+ФД-НП, (3.1)

Як відомо, розмір виручки від залежить від такого типу чинників як ціна реалізованої послуги, питому вагу кожного виду

Схожі реферати:

Навігація