Реферати українською » Экономика » Аналіз фінансової стійкості і ділової активності радгоспу-заводу "Плодове" Бахчисарайського району та шляхи її підвищення


Реферат Аналіз фінансової стійкості і ділової активності радгоспу-заводу "Плодове" Бахчисарайського району та шляхи її підвищення

разі зростання власного обігового капіталу, або за зменшенні власних джерела фінансування.

5. Коефіцієнт залучення довгострокових кредитів і позик характеризує структуру капіталу. Зростання цього у динаміці – негативну тенденцію, що означає, що зростає залежність підприємства від зовнішніх інвесторів.

>Kпривл .буд. до. і із. = Довгострокові зобов'язання / (Довгострокові зобов'язання + Власний капітал

6. Коефіцієнт незалежності капіталізованих джерел

>Kнезав. до. і.= Власний капітал / (Довгострокові зобов'язання +

Власний капітал Сума коефіцієнтів 5 і шість дорівнює 1. Зростання коефіцієнта 5 у поступовій динаміці негативна тенденцією, означаючи, що з позицій довгострокової перспективи підприємство дедалі більше й сильніша залежить від зовнішніх інвесторів.

7. Коефіцієнт структури покриття довгострокових вкладень показує, яка частина основних засобів та інші необоротних активів профінансовано зовнішніми інвесторами.

>Kпдв= Довгострокові зобов'язання /Необоротние активи

Зростання показника у поступовій динаміці свідчить про посиленні залежності підприємства від зовнішніх інвесторів.

8. Коефіцієнт забезпечення матеріальних запасів власними засобами

>Kмз=Собственние його оборотні кошти / Запаси

Оптимальний значення даного коефіцієнта – 0,6-0,8.

9. Коефіцієнт співвідношення необоротних активів і власного капіталу.

>Kна/ск=Необоротние активи / Власний капітал

Це характеризує забезпечення необоротних активів власними засобами. Оптимальний значення даного коефіцієнта 0,5-0,8. Якщо показник менше 0,5, це свідчить, що має власний капітал переважно на формування оборотних засобів, які зазвичай розцінюється негативно. Якщо значення показника більш 0,8, то роблять свої висновки про притягнення довгострокових кредитів на формування частини необоротних активів, що абсолютно виправданим нічого для будь-якого підприємства.

10. Коефіцієнт структури залученого капіталу.

>Kстр.привл кап = Довгострокові зобов'язання / Притягнутий капітал (Поточні зобов'язання)

11. Коефіцієнт забезпечення оборотних засобів власними обіговими коштами розраховують як ставлення власних оборотних засобів до всієї величині оборотних засобів.

Мінімальна значення даного коефіцієнта – 0,1. Коли показник опускається при цьому значення, то структура окреслюється незадовільна, а підприємство – неплатоспроможним. Збільшення показника говорить про непоганому фінансовий стан підприємства, стані проводити незалежну фінансову політику.

12. Коефіцієнт відносини виробничих активів і вартості майна:

>Kпа/си = (Виробничі активи (кошти, тварини на вирощуванні, незавершене виробництво) + Витрати майбутніх періодів) / Балансова вартість майна

Мінімальна значення показника – 0,5. Вищий показник свідчить про збільшення виробничих можливостей підприємства.

13. Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів:

Kсс/зс = (Притягнутий капітал + Короткострокові кредити банків) / Власний капітал

14. коефіцієнт окупності відсотків за кредити:

>Kокуп%= (Торішній чистий прибуток + Витрати на виплату відсотків) / Витрати на виплату відсотків за кредити

Він показує скільки вже разів протягом року підприємство заробляє кошти на оплати відсотків і характеризує рівень захищеності кредиторів. Цей коефіцієнт може бути щонайменше 3.

Для оцінки фінансової стабільності підприємства використовують також коефіцієнти стабільності економічного розвитку і чистої виручки. Для цих показників коефіцієнти не встановлено.

15. Коефіцієнт стабільності економічного зростання розраховують як ставлення різниці між чистим прибутком (ПП) і дивідендами (ТАК), виплаченими акціонерам, до власного капіталу (СК):

До з.ек.р.=(ЧП - ТАК) / СК

Розрахований коефіцієнт порівнюють із коефіцієнтом попередній звітний період, ні з аналогічними підприємствами. Цей коефіцієнт характеризує стабільність одержання прибутку, яка залишається для підприємства щодо його розвитку та створення резерву.

Якщо це коефіцієнт становить, наприклад, 0,185, це означатиме, що прибуток у розмірі 18,5% власного капіталу протягом року спрямовано розвиток виробництва і створення резервів підприємства.

16. Коефіцієнт чистої виручки розраховують як ставлення суми чистого прибутку і амортизаційних відрахувань до виручці від, товарів та послуг.

17. Показник чистий прибуток однією акцію розраховують як ставлення чистого прибутку до кількості акцій; дивідендів однією акцію – як ставлення суми дивідендів виплачених акціонерам, до кількості акцій; дивідендів однією акцію за курсом акцій – як ставлення суми дивідендів, виплачених акціонерів одну акцію, до ринковому курсу акцій.Т.о. аналіз коефіцієнтів – це перебування співвідношень між двома окремими показниками.Коеффициентов багато, але з усіх їх можна поєднати в розмірі 5 груп за характеристиками:

а) можливості погашення поточних зобов'язань;

б) руху поточних активів;

в) власного капіталу;

р) результатів основний діяльності;

буд) інформації про стан ринку.

З даних складемо таблицю. Аналіз показників фінансово стійкості проведемо відповідно до таблиці 3.1.1.

Значення коефіцієнта автономії перевищує нормативне значення, що позитивним,т.к. підприємство незалежно від зовнішніх кредиторів.

Проте намітилася тенденція на зниження значення цього показника на 0,08 пункту, що свідчить про зниженні рівня фінансової незалежності.

Зростання коефіцієнта фінансової залежності (збільшився проти попереднім періодом на 0,12 пункту) свідчить про збільшення частки позикових засобів у фінансуванні підприємства.

Коефіцієнт фінансового ризику є також у припустимих значеннях (наприкінці звітний період вона становить 0,33).Т.о. кожну гривню власні кошти доводиться 27 копійок позикових, тоді як у початок звітний період була лише 15 копійок. Проте, як зазначалось, цей коефіцієнт тим щонайменше перебуває у допустимих значеннях.

Аналізуючи коефіцієнт маневреності власного капіталу можна сказати про гострої нестачі оборотних засобів, причому ця тенденція посилюється (коефіцієнт знизився проти попереднім періодом на 0,04 пункту).

Цей показник свідчить, що підприємству слід збільшити власний капітал, або зменшити власні джерела фінансування.

Відсутність коефіцієнта залучення довгострокових кредитів і позик може казати про непродуманої фінансової стратегії для підприємства. Коефіцієнт незалежності капіталізованих джерел наприкінці року залишилося незмінним проти початком року. У цілому нині така динаміка показників залучення довгострокових кредитів і позик й самої незалежності капіталізованих джерел у тому випадку перестав бути позитивної тенденцією,т.к. відсутність коефіцієнта залучення довгострокових кредитів і позик свідчить про не раціональному підході до формування фінансової стратегії.

Таблиця 3.1.1.Анализ відносних показників фінансової стійкості.

№>п/п Показник На початок звітного періоду У найгіршому разі звітного періоду Зміни протягом року(-,+) Оптимальний рівень
1. >К-т автономії 0,87 0,79 -0,08 0,5
2. >К-т фінансової залежності 1,15 1,27 +0,12 1,9
3. >К-т фінансового ризику 0,15 0,27 +0,12 0,5
4. >К-т маневреності власного капіталу 0,09 0,27 +0,12 0,4-0,6
5. >К-т залучення довгострокових кредитів і позик 0 0 0 0,4
6. >К-т незалежності капіталізованих джерел 1 1 - 0,6
7. >К-т забезпечення матеріальних запасів власними засобами 0,54 0,53 -0,01 0,6-0,8
8. >К-т співвідношення необоротних активів і власного капіталу 0,91 0,79 -0,12 0,5-0,8
9. >К-т структурипривлеченного капіталу 42,5 6,4 -36,1
10. >К-т забезпечення оборотних засобів власними обіговими коштами 0,9 0,7 -0,2 0,1

Коефіцієнт забезпечення матеріальних запасів власними засобами початку року становив +0,54, але в наприкінці року – -0, 53.Т.к. оптимальне його значення – 0,6-,8, можна говорити про задовільному забезпеченні матеріальних запасів і достатньому обсязі власні кошти.

Коефіцієнт забезпечення оборотних засобів власними обіговими коштами показує, що з підприємства його оборотні кошти забезпечені власними обіговими коштами.Т.к. показник має значення менш 0,9 і початок і кінець звітний період 0,7 то підприємство можна зарахувати до розряду платоспроможних. Проте, протягом року з'явилася негативна тенденція зниження значення даного коефіцієнта. Це означає про погіршення фінансового становища.

Проаналізувавши абсолютні і відносні показники фінансової стійкості у тому сукупності можна дійти невтішного висновку про кризовому фінансовий стан підприємства, хоча підприємство має достатній обсяг власних оборотних засобів, отже у господарстві прийнята неефективна фінансова політика. Також господарство має достатній рівень фінансової незалежності він зовнішніх кредиторів, але в разі це явище можна назвати позитивним,т.к. з допомогою залучених коштів можна було б змогу досягти поліпшення фінансові показники.

Найповнішим узагальнюючим показником фінансової стійкості є надлишок чи недолік джерел коштів на формування запасів, отримуваний як різниці величини джерел засобів і величини запасів.

Для характеристики джерел формування запасів використовується кілька показників, що відбивають різну ступінь охоплення різних видів джерел:

наявність власних оборотних засобів;

наявність довгострокових джерел формування запасів;

загальний розмір основні джерела формування запасів.

Трьом показниками наявності джерел формування запасів відповідають три показника забезпеченості запасів джерелами формування:

надлишок (+) чи недолік (–) власних оборотних засобів, рівний різниці величини власних обігових коштів та величини запасів;

надлишок (+) чи недолік (–) довгострокових джерел формування запасів, рівний різниці величини довгострокових джерел формування запасів і величини запасів;

надлишок (+) чи недолік (–) загального розміру основні джерела формування запасів, рівний різниці величини основні джерела формування запасів і величини запасів.

>Вичисление трьох показників забезпеченості запасів джерелами формування дозволяє класифікувати фінансові ситуації за рівнем їхньої стійкості. Можна виділити чотири типи фінансових ситуацій:

абсолютна стійкість фінансового становища, яка трапляється рідко. Вона задається системою умов:

надлишок (+) власних оборотних засобів чи рівність величин власних обігових коштів та запасів;

нормальна стійкість фінансового становища, гарантує її платоспроможність:

недолік (–) власних оборотних засобів;

надлишок (+) довгострокових джерел формування запасів чи рівність величин довгострокових джерел постачання та запасів;

збаламучену фінансове становище, пов'язана з порушенням платоспроможності, у якому, тим щонайменше, зберігаються можливість відновлення рівноваги з допомогою поповнення реального власного капіталу і збільшення власних оборотних засобів, і навіть з допомогою додаткового залучення довгострокових кредитів і позикових коштів:

недолік (–) власних оборотних засобів;

недолік (–) довгострокових джерел формування запасів;

надлишок (+) загального розміру основні джерела формування запасів чи рівність величин основні джерела і запасів.

кризовий фінансове становище, у якому підприємство на межі банкрутства:

недолік (–) власних оборотних засобів;

недолік (–) довгострокових джерел формування запасів;

недолік (–)загального розміру основні джерела формування запасів.

>Таблица3.1.2 – Оцінка абсолютних показників фінансової стійкості

№п./п. Показники 2005 р. 2006р. 2007 р. Зміни
1 Джерела власні кошти, тис. грн. 22295,5 19239,9 19258,1 -3037,4
2 >Необоротние активи, тис. грн. 18501,1 17556,8 15264,2 -3236,9
3 Власні його оборотні кошти, тис. грн. 3794,4 1683,1 3993,9 199,5
4 Довгострокові пасиви, тис. грн. 23,1 - - -
5 Довгострокові джерела формування запасів, тис. грн. 2633,4 2492,7 3993,9 1360,5
6 Короткострокові позики, тис. грн. 165,2 210,5 3015,5 2850,3
7 Величина основні джерела формування запасів, тис. грн. 2798,6 2703,2 7009,4 4210,8
8 Загальна величина запасів 5527,5 3105,2 14713,7 9186,2
9 Надлишок (+) чи недолік (–) власних оборотних засобів -1733,1 -1422,1 -10719,8 -8986,7
10 Надлишок (+) чи недолік (–) довгострокових джерел -2894,1 -612,5 -10719,8 -7825,7
11 Надлишок (+) чи недолік (–) загального розміру джерел -2728,9 -402 -7704,3 -4975,4
12 Тип фінансової стійкості 000 000 000 000

З даних таблиці можна сказати у тому, що це підприємство протягом 3-х років перебуває у кризовому фінансовий стан. Це пов'язано з маленьким обсягом оборотних засобів, іншу ж його частина становлять необоротні активи. Позитивниммомен6том діяльності можна назвати збільшення власного капіталу, хоч і значне( на 0,09%). Це пов'язана зі зростанням обсягів власних оборотних засобів на 137,3%. Також сталося збільшення основні джерела формування запасів (на 159,3%). Отже, наприкінці року під рахунок джерел власні кошти покривається вже 47,6% запасів і витрат. Після проведених вище розрахунків видно, що уотчетном періоді тривимірний тип фінансової стійкості має тої вид:S={0;0;0}.Это отже, що попри деякі поліпшення, підприємство перебуває у кризовому фінансовий стан.

3.2 Аналіз ділову активність

У даному разі економічний потенціал — це потенційні можливість здійснення процесів виробництва та збуту; друга щонайменше важлива характеристика господарюючого суб'єкту — це динаміка і результативність цих процесів, тобто. підтверджені:

а) доцільність створення цього суб'єкта;

б) ефективність використання економічного потенціалу.

У ринковій економіці суб'єктів господарювання враховували ефективні управлінські рішення і можливість проводити середу функціонування. І тому слід шукати шляху оптимального поєднання наявних у розпорядженні економічних ресурсів немає і кількістю благ, які з їх допомогою. Тому, аналіз ділову активність є основою, де базуються раціональні і розумні управлінські рішення.

>Обобщающими показниками, котрі характеризують ділову активність підприємства його ринкове стан, є:

тривалість (тривалість) операційного циклу;

тривалість фінансового циклу.

Діяльність підприємства є процес безупинної трансформації одних видів активів до інших, що можна явити у наступному вигляді:

,

Д - гроші;

З - запаси;

ДП- готову продукцію;

СВ - кошти на розрахунках (дебіторська заборгованість).

Наочно взаємозв'язок між операційним і нашим фінансовим циклом представлена малюнку 1.2.

Початок циклу Придбання запасів, перетворення на готової продукції, відвантаження готової продукції Одержання сплати відвантажену продукцію (запаси) Закінчення циклу
Погашення кредиторську заборгованість Фінансовий цикл
Операційний цикл

>Рис. 1.2 Взаємозв'язок операційного і фінансового циклу

Аналіз ділову активність проходить за двом напрямом:

фінансова активність, коефіцієнти оборотності;

ділова активність.

Фінансова активність і ефективність використання оборотних активів підприємства визначається за допомогою наступних показників:

1.Оборачиваемость засобів у розрахунках: показує зниження розширення комерційного кредиту подається підприємством. Зниження коефіцієнта

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація