Реферати українською » Экономика » Виробнича структура підприємства


Реферат Виробнича структура підприємства

Предыдущая страница | Страница 3 из 3
Оптимізація виробничої структури підприємства підвищує функціональні можливості підприємства, що врешті-решт веде до послаблення чи повного усунення внутрішньосистемних негативних процесів. Це важливе принцип управління можна сформулювати так - оптимізація структури підвищує ефективність керованої системи [13,c.354].

Удосконалення виробничої структури - одне з найважливіших чинників зниження трудомісткості робіт з виготовлення продукції.

Важливим економічним питанням, що з удосконаленням виробничої структури, є співвідношення між основними, допоміжними і обслуговуючими цехами. Процес виготовлення продукції відбувається в основних виробничих цехах, тому вони мають займати переважна місце як за своєю роллю у роботі підприємства, а й у кількості зайнятих у яких робочих, по займаній виробничої площі. Тим більше що часто-густо кількість робочих у допоміжних цехах перевищує чисельність основних. Таке співвідношення є наслідком високого рівня механізації і автоматизації основного виробництва, що призводять до зниження трудомісткості робіт у основних цехах. Одночасно збільшується обсяг робіт з догляду по устаткування, його ремонтом.

>Возникающее несприятливе співвідношення в чисельності може бути ліквідоване широкої механізацією допоміжних робіт. Важливий шлях вдосконалення виробничої структури підприємства – зменшення частки допоміжних й обслуговуючих цехів і служб без шкоди нормальної роботи основного виробництва. Це можна досягнути з допомогою розширення кооперування підприємств із обслуговування виробництва з урахуванням створення спеціалізованих ремонтних і інструментальних окремих підрозділів. Передача капітального і лише частково малого ремонту устаткування спеціалізовані підприємства дозволить або ліквідувати ряд допоміжних й обслуговуючих підрозділів, або значно скоротити кількість їхніх працівників [7,c.255].

Складовою частиною виробничого процесу є заготівельна стадія. Устаткування заготівельних цехів особливо у малих підприємствах, в тому числі середніх має низький коефіцієнт завантаження, а площі відведеної під них значні. Передача заготівельної стадії на спеціалізовані підприємства набагато знизить витрати.

У підприємства вже повинні дійти такий виробничої структурі, де відсутні заготівельні цеху, скорочено кількість механічних і ремонтних цехів. Усе це дасть змогу зменшити собівартість продукції, збільшити рентабельність виробництва [5,c.161].

У цілому нині, основні шляхів удосконалення виробничої структури:

- укрупнення підприємств і цехів;

- пошук і освоєння реалізація досконалішого принципу побудови цехів наукових і виробничих підприємств;

- дотримання раціонального співвідношень між основними, допоміжними і обслуговуючими цехами;

- стала робота з раціоналізації планування підприємств;

- інтеграція окремих підприємств, створення потужних промислових і науково-виробничих об'єднань з урахуванням концентрації виробництва;

- забезпечення пропорційності між всіма частинами підприємства;

- зміна виробничого профілю, тобто. характеру випуску продукції, спеціалізація і кооперування; розвиток комбінування виробництва; досягненняконструктивно-технологической однорідності продукції з допомогою широкої уніфікації і стандартизації; створеннябесцеховой структури управління підприємством. Укрупнення підприємств і цехів дозволяє у ширших масштабах впроваджувати нову високопродуктивну техніку, постійно удосконалювати технологію, покращувати організацію виробництва.

- виявлення і реалізація резервів поліпшення структури цехів наукових і виробничих ділянок — чинники постійного вдосконалювання виробничої структури, підвищення ефективності виробництва. Дотримання раціонального співвідношень між основними, допоміжними і обслуговуючими цехами і ділянками має спрямувати для підвищення частки основних цехів за кількістю зайнятих робочих, вартості основних фондів, розміру займаних площ.

>Подведем підсумки. Удосконалення виробничої структури підприємства створює умови для інтенсифікації виробництва, ефективне використання трудових, потребує матеріальних та фінансових ресурсів, підвищення якості продукції. Оптимізація виробничої структури підприємства підвищує функціональні можливості підприємства, що врешті-решт веде до послаблення чи повного усунення внутрісистемних негативних процесів.

Удосконалення виробничої структури - одне з найважливіших чинників зниження трудомісткості робіт з виготовлення продукції. У межах вдосконалення організаційної структури підприємства з погляду доцільно використовувати метод організації синхронізованого виробництва, як із шляхів вдосконалення виробничої структури.


Укладання

Виробнича структура – форма організації виробничого процесу, саме кількість, склад парламенту й розміщення виробничих підрозділів, і характеру виробничих перетинів поміж ними. До виробничим підрозділам ставляться робоче місце, основні допоміжні цехи, ділянки, лабораторії, обслуговуючі господарства і.

Якоїсь стійкою стандартної структури немає. Вона коригується під впливомпроизводственно-економической кон'юнктури, науково-технічного прогресу і соціально-економічних процесів. Удосконалення структури підприємства створює умови для інтенсифікації виробництва, ефективне використання трудових, потребує матеріальних та фінансових ресурсів, підвищення якості продукції.

За підсумками роботи можна сказати, основні шляхів удосконалення виробничої структури розуміють:

- регулярне вивчення досягнень у сфері проектування й розвитку виробничих структур з метою забезпечення мобільності і адаптивності структури підприємства до нововведень та поглибленні нової продукції;

- зміцнення іразукрепление підприємств і цехів;

- пошук і освоєння реалізація досконалішого принципу побудови цехів;

- оптимізація числа і середніх розмірів виробничих підрозділів підприємства;

- дотримання раціонального співвідношень між основними, допоміжними і обслуговуючими цехами;

- стала робота з раціоналізації планування підприємств;

- забезпечення пропорційності між всіма цехами підприємства;

- забезпечення відповідності компонентів виробничої структури підприємства принципу пропорційності по виробничої потужності, прогресивності технологічних процесів, рівня автоматизації, кваліфікації кадрів інших, параметрів;

- забезпечення відповідності структури принципупрямоточности технологічних процесів з метою зменшення тривалості проходження предметів праці;

- забезпечення відповідності рівня якості процесів у системі (виробничої структурі підприємства) рівню якості входу системи. Тоді й якість виходу системи буде більш високим;

- швидкоплинність зміни виробничого профілю за умов ринкової економіки, вдосконалення спеціалізації і кооперування;

- розвиток комбінування виробництва;

- скорочення нормативного терміну служби основних фондів;

- дотримання графіків планово-попереджувального ремонту основних виробничих фондів підприємства, скорочення тривалості проведених ремонтів і підвищення його якості, своєчасне відновлення фондів;

- підвищення рівня автоматизації виробництва.

У структурному відношенні економіка підприємства повинна формуватися як економіка окремих ланок і цехів.


Список використовуваної літератури

1. ВолковО.И.,Девяткин О.В. Організація виробництва для підприємства (фірмі). –М.:ИНФРА-М, 2004. ->448с.

2.Гоберман В.А. Основи виробничого менеджменту:учебно посібник. –М.:Юристъ, 2002. ->336с.

3.КостроваИ.Е. Мале хлібопекарське виробництво. Особливості роботи. –М.:ГИОРД, 2001. ->120с.

4. Малюк В.І. Проектування структур виробничих підприємств. –М.:Бизнес-пресса, 2005. ->320с.

5. Виробничий менеджмент. Підручник для вузів // Під ред. проф.Ильенковой С.Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2000. ->543с.

6. Романенка І.В. Економіка підприємства. –М.: Фінанси і статистика, 2005. ->264с.

7. Семенов В.М., Баєв І.А.,Терехова С.А. Економіка підприємства: Підручник – М.: Центр економіки та маркетингу, 2000. –312 з.

8.ТуровецО.Г.,БухалковМ.И., Родіонов В.Б. Організація виробництва та управління підприємством: Підручник – М.:ИНФРА – М., 2002. –528с.

9. Управління сучасної компанією. Під ред. Б.Мильнера, Ф.Лииса. – М.Инфра-М, 2001. – 585 з.

10.ФатхутдиновР.А. Організація виробництва: Підручник – М.:ИНФРА – М., 2001. –672 з.

11.Феденя О.К. Організація виробництва та управління підприємством. –М.:ТетраСистемс, 2004. ->192с.

12. Федорова М.М. Організаційна структура управління підприємством. –М.:КноРус, 2003. ->256с.

13.Хлебопечение / під ред. З. Ю. Глазьєв, З. А.Батчиков. –М.: Алгоритм, 2002. ->432с.

14. Економіка: Підручник для вузів / Під ред.Лобачевой О.Н. –М.: Іспит. 2003. ->582с.

15. Економіка підприємства: Підручник для вузів / під ред. проф.В.Я.Горфинкеля, проф. В.А.Швандара. – 2-ге вид., перераб. ідоп. – М.: Банки біржі,ЮНИТИ, 1999 –445с.

16.Работкин Ю.В., Петраш І.П. Технічне регулювання і технічні регламенти. Стан питання //Хлебопечение Росії. 2003. №6. З. 5-8.

17.Толкачева Є.В. Еволюція системам управління у тих організаційного розвитку бізнесу // Менеджмент у Росії там. -2004. -№1. -З. 28-32.


Предыдущая страница | Страница 3 из 3

Схожі реферати:

Навігація