Реферати українською » Экономико-математическое моделирование » Моделювання бюджету доходів та витрат методом транспортної Задачі


Реферат Моделювання бюджету доходів та витрат методом транспортної Задачі

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>Анотація

>Курсова робота: ____ з., ___ рис., ___ табл., ____джерел.

>Об’єктдослідження -доходи тавитрати ВАТ ">ІнГЗК"

Предметдослідження -моделювання бюджетудоходів тавитрат методомтранспортноїзадачі.

Мета роботи -розробкаоптимізаційноїмоделі бюджетудоходів тавитрат ВАТ ">ІнГЗК".

Укурсовійроботі булизастосованіметодинауковогоаналізу й синтезу,порівняння,збору йобробкиінформації,дедукції йіндукції,моделювання тощо. Принаписаннікурсової роботи було бвикористанозаконодавчі йнормативніакти,підручники,навчальніпосібники, з статтею ізжурналів й газетпровіднихсучаснихфахівців.

У годинуоптимізаціязнаходитьзастосування внауці,техніці й вбудь-якійіншійобластілюдськоїдіяльності.Оптимізація -цілеспрямована діяльність, щополягає вотриманніякнайкращихрезультатів завідповідних умів.

У годинулінійнепрограмуванняє одним ізнайбільшспоживанихапаратівматематичноїтеорії оптимальногоухваленнярішення. Длявирішеннязавданьлінійногопрограмуваннярозробленоскладнепрограмне забезпечення, щодаєможливістьефективно йнадійновирішуватипрактичні заподіяння великихоб'ємів.Ціпрограми йсистемизабезпеченірозвиненими системамипідготовкипочатковихданих,засобами їхньогоаналізу йпредставленняотриманихрезультатів.

>Ключові слова: модель,дослідженняоперацій,лінійнемоделювання,транспортна завдання, бюджетдоходів тавитрат, дохід.


>Зміст

>Вступ

>Розділ 1.Теоретичніаспектизастосуваннямоделітранспортноїзадачі векономічних процесів тазагальна характеристикадіяльностіват ">ІнГЗК"

1.1Економічна йматематична постановкитранспортноїзадачі

1.2Методирозв’язаннятранспортноїзадачі

1.3Загальна характеристика підприємства ВАТ ">Інгулецькийгірничо-збагачувальнийкомбінат"

>Розділ 2.Застосуваннямоделітранспортноїзадачі длябюджетуваннядоходів йвитрат ВАТ ">ІнГЗК"

2.1Аналіздинамікидоходів тавитрат ВАТ ">ІнГЗК"

2.2Моделювання бюджетудоходів тавитрат ззастосуваннямтранспортноїзадачі ВАТ ">ІнГЗК"

2.3Аналізреалізаціїмоделі бюджетудоходів тавитрат

>Висновок

Списоквикористанихджерел

>Вступ

>Однією знайпоширеніших завданьматематичногопрограмуванняєтранспортна завдання.

Прирозв’язаннізадачіпотрібнознайтитакий план доставкивантажів відпостачальників доспоживачів,щобвартістьперевезення бувнайменшою.

>Існує багаторізнихалгоритміврозв’язкутранспортноїзадачі: методпотенціалів,симплекс-метод,розподільний метод,дельта-метод,угорський метод, методдиференціальнихрент,різнімережніметоди й т.д.

>Транспортна завданняможе бутирозв’язанасимплекс-методом. Алівикористання цого методу дотранспортноїзадачієнедоцільним,босимплекс-методускладнюєрозрахункивнаслідоксвоєїуніверсальності через ті, що неураховуєспецифічніособливостітранспортноїзадачі.

Методпотенціалівнабув широкого поширеннясаме черезспрощеннярозрахунків порівняно зсимплекс-методом. Алі йогосуттєвимнедолікомєслабкаформалізаціястворення циклуперерозподілупостачаннявантажу.

>Транспортна завдання частовикористовується длярозв’язанняекономічних завдань, котрі за межі немаютьнічогоспільного ізтранспортуваннямивантажів, йвеличиниможутьзалежно відконкретноїзадачіозначативідстань, годину,продуктивність тощо.

Предметдослідження -моделювання бюджетудоходів тавитрат методомтранспортноїзадачі.

>Об’єктдослідження -доходи тавитративідкритеакціонернетовариство ">ІнгулецькийГЗК"

Мета роботи -розробкаоптимізаційноїмоделі бюджетудоходів тавитрат ВАТ ">ІнГЗК".

Длядосягненнявизначеної метинеобхідновиконатинаступні заподіяння:

-визначитиекономічну йматематичну постановкитранспортноїзадачі;

-дослідитиметодирозв’язуваннятранспортних завдань;

-дослідитизагальну характеристикудіяльностіоб’єктадослідження

-проаналізуватидинамікудоходів тавитратоб’єктудослідження

Укурсовійроботі булизастосованіметодинауковогоаналізу й синтезу,порівняння,збору йобробкиінформації,дедукції йіндукції,моделювання тощо.

Принаписаннікурсової роботи було бвикористанозаконодавчі йнормативніакти,підручники,навчальніпосібники, з статтею ізжурналів й газетпровіднихсучаснихфахівців.


>Розділ 1.Теоретичніаспектизастосуваннямоделітранспортноїзадачі векономічних процесів тазагальна характеристикадіяльностіват ">ІнГЗК" 1.1Економічна йматематична постановкитранспортноїзадачі

>Транспортна завданняєтиповоюзадачеюлінійногопрограмування,отже,їїрозв'язок можнаотриматизвичайнимсимплексним методом. Однак, удеякихвипадкахзастосуванняуніверсальнихалгоритмівєнераціональним.Специфічна структуратранспортноїзадачідаєзмогуотриматиальтернативний методвідшукання оптимального плану увиглядіпростішої упорівнянні ізсимплексним методомобчислювальноїпроцедури.Транспортна завданняналежить до типурозподільчих завданьлінійногопрограмування.Економічнийзміст завданьможестосуватисярізноманітних проблем, щопереважнозовсім непов'язано зперевезеннямвантажів, як,наприклад,задачі оптимальногорозміщеннявиробництва,складів, оптимальногопризначення тощо.

>Класичнатранспортна завданнялінійногопрограмуванняформулюється так:деякийоднорідний продукт, щознаходиться уmпостачальників Наобсягах ,,…,одиницьвідповіднонеобхідно перевезти nспоживачам вобсягах ,,…,одиниць. При цьомувиконуєтьсяумова, щозагальнийнаявнийобсягпродукції упостачальниківдорівнюєзагальномупопиту всіхспоживачів.Відомівартостіперевезеньодиниціпродукції від шкірного -гопостачальника до шкірного -госпоживача, щоподані якелементиматриці виду: = .

>Необхідновизначити планперевезень, всепродукція був бвивезена відпостачальників,повністюзадоволеніпотребиспоживачів йзагальнавартість всіхперевезень був бмінімальною.

Утакійпостановцізадачіефективність плануперевезеньвизначається йоговартістю й така завданнямаєназвутранспортноїзадачі закритеріємвартостіперевезень.

>Записматематичноїмоделі. Черезпозначаєтьсяобсягпродукції, що перевозитися відпостачальника доспоживача (; ).Тодіумовизадачізручно податі увиглядітакоїтаблиці:

>Таблиця 1.1

                              Споживачі

>Постачальники

 

 

 …

 

  

 

 …

 

 

 

 

 

 …

 

 

 

 

 

 …

 

 …  …  …  …  …  …

 

 

 

 

 …

 

>Маютьвиконуватисятакіумови:

1)сумарнийобсягпродукції, щовивозиться із шкірного -го пункту,маєдорівнювати запасупродукції вданомупункті:

2)сумарнийобсягпродукції, щоввезенийкожному -муспоживачеві,маєдорівнювати йогопотребам:

3)сумарнавартість всіхперевезень винна бутимінімальною:

Вочевидь, що .

Ускороченійформізаписуматематична модельтранспортноїзадачі закритеріємвартостіперевезеньмаєтакийвигляд:

 (1.1)

заобмежень:

; (1.2)

; (1.3)

 (; ). (1.4)

Урозглянутійзадачімаєвиконуватисяумова:

. (1.5)

>Транспортну завданняназиваютьзбалансованою, чизакритою,якщовиконуєтьсяумова (1.5).Якщо ж такаумова невиконується, тотранспортну завданняназиваютьнезбалансованою, чивідкритою.

Планомтранспортноїзадачіназиваютьбудь-якийневід'ємнийрозв'язоксистемиобмежень (1.2) - (1.4),якийпозначаютьматрицею ().Значенняневідомих величин -обсягипродукції, щомають бутиперевезені від -xпостачальників до -xспоживачів,називатимемоперевезеннями.

>Оптимальним планомтранспортноїзадачіназиваютьматрицю (), Яказадовольняєумовизадачі, й дляякоїцільовафункція (1.1)набираєнайменшогозначення.

Теорему (>умоваіснуваннярозв'язкутранспортноїзадачі):необхідною йдостатньоюумовоюіснуваннярозв'язкутранспортноїзадачі (1.1) - (1.4)єїїзбалансованість: .

>Доведення.Необхідність.Нехай завдання (1.1) - (1.4)маєрозв'язок , тоді дляньоговиконуютьсярівняння-обмеження (1.2) й (1.3).Підсумуємовідповідноліві таправічастини системрівнянь (1.2) й (1.3).Матимемо:

, (1.6)

. (1.7)

Ос-кількилівічастинирівнянь (1.6) та (1.7)збігаються, топравітакожрівні однаодній,отже,виконуєтьсяумова:

. (1.8)

>Достатність.Потрібнопоказати, що зазаданоїумови (1.8)існуєхоча б один планзадачі, йцільовафункція намножиніпланів обмежена.

>Нехай .Розглянемо величину ().Підставившизначення до системиобмеженьзадачі (1.1) - (1.4),матимемо:

;

.

Ос-кількиумови (1.2) та (1.3)виконуються, то ()є планомнаведеноїтранспортноїзадачі.

>Виберемо ізелементів ()найменшезначення йпозначимо його через .Якщозамінити вцільовійфункції (1.1) усікоефіцієнти на , то,враховуючи (1.2),функціянабуваєвигляд:

.

>Тобтоцільовафункція намножинідопустимихпланівтранспортноїзадачієобмеженою: .Теорему доведено.

>Якщо приперевірцізбалансованості (1.5)виявилося, щотранспортна завданняєвідкритою, тоїїнеобхіднозвести дозакритого типу. Цездійснюєтьсявведеннямфіктивного (>умовного)постачальника уразіперевищеннязагальногопопиту над запасами (), з ресурсомобсягом .Якщо жзагальнізапасипостачальниківперевищуютьпопитспоживачів (), то дозакритого типу завданнязводитьсявведенняфіктивного (>умовного)споживача ізпотребою

.

>Вартістьперевезенняодиниціпродукції відфіктивногопостачальника (чифіктивногоспоживача ) до шкірногозіспоживачів (>виробників)маєдорівнювати нулю чи бутинабагатобільшою зареальнівитрати (). як правило, у такомуразівикористовуютьнульовізначеннявартостейперевезень, щодаєзмогуспроститиобчислення.

якзгадувалосявище,транспортна завдання (1.1) - (1.4)єзвичайноюзадачеюлінійногопрограмування йможе бутирозв'язанасимплексним методом,однакособливостіпобудовиматематичноїмоделітранспортноїзадачідаютьзмогурозв'язатиїїпростіше.Всікоефіцієнти призмінних урівняннях (1.2), (1.3)дорівнюютьодиниці, а саму системуобмежень (1.2), (1.3) задана вканонічнійформі.Крім того, системаобмежень (1.2), (1.3)складається із >mnневідомих та >m+nрівнянь, котріпов'язаніміж собоюспіввідношенням (1.8).Якщододативідповідноправі талівічастини системрівнянь (1.2) та (1.3), тоотримаємо дваоднаковихрівняння:

; .

>Наявність усистеміобмежень двоходнаковихрівняньсвідчить проїїлінійну залежність.Якщоодне ізцихрівняньвідкинути, тозагальномувипадку системаобмежень якщоміститилінійнонезалежнерівняння,отже, їхні можнарозв'язативідноснобазиснихзмінних.Опорний плантранспортноїзадачітакийдопустимийїї план, щомістить не более ніждодатних компонент, а усіінші йогокомпонентидорівнюють нулю.Такий планєневиродженим.Якщо жкількістьбазиснихзміннихменша ніж , то маємовиродженийопорний план.

1.2Методирозв’язаннятранспортноїзадачі

Один зспособіврозв’язуваннятранспортноїзадачіґрунтується нарозглядідвоїстоїзадачі.

>Розглянемотранспортну завдання (1.1-1.4).Позначимозміннідвоїстоїзадачі, котрівідповідаютьрівнянням (1.2), через , арівнянь (1.3) - через . Ос-кільки усіобмеженнятранспортноїзадачієрівняннями, то параспряжених завданьєнесиметричною йніякіобмеження на знакизміннихдвоїстоїзадачі та ненакладаються.

Дляпобудовидвоїстоїзадачіпоставимо увідповідністьобмеженнямпочатковоїзадачізміннідвоїстої:

 (1.9),

 (1.10),

>Згідно іззагальними правиламипобудовидвоїстих завдань маємо:

 (1.11)

за умів

 (1.12)

>Змінні тазадачі (1.11), (1.12)двоїстої дотранспортноїмаютьназвупотенціалів.

А,щобпланивідповіднихспряжених завдань булиоптимальними,необхідно йдостатньо,щобвиконувалисяумовидоповнюючоїнежорсткості:

1)  (1.13)

2)  (1.14)

Друга група умів длятранспортноїзадачівиконуєтьсяавтоматично,оскільки усіобмеженнязадачієрівняннями.

>Першаумовавиконується у двохвипадках:

а)якщо . Іншийспівмножникбо заумовою ();

б)якщо , то "заумовоютранспортноїзадачі , тоді ().

>Необхідність йдостатністьвиконання таких умів дляоптимальностіпланівпрямої тадвоїстої завдань було б доведенораніше. Отже, якнаслідокдругоїтеоремидвоїстості длятранспортноїзадачіотрималинеобхідні тадостатніумовиоптимальності плану.

Теорему (>умоваоптимальності опорного планутранспортноїзадачі).Якщо длядеякого опорногоіснують числа та , для яківиконуютьсяумови:

1) , ;

2) ,

для всіх , товінєоптимальним планомтранспортноїзадачі.

>Використовуючинаведеніумовиіснуваннярозв'язкутранспортноїзадачі,методипобудовиопорнихпланів таумовуоптимальності опорного планутранспортноїзадачі,сформулюємо алгоритм методупотенціалів,який посутіповторюєкроки алгоритму симплексного методу.

Алгоритм методупотенціалівскладається із такихетапів:

1.Визначення типутранспортноїзадачі (>відкрита чизакрита). Занеобхідностіслідзвести завдання дозакритого типу.

2.Побудова Першого опорного планутранспортноїзадачі одним ізвідомихметодів.

3.Перевірка опорного планузадачі навиродженість. Занеобхідностівводятьнульовіпостачання.

4.Перевірка планутранспортноїзадачі наоптимальність.

>4.1.Визначенняпотенціалів для шкірного рядка йстовпчикатаблицітранспортноїзадачі.Потенціали опорного планувизначають зсистемирівнянь , котрізаписують для всіхзаповненихклітиноктранспортноїтаблиці,кількість якідорівнює , акількістьневідомих - .Кількістьрівнянь наоднеменша, ніжневідомих, тому системаєневизначеною, й одному ізпотенціалівнадаютьнульовезначення.Після цого усііншіпотенціалирозраховують однозначно.

>4.2.Перевіркавиконанняумовиоптимальності дляпустихклітин. Задопомогоюрозрахованихпотенціалівперевіряютьумовуоптимальності длянезаповненихклітиноктаблиці.Якщохоча б дляоднієїклітиницяумова невиконується,тобто , топоточний планєнеоптимальним, й відньогонеобхідно перейти до нового опорного плану.

>4.3.Вибірзмінної длявведення в базис нанаступномукроці.Загальне правило переходу від одного опорного плану доіншогополягає до того, що ізпопереднього базисувиводятьпевнузмінну (вектор), але вїїмісцевводятьіншузмінну (вектор), котрамаєпокращитизначенняцільовоїфункції.Аналогічнаопераціяздійснюється й валгоритмі методупотенціалів.

>Перехід від одного опорного плану доіншоговиконуютьзаповненнямклітинки, дляякої порушенеумовуоптимальності.Якщо такихклітиноккілька, то тут длязаповненнявибираютьтаку, щомаєнайбільшепорушення,тобто .

4.4Побудова циклу йперехід донаступного опорного плану.Вибранапорожняклітина разом ізіншимизаповненимистановить ,отже, ізцихклітинобов'язковоутвориться цикл. Умежахданого циклуздійснюютьперерахування, котріприводять доперерозподілупостачаньпродукції.Кожнійвершині циклуприписуютьпевний знак,причомувільнійклітинці - знак "+", а усіміншим - зачерговістю знаки "-" та "+". Уклітинкахзі знаком "-"вибираютьзначення йпереносять його упорожнюклітинку.Одночасноце числододають довідповідних чисел, котрімістяться вклітинкахзі знаком "+", тавіднімають від чисел, щопозначені знаком "-".Якщозначеннювідповідаєкількаоднаковихперевезень, то, привідніманнізалишаємо увідповіднихклітинкахнульовівеличиниперевезень утакійкількості, щодаєзмогузберегтиневиродженість опорного плану.

>Внаслідокнаведеного правилавиборудістаємоновийопорний план,який неміститьвід'ємнихперевезень йзадовольняєумовитранспортноїзадачі. Ос-кількикількість всіхклітинтаблиці, щовходять у цикл,єпарною й дополовини із них тісамечистідодається, а відполовинивіднімається, тозагальна сумаперевезень по всіх колонках йрядкахзалишаєтьсянезмінною.

>Доведемоациклічність нового плану. Вектор умів,якийвідповідаєприєднанійклітині,єлінійноюкомбінацієювекторів базису, котріутворюють разом із ним цикл,боцівекторивходять узгаданукомбінацію ізвідмінними від нулякоефіцієнтами.Виключення із циклу одного ізбазиснихвекторів приводити доновоїсистеми ізлінійнонезалежними векторами,боінакше уведень уновий базис вектормав бі дварізнихрозклади черезвекторипопереднього базису, щонеможливо. Асистемілінійнонезалежнихвекторіввідповідаєациклічнасукупністьклітинтаблицітранспортноїзадачі, що іпотрібно було б довести.

Отже,клітинка, що буввільною,стаєзаповненою, авідповіднаклітинка ізмінімальноювеличиноювважаєтьсяпорожньою. Урезультаті такогоперерозподілуперевезеньпродукціїдістанемоновийопорний плантранспортноїзадачі.

5.Перевіркаумовиоптимальностінаступного опорного плану.Якщоумоваоптимальностівиконується - маємооптимальний планзадачі,інакшенеобхідно перейти донаступного опорного плану (>тобтоповернутися до пункту 3даного алгоритму).

>Зауважимо, щоаналогічно ізрозв'язуваннямзагальноїзадачілінійногопрограмуваннясимплексним методом,якщо заперевірки оптимального планутранспортноїзадачі длядеякихклітинвиконуєтьсярівність , тоцеозначає, що завданнямаєальтернативніоптимальніплани.Отримати їхнього можна,якщопобудуватициклиперерозподілуобсягівперевезень длявідповіднихклітин.

Напрактиці в завданнях, щопов'язані ізперевезеннями, часто доводитисявраховуватидодатковіумови:неможливістьздійсненняперевезень заокремими маршрутами;необхідністьперевезеньнеоднорідноїпродукції тощо.Такіумовиускладнюютьматематичну постановкутранспортноїзадачі тавимагаютьособливихпідходів доїїрозв'язання.

>Особливостівідкритихтранспортних завдань іздодатковимиумовами.

1.Додатковаумовазаборониперевезень відпевногопостачальника допевногоспоживача. У такомуразі в оптимальномупланівідповідніклітиниобов'язковомають бутивільними ().

>Розв'язуючитранспортну завдання іздодатковоюумовою назаборону окремихпостачань,необхідно увідповіднихклітинахзамінитизначеннявартостейперевезеньодиниціпродукції надеякевелике число (переноситидоситьвелике число ). Ос-кількирозглянутівищеметодирозв'язаннятранспортних завданьуможливлюютьорганізаціюперевезень утакийспосіб, щомінімізуєтьсязагальнавартістьвитрат натранспортування, тоцезумовить ізрозглядуперевезень ізнадто великимивартостями, щозабезпечитьвиконаннятакоїдодатковоїумови.

2.Додатковаумоваперевезення заокремими маршрутами суворовизначеногообсягупродукції,тобтовиконанняобов'язковихпостачань. У оптимальномупланівідкритоїтранспортноїзадачі із такоюдодатковоюумовоюклітинивідповіднихфіктивновведенихпостачальників чиспоживачівмають бутивільними.

>Розв'язуючи такого типутранспортну завдання,необхідно увідповіднихклітинахтакожзбільшитизначеннявартостейперевезень (переноситидоситьвелике число ).

3.Додатковаумованеобхідностіперевезення від -гопостачальника -муспоживачеві не меншеодиницьпродукції,тобто вводитисядодатковеобмеження виду: .

>Розв'язуючитранспортну завдання із такоюдодатковоюумовою,необхіднозмінитипочатковіумови:обсягпостачаннявідняти відобсягу запасу -гопостачальника () та відпотреби -госпоживача ().Знайденийоптимальний плантранспортноїзадачізізміненимиумовами (девикористанізначення )коригується,враховуючиобмеження .

1.Додатковаумованеобхідностіперевезення від -гопостачальника -муспоживачеві не понадодиницьпродукції,тобто вводитисядодатковеобмеження виду:

Длявиконаннятакоїдодатковоїумовинеобхідно втранспортнутаблицю -госпоживачазаписатидвічі. Одного разу йогопотребивизначатимутьсявеличиною , адругий раз -різницею .Витрати наперевезенняодиниціпродукції вобохстовпцяхповинні бутиоднаковими завиняткомклітини наперетині -гопостачальника й -госпоживача ізпотребою . Уційклітині переноситидоситьвелике число . Утакійпостановці завданнярозв'язуєтьсявідомими методами.

2. Напрактиці частопотрібновизначитиоптимальний планперевезеньнеоднорідноїпродукції,тобторозв'язатибагатопродуктову завдання.Їїматематична модельмаєтакийвигляд:

;

;

;

,

де -індекс видупродукції, щонеобхідно перевезти.

>Розв'язуючибагатопродуктовутранспортну завдання,потрібнозаблокувати тихклітини, котрізв'язуютьпостачальників йспоживачівщодопостачаньрізноїпродукції.Такеблокуванняздійснюєтьсявведеннямдоситьвисокихвартостейперевезеньодиниціпродукції (великого числа ), але йслідзауважити, щонаявністьзаблокованихклітинможепризвести донеможливостірозв'язаннязадачі. Тому в такомуразінеобхідноперевіряти, чиєдостатнякількістьнезаблокованихперевезень дляпобудови опорного планузадачі,який виненміститидодатнузмінну.

1.3Загальна характеристика підприємства ВАТ ">Інгулецькийгірничо-збагачувальнийкомбінат"

ВАТ ">ІнГЗК" входити у складгрупи ">Метінвест", котрауявляє собоюінтегрованукомпанію, щомаєдивізіонну структурупобудовибізнесу, щонайбільшоюміроювідповідаєпоставленимбазовим принципам:забезпечувативисокуінвестиційнупривабливість йпрозорістькорпоративноїструктури.

>Корпоративний центрє ядромуправління й центромухваленнянайбільшзначущихстратегічнихрішеньгрупи ">Метінвест".Корпоративному центрупідпорядкованідивізіони:Дивізіонвугілля та коксу, щовключає три підприємства повидобуткувугілля тавиготовлення коксу;Гірничоруднийдивізіон, щовключаєсімпідприємств, котрізаймаютьсязабезпеченнямпроцесувидобутку табезпосередньовидобуткомзалізної рудій;Дивізіонсталі та прокатувключає 12підприємств, щозаймаютьсявиготовленням ізресурсів, котрінадаютьсяпершимидвомадивізіонами,сталі тавиробамизісталі (прокату), атакож йогореалізацією.

>Дивізіони (>утворення, щоздійснюютькоординаціюдійпідприємстводнієїгалузі)здійснюютьстратегічне йоперативнекерівництвопідприємствами.Підприємстваєсамостійнимиюридичними особами,розвиток якісплановано надовгі рокта наперед у межахзбалансованоїстратегіїкомпанії.

ВАТ ">ІнГЗК" входити догірничорудногодивізіону.

>Головним виглядомдіяльності ВАТ ">ІнГЗК" згідноСтатутуєвиробництвозалізорудногоконцентрату.

ВАТ ">Інгулецькийгірничо-збагачувальнийкомбінат"засновановідповідно дорішеннярегіональноговідділення Фонду державногомайна України поДніпропетровськійобласті від 9 января 1997 року №12/274-АО шляхомперетворенняІнгулецького державногогірничо-збагачувальногокомбінату увідкритеакціонернетовариство,відповідно до Указу Президента України від 19березня 1996 року № 194/96 "Про заподіяння таособливостіприватизації державногомайна в1996р.", ізметою забезпечення народногогосподарства України таінших державзалізорудним концентратом, атакожодержанняприбутку від всіхвидіввиробничої,торгової,комерційної,фінансової таіншоїдіяльності,дозволеноїзаконодавчими актами України, ізметоюзадоволеннясоціальних йекономічнихінтересівакціонерів та трудового колективу.Характерноюособливістю роботи у 2000-муроцієвиконання плануприватизації згідно наказуФДМУ № 1838 від05.09.2000р.Системи корпоративного менеджменту ВАТ ">ІнГЗК"сертифіковані навідповідністьміжнародним стандартамякості (>ІSO 9001: 2000),екології (>ІSO 14001: 2004) тапромислової безпеки (>OHSAS 18001).

У2003р. ізметоюпідвищеннязмістузаліза в товарномуконцентраті із 64% до70% (приодночасномузниженнізмісту оксидукремнію із 10,5% -9,6% до 3,75% -3,0%) було б введено вексплуатацію комплексмагнітно-флотаційногодоведенняконцентратупотужністю 3 млн. тонн нарік.Крім цого, напідприємстві введено у лад комплекс повиробництвуемульсійноївибухівки новогопокоління ">Украініт".

До складу ВАТ ">ІнГЗК"входятьнаступніструктурніпідрозділи:

>Кар'єр -видобування танавантаженнягірничоїмаси,укладаннярозкривнихпорід навідвали ізвиробничоюпотужністю поскеляніймасі 70 млн. тон нарік;

>Дробарна фабрика -здрібненнярудноїмаси щонадходить длязбагачення,транспортування рудій назбагачувальні фабрики ізвиробничоюпотужністю понад 34 млн. тонсировинної рудій нарік;

>Рудозбагачувальна фабрика 1 -здобуваннямагнітосприйнятливихматеріалів сухим тамокрим способом тазнешламлюванняпромпродуктапотужністю понад 14 млн. тонзалізорудногоконцентрату нарік;

>Рудозбагачувальна фабрика 2 -здобуваннямагнітосприйнятливихматеріалів сухим тамокрим способом тазнешламлюванняпромпродуктапотужністю понад 14 млн. тонзалізорудногоконцентрату нарік;

Цехтехнологічного автотранспорту - доставка рудій домісцяприймання,перевезеннярозкривнихпорід наперевантажувальніпункти,будівництводамбишламосховищапотужністю пооб'єму перевезень понад 60 млн. тон нарік;

>Автотранспортний цех -перевезення персоналу;

>Залізничний цех -перевезеннягірничоїмаси навідвал та дамбушламосховища,транспортуванняконцентрату;

Цехтехнічноговодопостачання та шламовогогосподарства -мережівиробничоговодопостачання тагідротранспорта, перекачуванняхвостівзбагачення (>пульпи) ухвостосховище;

>Центральна комплексналабораторія - контролю надякістюпродукції;

>Енергоцех - забезпеченняенергетичними ресурсами;

Цехтехнологічноїдиспетчеризації - забезпеченнязв'язком;

>Відділтехнічного контролю - контролю надякістюпродукції;

>Ремонтно-будівельний цех;

Цехмереж тапідстанцій;

>Інформаційно-обчислювальний центр;

ЦехУправління;

Цехпідготовкивиробництва;

>Управління безпеки;

>Управліннякапітальногобудівництва та ремонтубудинків таспоруд;

>Технологічна служба наладкидробарно-збагачувальногообладнання;

Цехпоточних такапітальнихремонтів;

>Виробничадільницямагнітно-флотаційногозбагачення;

>Видобуток рудійвиконуєтьсявідкритим способом із широкимвтіленнямпрогресивноїциклічно-поточноїтехнології.Транспортування рудій ізглибокихгоризонтівкар'єраздійснюється ізвикористаннямавтомобільного таконвейєрного транспорту додробарно-збагачувального комплексу.Використання взбагаченні двохтехнологій (ізшаровим помелом табезшаровим)даєможливістьманевруватикількісними таякіснимипоказникамиконцентрату, як для збільшеннявмістузаліза, то й дляобсягіввиробництва.

>Споживачамипродукції ВАТ ">ІнГЗК" єметалургійнікомбінати України та державиСхідноїЄвропи.

>Основнимнапрямкомдіяльності ВАТєвидобутокзалізної рудійзізмістомзаліза:загального - 34,8%,магнетитового - 27,3 %,збагаченнязалізної рудій ізвиробленнямконцентрату, щомістить понад 64,8 %заліза.

У 2009роцігосподарча діяльність ВАТ ">ІнГЗК"виконувалась увідповідності ізприйнятоювиробничоюпрограмою,затвердженимрічним бюджетом тафінансовим планом підприємства.Системи корпоративного менеджменту ВАТ ">ІнГЗК"сертифіковані навідповідністьміжнародним стандартамякості (>ІSO 9001: 2000),екології (>ІSO 14001: 2004) тапромислової безпеки (>OHSAS 18001).

У2009р. ВАТ ">ІнГЗК"визнанопереможцемВсеукраїнського конкурсу "100кращихтоварів України" вномінації ">Продукціявиробничо-технічногопризначення".

>Аналіздинамікиекономічноїдіяльності підприємствадосліджується напідставіданихрічнихфінансовихзвітівВідкритогоакціонерного товариства ">Інгулецькийгірничо-збагачувальнийкомбінат", щовключають Баланс станом на 31.12.2009 рок,Звіт профінансовірезультати за 2009рі.

У2009р.обсягвиробництва товарногоконцентратусклав 11227,7 тис. т, що взрівнянні ізпопереднімперіодом менше на 1399,8 тис. т (-11,1%). При цьому ззагальногообсягу товарногоконцентратувиробленоконцентрату ММС - 8303,5 тис. т,концентратуМФД - 2924,2 тис. т. -високоякісний концентрат ізвмістомзаліза 67,24%. Узвітномуперіодізбутвласноїпродукціїздійснювався шляхомукладаннядоговорів таконтрактів ізметалургійнимипідприємствами.

>Основнимринкомзбутуєвнутрішнійринок України.Обсягреалізаціїпродукції навнутрішнійринокскладає 77,7%, назовнішній 22,3%.Споживачамипродукції навнутрішньомуринкує: ВАТ ">Запоріжсталь", ВАТ "ММК ім.Ілліча", ВАТ км. ">Алчевський", ВАТ км." Азовсталь", ВАТ ">Єнакієвський МОЗ".

>Статутнийкапітал підприємства станом на31.12.2009р.відображений вбалансі всумі 689906,0 тис. грн., щовідповідаєрозмірузатвердженомуСтатутом.Статутний фонд (>капітал)поділяється на 2759625600простихіменнихакційномінальноювартістю 0,25 гривенькожна.Іншийдодатковийкапіталскладається ізіндексаціїосновнихфондів,дооцінкиактивів тадооцінкистатутногокапіталу вперіодгіперінфляції.Власнийкапітал ВАТ ">ІнГЗК" станом на31.12.2009р.сформований згідно із П (З)БО України таскладається з: -статутногокапіталу; -іншогододатковогокапіталу; - резервногокапіталу; -нерозподіленогоприбутку,рис.2.2.

>Рис.1.1 Структуравласногокапіталу ВАТ ">ІнГЗК". 2008-2009 рр.

Заданимирис.1.1 можназробитивисновок, щонайбільшупитому ваги вструктурівласногокапіталу підприємствапротягомвсьогоперіодудослідженнязаймаєнерозподіленийприбуток. Так станом накінець 2009 року йогочасткасягнулазначення 67%власногокапіталу.

Дляоцінкиможливостей ВАТ ">ІнГЗК"виконати своїкороткостроковізобов’язаннярозраховуютьсяосновніпоказникиліквідності таплатоспроможності,таблиця 1.2.

>Таблиця 1.2

>Аналізпоказниківліквідності йплатоспроможності ВАТ ">ІнГЗК"протягом 2008-2009 рр.

№n/n >Назвапоказника Формула длярозрахунку 2008 2009 >зміни
1 >Коефіцієнтабсолютноїліквідності  (>Грошовікошти +короткострокові ЦП) /Поточнізобов'язання 0,06 0,01 -0,05
2 >Коефіцієнтшвидкоїліквідності  (>Оборотніактиви -запаси) /Поточнізобов'язання 3,03 3,60 0,57
3 >Коефіцієнтпроміжноїліквідності  (>Оборотніактиви -Виробничізапаси -НВЗ) /Поточнізобов'язання 3,04 3,69 0,65
4 >Коефіцієнтпокриття >Оборотніактиви /Поточнізобов'язання 3,13 3,81 0,68
5 Величинавласного обіговогокапіталу >Оборотніактиви -Поточнізобов'язання 4399567 4152890 -246677
6 >Коефіцієнтзабезпеченостівласнимиоборотнимизасобами  (>Оборотніактиви -Поточнізобов'язання) /Поточнізобов'язання 2,13 2,81 0,68
7 >Коефіцієнтманевреностівласного обіговогокапіталу  (>Оборотніактиви -Поточнізобов'язання) /Власнийкапітал 0,59 0,57 -0,02
8 >Коефіцієнтманевреностігрошовихкоштів >Грошовікошти /Власнийкапітал 0,02 0,00 -0,02
9 >Часткаоборотнихкоштів у активах >Оборотніактиви /Усьогоактивів 0,62 0,55 -0,07
10 >Частказапасів воборотних активах >Запаси /Оборотніактиви 0,03 0,05 0,02
11 >Часткавласнихоборотнихкоштів упокриттізапасів >Власніоборотнікошти /Запаси 21,93 13,73 -8, 20

>Аналізданихтабл.1.2свідчить, що усіпоказникиліквідності за результатамидіяльностіпротягом 2009 рокумаютьтенденцію до збільшення. На ВАТ ">ІнГЗК" станом на31.12.2009р.значенняданогокоефіцієнтускладає 3,806, щоперевищуєнормативнізначення (1,00 - 2,00) тасвідчить провисокийступіньліквідності підприємства.Вінпоказує, якоїчастинупоточнихзобов’язаньпідприємство ВАТ ">ІнГЗК""спроможнепогасити,якщо воно тареалізуєусі своїоборотніактиви, до тогочислі йматеріальнізапаси.Цейкоефіцієнтпоказує, що станом накінець 2009р.3,81гривніоборотнихкоштів припадати гривнюпоточнихзобов’язань. Аотжепідприємствоспроможнесвоєчаснорозрахуватися позобов’язаннямсвоїмиліквідними активами.

>Коефіцієнтшвидкоїліквідності у 2009роцізбільшився на 0,57пунктів, йсягнувзначення 3,6.Вінпоказує, що 3,6частинипоточнихзобов’язаньпідприємствоспроможнепогасити зарахунокнайбільшліквіднихоборотнихкоштів -грошовихкоштів та їхніеквівалентів,фінансовихінвестицій такредиторськоїзаборгованості.Цейпоказникпоказуєплатіжніможливості підприємстващодопогашенняпоточнихзобов’язань заумовисвоєчасногоздійсненнярозрахунків іздебіторами.Данийкоефіцієнтперевищуєрекомендованезначення, щоєпозитивним дляфінансовоїдіяльності ВАТ ">ІнГЗК".Коефіцієнтабсолютноїліквідності станом на31.12.2009р.0,01близький донульовогозначення, щовказує надефіцитгрошовихкоштів дляпокриттякороткостроковихзобов'язань.

Величина чистого обіговогокапіталу станом на31.12.2009р.складає 4152890 тис. грн., щосвідчить проспроможність підприємствасплачувати своїпоточнізобов'язання тарозширюватиподальшу діяльність. Таким чином, вцілому по ВАТ ">ІнГЗК" можна говорити провисокийрівеньліквідності.


>Розділ 2.Застосуваннямоделітранспортноїзадачі длябюджетуваннядоходів йвитрат ВАТ ">ІнГЗК" 2.1Аналіздинамікидоходів тавитрат ВАТ ">ІнГЗК"

Заданимиформи 2Звіт профінансовірезультатиза2009 року, ВАТ ">ІнГЗК" можнавизначити якприбуткове. Так станом накінець 2009 року йогочистийприбутокмаєзначення 933571 тис. грн.,таблиця 2.1

>Таблиця 2.1.

>Аналізфінансовихрезультатів ВАТ ">ІнГЗК" за 2008-2009 рр. (тис. грн.)

>Фінансовірезультати >Абсолютнівеличини >Зміни
2008 2009

вабс. вів.

(3 - 2)

у % допопередн.періоду (4: 2) *100
>Чистийдохід (>виручка) відреалізаціїпродукції 6418684 4384200 -2034484 -31,70
>Собівартістьреалізованоїпродукції 1997371 2156233 +158862 +7,95
>Валовийприбуток (>збиток) 4421313 2227967 -2193346 -49,61
>Іншіопераційнідоходи 6180146 5626673 -553473 -8,96
>Адміністративнівитрати 46677
Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація