Реферат Теорія прийняття рішень

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Факультет дистанційного навчання

Томський державний університет системам управління і радіоелектроніки (>ТУСУР)

Кафедра автоматизації обробки інформації

>Курсовой проект

з дисципліни "Теорія прийняття рішень"

по навчально-методичному посібникуЛ.П.Турунтаева

>2010г


Зміст

Анотація

Постановка завдання

Метод аналізу ієрархій

Метод аналізу ієрархій що стосується двомаЛПР

Висновок

Список використаної літератури


Анотація

Виконання курсової роботи є важливий етап навчання дисципліни "Теорія прийняття рішень" і має такі цілі:

· закріплення і навіть поглиблення засад теоретичного курсу;

· навчання студентів використанню придбаних знань на вирішення конкретних завдань генерування і вибору рішень;

· прищеплювання навичок роботи з спеціальної літературою;

· навчання студентів робити постановки завдань прийняття рішень на умовах визначеності, ризику та соціальної невизначеності, генерувати й оцінювати альтернативні варіанти розв'язання для добре і найгірш структурованих проблем;

· навчання працювати з наявними програмними засобами підтримки прийняття рішень.


Постановка завдання

Сформулюйте наближену до реальності завдання вибору місця гаданого працевлаштування із трьох можливих. Відповідно до своїми уподобаннями виберіть місце роботи двома шляхами (методами): методом аналізу ієрархій і будь-якою іншою методом (на Ваша розсуд). Вибір зробити з урахуванням наступних критеріїв:

задоволення роботою;

дослідницька робота;

зробити кар'єру;

доходи;

колеги;

місцезнаходження;

репутація.

 

Метод аналізу ієрархій

Метод аналізу ієрархій включає два етапу:

1. декомпозицію проблеми на складові частини;

2. визначення відносної значимості досліджуваних альтернатив всім критеріїв, що у ієрархії.

1. Перейдемо до декомпозиції нашої проблеми. Нехай наша мета – вибір оптимального місця роботи. З власних знань і практичного досвіду, відібрали три найбільшпредпочтительних варіанта: Банк, ІТ - компанія, Своє справа (варіанти А, У, З), які були досліджені. Для вибору остаточного варіанта використовуємо метод аналізу ієрархій (МАІ). Результатом першим етапом МАІ, стала наступна ієрархія (див. ілюстрацію №1):


Ієрархія — є певний тип системи, заснований на припущенні, що елементи системи можуть групуватись у незв'язані безлічі. Елементи кожної групи перебувають під впливом елементів інший групи й у своє чергу, впливають на елементи наступній групи. Вважається, що елементи у всіх групах ієрархії (звані рівнем, кластерів,стратой) незалежні.

2. З другого краю етапі встановлюється відносна важливість елементів ієрархії. Використовуючи судженняЛПР (експерта) і певні алгоритми їх опрацювання, встановлюють ваги дуг та значимості об'єктів першого рівня. Коли першому місці об'єкта, то вагу його приймається за 1.

>СужденияЛПР результат дослідження його структури переваг. У цьому дослідженні застосовується метод парних порівнянь з допомогою шкали по Сааті:

 

Ступінь значимості Визначення Пояснення
1 Однакова значимість Два дії вносять однаковий внесок у досягнення мети
3 Певний переважання значимості одного дії над іншим (слабка значимість) Існують міркування на користь переваги однієї з дій, проте вищезазначені міркування недостатньо переконливі
5 Істотна чи сильна значимість Є надійні дані чи логічні судження у тому, щоб показати перевагу однієї з дій
7 Очевидна або дуже сильна значимість Переконливе свідчення на користь одного дії перед іншим
9 Абсолютна значимість Свідчення на користь переваги одного дії іншому найвищою мірою переконливі
2, 4, 6, 8 Проміжні значення між двома сусідніми судженнями Ситуація, коли необхідно компромісне рішення
Зворотні величини наведених вище ненульових величин Якщо дії і при порівнянні з дією j приписується одна з певних вище ненульових чисел, то дії j при порівнянні з дією і приписується зворотне значення Якщо узгодженість булапостулирована і при отриманні N числових значень для освіти матриці

Цю шкалу дозволяє особі, що бере рішення, ставити у відповідність ступенів переваги одного порівнюваного об'єкта перед іншим деякі числа. З використанням зазначеної шкалиЛПР, порівнюючи два об'єкта себто досягнення цієї мети, розташованої навишележащем рівні ієрархії, має експортувати відповідність цьому порівнянню число в інтервалі від 1 до 9 чи зворотне значення чисел. Там, коли важко розрізнити стільки проміжних градацій від абсолютного до слабкого переваги або якщо цього потрібно на конкретного завдання, можна використовувати шкала із меншим числом градацій. У межі шкала має дві оцінки: 1 — об'єкти рівнозначні; 2 — перевагу одного об'єкта над іншим.

Тепер потрібно одержати оцінки кожної альтернативи в кожному критерію. Якщо існують об'єктивні оцінки, всі вони просто виписуються і нормуються в такий спосіб, щоб їх суму дорівнює одиниці:


Альтернатива Задоволення роботою Дослідницька робота Кар'єрне зростання
Значення за шкалою Сааті >Нормированное значення Значення за шкалою Сааті >Нормированное значення Значення за шкалою Сааті >Нормированное значення
Банк 3 0,20 3 0,23 5 0,29
>ИТ-компатиния 5 0,33 7 0,54 5 0,29
Своє справа 7 0,47 3 0,23 7 0,41
Альтернатива Доходи Колеги Місце Репутація
Значення вруб/мес >Нормированное значення Значення за шкалою Сааті >Нормированное значення Значення за шкалою Сааті Протилежне нормоване значення Значення за шкалою Сааті >Нормированное значення
Банк  40000 0,30 3 0,20 7 0,47 5 0,29
>ИТ-компатиния 35000 0,26 5 0,33 7 0,47 5 0,29
Своє справа 60000 0,44 7 0,47 1 0,07 7 0,41

Далі, складемо ваги критеріїв, порівнюючи попарно критерії з погляду їх порівняльної важливості нам. Запишемо результати порівнянь як таблиці:

Задоволення роботою Дослідницька робота Кар'єрне зростання Доходи Колеги Місце Репутація
Задоволення роботою 1 2/1 1/1 1/3 1/2 3/1 2/1
Дослідницька робота 1/2 1 1/2 1/1 1/2 2/1 2/1
Кар'єрне зростання 1/1 2/1 1 1/1 1/1 3/1 1/1
Доходи 3/1 3/1 1/1 1 2/1 4/1 2/1
Колеги 2/1 2/1 1/1 1/2 1 2/1 1/2
Місце 1/3 1/2 1/3 1/4 1/2 1 1/2
Репутація 1/2 1/2 1/1 1/2 2/1 2/1 1

Прості дробу перекладаю в десяткові. Виходить наступна таблиця (у тому стовпці дається сума оцінок альтернатив):

Далі, застосовуючи лінійну згортку (зважену суму), одержимо такі інтегральні оцінки альтернатив (функція корисності) за всі критеріям:

Банк:

0,16*0,2 + 0,12*0,23 + 0,16*0,29 +0,25*0,3+ 0,14*0,2 + 0,05*0,47 + 0,12*0,29=0,2673

ІТ-компанія:

0,16*0,33 + 0,12*0,54 + 0,16*0,29 + 0,25*0,26 + 0,14*0,33 +0,05*0,47 + 0,12*0,29=0,3335

Своє справа:

0,16*0,47 + 0,12*0,23 + 0,16*0,41+ 0,25*0,44 + 0,14*0,47 +0,05*0,07 + 0,12*0,41=0,3969

Отже, якщо врахувати оцінку альтернатив за всі заданим критеріям, слід вибрати альтернативу - "Своє справа".

 

Метод аналізу ієрархій що стосується двомаЛПР

Загальна структура методу аналізу ієрархій може охоплювати кілька ієрархічних рівнів відносини із своїми критеріями.

За підсумками минулого прикладу, припустимо, що у вибору місця роботи підключитьсясупруг(а), на яку також важливо, де працюватиме її половина. На ілюстрації №2 приведено структура завдання вибору рішення, що тепер включає два ієрархічних рівня відносини із своїми критеріями.

>Величини р іq першою ієрархічному рівні є вагові коефіцієнти, які приписують точки зору чоловіка дружини щодо процесу вибору відповідно. Другий ієрархічний рівень використовує ваги (>р1,р2,…) і (>q1,q2,….) для відображення індивідуальних точок зору пари щодо заданих критеріїв. Решта структури прийняття рішень то, можливо інтерпретована аналогічно попередньому прикладу. Зауважимо, що:

>p +q = 1;

>p1+p2=1;q1 +q2 = 1

>p11 +p12 +>p13 = 1;p21 +>p22 +>p23 = 1; …

>q11 +>q12 +>q13 =1;q21 +>q22 +q23 = 1; …

Визначення комбінованого ваги на першому місця роботи, представлене на ілюстрації №2 демонструє, як обчислюються ці показники.


Тепер потрібно одержати оцінки кожної альтернативи в кожному критерію, візьмемо їх із першого прикладу:

Критерій
Альтернативи 1 2 3 4 5 6 7
Банк 0,20 0,23 0,29 0,30 0,20 0,47 0,29
>ИТ-компатиния 0,33 0,54 0,29 0,26 0,33 0,47 0,29
Своє справа 0,47 0,23 0,41 0,44 0,47 0,07 0,41

Далі, складемо ваги критеріїв, порівнюючи попарно критерії з погляду їх порівняльної важливості для чоловіка. Запишемо результати порівнянь як таблиці (взяте з першого прикладу):

Задоволення роботою Дослідницька робота Кар'єрне зростання Доходи Колеги Місце Репутація
Задоволення роботою 1 2/1 1/1 1/3 1/2 3/1 2/1
Дослідницька робота 1/2 1 1/2 1/1 1/2 2/1 2/1
Кар'єрне зростання 1/1 2/1 1 1/1 1/1 3/1 1/1
Доходи 3/1 3/1 1/1 1 2/1 4/1 2/1
Колеги 2/1 2/1 1/1 1/2 1 2/1 1/2
Місце 1/3 1/2 1/3 1/4 1/2 1 1/2
Репутація 1/2 1/2 1/1 1/2 2/1 2/1 1

Аналогічним способом, складемо ваги критеріїв, порівнюючи попарно критерії з погляду їх порівняльної важливості для дружини. Запишемо результати порівнянь як таблиці:

Задоволення роботою Дослідницька робота Кар'єрне зростання Доходи Колеги Місце Репутація
Задоволення роботою 1 2/1 2/1 1/2 1/1 1/2 2/1
Дослідницька робота 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Кар'єрне зростання 2/1 2/1 1 1/2 1/2 1/2 1/1
Доходи 2/1 2/1 2/1 1 2/1 2/1 2/1
Колеги 1/1 2/1 2/1 1/2 1 2/1 1/1
Місце 2/1 2/1 2/1 2/1 1/2 1 2/1
Репутація > 2/1 1/1 1/2 1/1 1/2 1

Прості дробу переведемо в десяткові.Получатся такі таблиці (на минулих шпальтах дається сума оцінок альтернатив):


Таблиця терезів критеріїв, з погляду чоловіка:

Задоволення роботою Дослідницька робота Кар'єрне зростання Доходи Колеги Місце Репутація Сума по рядку >Нормированная сума
Задоволення роботою 1 2 1 0.33 0.5 3 2 9,83 0,16
Дослідницька робота 0.5 1 0.5 1 0.5 2 2 7,50 0,12
Кар'єрне зростання 1 2 1 1 1 3 1 10,00 0,16
Доходи 3 3 1 1 2 4 2 16,00 0,25
Колеги 2 2 1 0.5 1 2 0.5 9,00 0,14
Місце 0.33 0.5 0.33 0.25 0.5 1 0.5 3,41 0,05
Репутація 0.5 0.5 1 0.5 2 2 1 7,50 0,12
Сума: 63,24 1

Таблиця терезів критеріїв, з погляду дружини:

Задоволення роботою Дослідницька робота Кар'єрне зростання Доходи Колеги Місце Репутація Сума по рядку >Нормированная сума
Задоволення роботою 1 2 2 0.5 1 0.5 2 9,00 0,15
Дослідницька робота 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4,00 0,07
Кар'єрне зростання 2 2 1 0.5 0.5 0.5 1 7,50 0,13
Доходи 2 2 2 1 1 2 2 12,00 0,20
Колеги 1 2 2 0.5 1 2 1 9,50 0,16
Місце 2 2 2 2 0.5 1 2 11,50 0,19
Репутація 0.5 2 1 0.5 1 0.5 1 6,50 0,11
Сума: 60 1

>Величини р іq першою ієрархічному рівні, які становлять вагові коефіцієнти, які приписують точки зору чоловіка дружини щодо процесу вибору приймемо рівнимиp=0.55 іq=0.45.

Отже, одержимо такі інтегральні оцінки альтернатив (функція корисності) за всі критеріям:

=>p*() +

>q*()

 

Де:

n -колличество альтернатив;m -колличество критеріїв;

- оцінка альтернативи n

р іq – вагу погляду чоловіка дружини відповідно

 - вагу критеріюm з погляду чоловіка дружини відповідно

- оцінка альтернативи n критерієм >m

Банк:

>A1= 0.55*(0,16*0,2 + 0,12*0,23 + 0,16*0,29 +0,25*0,3+ 0,14*0,2 +

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація