Реферат Моделювання Управління запасами

Страница 1 из 3 | Следующая страница
>Вступ

>Актуальність тими “>Моделіуправління запасами”обумовлена тім, щокожномуторгівельномупідприємству дляздійсненнясвоєїдіяльностінеобхіднітоварно-матеріальнізапаси.Відкількостізапасівзалежатьвитрати підприємства назберігання,замовлення,транспортування;такожвитратипов’язані ізнедостачеюзапасів (>дефіцитом), ацізатратиоцінитинабагатоскладніше.Від всіхцихвитратзалежитьприбуток тарентабельність підприємства, томудужеважливовмітивизначитиоптимальнийрозмірзапасів йсвоєчасноробитизамовлення.Такожважливимєоблікфактичноїнаявностізапасів та їхнідинаміку. Усіце якщорозглянуто наприкладі підприємстваТОВ “Ритм”.

>Метою роботиєвивчення тааналіз такихпитань:сутністьтоварино-матеріальнихзапасів,формуванняасортименту таперспективирозвитку напідприємстві із цого запитання.Такожнеобхідно напрактицірозглянути діяльністьторгівельного підприємства, таособливостізастосування моделей таметодівуправляннятоварно-матеріальними запасами.

>Управліннятоварними запасами -це системазаходів,спрямованих навстановлення іпідтримку оптимальногообсягу іструктуризапасів длябезперебійногопостачанняроздрібноїторговельноїмережі товарами внеобхіднійкількості іасортиментах.Основне заподіянняуправліннятоварними запасами - недопуститиперебоїв утоваропостачанні іуникнутизатоварення. При цьомунеобхідно:прискорюватиоборотністьтоварнихзапасів,скорочувативитрати наїхнєформування ізберігання.

>Управліннятоварними запасамипередбачає:

>нормуваннятоварнихзапасів;

>оперативнийоблікзапасів й контролю надїхнім станом;

>регулюваннятоварнихзапасів.

>Нормуваннятоварнихзапасівздійснюєтьсярізними методами (>дослідно-статистичний метод, методтехніко-економічнихрозрахунків,економіко-математичниммоделюванням йін.).

Наосновіотриманоїінформації про стантоварнихзапасів (>відхиленнях віднормативів) проводитисяїхняоптимізація ірегулювання,тобтоприймаються іреалізуютьсякомерційнірішення поїхнійнормалізації.Взагалі,відхиленнятоварнихзапасів відустановленихнормативів вкомерційнійроботінебажано.Заниженітоварнізапасиможуть привести додефіцитутоварів, перебоїв утоваро-постачальнійроздрібнійторговельніймережі.

>Наприклад, призниженнірівнятоварнихзапасівкомерційнийапарат виненвжитизаходів пододатковійтоварнійзакупівліданихтоварів,посиленню контролю завиконаннямпостачальникамисвоїхдоговірнихзобов'язань й т.п. Привиникненнінаднормативнихтоварнихзапасів --здійснити заходженню дляїхньогозменшення (>ліквідації). Доцихмір,зокрема, можнавіднести:

>скороченнязавезення відпостачальниківданихтоварів;

>активізаціяїхнього продаж (шляхоморганізаціївиставок-продажів,ярмарків й т.п.).Проведення широкихрекламнихзаходів;

>маневруваннятоварними запасами всерединімережі (>переміщення їхні від однихмагазинів доінших),переміщеннятоварнихзапасів нарегіональномурівні черездилерів;

>посиленнявпливу на підприємствапромисловості - ізметоюполіпшенняякостітоварів,відновленняїхніхасортиментів йін.;

>проводити роботузізниженняцін,доступних длябільшості населення;

>обмін чи Поверненнятоварівпостачальнику, щокористуютьсяслабкимпопитом населення і т.д.

>Метоюкерування запасамиєзнаходженнятакоїїхньоївеличини, що, із одного боці,мінімізуєзагальнівитрати поїхнійпідтримці і, ізіншого боці, був бдостатньої дляуспішної роботи підприємства.


>Розділ 1. >ТеоретичніосновиМоделюванняуправління запасами

1.1 >Сутність та позначкаствореннятоварно-матеріальнихзапасів

>Товарно-матеріальний запас —це запасякого-небудь ресурсу чипредметів, котрівикористовуються ворганізації. Системакеруваннятоварно-матеріальними запасами —цесукупність правил йспособіврегулювання, задопомогою яких, можнаконтролюватирівнізапасів йвизначати, котрірівніРитмо підгримувати,який запасРитмопоповнювати йяким винен бутиобсягзамовлення.

>Прийнятовважати, що увиробничий запасвключаютьсяпредмети, котрістаютьчастиноювипускаємоїпродукціїфірми (чивносять тієї чиіншийвнесок уцюпродукцію).Виробничізапаси, як правило,підрозділяють насировину,готову (>кінцеву)продукцію,комплектуючі,допоміжніматеріали інезавершеневиробництво. Усервісних системахтоварно-матеріальний запасзвичайностановлятьтовари,призначені для продаж, атакождопоміжніматеріали,необхідні дляпроцесунаданняпослуг.

>Основнепризначенняаналізутоварно-матеріальнихзапасів у сферівиробництва іскладськихпослуг -показати, колинеобхіднозамовляти тих чиіншікомпоненти йякий винна бути величиназамовлення.Багатофірмсхильнівступати вдовгостроковівідносини ізпостачальниками, котріповинні в цьомувипадкузабезпечуватиїхніпотреби,наприклад,протягомцілого року. У цьомувипадку запитання "коли" й ">який винна бути величиназамовлення"перетворюються в запитання "коли" й "стількипоставляти".

>Всіфірмизберігаютьпевний запастоварно-матеріальнихцінностей. При цьому смердотікеруютьсянаступнимиміркуваннями.

1.Забезпеченнянезалежностісвоєївиробничоїдіяльності. Запасматеріалів наробочомумісцізабезпечуєпевнугнучкість увиробництві.Наприклад, у зв'язку ізнеминучістювитрат години напереналагодження для створення новоговиробу,наявністьтоварно-матеріального запасудозволяєскоротитивтрати години.

2.Незалежністьробочих місць бажана і наскладальнихлініях. Час, щопотрібно навиконанняідентичнихоперацій, природно,міняється від одноговиробу доіншого. Тому наробочомумісцібажано матір запас здекількох деталей,щоб приперевищенніплановоїнорми години навиконанняоперації ізконкретноюдеталлю можна було б з запасу деталейкомпенсуватитакузатримкуобробки. Цезабезпечуєвисокусталістьпродуктивності.

3.Необхідністьоблікуколиваньпопиту напродукцію.Якщопопит напродукціювідомий точно,її можнавиробляти вточнійвідповідності зцимпопитом (>хочаце і незавждиекономічновиправдано). Однакзвичайнопопитнеможливовизначити вже напевне, й тому,щобзгладитиколиванняпопиту,необхідно підгримуватипевнийрезервний, чибуферний, запасготовоїпродукції.

 4.Забезпеченнягнучкостівиробництва.Наявністьтоварно-матеріальнихзапасівдозволяєпослабититискобсягувипускупродукції навиробничу систему. Запасдозволяєзбільшити годинупідготовки довипускупродукції, що у своючергудаєможливістьспланувати понадрівномірний йдешевийвиробничий процес зарахуноквипускубільшихпартійпродукції.Наприклад, привисокихвитратах нарозміщеннязамовленнявигіднішевипускбільшихобсягівготовоїпродукції.

5.Забезпеченнязахисту відколиваньперіоду поставкисировини. Колі упостачальниказамовляють тієї чиіншийматеріал,можутьвиникатирізнізатримки, котріпояснюються багатьма причинами.Середцих причин можнавідзначитизвичайніколиваннятривалості доставки;дефіцитматеріалу назаводіпостачальника, щовикликаєзатримки увиконаннізамовлення;несподіванийстрайк назаводіпостачальника чи водній ізкомпаній, щозаймаютьсядоставкоюпродукції; втрачузамовлення; доставку дефектногоматеріалу чи не проти тогоматеріалу, що був потрібензамовникові.

6.Використанняперевагекономічногорозмірузамовлення назакупівлю.Розміщеннязамовленняпов'язане ізпевнимивитратами:працевитрати,телефонні переговори,набірвідповіднихтекстів надрукарськіймашинці чикомп'ютері,пересиланняпоштою і т.п. Таким чином,чим понадобсяг шкірногоокремогозамовлення, тім меншекількістьзамовлень, котрінеобхіднопідготувати.Крім того,витрати на доставкутакожсвідчать накористьбільшихзамовлень:чим понадобсяг поставки, тім меншевитрати наодиницюпоставляємоїпродукцції.Розглядаючикожну ізперерахованих причин (особливоцестосуєтьсяпп. 3, 4 й 5),необхіднопам'ятати, щопідтримка запасупов'язане ізпевнимивитратами й щовеликізапаси взагальномувипадкунебажані.Необхідністьстворення великихзапасівзвичайнообумовленанадмірнотривалими циклами поставок.

>Ухвалюючирішеннящодовиборурозмірутоварно-матеріального запасу,необхідноприймати вувагунаступнівитрати.

1.Витратизберігання.Ця широкакатегоріявитратвключаєвитрати наскладськеустаткування іприміщення,обробку, страховку, атакожвитрати,пов'язані здрібнимикрадіжками,псуванням,старінням,знецінюванням,податками, йвитратиневикористанихможливостейкапіталу. Вочевидь,витратизберіганнязапасів, як правило,підштовхують доствореннянайменшихзапасів й частомуїхньомупоповненню.

2.Витрати поосвоєннюновоїпродукції.Виготовлення шкірного нового продуктупов'язане ізодержанням необходимихматеріалів,організацієюпевнихкомплексівустаткування,заповненнямнеобхідноїдокументації,виділеннямвідповідного години іматеріалів,вилученнямпопереднього запасуматеріалів.

3.Витрати,пов'язані ізпуско-наладочними роботами призмініпродукції.Якбиперехід від одного продукту доіншому не бувпов’язаний ізвитратами години,продукціявироблялася бдрібнимипартіями. Це дозволило бзнизитирівеньзапасів, що привело б доекономіївитрат. Томукомпаніїнамагаютьсязнизитипуско-наладочнівитрати,щоб матірможливістьвипускати болеедрібні партіїпродукції.

4.Витрати,пов'язані ізрозміщеннямзамовлень.Цівитративідносяться доуправлінських йканцелярськихвитрат,пов'язаних ізпідготовкоюзамовлення для придбання чивиробництво.Витрати нарозміщеннязамовленьвключаютьоблікнаявноїкількостівиробів чиматеріалів,обчисленнянеобхідногообсягузамовлення ідокументальнерозміщеннязамовлень. У сумувитрат нарозміщеннязамовленьвключаютьсятакожвитрати,пов'язані ізвідстеженнямвиконаннязамовлень.

5.Втрати,пов'язані ізнедостачею запасу (>дефіцитом). Колі запасякого-небудьвиробу чиматеріалувичерпується,замовлення нацейвиріб чиматеріал чиочікує,поки його запас якщопоповнений, чи винен бутивідмінений.Існуєпевнийкомпромісміжвитратами напідтримкурівня запасу івтратами, щоєслідствомвичерпання запасу. У цьомувипадкуіноді невдаєтьсядомогтисярозумного балансу,оскільки часто вже неможливооцінитивтраченийприбуток,наслідкивтратиклієнтів й величинуштрафів занесвоєчасневиконання умів контракту.Найчастішеоцінкавеличиницихвитратє не более ніжприпущенням,хоча часто можнавказатиїхнійдіапазон.

>Встановленняправильноївеличинизамовлення ірозміру партіїпродукції,необхідної дляповноговикористаннявиробничихпотужностейфірми,пов'язане ізвизначенняммінімальнихзагальнихвитрат, щовипливаютьзіспільноговпливучотирьохвидіввитрат:витратизберігання,витрати напуско-наладочні роботи,витрати нарозміщеннязамовлень йвтрати,пов'язані іздефіцитом.Зрозуміло, навитрати попідтримцірівнязапасіввпливає іскладанняграфіка поставок.

Приорганізаціїкеруваннятоварно-матеріальними запасамидужеважливорозумітирізницюміжзалежною інезалежноюпотребою.

>Якщо говорити коротко, торізницяміжзалежною інезалежноюпотребою, чипопитом,складається внаступному. Колі миговоримо пронезалежну потребу, мовайде пропотреби врізнихвиробах, котрі незалежать один відіншого.Наприклад,підприємствоможевипускатибезлічтоварів, незв'язанихміж собою, але йзадовольняючивимогидеякої ">зовнішньоїпотреби". Колі ж миговоримо прозалежну потребу, потреба вякомусь одномувиробівиступаєбезпосереднімслідствомпотреби віншомувиробі -звичайновиробі болеевисокогорівня,частиноюякоговінє.

Зконцептуальної точкизору,визначеннязалежноїпотребиявляє собоювідноснопростеобчислювальне заподіяння.Необхіднакількістьвиробів ззалежноюпотребою можнаобчислитидосить просто,ґрунтуючись накількостіцихвиробів укожномувиробі болеевисокогорівня.Якщо,наприклад,автомобільнакомпаніяплануєвипускати 60автомобілів у день, тодізовсім очевидно, що для цогоїйзнадобляться 240коліс й шин (плюсзапасні).Необхіднакількістьколіс й шинзалежить відобсягувипускаємоїпродукції. У тієї ж годину потреба вавтомобіляхнезалежна - вонвизначаєтьсябезліччюзовнішніхфакторів,стосовноданоїавтомобільноїкомпанії (>автомобіль неєчастиноюіншоїпродукції і потреба непов'язана ізпотребою продукти).

>Щобвизначитикількістьнезалежнихвиробів, котрінеобхідновиготовити,фірмизвичайноприбігають допослугсвоїхвідділівзбуту ідослідженьринку.Цівідділивикористають рядметодів,зокремаопитуванняспоживачів,методипрогнозування,визначенняекономічних йсоціологічнихтенденцій. Ос-кількинезалежна потреба величинаневизначена, у запас доводитисявключатидодатковівироби.

1.2 >Моделі системуправління запасами

 

Системауправління запасамиреалізуєорганізаційну структуру іпоточнуполітику, щозабезпечуютьпідтримку запасувиробів й ефективногокеруванняїм. Задопомогоюцієїсистемиздійснюєтьсярозробкаграфіківрозміщеннязамовлень,розміщеннязамовлень,одержанняматеріалів й контрольвиконаннязамовлень.Ця системадозволяєвідслідковуватипроходженнязамовлень йодержувативідповіді нанаступні запитання: чи здобувшипостачальникзамовлення, чивідвантаживвінзамовленіматеріали, чидотримуються рядки, чипередбаченіпроцедуриповторноївидачізамовлень й Поверненнянепотрібних чидефектнихматеріалів?

>Існуютьдвіосновнімоделі системкеруваннятоварно-матеріальними запасами — модель зфіксованимобсягом (>називанатакож модельекономічногорозмірузамовлення, чиQ-модель) й модель зфіксованимперіодом (>називанатакожперіодичноюмоделлю,моделлюперіодичного контролю, чиР-моделью).

>Основнерозходженняміж нимиукладається внаступному. Умоделі ізфіксованимобсягомпровадитьсячерговезамовлення про поставки, коли запасматеріалузнижується допевногорівня.Цяподіяможевідбутися в останній момент,залежно відшвидкостіспоживанняматеріалу. Коли жстосуєтьсямоделі ізфіксованимперіодом, тонійздійснюєтьсярозміщеннячерговогозамовлення череззаздалегідьвизначений (>контрольний)період години.

>Використаннямоделі ізфіксованимобсягом (приякійчерговезамовленнярозміщається, колизалишок запасузнижується дозаздалегідьпевногорівня)припускає постійна контрользалишку запасу. Таким чином, модель зфіксованимобсягомявляє собоюбезперервнодіючу систему, щовимагає,щобщораз, коли проводитисявилученняматеріалів з запасу чидодавання їхні у запас,обновлялисявідповідні записи івиконуваласяперевірка, чидосягнутакрапкачерговогозамовлення. Умоделі ізфіксованимперіодомобчисленнязалишку запасу проводитисялише послезакінчення контрольногоперіоду години.

>Нижчеперерахованідеякідодатковірозходження, котрізвичайновпливають навибіртієї чиіншоїсистеми (>таблиця 1.1)


>Таблиця 1.1

>Розходженняміж моделями ізфіксованимобсягом йперіодом

Характеристика Модель зфіксованимобсягом (>Q-модель) Модель зфіксованимперіодом (>Р-модель)
>Обсягзамовлення >Q —постійна величина (>щораззамовляється та самакількість) >q -змінна величина (>міняється прикожномучерговомурозміщеннізамовлення)
Моментрозміщеннязамовлення R — колирівень запасузнижується дофіксованогорівня (докрапкизамовлення) T — колиминаєзаздалегідьпевнийфіксований (>контрольний)період години
>Веденняобліку запасу >Щораз, коли проводитисявилучення чидодаванняматеріалу >Обчислюється лише послезакінчення контрольногоперіоду
Розмір запасу >Менше, ніж усистемі ізфіксованимінтервалом поставок >Більше, ніж усистемі ізфіксованимрозміромзамовлення
>Трудомісткістьобслуговування >Вище черезнеобхідністьбезупиннообновлятизапису
Типвиробів >Більшедорогі,критичні чиважливівироби

Модель зфіксованимперіодом усередньомумаєбільший запас,оскільки запасуматеріалівповинневистачати до моментунаступної поставки черезфіксованийінтервал поставок Т. Умоделі ізфіксованимобсягомніякогофіксуванняінтервалу поставок непередбачається,тобточергові поставкиздійснюються попотребі ідодатковому запасу наякийсьперіод годинистворювати непотрібно.

Модель зфіксованимобсягомвикористається длякерування запасами дорогихматеріалів,оскільки вонзабезпечуєменшийсереднійрозмір запасу.

Модель зфіксованимобсягом понадпідходить длявідповідальних (>важливих)матеріалів,оскільки внійпередбачається болеетвердий контролю над запасами, аотже, й болеешвидкареакція напогрозувичерпання запасу.

Модель зфіксованимобсягоммаєбільшутрудомісткістьобслуговування,оскількикожнедодавання чивилученняматеріалуповиннереєструватися всистемі.

Зтаблиці 1.1 видно, що роботасистеми ізфіксованимобсягомзамовленняґрунтується набезперервномупорівнянні запасу ікрапкичерговогозамовлення. Зпроцедурної точкизору,щораз, колиматеріалвилучається з запасу,цевилученняреєструється всистемі, акількістьматеріалу, щозалишився,негайнорівняється зкрапкоючерговогозамовлення.Якщокількістьвиробів, щозалишилися взапасі, впала доцієїкрапки,розмішаєтьсязамовлення на >Q >виробів.Якщо ані, системапродовжуєзалишатися встаніспокою донаступноговилучення.

Усистемі ізфіксованимперіодом поставокрішення пророзміщеннязамовленняприймається послепідрахунку запасу черезконтрольнийперіод години.

1.3Моделі ізфіксованимобсягомзамовлення

Принцип дії систем ізфіксованимобсягомзамовленнязаснований навизначенніконкретний момент години, колипотрібнорозміщатизамовлення,відповідаютьпевномурівню запасу (>крапцізамовлення), — R, атакожрозміру цогозамовлення >Q. >Крапказамовлення R —цезавждизовсімпевнакількістьматеріалу.Замовленнярозміром >Q >розміщається у тому момент, колирівень запасудосягаєкрапки R. >Рівень запасувизначається якзалишокматеріалів передминулоюпоставкою, плюскількістьотриманихматеріалів приминулійпоставці,мінусвитраченакількість.Рішення,прийняте в моделях ізфіксованимобсягом, можнасформулювати,наприклад, так: "колирівень запасузнижується до 20,розміститизамовлення на 78додатковиходиницьматеріалу".

Діямоделі ізфіксованимобсягом можнаспрощеноописативиходячи зприпущення, що усі характеристики рухузапасіввідомі.Наприклад,якщорічна потреба вякімсьвиробіравнa 100 штук, тіцесаме 100 штук, а чи не 100 ±10%. Ті жсаме можнасказати провитрати нарозміщеннязамовлення івитратахзберіганнязапасів.Незважаючи тих, щоприпущення проповнувизначеність далеко ще незавжди реально, воно тадаєгарну основу дляопису моделей рухузапасів.

>Розглянемовизначенняоптимальноївеличинизамовлення,використовуючиспрощену модель,наведену на малий. 1.1, йнаступнідопущення:

-Потреба вматеріаліпостійна ірівномірнорозподілена повсьомуперіоді.

- Часвиконаннязамовлення (годину з моментувидачізамовлення доодержаннязамовленихматеріалів)незмінний.

-Цінаодиниціматеріалівпостійна.

-Витратизберіганнязапасіврозраховуються посереднійвеличині запасу.

-Витрати нарозміщеннязамовлення іпуско-наладочнівитратипостійні.

- Длязакупівлібудь-якоїкількостіматеріалуєнеобхідніресурси івиключаєтьсяможливістьневиконаннязамовлення.

>Малюнок 1.1 -Основна модельсистеми ізфіксованимобсягом

>Поточний запасматеріалу, як показано намалюнку 1.1змінюється по ">пилці" й, при йогозниженні дорівня R (>крапказамовлення),розмішаєтьсяповторнезамовлення.Замовленівироби будутьотримані черезінтервал години L, що уданіймоделізалишаєтьсянезмінним.

>Спочатку для розробкимоделікерування запасаминеобхідновстановитифункціональнийвзаємозв'язокміжцимизмінними. В Україніцікавлятьзагальнівитрати наствореннязапасів, котрі можнавиразитинаступнимрівнянням:

>Сумарнірічнівитрати =Річнівитрати назакупівлі +Річнівитрати нарозміщеннязамовлень +Річнівитрати назберігання чи

 , (1.1)

де МС -сумарнірічнівитрати;

D -річна потреба вматеріалі;

З -цінаодиницізакуповуваногоматеріалу;

>Q -кількістьматеріалу,якийнеобхіднозамовити.Оптимальнакількістьназиваєтьсяекономічнимрозміромзамовлення;

P.S -витрати нарозміщення одногозамовлення;

М-річнівитратизберіганняодиницісереднього запасуматеріалу.Найчастішевитрати назберіганнявизначаються як відсоток відціниматеріалу,тобто М =ІЗ, де І - відсоток відціни З.

DC управійчастинірівнянняявляє собоюВартістьзакупівлірічноїпотребиматеріалу; (>D/Q)S -річнівитрати нарозміщеннязамовлень (>фактичнакількістьрозміщенихзамовленьD/Q, помножена навитрати нарозміщення одногозамовлення P.S), а (>Q/2)H -річнівитратизберігання (>середній запасQ/2,помножений нарічнівитратизберігання одноговиробу М).Залежностіміжцими величинамипредставлені вграфічномувиді на малий. 1.2.

>Потім для розробкимоделікерування запасаминеобхідновизначитирозмірзамовленняQ>opt приякійсумарнівитратимінімальні. Длязнаходженнякрапкимінімальнихвитратвізьмемопохідну відсумарнихрічнихвитрат поQ йдорівняємоїї нанівець.


>Малюнок 1.2 -Залежностірізнихскладовихвитрат настворення запасуматеріалу відрозмірузамовлення.

Длярозглянутого тутрівнянняціперетворення будуть матіртакийвигляд:

 (1.2)

Ос-кількиця проста модельприпускає, що потреба і годинувиконаннязамовленняєпостійними величинами,резервний (>буферний) запас непотрібно, йкрапка повторногозамовлення, R,визначається як:

 

>R=d>av L (1.3)

де

>d>av —середняденна потреба вматеріалі (>постійна величина);

L — годинувиконаннязамовлення в днях (>постійна величина).

Модель ізфіксованимобсягом увиробничомупроцесі

>Рівняння (1.1)припускає, щозамовленакількістьвиробів якщоотриманаоднієюпартією,однак впрактиці частобуваєінакше. Убагатьохситуаціяхвиготовленнявиробів, щовходять у запас, йвикористання цого запасувідбуваютьсяодночасно. Це,зокремавідноситься довипадку, коли одначастинавиробничоїсистемивиконуєфункціюпостачальника дляіншоїчастиницієїсистеми, щовиступає вроліспоживача.Наприклад, упроцесівиконаннязамовлення наалюмінієвівіконні раме одначастиназамовленнящеперебуває встадіївиготовленняалюмінієвихзаготівель, аінша — упроцесірозрізкиалюмінієвихзаготівель й монтажу,хоча усіцізаготівліще невиконаний.Крім тогокомпанії всечастішепереходять додовгостроковихугод ізпостачальниками.Відповідно доцихугодєдинезамовленняможеохоплювати потребу увиробах йматеріалах,розраховану напівроку чи нарік вперед, апостачальниквиконує свої поставкищотижня (>інодінавітьчаші).Якщопозначитинезміннуденну (>тижневу) потребу вготовійпродукції через >d,названунормоюспоживання, аденну (>тижневу)виробничупотужністьпроцесувиготовленняданоїпродукції через р,названунормоювиробництва, то можнаодержатинаступнерівняннясумарнихвитрат:

>Виконуючидиференціювання поQ йприрівнюючицевираження нанівець, одержимо

 (1.4)

 

1.4Моделюваннявизначеннярівня резервного запасу

>Описанавище моделькерування запасамиприпускала, що потребавідома іпостійна. Однакбільшостівипадків потребаєзмінноювеличиною,змінюючисьщодня. У зв'язку зцимнеобхідно матір і підгримувати так званьрезервний (>буферний) запас,забезпечуючипевнийрівеньзахисту віддефіцитувиробів.Резервний запас можнавизначити як величину запасу,постійнопідтримуванудодатково доочікуваноїпотреби. Увипадку нормальногорозподілуколиваньпотребице якщосереднєзначеннявідхилень.Якщо,наприклад,середньомісячна потребастановить 100виробів й миприпускаємо, що внаступномумісяці вонзалишиться такою ж, а запасстановить 120виробів, то 20виробів й будутьрезервним запасом.

Улітературі,присвяченоївизначенню резервного запасу,зустрічаються двапідходи довизначенняпотреби взапасі, щозабезпечує захист. першийпідхід -церозрахунок черезімовірність того, що потребаперевищитьпевну величину.Можна,наприклад,поставитинаступне заподіяння:встановититакийрівень резервного запасу,щобімовірність того, що потребаперевищить 100виробів, був невище 5%. Іншийпідхідґрунтується навизначенніочікуваноїкількостівиробів, якіможе невистачити.Наприклад, можнавизначити собі за заподіяння:встановититакийрівень запасу,щоб можна було бзадовольняти неменш ніж 95%замовлень наданупродукцію,тобтодефіцитвиробів якщоіснуватипротягомлише 5%вього години.Ще разпідкреслимо, що впершомупідході мовайде проймовірностіперевищенняпевногозначення, а іншому - про ті, стількивиробів нам невистачить.

>Імовірніснийпідхід.Використанняімовірнісногокритерію длявизначення резервного запасуявляє собоюдоситьпросте заподіяння.Передбачається, що потребапротягомпевногоперіоду годинимаєнормальнийрозподіл, щохарактеризуєтьсядеякимсереднімзначенням йстандартнимвідхиленням. У цьомупідходірозглядаєтьсялишеймовірністьвичерпання запасу, а чи некількістьвиробів,який невистачить.

>Розглянемокількапростихприкладів.Припустимо,очікується, щопротягомнаступногомісяця потреба впевнихвиробах складі 100 штук.Крім того, намвідомо, щостандартневідхиленнядорівнює 20 штук.Якщо мипідійдемо до початку цогомісяця,маючи про запаслише 100виробів, тоймовірністьвичерпання запасу складі 50%. Дляполовинимісяців року миприпускаємо, що наша потребаперевищить 100виробів; дляіншоїполовинимісяців миприпускаємо, що наша потреба якщо менше 100виробів.Далі,якщо ми будеморобитиодноразовезамовлення намісячний запасвиробів укількості 100 штук йодержуватицюпартію на початкумісяця, то можначекати, що 6місяців уроці ми будемовідчуватидефіцитвиробів (>тобтовичерпуватисвій запас).

>Якщо намздається, щонастількичастевичерпання запасувиробівнеприйнятно, нам якщопотрібнододатковий запас, що дозволитизнизитиризиквичерпання запасу. Один ізможливихваріантів -зберігатидодаткові 20одиницьвиробів. У цьомувипадку ми як йраніше будеморобитиодноразовезамовлення намісячний запасвиробів,однакграфік поставкивиробів винен бути таким,щоб смердотінадходили до нас, у тієї момент, коли в нас, узапасіщезалишаються 20виробів. Цезабезпечує нам невеликий буфер (резерв)виробів, щодозволяєзнизитиймовірністьвичерпання запасу.

>Звичайнокомпанії, щовикористаютьцейпідхід,установлюютьімовірність ">невичерпання" запасурівної 95%. У нашомуприкладіцеозначає, щорезервний запас виненстановитиприблизно 1,64 стандартноговідхилення, чи 33виробу (1,64 x 20 = 32,8). Цезовсім неозначає,начебтощомісяця миповиннізамовлятидодаткових 33вироби. Цеозначає лише, що миповиннізамовлятимісячний запасвиробів,однакграфікодержання їхнінеобхідноспланувати таким чином,щоб у моментнадходженнязамовленої партіївиробів ми моглирозраховувати нанаявність у собі узапасі 33виробів. У цьомувипадку можнарозраховувати тих, щодефіцитвиробів якщовідчуватисялишепротягом 0,6місяця вроці (>іншими словами, запас якщовичерпуватисялише в одномумісяці ізкожних 20).

>Підхід,заснований напонятті ">рівеньобслуговування".Спробуємовиявитинедолікиімовірнісногопідходу довизначення резервного запасу. Насцікавить не лишеймовірністьвичерпання запасу, але й іскількохвиробів нам якщобракувати.

>Рівеньобслуговування в нашомурозглядівизначаєнеобхіднукількістьвиробів, якої можна реальноодержати ізнаявного запасу.

>Якщо,наприклад,річна потреба ввиробістановить 1000 штук, то95%-вийрівеньобслуговуванняозначає, що 950 штук можнанегайноодержати з запасу, а 50 штук невистачить. (>Ця модельнезастосовна в тихийвипадках, коли всюрічну потребу можнавизначитилише невеликим числомспоживачів,оскількивизначені дляописумоделінормальнийрозподілприпустимо лише придоситьвеликійкількостіторгових місць.)

>Запропонованаконцепціярівняобслуговуваннязаснована настатистичнійхарактеристиці,відомої як ">Очікуване >z чи >E(z)". >E(z) —цеочікуванакількістьвиробів, котра якщо невистачатипротягом шкірногоінтервалу годинивиконаннязамовлення. У цьомувипадкупередбачається, що потребамаєнормальнийрозподіл.

Модель зфіксованимобсягом йрівнемобслуговування

Модель зфіксованимобсягомзамовленнябезупинновідслідковуєрівень запасу ірозмішаєновезамовлення, коли запасдосягаєдеякогорівня R.Небезпекавичерпання запасу вціймоделівиникає лишепротягом годинивиконаннязамовлення,тобтоперіодуміж моментомрозміщеннязамовлення і моментомодержаннявиробів по цьомузамовленню.Замовленнярозміщається у тому момент, колирівень запасузнижується докрапки повторногозамовлення R.

>Протягом годинивиконаннязамовлення Lможливізміни потреб упевномудіапазоні.Цейдіапазонобчислюється чи наосновіаналізуданих, щовідображаютьминуліпотреби, чи наосновідеякоїможливоїоцінки (>якщодані заминулийперіоднеможливоодержати).

Розмір резервного запасузалежить, як ужевказувалося, віднеобхідногорівняобслуговування.КількістьвиробівQ, котрінеобхіднозамовити,обчислюєтьсязвичайним способом (ізогляду потребу,витрати,пов'язані іздефіцитом,витрати нарозміщеннязамовлення,витрати назберігання і т.п.).Потімвстановлюєтьсякрапкачерговогозамовлення, щовраховуєочікувану потребупротягомперіодувиконаннязамовлення, плюсрезервний запас,обумовленийнеобхіднимрівнемобслуговування. Таким чином,найважливішерозходженняміжмоделлю, уякій потребавідома, йтакий, уякій потребаневідома,є увизначеннікрапкичерговогозамовлення.Обсягзамовлення вобохвипадках тієїсамий. При цьомуелементневизначеностівраховується в резервномузапасі.

>Крапкачерговогозамовленняобчислюється втакийспосіб:

 

>R=d>av+>zL, (1.5)

де

R —крапкачерговогозамовлення (водиницях);

>d>av —середняденна потреба;

L —періодвиконаннязамовлення в днях (>періодміж моментомрозміщеннязамовлення і моментомодержаннявиробів по цьомузамовленню);

Z — числостандартнихвідхилень длязаданогорівняобслуговування;

>L —стандартневідхиленняпопитупротягомперіодувиконаннязамовлення.

Член >zL >являє собою величину резервного запасу.Звернітьувагу:якщорезервний запасвираженийпозитивноювеличиною, торозміщеннячерговогозамовленняповиннепроводитисяраніше.Інакшекажучи, R без резервного запасу -це простосередня потребапротягомперіодувиконаннязамовлення.Якщо потребапротягомперіодувиконаннязамовленняочікувалася,наприклад, нарівні 20виробів, аобчисленнявеличини резервного запасу далозначення 5, точерговезамовлення якщорозмішенийраніше (колизалишиться 25виробів).Чим понадрезервний запас, тімранішерозмішаєтьсячерговезамовлення.

>Обчислення >d>av, >L йz.Потреба увиробахпротягомперіодувиконаннязамовлення напоповнення запасу вдійсностіявляє собоюоцінку, чи прогноз того, що миочікуємо.Вонаможевиражатися одним числом (>якщо,наприклад, годинувиконаннязамовленнястановить одинмісяць, щовідповідає потребу можнаобчислити як потребу за весьминулийрік,поділену на 12) чисумоюочікуваних потребпротягомперіодувиконаннязамовлення (>наприклад,сумоюденних потребпротягом30-денногоперіодувиконаннязамовлення).Якщорозглядатиситуацію ізпідсумовуваннямденних потреб, тоdможе бутипрогнозованоюпотребою, щовикористаєкожну із моделейпрогнозування.Якщо,наприклад, дляобчисленняdвикористаний30-деннийперіод, топростесереднє можнаобчислити втакийспосіб:

 (1.6)

де п —кількістьднів.

й –період (день)

>Стандартневідхиленняденноїпотреби:

 (1.7)

Ос-кільки >>d переносити досі, увипадку,якщо годинувиконаннязамовленняохоплюєкількаднів, можнаскористатисястатистичноюпередумовою про ті, щостандартневідхилення рядунезалежнихподійдорівнюєкореню квадратному зсумидисперсій.

Таким чином, узагальномувипадку (1.8)

>Моделі ізфіксованимперіодом

Усистемікерування запасами ізфіксованимперіодом запаспідраховується лише впевнімоменти години,наприклад якщо втиждень чи разів замірялися вбитимісяць.

>Підрахуноквеличини запасу ірозміщеннязамовлень наперіодичнійосновібажані вситуаціях, колипостачальники ізпевноюперіодичністювідвідуютьсвоїхспоживачів йприймають вонизамовлення наповну номенклатурусвоєїпродукції чи колипокупцінамагаютьсякомбінувати (>поєднувати)замовлення дляекономіїтранспортнихвитрат.Багатофірмнадаютьперевагу моделькерування запасами ізфіксованимперіодом години,оскільки вонполегшує заподіянняпланування іоблікузапасів;наприклад,дистриб'юторнавідується досвоїхспоживачів якщо в дватижні, й смердотізнають, що ізтією жперіодичністюнеобхіднопроводитизамовленняпродукції, щопоставляєдистриб'юторам.

>Моделі ізфіксованимперіодом годинивидаютьрозміризамовлень,різні длярізнихциклів (>залежно віднормиспоживання). Цевимагає понадвисокогорівня резервного запасу,чим усистемі ізфіксованимобсягомзамовлення. Система ізфіксованимобсягомзамовленняприпускаєбезперервний підрахунокнаявного запасу,причомузамовленнярозміщаєтьсявідразу ж подосягненнікрапкичерговогозамовлення. Навідміну від таких систем, у моделях ізфіксованимперіодомприпускають, що запаспідраховується лише в такназиваніконтрольнімоменти години. При цьомуможливо, щовиняткововисокеспоживаннязведе весь запас нанівецьвідразу ж после того, якзамовлення якщовиконаний, йцяситуаціяможезалишатисянепоміченої аж донастаннянаступного контрольного моменту. У такомувипадку можназалишитись без запасувиробів донадходженнячергової партіїзамовленихвиробів (>тобтопротягом практичновсього контрольногоперіоду Т, плюс годинувиконаннязамовлення L). Таким чином,резервний запас винензахищати нас віддефіцитувиробів не лишепротягом контрольногоперіоду, але й іпротягом годинивиконаннязамовлення - із моментурозміщеннязамовлення до моментуодержаннявиробів по цьомузамовленню.

Модель ізфіксованимперіодом йрівнемобслуовування

Усистемі ізфіксованимперіодомчерговізамовленнярозміщаються вконтрольнімоменти за годину Т, арезервний запас,якомунеобхідно матір,дорівнює >2т + L

>Кількістьвиробів, котрінеобхіднозамовитиq,дорівнює:

>Розмірзамовлення =

=Середня потребапротягом циклу +

+Резервний запас -Поточний запас (плюсзамовленакількість,якщозамовлення ужерозміщене),

чи

 

>q =d>av (>Т+L) +>z>Т+L - I (1.10)

де >q —розмірчерговогозамовлення;

Т — числоднівміж контрольними моментами;

L — годинувиконаннязамовлення в днях (із моментурозміщеннязамовлення до моментуодержаннявиробів по цьомузамовленню);

>d>av —прогнозованасередняденна потреба;

>z — числостандартнихвідхилень длязаданогорівняобслуговування;

>>Т+L —стандартневідхиленняпотребипротягом контрольногоперіоду іперіодувиконаннязамовлення;

I -поточнийрівень запасу (>включає уженаявнівироби).

>Примітка.Потреба,періодвиконаннязамовлення,контрольнийперіод й т.д. можнавиражатибудь-якимиодиницями години (>наприклад,дні,тижні чи рокта) -головне,щоб урівняннівикористалися тих самодиницівиміру для всіх величин.

Уціймоделі потребу >d>av можна, прибажанні,прогнозувати іпереглядати для шкірного контрольногоперіоду (можнавикористати йїїсередньорічнезначення).

Значимість >z можнаодержати із табл. 1.2 по >E(z), щовизначається поформулі:


 (1.11)

де >Е(z) —очікувана величинадефіцитувиробів, наведена в табл. 1.2 при > = 1;

Р—необхіднийрівеньобслуговування,вираженийчастокодиниці (>наприклад, 0.95);

>dav — потребапротягом контрольногоперіоду, де >d>av —середняденна потреба, а T —кількістьднів;

>>T+L —стандартневідхиленняпотребипротягом контрольногоперіоду іперіодувиконаннязамовлення.

>Спеціальнімоделі

>Розглянуті модель зфіксованимобсягомзамовлення і модель зфіксованимперіодом годинимаютьдвізагальні характеристики -Вартістьвиробівзалишаєтьсяпостійною прибудь-якомуобсязізамовлення; процесчерговогорозміщеннязамовленняпередбачуваний.

>Існуютьщедвімоделі.Першаілюструєзмінувеличинизамовлення

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація