Реферати українською » Экономико-математическое моделирование » Побудова кількісно визначених економіко-математичних моделей


Реферат Побудова кількісно визначених економіко-математичних моделей

Федеральне агентство залізничного транспорту

Російський державний відкритий технічний університет шляхів повідомлень

>Волгоградский філія


Курсова робота з дисципліни «Статистика»

«Побудова кількісно певних економіко-математичних моделей»

 

>Виполнил: студент 3 курсу

>Тиняков В.В. шифр №0732-п/НЭ-1180

Перевірив: старшого викладачаАкатова Є.В.

2008


План

 

Запровадження

1. Середні розміру й показники варіації

2. Лави динаміки

3. Індекси

4.Виборочное спостереження

5. Статистика чисельності та складу населення

6. Система національних рахунків

Укладання

Список літератури


Запровадження

 

У процесі вивчення дисципліни «Статистика» нами прокуратура вивчила основні методи економічних вимірів, методи оцінки параметрів моделей мікро- і макроекономіки.

Основними завданнями статистики є: побудова кількісно певних економіко-математичних моделей, розробляються методи оцінки їхньої параметрів по статистичних даних і аналіз їхній властивостей.

Метою згаданої курсової роботи є підставою закріплення знань, отримані процесі самостійного вивчення навчальної літератури та застосування під час вирішення завдань. Завдання, включені в курсову роботу, передбачають знання основних питань теорії та вміння застосування їх у практиці. Досягнення поставленої мети нами прокуратура вивчила такі тематичні розділи курсу статистики:

- статистичне спостереження;

- зведення і угруповання статистичних даних;

- середні величини в статистиці;

- показники варіації;

- ряди розподілу;

- вибіркове спостереження;

- ряди динаміки;

- індексний метод;

- статистика чисельності та складу населення;

- статистика праці та зайнятості;

- статистика національних багатств і системи національних рахунків.


Завдання 1. Середні розміру й показники варіації

Варіант 3

Є такі дані про трьом підприємствам, який випускає однойменну продукцію:

Підприємство Фактичний випускати продукцію млн. крб. Виконання плану, %
I 340,0 95
II 510,0 110
III 630,0 114

>Вичислите за трьома підприємствам: 1) середній відсоток виконання плану з випуску продукції; 2) абсолютний приріст вартості фактичної продукції з порівнянню з планом.

>1.Средний відсоток виконання плану з випуску продукції:

2. Абсолютний приріст вартості фактичної продукції з порівнянню з планом:


Отже, вартість фактичної продукції з порівнянню з планом збільшилася на 10590млн.руб.

Базуючись на нижчевикладених даних, визначте: середню величину аналізованого ознаки; розмах варіації; середнє лінійне відхилення; середнєквадратическое відхилення;дисперсию; коефіцієнт варіації; моду і медіану.

Варіант 3

За даними фонд оплати праці робочих депо визначте середньомісячну оплату праці робочих, показники її варіації, моду і медіану.

Цех Фонд оплати праці, крб. Місячна оплата праці робочого, крб.
>Эксплуатации 70 000 2000
>Колесний 39600 1800
>Кузовой 30 400 1600

Оскільки немаєинтервального низки мода і медіана дорівнюватиме:


Таблиця 1. Визначення середній і показників варіацій

Місячна оплата праці робочим.Руб.

Кількість робочих,

чол.  

Накопичені частоти

Центральна варіанта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2000 35 35 2000 70000 157,89 157,89 5526,15 24929,25 872523,75
1800 22 57 1800 39600 -42,11 42,11 926,42 1773,25 39011,5
1600 19 76 1600 30400 -242,11 242,11 4600,09 58617,25 1113727,75

 


Завдання 2. Лави динаміки

1. За даними табл. 2. обчислите:

1.1. Основні аналітичні показники низки динаміки (по ланцюгової і базисної схемами):

— абсолютний приріст;

— темпи зростання;

— темпи приросту;

— абсолютне значення 1% приросту;

1.2. Середні показники низки динаміки:

— середній рівень низки динаміки;

середньорічний темпи зростання;

середньорічний темп приросту.

2. За даними табл. 3 обчислите індекс сезонності і покажіть графічно сезонну хвилю.

Результат розрахунку аналітичних показників низки динаміки явити у таблиці, форма якої наводиться нижче (табл. 4.)

Таблиця 2. Основні показники

Показники №варіанта Роки
1996 1997 1998 1999 2000 2001
Імпорт РФ, млрд. дол 3 44,5 37,0 26,8 37,0 44.1 44,0

Таблиця 3. Товарообіг магазину, тис. крб.

Місяць Номер варіанта
3,8

Січень 15920 262
Лютий 7229 119
Березень 3614 59
Квітень 2413 40
Травень 511 8
Червень 441 7
Липень 127 2
Август 511 8
Вересень 3484 57
Жовтень 4384 72
У листопаді 21948 361
Грудень 28361 467

Таблиця 4. Основні аналітичні показники низки динаміки

Показники Схема розрахунку Роки
1996 1997 1998 1999 2000 2001

Рівень низки

44,5 37,0 26,8 37,0 44,1 44,0

Абсолютний приріст

>Базисная Ланцюгова

Х

Х

-7,5

-7,5

-17,7

-10,2

-7,5

10,2

-0,4

7,1

-0,5

-0,1

Темп зростання,

>Базисная Ланцюгова

100%

100%

83,1%

83,1%

60,2%

72,4%

83,1%

138,0%

99,1%

119.1%

98.8%

99,7%

Темп приросту

>Базисная Ланцюгова

Х

Х

-16,9%

-16,9%

-39,8%

-27,6%

-16,9%

38%

-0,9%

19,1%

-1,2%

-0,3%

Абсолютна значення 1% приросту А Ланцюгова Х 0,445 0,37 0,268 0,37 0,441

 

Знаходимо абсолютний приріст:

 

 

 

Знаходимо темпи зростання:

 


 

 

Знаходимо темп приросту:

 

 

 

Знаходимо абсолютне значення 1% приросту:

Знайдемо середній рівень низки динаміки.

Оскільки рядмоментний, знаходимо середній рівень низки за такою формулою:

Знаходимо середньорічний темпи зростання:

Знаходимо середньорічний темп приросту:

За даними табл. 3 обчислюємо індекс сезонності і зображуємо графічно сезонну хвилю:

>Вичисляем індекс сезонності:

Завдання 3. Індекси

Варіант 3

По наведених нижче даним про випуск продукції і на витратах робочого дня обчислите індивідуальні і загальний індекси виконання плану з продуктивність праці.

Найменування вироби Вироблення продукції,тис.шт. Трудові витрати на виготовлення одиниці вироби,чел.-ч

за планом

фактично

за планом

фактично

А 6,1 6,5 2,4 2,2
Б 2,0 2,2 2,8 2,4
У 17,0 18,0 4,4 4,8

За результатами розрахунку зробіть висновки.

А: ( цей індекс показує, що міра продукції А,

збільшився на 6%).

Б: ( цей індекс показує, що міра випущеної

продукції Б, збільшився на 10%).

У: ( цей індекс показує, що міра випущеної

продукції У, збільшився на 6%).

Отже, фізичний обсяг всієї продукції збільшиться на 6,2%

Загальна вартість продукції фактичних цінах збільшилася п'ять%

Завдання 4. Вибіркові спостереження

 

Варіант 3

На ткацької фабриці працює 800 ткаль. У плані випадкової повторної вибірки визначено середня денна вибірка 100 ткаль. У результаті цього обстеження отримані такі дані

Денна вироблення, м 350-450 450-550 550-650
Кількість ткаль 25 55 20

З наведених даних, визначте середню помилку репрезентативності щодо середньої денний вироблення ткаль.

Якою була б гранична помилка репрезентативності при >р=0,91 прибесповторном відборі.

>N=800

>n=100

 

де x – середня денна вироблення;

>f – загальна кількість робочих.

Середня помилка репрезентативності щодо середньої денний вироблення становить 6,7%

Гранична помилка репрезентативності прир=0,91 при безповоротному відборі становить 5,3%

Завдання 5. Статистика населення

За даними табл. 5 визначте:

—природний, механічний і загальний приріст населення;

—оборот міграційних процесів;

— коефіцієнти: загальні коефіцієнти народжуваності і смертності, коефіцієнт фертильності, коефіцієнт життєвості Покровського, коефіцієнтибрачности іразводимости, коефіцієнти природного, механічного і спільного приросту населення;

— чисельність населення через 5 років;

За даними табл. 6 визначте тип вікової структури та покажіть її графічно.

Охарактеризуйте демографічної ситуації за даними вашого варіанта.

 


Таблиця5.Демографические показники

Показники Одиниця виміру Варіант
3
Чисельність наприкінці року >Млн.Чел 148,7*
Кількість жінок на 1000 чоловіків >Чел 1140
Частка жінок віком 15-49 років у від кількості жінок % 40
Народилося >ТисЧел. >N1687,6
Вмерло -«- >M1807,4
Прибуло у країну -«-

926,0

>Вибило із країни -«-

673,1

Кількість шлюбів >Тис.

1053,7

Кількість розлучень -«-

693,2

 

* початку року населення становила 147,2млн.чел.

Коефіцієнт загальногопророста:

Коефіцієнт природний приріст:

Коефіцієнт механічного приросту:

2. Оборот міграційних процесів:

3. а) загальний коефіцієнт народжуваності:

б) коефіцієнт смертності:

в) коефіцієнт фертильності:

 

Нехай Х жінок в усій чисельності населення, тоді чоловіків

р) коефіцієнт життєвості Покровського:

буд) коефіцієнтбрачности:

е) коефіцієнтразводимости:

ж) коефіцієнт механічного приросту населення:


із) коефіцієнт природний приріст:

Коефіцієнт загального приросту населення:

Очікувана чисельність населення черезt років (), визначається за такою формулою:

Таблиця 6. Розподіл населення за за віковими групами, тис. чол.

Показники Варіант
3
1 2 3
Усі населення, зокрема. у віці, років 147022 147022-100%
0-4 12032 33984-23%
5-9 11360
10-14 10592
15-19 9968 72445-49%
20-24 9755
25-29 12557
30-34 12863
35-39 11684
40-44 7663
45-49 7955
50-54 9593 405593-28%
55-59 8399
60-64 8360
65-69 4510
70 і більше 9731

Графічне зображення вікової структури населення

 

Висновок:Регрессивний вид структури населення, у якому чисельність осіб молодого віку менша за чисельність літніх груп населення, що проект відбиває процес "старіння" населення.

Завдання 7. Система національних рахунків

варіація динаміка індекс спостереження статистика

За данимитабл.7 спорудити і заповнити такі зведені національні рахунки:

1. Рахунок виробництва;

2. Рахунок товарів та послуг;

3. Рахунок освіти доходів;

4. Рахунок розподілу первинних доходів;

5. Рахунок вторинного розподілу доходів;

6. Рахунок використання наявного доходу;

>7.Счет операцій із капіталом.


Таблиця 7. Показники результатів економічної діяльності Росії протягом року (>трлн.руб.)

Показники Варіант
3
Випуск товарів та послуг в основних цінах ВР 2143,0
Проміжне споживання ПП 1169,0
Податки на продукти і імпорт ПДВ 285,0
Субсидії на продукти і імпорт (-) СП -85
Оплату праці найманих працівників Про 505,0
Податки виробництво та імпорт М 160,0
Субсидії виробництво та імпорт (-) З -31,0
Доходи від власності, одержані від «решти світу» ДП 150,0
Доходи від власності, передані «іншого світу» ДО 341,1
Поточні трансферти, одержані від «решти світу» >Тпол 14,0

Поточні трансферти, передані

«іншого світу»

>Тпер 56,0

Витрати кінцеве споживання - всього До того ж:

-домогосподарство

-державного сектора

-некомерційних організацій

КП

40,0

28,0

9.8

2,2

Імпорт товарів та послуг І 688,0
Експорт товарів та послуг Еге 1675,0
Статистичне розбіжність СВ ?
Валове накопичення основний капітал >НСР 47,0
Зміна запасів матеріальних оборотних засобів ЛМ 100,0
Капітальні трансферти, одержані від «решти світу» >КТп 36,0
Капітальні трансферти, передані «іншого світу» >КТв 0,0

Рахунок № 1

Виробництво

Використання Ресурси
Проміжне споживанняПП=1169,0 Валовий випускВВ=2143,0
Податки на продуктиНДС=285,0
Субсидії на продукти (-)СП=-85
Валова додана вартістьВДС=1344

>ВДС=ВВ+НДС-СП-ПП

>ВДС=2143,0+285,0+85-1169,0=1344

Рахунок № 2

Освіта доходів

Використання Ресурси
Оплату праціО=505,0 Валова додана вартістьВДС=1344
ПодаткиН=160,0
Субсидії з виробництва і імпортС=-31,0
Валова прибуток ВП-? =710

>ВП=ВДС-О-Н-СВП=1344-505,0-160,0+31,0=710

Розраховуємо ВВП першим способом:

>ВВП=О+Н+С+ВПВВП=505,0+160,0+(-31,0)+710=1344

 

Рахунок № 3

Розподіл первинних доходів

Використання Ресурси

Доходи від власності,

передані інших країнах:ДО=341,1

- рента

- відсотки

- дивіденди

ПрибутокВП=710
Оплату праціО=505,0
ПодаткиН=160,0

Сальдо первинних доходів НВ-?

>НД=1183,9

Доходи від власності,

одержані від інших країнах:

-рентаДП=150,0

-відсотки

- дивіденди


>НД=О+ВП+ДП+Н-ДО

>НД=505,0+710+150,0+160,0-341,1=1183,9

 

Рахунок № 4

Перерозподіл доходів

Використання Ресурси

Поточні трансферти,

виплачені:Тпер=56,0

-податку з прибутку

-прибуткового податку

->соц.страхование

Сальдо первинних доходів (національний дохід)

>НД=1183,9

Поточні трансферти,

отримані:Тпол=14,0

-податку з прибутку

-прибуткового податку

->соц.страхование

>Располагаемий дохід РД-?РД=1141,9

>РД=НД+Тпол-Тпер

>РД=1183,9+14,0-56,0=1141,9

Рахунок № 5

Використання наявного доходу

Використання Ресурси
1.Конечное споживанняКП=40,0 >Располагаемий дохідРД=1141,9
1.1.Домашних господарств
1.2. державного управління
1.3.Некоммерческих організацій
2. Заощадження РБ-?СБ=1101,9

>СБ=РД-КП

>СБ=1141,9-40,0=1101,9

 


Рахунок № 8

Операції капітал

Використання Ресурси

Капітальні трансферти, виплачені

>КТв=0,0

ЗаощадженняСБ=1101,9
Нагромадження основних фондівНФ=47,0 Капітальні трансферти, отриманіКТп=36,0
Приріст матеріальних оборотних засобівПМ=100,0
Придбання землі
Придбання цінностей
Придбання нематеріальних активів
Чисте кредитуванняЧК=990.9 Чисте запозиченняЧЗ

>ЧК=СБ+КТп-НФ-ПМ-КТв

Якщо результат вийти зі знаком «+», це число ставитися чистому кредитування ЧК

Якщо результат вийти зі знаком «-», це число ставитися доЧЗ

>ЧК=1101,9+36,0-47,0-100,0-0,0=990,9

Рахунок

Товарів й нових послуг

Використання Ресурси
1. Проміжне споживанняПП=1169,0 1. Валовий випускВВ=2143,0
2.Конечное споживанняКП=40,0 >2.ИмпортИ=688,0
3. Валове накопиченняВН-? >3.Чистие податки на продукти ЧН-?ЧН=370,0
3.1 .Придбання основних фондівНФ=47,0
>3.2.Накопление матеріальних оборотних засобівПМ=100.0
3.3. Придбання цінностей
4. ЕкспортЭ=1675,0
5. Статистичне розбіжність СВ-?СР=-270,0

>ВН=НФ+ПМВН=47,0+100,0=147,0

>ЧН=НДС-СПЧН=285.0-(-85,0)=370,0

>СР=ПП+КП+ВН+Э-ВВ-И-ЧН

>СР=1169,0+40,0+147,0+1675,0-2143,0-688,0-370,0=-270,0

Визначаємо двома методами:

1. Метод кінцевого використання:

>ВВП=КП+ВН+Э-И

>ВВП=40,0+147,0+1675,0-688,0=1174,0

До одержаному значеннямВВП+СР взяте по модулю, й одержуємо підсумкове ВВП.

>ВВП+/СР/=ВВП=1174,0+270,0=1444,0

2.Производительний метод:

>ВВП=ВВ-ПП+ЧН

>ВВП=2143,0-1169,0+370,0=1344,0


Укладання

 

Статистичні методи набувають останнім часом і великої ваги. За позитивного рішення економічних завдань часто-густо доводиться зіштовхуватися з реальною невизначеністю, що з багатьма причинами: недосконалістю засобів вимірювання і місцевого контролю, неможливістю обліку всіх впливають чинників, розкидом параметрів не більше заданих допустимих значень тощо. буд. Природно, що статистичні методи що неспроможні усунути цю невизначеність. З'являється лише можливість її кількісної оцінки, дозволяє ухвалювати оптимальні рішення будь-яких етапах дослідження.

Математичні методи дозволяють як оптимізувати досліджуваний процес, т. е. знайти таку сукупністьварьируемих чинників, у яких обрана цільова функція приймає екстремальна значення, але й здійснити мінімальне число дослідів, що дозволяє зробити кожному етапінадежную статистичну інтерпретацію отриманих результатів.

Навіть якби неповному знанні механізму процесу шляхом спрямованого експерименту можна було одержати його математичну модель, що включає найбільш впливають чинники незалежно від своїх фізичної природи. Така математична модель може бути з успіхом використана керувати процесом й знаходження необхідних режимів роботи. З іншого боку, знайдена модель дозволяє скоригувати і уточнити наші теоретичні уявлення про досліджуваному процесі.


Список літератури

 

1. Єлисєєва І.І., Ю із б аш е в М.М. Загальна теорія статистики. — М.: Фінанси і статистика, 1998.

2. ЄфімоваМ.Р., Петрова Є.В., Румянцев В.М. Загальна теорія статистики: / Підручник. — М.:ИНФРА-М, 1996.

3. ІвановЮ.Н. Економічна статистика.: Підручник. — М.:Инфра-М, 1999.

4. Загальна теорія статистики: Підручник / Під ред. А.А.Спирина,О.Э.Башиной. — М.: Фінанси і статистика, 1994.

5.Ряузова М.М. Загальна теорія статистики: Підручник. — М.: Фінанси і статистика, 1984.


Схожі реферати:

Навігація