Реферати українською » Экономико-математическое моделирование » Розробка програмного забезпечення Вирішення Задачі Формування портфеля цінніх паперів


Реферат Розробка програмного забезпечення Вирішення Задачі Формування портфеля цінніх паперів

Страница 1 из 5 | Следующая страница

>Зміст

>Перелікпозначень таскорочень

>Вступ

1.Оглядлітературнихджерел ізпитаньпроцесуінвестування уцінніпапери

1.1Поняттяінвестування й йоговиди

1.2Процесінвестування

1.3Інвестиційніризики

1.4Поняттяціннихпаперів й їхнівиди

1.5Фондовийринок

1.6Процесформування портфеляціннихпаперів

1.7 Постановказадачі

2.Математичне таалгоритмічне забезпеченнязадачіформування портфеляціннихпаперів

2.1Математичнімоделіпроцесуформування портфеляціннихпаперів

2.1.1Загальна модельпроцесуформування портфеляціннихпаперів

2.1.2Класична модельМарковіцазадачіпортфельноїоптимізації

2.1.3 Модельприбутковості портфеля внечіткійпостановці

2.2 Алгоритмрозв’язаннязадачіформування портфеляціннихпаперів

2.2.1 Алгоритм методуштрафнихфункцій

2.2.2 Алгоритм методуХука-Дживса

3.Розробкапрограмного забезпеченнявирішеннязадачіформування портфеляціннихпаперів

3.1Загальнівідомості пропрограмне забезпечення

3.2Визначення архітектурипрограмного забезпечення

3.3Використовуванітехнології прирозробціпрограмного забезпечення

3.4Інформаційно-логічна схемапрограмного забезпечення

3.5Взаємодіякористувача ізпрограмнимзабезпеченням

4.Контрольний прикладвирішеннязадачіформування портфеляціннихпаперів

4.1Опис контрольного приклада

4.2Результатичисельнихрозрахунків

4.3Аналіз тапорівняннярезультатів,отриманих задопомогоюмоделіМарковіца танечіткоїмоделі

5.Охорона роботи інавколишньогосередовища

5.1Загальніположенняохорони роботи

5.2Небезпечні ішкідливівиробничіфактори

5.3Виробничасанітарія

5.3.1Мікроклімат

5.3.2Освітлення

5.3.3Іонізаціяповітря

5.3.4 Шум тавібрація

5.3.5Випромінювання

5.4Електробезпека

5.5Пожежна безпека

5.6Ергономічна безпека

5.7Охоронанавколишнього природногосередовища

6.Цивільна оборона

>Висновки

Списокджерелінформації

>Додатки


>Перелікпозначень таскорочень

АТ –акціонернетовариство;

>БД –базаданих;

>ЕПТ –електронно-променеві трубки;

>ЛПР – особі,приймаючерішення;

>ПЕОМ–персональнаелектронно-обчислювальна машина;

>РЦП –ринокціннихпаперів;

>СУБД– системауправління базоюданих;

>ФР –фондовийринок;

>ЦО–цивільна оборона;

ЦП –>цінний папір.


>Вступ

>Діяльність всіх сферекономіки йвиробничо-господарська діяльністьбудь-якого підприємства,організації втій чиіншійступені, до того чиіншомувиглядіобов'язковопов'язана зздійсненням нимиінвестиційнихвкладень. У зв'язку ізцимфахівці вобласті менеджменту,економіки йуправліннябанківсько-фінансовоюдіяльністюповинніволодіти основамиекономіки йорганізаціїінвестування йінвестиційноїдіяльності.

>Оптимізаціяструктури портфелякоштовнихпаперів -одне ізнайбільшважливихзавданьухваленнярішень вінвестиційнійдіяльності на фондовогоринку. Успільномувиглядіпортфельнаоптимізаціявідноситься не дуже доформування портфелякоштовнихпаперів, авключаєтакож заподіянняформування портфеляінвестиційнихпроектів, кредитного портфеля й так далі.

>Вирішеннязадачіпортфельноїоптимізаціїдозволяєфінансовимінститутамякнайкращерозподілитинаявніфінансовікошти вцінніпапери тазменшитиризик відпомилковихрішень.

>Актуальністьданої роботидиктуєтьсяумовамирозвитку Сучасної України. Уекономіці процесухваленнярішень на всіхрівняхуправліннявідбувається вумовахпостійноїневизначеностікінцевихрезультатівдіяльності.Часткова чиневизначеністьпояснюються тім, щоекономічніпроблемизводяться довибору ізбезлічі альтернатив, при цьомуекономічніагенти всвоємурозпорядженніповногознанняситуації длявироблення оптимальногорішення, а чи немаютьдостатніхможливостей для адекватногооблікувсієїдоступноїїмінформації.

Уцихумовах доводитисядіятилишевиходячи іздеякихприпущень проможливостірозвиткуситуації,заснованих наминулому .

Проблемауправлінняризикамиіснує вбудь-якомусекторіекономіки - відсільськогогосподарства йпромисловості доторгівлі йфінансів, що йпояснюєїїпостійнуактуальність. Ос-кільки усігалузіекономікизв'язані в Єдиниймеханізмзавдякифінансовій сфері,самефінансовимризикамприділяєтьсянайбільшаувага.

Уданійроботірозглядається проблемамоделювання таоптимізаціїструктури портфеляпаперів.

>Розвитокметодівоцінкипортфелівдозволивдатиякнайповнішуінформацію про портфель й йогоякість.

Томудипломна роботаприсвяченапроблеміпошукуоптимальноїструктури портфеляціннихпаперів.


1.Оглядлітературнихджерел ізпитаньпроцесуінвестування уцінніпапери

1.1Поняттяінвестування й йоговиди

Уперекладі ізлатині ">інвестиція"означає ">вкладення". Усучаснійекономіціпоняття ">інвестиції"є одним ізбазових зрозуміти.Існуєбезлічрізнихвизначень цоготерміну,наприклад:

>Інвестиції –цегрошовікошти,цінніпапери,іншемайно,зокремамайнові права,інші права, щомаютьгрошовуоцінку,вкладаються воб'єктипідприємницькою й (чи)іншійдіяльності вціляхотриманняприбутку та (чи)досягненняіншогокорисногоефекту.

>Інвестиції –цедовгостроковівкладеннякапіталу в підприємстварізнихгалузей,підприємницькіпроекти,соціально-економічніпрограми чиінноваційніпроекти.Інвестиціїприносятьприбуток череззначнийтермін послевкладення.

>Інвестиції –цевкладення грошей,здійснюване натривалийтермін,отриманням дивідентів послеякогось години.Інвестиції можназдійснювати як всвоїй стране, то й за кордоном.Зазвичайінвестуються підприємстварізнихгалузей,підприємницькі йінноваційніпроекти,соціально-економічніпрограми.

>Інвестиції –цепов'язане ізризикомрозміщеннякапіталу ізметоюотримання прибутку. Прикапіталізміінвестиціїєневід'ємноюскладовоючастиноюекономіки.Відкредитівінвестиціївідрізняютьсясаменаявністю ризики – кредитнеобхідноповертатинезалежно відуспішностібізнесу,інвестиціїповертаються йприносятьдохід лише прирозміщенні вприбутковіпроекти. Зпозиціїтеорії грошейінвестування – процедура,зворотназаощадженню,оскількиінвестуваннязбільшуєкількість грошей вобігу,вилучаючи їхні ззаощаджень. На тому годину, разом ззаощадженнямкоштівінвестування –протилежністьмарнотратномуспоживачеві,оскільки вразіуспішногоінвестуваннягрошовікоштиповертаютьсявласникові.

Однак, вбудь-якомуразі,спільним моментом у всіхцихвизначенняхвиступає ті, що под ">інвестиціями"розумієтьсявкладеннякапіталу ізметою йогоподальшогопримноження.

Метаінвестуванняполягає впошуку йвизначенні такого способувкладенняінвестицій, приякомузабезпечуєтьсянеобхіднийрівеньприбутковості ймінімальнийризик [1].

Заоб'єктамивкладеннякоштіввиділяютьреальні йфінансовіінвестиції.

Ос-кільки векономічнійлітературііснуютьрізніпідходи довизначеннясуті йструктуриданихекономічних форм, їхніспіввідношення ізіншимикласифікаційнимигрупамиінвестицій,необхідноуточнитизмістреальних йфінансовихінвестицій,визначити їхньогооб'єкти.

>Реальніінвестиціївиступають яксукупністьвкладень вреальніекономічніактиви:матеріальніресурси (>елементифізичногокапіталу,іншіматеріальніактиви) йнематеріальніактиви (>науково-технічна,інтелектуальнапродукція й так далі).

>Найважливішоюскладовоюреальнихінвестиційєінвестиції,здійснювані уформікапітальнихвкладень, котрі векономічнійлітературіназиваютьтакожреальнимиінвестиціями увузькомусенсі слова, чикапіталоформуючимиінвестиціями.

>Фінансовіінвестиціївключаютьвкладеннякоштів врізніфінансовіактиви -цінніпапери,паї тапайовіучасті,банківськідепозити й томуподібне.

Заметоюінвестуваннявиділяютьпрямі йпортфельні (>непрямі)інвестиції.

>Пряміінвестиціївиступають яквкладення встатутнікапіталипідприємств (>фірм,компаній) ізметоювстановленнябезпосереднього контролю йуправлінняоб'єктомінвестування.Вониспрямовані нарозширеннясферивпливу, забезпеченнямайбутніхфінансовихінтересів, а чи нелише наздобуття прибутку.

>Портфельнимиінвестиціямиєкошти,вкладені векономічніактиви ізметоюотримання прибутку (уформі приростуринковоївартостіінвестиційнихоб'єктів, дивідентів,відсотків,іншихгрошовихвиплат) йдиверсифікаціїризиків. як правило,портфельніінвестиціїєвкладеннями впридбання тихий, що належатирізнимемітентамціннихпаперів,іншихактивів.

>Доволі частореальні йфінансовіінвестиціїрозглядають яквідповіднопрямі йпортфельні. В частности,пряміінвестиції, щоєвкладеннями,спрямованими навстановленнябезпосереднього контролю йуправлінняоб'єктомінвестування,можутьздійснюватися надреальніекономічніактиви, але й й уфінансовіінструменти.Можливістьуправлінняоб'єктомінвестуваннядосягається черезпридбання контрольного пакетуакцій,іншіформиконтрольноїучасті.Портфельнимиінвестиціямиєвкладення,орієнтовані на поточного прибутку [2].

Затерміномвкладеньвиділяютькороткострокові,середньострокові йдовгостроковіінвестиції.

>Підкороткостроковимиінвестиціямирозуміютьсязазвичайвкладеннякоштів наперіод до одного року.Даніінвестиціїносять, як правило,спекулятивний характер.Середньостроковимиінвестиціямиєвкладеннякоштів натермін від одного року дотрьох років,довгостроковіінвестиції - натермін понад три рокта.

За формамивласності наінвестиційніресурсивиділяютьприватні,державні,іноземні йспільні (>змішані)інвестиції.

>Підприватними (>недержавними)інвестиціямирозуміютьвкладеннякоштівприватнихінвесторів:громадян йпідприємствнедержавноїформивласності.

>Державніінвестиції –цевкладення,здійснюванідержавними органами влади йуправління, атакожпідприємствами державноїформивласності.

Доіноземнихінвестиційвідносятьвкладеннякоштівіноземнихгромадян,фірм,організацій, держав.

>Підспільними (>змішаними)інвестиціямирозуміютьвкладення,здійснюванівітчизняними йзарубіжнимиекономічнимисуб'єктами.

Зарегіональноюознакоюрозрізняютьінвестиції умежах країни й за кордоном.

>Внутрішні (>національні)інвестиціївключаютьвкладеннякоштів воб'єктиінвестування вмежахданої країни.

>Інвестиції за кордоном (>зарубіжніінвестиції)розуміються яквкладеннякоштів воб'єктиінвестування,розміщені позатериторіальними межамиданої країни.

>Важливістьзадачіз'ясуванняроліінвестицій увідтворювальномупроцесіобумовлюєнеобхідністьвведення такогокласифікаційногокритерію, як сферавкладень,відповідно доякого можнавиділитивиробничі йневиробничіінвестиції.Визначальнезначення дляекономічноїсистемимаютьвиробничіінвестиції,забезпечуючивідтворення йприрістіндивідуального йсуспільногокапіталу.

>Класифікаціяінвестицій,здійснюваних уформікапітальнихвкладень. Уекономічнійлітературіє йіншікласифікаціїінвестицій, щовідображають, як правило,деталізацію їхньогоосновних форм. В частности,інвестиції,здійснювані уформікапітальнихвкладень,підрозділяють нанаступнівиди:

1)оборонніінвестиції,спрямовані назниження ризики ізпридбаннясировини,комплектуючихвиробів, наутриманнярівняцін, на захист відконкурентів й т.д.;

2)наступальніінвестиції,обумовленіпошуком новихтехнологій йрозробок, ізметоюпідтримкивисокогонауково-технічногорівнявироблюваноїпродукції;

3)соціальніінвестиції,метою якієполіпшення умів роботи персоналу;

4)обов'язковіінвестиції,необхідність в якіпов'язана ззадоволеннямдержавнихвимог вчастиніекологічнихстандартів, безпекипродукції,інших умівдіяльності, котрі не було зарахуноклишевдосконалення менеджменту;

5)представницькіінвестиції,спрямовані напідтримку престижу підприємства.

>Залежно відспрямованостідійвиділяють:

1)початковіінвестиції (>нетто-інвестиції), котріздійснюються припридбанні чизасновані підприємства;

2)екстенсивніінвестиції, котріспрямовані нарозширеннявиробничогопотенціалу;

3)реінвестиції, подякимирозуміютьвкладенняінвестиційнихкоштів, щовивільняються, впридбання чивиготовлення новихзасобіввиробництва;

4)брутто-інвестиції, щовключаютьнетто-інвестицію йреінвестиції.

Уекономічномуаналізізастосовується йіншеугрупуванняінвестицій, котріздійснюються уформікапітальнихвкладень:

1)інвестиції, щонаправлені назамінуустаткування,зношеногофізично чи морально;

2)інвестиції намодернізаціюустаткування, їхньогометоюєперш наскороченнявитратвиробництва чиполіпшенняякостіпродукції, щовипускається;

3)інвестиції врозширеннявиробництва (>задачею такогоінвестуванняє збільшенняможливостейвипускутоварів дляринків, щоранішесформувалися, у межах ужеіснуючихвиробництв прирозширенніпопиту напродукцію чиперехід навипуск новихвидівпродукції);

4)інвестиції надиверсифікацію,пов'язані ззміноюноменклатурипродукції,виробництвом новихвидівпродукції,організацією новихринківзбуту;

5)стратегічніінвестиції,спрямовані навпровадженнядосягненьнауково-технічногопрогресу,підвищеннярівняконкурентоспроможностіпродукції,зниженнягосподарськихризиків.

Задопомогоюстратегічнихінвестиційреалізуютьсяструктурнізміни векономіці,розвиваютьсяключовіімпортозаміщюючівиробництва чиконкурентноздатніекспортно-орієнтованігалузі.

1.2Процесінвестування

>Інвестиційномупроцесупритаманні усіознакисистеми: уньомузавждиприсутнійсуб'єкт (>інвестор),об'єкт (>об'єктінвестицій),зв'язокміж ними (>інвестування ізметоюотриманняінвестиційного прибутку) йсередовище, вякому смердотііснують (>інвестиційнесередовище). При цьомузв'язоквиступаєсистемоутворюючимчинником,оскількиоб'єднуєрешту всіхелементів воднеціле.Системнийпідхіддозволяєвичерпноописати сутьінвестиційногопроцесу йдатидієвівизначенняосновнихпонять[3].

>Інвестиційний процес –специфічний дляпевногоінвестиційногосередовища процесзалученняінвестора дооб'єктуінвестицій,здійснюваний ізметоюотриманнякерованогоінвестиційного прибутку задопомогоюінвестування.

>Інвестиційнесередовище –одинична чимножинна сферадіяльності, щопереважновизначаєспецифіку танаочнийзмістиінвестиційногопроцесу.

>Інвестиція –вкладенняінвестора воб'єктінвестицій, щоробить йогоучасником цогопроцесу, при цьомунаочнанаповненістьвкладеннявизначає характер зв'язкуінвестора ізоб'єктомінвестицій йможливізасоби дії нацейоб'єкт.Інвестиціїможуть бути не лишефінансовими, але й,наприклад,управлінськими чинауковими.

>Інвестування – процесбезпосередньої чиопосередкованої діїінвестора наоб'єктінвестицій,здійснюваний ізметоюзміни йоговластивостей.

>Інвестор –суб'єкт,орієнтований назмінувластивостейоб'єктуінвестицій, щодозволяє примінімальнихвкладеннях вцейоб'єктзаповнитидефіцит необходимих длявласногорозвиткуресурсів йзмінитивласнівластивості впотрібному для собі напрямку.

>Інвестиційнийоб'єкт –об'єкт, щопотребуєзалученняінвестицій для забезпеченняподальшогоіснування чирозвитку йготовийрозділити ізінвесторомінвестиційнийдохід.

>Об'єктінвестицій –об'єкт,властивостіякогодозволяютьінвесторові задопомогоюучасті вньомуотриматиінвестиційнийдохід.

>Інвестиційнийдохід –зміненівластивостіоб'єктуінвестицій, щопризводять дозмінивластивостейінвестора.

>Приведенівищевизначенняосновних зрозумітизначнорозширюютьдієву сферуінвестиційнихпроцесів й, щосамеголовне,дають ключ дорозуміннясутіуправлінняінвестиціями. І одних лишевизначень ужедостатньо,абипоглянути наінвестування непросто як наелементарневкладеннякоштів, але й ісприйняти його якактивнийспосібучастіінвестора впроцесі ізметоюзміни йоговластивостей.

>Фінансові ринки -механізм, щозводить ">продавців" й ">покупців", задопомогоюпосередників (>фондовібіржі).Єдекількавидівфінансовихринків -ринокакцій,облігацій,ринокф'ючерсів йопціонів [4].

>Інвесториберуть доля вфінансовихопераціях на ринках якбезпосередньо, то й через ">фінансовіінститути" - банки,страхові йпенсійнікомпанії (>фонди),інвестиційніфонди.

>Найважливішимучасникомфінансовихринків, як правило,є держава – якпродавецьдержавнихоблігацій, якінвестор (>розміщуючитимчасововільнікошти) й якрегулюючий орган.

>Компанії – як правило,виступають вролінетто-позичальники.

>Приватні особини –постачають наринокзначнучастинувільнихкоштів, ізметоюотримання прибутку.

>Типиінвесторів –індивідуальніінвестори (>приватні особини) йінституційніінвестори (>професійніінвестори, щооперуютькоштамиклієнтів,привернутихфінансовимиінститутами).

1.3Інвестиційніризики

>Інвестиційна діяльність у всіхїї формах й видахпов’язана ізризиком,рівеньякогопосилюється із переходом доринковихстосунків векономіці.

>Підінвестиційнимризикомрозумієтьсявірогідністьвиникненняфінансовихвтрат (>зниженняприбули,доходів,втратикапіталу й томуподібне) вситуаціїневизначеності умівінвестиційноїдіяльності [5].

>Видиінвестиційнихризиківдоволірізноманітні.Їх можнакласифікувати занаступнимиознаками:

За формамиінвестуванняприйняторозрізнятинаступнівидиризиків:

1) реальногоінвестування (>пов'язаний ізневдалимвибороммісцерозташуванняоб'єкту, щобудується);

2)істотнимзростаннямцін наінвестиційнітовари й ін.;

3)фінансовогоінвестування (>ризикпов'язаний ізнеобміркованимпідборомфінансовихінструментів дляінвестування).

4) Заджереламивиникненнявиділяють дваосновнівидирисок:

5)систематичний (чиринковий) (>виникає дляучасниківінвестиційноїдіяльності й формінвестування);

6)несистематичний (>властивий конкретномуоб'єктуінвестування чиінвесторові).

>Інвестиційніризикивимірюютьсярізними методами - шляхомрозрахункусередньоквадратичноговідхилення,коефіцієнтаваріації атакожекспертним шляхом.Середньоквадратичневідхиленняєнайбільшпоширенимпоказникомоцінкирівняінвестиційнихризиків.Розрахунок цогопоказникадозволяєврахуватиколиванняочікуванихдоходів відрізнихінвестицій.Коефіцієнтваріаціїдозволяєвизначитирівеньризиків,якщопоказникисередніхочікуванихдоходіввідрізняютьсяміж собою.Експертний методоцінкиризиківздійснюється до тоговипадку,якщо уінвесторавідсутнінеобхіднінормативнідані длярозрахунківвищевикладенихпоказників чиякщонамічений проект немаєаналогів.

>Результатиоцінкиризиків заокремимиінвестиційними проектамидозволяютькількіснооцінити їхньогорівні. Уцихціляхвикористовуютьнаступнікритеріїоцінки [6].

1Безризиковіінвестиції. До нихвідносять, як правило,короткостроковідержавніоблігації.

2Інвестиції ізрівнем припустимогоризику.Критеріємрівня припустимогоризикувиступаєможливістьвтративсієїсумирозрахункового чистогоприбутку заданимінвестиційним проектом.

3Інвестиції ізрівнем критичногоризику. У цьомувипадкукритеріємрівняризикувиступаєможливістьвтрати не лишеприбутку, але й йвсієїсумирозрахункового валового прибутку заданимінвестиційним проектом.

4Інвестиції ізрівнемкатастрофічногоризику.Критерієм цогорівняризикувиступаєможливістьвтрати всіхактивівінвестора врезультатібанкрутства.

1.4Поняттяціннихпаперів й їхнівиди

>Ціннимпапером (ЦП)є документ, щозасвідчуємайнові,позикові йдеякіінші права йзобов'язання,реалізація якіможлива лише за йогопред'явленням, апередавання – призміні прававласності нацей документ.Цінний папірмає своювартість, щовиражається в грошах.

До ">класичних"ціннихпаперів можнавіднести:

-акції;

-облігації;

-векселі.

-Деякідослідникивиділяютьгрупупохіднихціннихпаперів:

-варранти;

-стріпи;

-ф'ючерси;

-опціони.

- Доіншихціннихпаперіввідносять:

- чеки;

-депозитні,ощадні йінвестиційнісертифікати;

-банківськіощадні книжки напред'явника;

-коносаменти йскладськісвідоцтва;

-паїпайовихінвестиційнихфондів.

>Виникненняціннихпаперівпов'язане ізрозвиткомтоварно-грошовихстосунків влюдськомусуспільстві.Прототипиціннихпаперівз'явилисяще вСтародавньому світі. Самтермін ">цінний папір"виникзавдяки боцідокументинабули широкогопоширеннясаме впаперовійформі [7].

>Будь-якийцінний папірможепродаватися йкупуватися. Зпродажемцінногопаперу усі права,зобов'язання йстосункипереходять до його новоговласника. До такого ж результатуприводятьактиміни,дарування чизаповіту (после того, якзаповітнабудечинності).Часткова передача прав,позначених вцінномупапері недопускається.

>Цінний папір можнатакожвкласти у ті чиіншепідприємство,проте, в цьомувипадку особа, щоздійснюєвкладеннявтрачає свої права йзобов'язання.Всі ЦПділяться втричіосновнігрупи.

>Пайові ЦП, заякимиемітент ненесе обовязківповернутикошти,інвестовані в його діяльність, але й котрісвідчать про доля встатутномуфонді,наділяють їхньоговласників правом на доля вуправліннівиробництвом йотриманнічастиниприбутку увигляді дивідентів йчастинимайна приліквідаціїемітента.

>Боргові ЦП, заякимиемітентнесе відповідальністьповернути впризначититермінкоштиінвестовані в його діяльність чи котрі ненаділяють їхньоговласників правом на доля вуправліннівиробництвом.

>Похідні ЦП,механізмобігу якіпов'язаний ізпайовими,борговими ЦП йіншимифінансовимиінструментами чи правамивідносно їхні.

У Українівипускаються йприймають доля впроцесіобігунаступнівиди ЦП:акції,облігаціївнутрішніхреспубліканських (>державних) ймісцевихпозик,облігаціїпідприємств,казначейськізобов'язанняпідприємств,ощаднісертифікати,векселі,приватизаційнісертифікати,інвестиційнісертифікати .

>Цінніпапери ізфіксованим доходом –цеборговізобов'язання, в якіемітентзобов'язуєтьсявиконативідповідні дії. як правило,цеоборотнавиплатагрошовоїсуми йпроцентноївинагороди.

>Існуютьтакірізновидиціннихпаперів ізфіксованим доходом:

1)державнапозика (>позика уряду настворенняспеціальнихфондів);

2)комунальнапозика (за длязбалансуваннядержавнихфінансівмісцевихорганівуправління);

3)комунальніоблігації йзаставнілисти (>іпотечні банкидаютьдовгостроковікредити под заставу земельніділянок чи подборговезобов'язання товариств);

4)промисловаоблігація (>борговізобов'язанняз|із|фіксованим доходомпромисловоїкомпанії).

>Дещоподібні допромисловихоблігаційборговізобов'язання йопціоніпозики. Цеперехідні доакційформиціннихпаперів ізфіксованим доходом (їхнікупівляпов'язана ізможливістюпридбанняакції вмайбутньому).Опціоніпозики йконверсійнізобов'язання, як йпромисловіоблігації,котируються набіржі, їхнього курспублікуєтьсящодня [8].

>Акціяє ЦП безвстановленоготермінуобігу, Яказасвідчуєпайову доляїїутримувача встатутномуфондіакціонерного товариства,підтверджує членство вакціонерномутоваристві йдає правоїївласникові наотриманнячастиниприбутку увигляді дивідентів, арозділімайна приліквідаціїакціонерного товариства.

>Номінал (>номінальнавартість)акції –цегрошова сума, щопозначена наакції йвідображаєчасткустатутного фондуакціонерного товариства, що доводитися однієюакцію.

>Дивіденд –частина чистогоприбуткуакціонерного товариства, щорозподіляєтьсясередакціонерівпропорційно числуакцій, котрізнаходяться в їхньоговласності.

>Акції широковикористовувалися не лише пристворенні, але й й приреорганізаціїакціонерних товариств, атакож при їхньогозлитті йпоглинанні.Якщозасновникихочутьзбільшитистатутнийкапітал, то смердотівипускаютьновусеріюакцій. Призменшенністатутногокапіталу,навпаки,акціїскуповуються уколишніхвласників.Іноді забажаннямзасновниківакціїроздрібнюються,тобто однаакціяперетворюється,наприклад, вдві (їхніноміналтакожзменшується удвічі рази), чинавпаки,консолідуються.Ціопераціїпроводяться, в основному, дляспрощеннярозрахунківміжакціонерами.

Приутворенні великихкомпанійакціївипускаютьсякрупнимисеріями. Томуакціямиторгують якбудь-якиміншим товаром.Ціна, заякоюакціяпродається наринку,називаєтьсяринковоюціною.Ринковаціна, як правило,відрізняється відномінальної.Якщоринковаціна понадномінальної, то їхньогорізницяназиваєтьсяажіо,якщонавпаки, тодизажіо.

>Дуже частоговорятьтакож й пробалансовувартістьакції.Балансовавартістьакції –це ставленнявартостіактивівакціонерногосуспільства докількостівипущенихакцій.

Узаконі України "Про ЦП йфондовубіржу"виділяютьнаступнівидиакцій:іменні, напред'явника,привілейовані тапрості.

>Іменнимиєакції, оборот які, атакождеякідодатковіреквізитифіксуються вспеціальнійкнизіреєстраціїакцій, Якаведеться АТ.

>Привілейованіакціїдають правоакціонерові напереважнеотримання дивідентів йпріоритетну доля врозділімайна АТ при йоголіквідації.

>Існуютьтакожакції безномінальноївартості, котрі приліквідаціїакціонерного товариствагарантуютьакціонерам Поверненнялишепевноїчастининаявнихкоштівакціонерного товариства, а чи невсієїномінальноївартості.

>Варранти –спеціальнігарантії, щодають правоакціонерові для придбанняакцій новоговипуску [9].

>Першимкрокомемісії ЦПєреєстраціяінформації провипуск ЦП.Загальнийреєстрвипуску ЦП в Україніведетьсядержкомісією по ЦП й фондовогоринку.Інформація провипуск ЦПмає бутипідписанаемітентом й торговцем ЦП.Емітенттакожнадає заяву прореєстраціюакцій йкопію статутуакціонерного товариства.Протягом 30днів із дняподачіцихдокументів органреєстраціївидаєсвідоцтво прореєстрацію ЦП, якуєпідставою дляотриманнябланків ЦП чирозміщеннязамовлення на їхньоговиготовлення.

Увідповідності до закону "Про ЦП йфондовібіржі" неменш, ніж за 10днів до початкупідписки наакції, органівдрукуВерховної заради,кабінету Міністрів йофіційномувиданніфондовоїбіржімає бутиопублікованаінформація провипускакцій.

>Звичайніакціїпривертаютьінвесторів ізрізних причин:це йможливість доброзаробити,якщо курс ">злетить", длявласниківкрупнихпакетівдивідендиможутьслужитиджереломпостійного прибутку [10].Враховуючирізноманіттяакцій, щопродаються тапокупаються на фондовогоринку (США понад 20000паперів), - можнастверджувати, що Яка б не був позначкаінвестора,вінзавждиможепідібратипапери,відповідні йогоінвестиційнимстратегіям.

>Звичайніакціїкласифікуються занаступнимиознаками.

>Першокласніакції (>блакитніфішки, ">bluechips") -акціїбездоганноїякості,ризикзначнихфінансовихвтратмінімальний.Цікомпаніїзаймаютьключовіпозиції всвоїхгалузях (>Макдоналдс, Майкрософт, Дженералелектрик) (Газпром, Ощадбанк).Протеінвестування лише в ">блакитніфішки"маєпевнийнедолік - нарозвиненомуринкуакційкапіталізаціяцихкомпаній (>добутокціниакцій на їхнізагальнукількість)зазвичай на скільки велика, щонаприклад,зростанняціниакцій у два разивимагаєвеличезнихкоштів - й томустрімкезростанняцін - задляцихпаперів.

>Відносноневеликікомпанії, щомаютьвидатнідосягнення вдинаміціприбутків йзростанніоб'ємів продаж -акціїзростання.Всітеперішні ">блакитніфішки"пройшли колисяцейетап. Поданих акціях практично невиплачуютьсядивіденди,основнийдохід -зростаннякурсовоївартості.

>Спекулятивніакції –акції, що немаютьстабільнихуспіхів, але й котрідемонструютьвисокуліквідність йзначніколиванняціни.

>Оборонніакції –акції, курс які малосхильний дозниження уразіпогіршення стануекономіки, чинавітьзростає вумовах спаду.

>Основністратегії наринкуакцій.

>Стратегіядовгостроковогоутриманняпозицій ("бувай ендхолд") - проста але йефективнастратегія.Припускаєпридбанняпершокласнихакцій. Укращомуразівимагаєможливості регулярногодокуповуванняпаперівпротягомтривалогоперіоду. Результат (>прибутковість)істотнозростає,якщопроводити ">додавання" уразіістотних (20 й более %)зниженняринку.Мінусиочевидні -можлива надтривалазатримка в позиції уразіневдалої точкипервинного входу.

>Стратегіяінвестування "віндекс" -різновидпопередньоїстратегії,причомуакціїстримуютьсявідповідно до їхнічастки взагальноприйнятііндекси (США - Доу Джонс,S&P500).

>Стратегія портфелязростання - в портфельпридбаютьсяакції, щомають (ізпоглядукерівника)високийпотенціалзростання. Плюсданоїстратегії -високаприбутковість назростаючомуринку.

>Стратегіяагресивногоуправління портфелем -стратегія, спрямованододатковуприбутковість,отриману зарахуноквисокогопрофесіоналізмукерівника.Достатньо критична доповедінкиринку.

>Інвестиційнийсертифікат –цечастина вспеціальномуфондіціннихпаперів (>інвестиційномуфонді),якоюкеруєінвестиційнакомпанія.Інвестиційний фондможе бути зарізними принципами:можевключати лишеакціїкрупнихкомпаній чи лишеоблігації [11].Основноюметоюформування такого фондуємінімізаціякурсових дивідентів йвідповіднопроцентнихризиків наосновіширокоїдиференціаціївнесків йвиплатвласникамінвестиційнихсертифікатівмаксимальнихдоходів.

У сферідіяльностісучаснихфондовихбіржз'являється ряд новихціннихпаперів, причиною в основномуєнеобхідністьудосконаленняорганізаційноїструктурифондовихринків. Доцих новихціннихпаперіввідносятьсяконвертованіакції йоблігації,ф'ючерси,опціони.

>Ф'ючерси –цестандартністроковіконтракти,укладеніміжпродавцем (>емітентом) йпокупцем наздійсненнякупівлі-продажувідповідногоцінногопаперу зазаздалегідьзафіксованоюціною.Опціонивідрізняються відф'ючерсів тім, що смердотіприпускають право, а чи незобов'язанняпроведеннятієї чиіншоїоперації,якоюкеруєтьсяпокупецьопціону.Вінобмежуєвплив на своїактиви йпасиви негативного рухуринковихпоказниківсумою,сплаченою за контракт.

Одним ізрізновидівопціонівєварранти, котрідають їхньоговласникові декларація пропридбаннявідповіднихфондовихцінностей [12].Їхвідрізняє відопціонівдовшийтермін, атакож факт, щоопціон, природно,випускається наіснуючий актив.

>Облігація -цінний папір, щозасвідчуєвнесенняїївласникомгрошовихкоштів й котрапідтверджуєзобов'язаннявідшкодуватийомуномінальнувартість цогоцінногопаперу впередбачений внійтермін зсплатоюфіксованоговідсотка (>якщоінше непередбачене правиламивипуску).

>Основнівідмінностіоблігації відакції:

1)облігація приноситидохід лишепротягом сувороговизначеного,вказаного нанійтерміну;

2) навідміну віднічим негарантованогодивіденду попростійакціїоблігаціязазвичай приноситиїївласниковідохід увиглядізаздалегідьвстановленоговідсотка відномінальноївартості;

3)облігаціяакціонерного товариства помиляюсявиступатиїївласникові якакціонеровіданого товариства.

>Дохід пооблігаціяхзазвичайнижче задохід по акціях, але йвіннадійніший,оскільки уменшіймірізалежить відситуації наринку йциклічнихколивань векономіці [13].

>Номінальнацінаоблігації служити базою приподальшихперерахунках й принарахуваннівідсотків.Окрімнеїоблігаціїмаютьвикупнуціну, котраможезбігатися, аможе йвідрізнятися відномінальноїзалежно від умівпозики.Окрім цого,облігаціямаєринковуціну,визначувануумовамипозики йситуацією, щосклалася унинішній момент наринкуоблігацій. Курсоблігації -цезначенняринковоїціни,виражене увідсотках дономіналу.Якщооблігаціїпродаютьсянижче заномінал, апогашаються заноміналом,говорять що продажів проводитися "із дисконтом".Якщооблігаціїпродаються заноміналом, апогашаються ізнарахуваннямдодатковихвідсотків,говорять, щооблігаціїпогашаються "ізпремією".Інодіщорічнінарахуваннявідсотківкомбінуються із дисконтом чипремією.

>Останнімирокамиварранти всечастішевипускаються ізоблігаціями, щозробилоостанніпривабливішими в очахінвесторів.Купуючиоблігацію,власник,фактично,видає кредит,який винен принестиприбуток,достатній длясплативідсотків й дивідентів.

>Конвертованіоблігаціївідрізняються відоблігацій ізваррантами тім, що їхнівласник неможепродати правоотриманняакції зафіксованоюціною наринкуокремо відоблігації [14].

>Казначейськізобов'язання -це вид ЦП напред'явника, котрірозміщуватисявиключно надобровільнійосновісеред населення йсвідчать провнесення їхньоговласникомгрошовихкоштів до бюджету йдають декларація проотриманняфінансового прибутку.

>Ще однимціннимпапером, безякогонеможливоуявитисобінормальнефункціонуванняекономіки,є вексель.

Вексель –цецінний папір, щостановитьзобов'язанняоднієїсторонизаплатитидеяку суму грошейіншійстороні последосягненняпевноїдати вмайбутньому.

>Векселіподіляються надвіосновнігрупи:прості йперекладні.

>Простий вексель (вексель соло) -цетакий вексель, поякому платити сторона, що йоговиписала.

>Перевідний вексель (тратта) –цетакий вексель,якийвиписує одна особа, а платити заньомуінша.

>Похідніцінніпапери чидеривативи –цетакіцінніпапери, права тазобов'язання заякимипов'язані ізціннимипаперами [15].

Слово ">дериватів" скидатися віданглійськоготерміну ">derivative" –похіднафункція.

>Похідніцінніпапери можнарозглядатитакож якдокументальнеоформленнярізноманітнихконтрактів йдоговорів,пов'язаних із ">класичними"ціннимипаперами, такими якакція йоблігація.

>Нижчеприведеніцінніпапери, недивлячись надостатньошироке поширення,грають в світіекономіки йфінансівслужбову роль.

>Банківськийдепозитнийсертифікат –цецінний папір,письмовесвідоцтво банку провнесокгрошовихкоштів, щозасвідчує правовкладника чи йогоправонаступника наотримання увстановленийтермінсуми депозиту (>внеску йвідсотків поньому) дляюридичнихосіб.

>Банківськийощаднийсертифікат –цебанківськийдепозитнийсертифікат але й уже дляфізичнихосіб.

>Банківськаощадна книжка напред'явника –цецінний папір,якийпідтверджуєвнесення добанківськоїустановигрошовоїсуми й котразадовольняє право книжкивласника наїїотриманнявідповідно до умів копійчаноговнеску. Прававкладникаможутьвільнопередаватисяіншим особам шляхом простоговручення книжки.

>Інвестиційнийсертифікат –цецінний папір, щозасвідчуєчасткуучасті вінвестиційномуфонді, декларація проуправління йрозпорядженняякимналежитьінвестиційнійкомпанії.

>Банківський чек –цецінний папір, щоміститьнічим необумовленерозпорядженнячекодавця банку провестиплатіжвказаної внімсумичековласникові.

>Коносамент –цецінний папір,товаророзпорядчий документ, щозасвідчує правовласникарозпоряджатисявказаним вконосаментівантажем йотримативантаж послеморськогоперевезення.Одночасно коносаментнаділяєтьсявластивістю, котрапокладає наперевізниканічим необумовленийобов'язок повидачівантажупред'явникові коносамента.

>Пайпайовогоінвестиційного фонду –це, посуті,акціяпайовогоінвестиційного фонду, якоїкупуєінвестор.

1.5Фондовийринок

>Більшістьпідприємствсамостійностягаютьматеріальні,трудові йгрошовіресурси нарізних видахринків, через котрірозповсюджуєтьсяпереважначастинасуспільного продукту,вираженого внатуральній чи увартіснійформі. Церинокреальнихактивів (депродаються йкупуютьсяматеріальніресурси),ринок роботи,фінансовийринок (>розподілгрошовихкоштівміжучасникамиекономічнихстосунків).

Ос-кільки нацих ринкахреалізуютьсярізніформифінансовихзв'язків йстосунків, то ізцихпозиційрозрізняютьтакіфінансові ринки, яккредитовий,грошовий,валютний,ринокціннихпаперів (>РЦП) чифондовийринок,страховий таін.

>Ринокціннихпаперів (>фондовийринок) –це система,усерединіякоївідбуваєтьсякупівля-продажціннихпаперів.

>Ринокціннихпаперів (>фондовийринок -ФР)охоплює яккредитністосунки, то йстосункиспівволодіння, щовиражаються черезвипускспеціальнихдокументів (>ціннихпаперів), котрімаютьвласнувартість йможутьпродаватися,купуватися чипогашатися.

Структуру фондовогоринку України можнапредставити увиглядінаступнихблоків:

1)емітенти (підприємства, щоприватизуються такорпоратизуються):

-юридичні особини -суб'єктипідприємницькоїдіяльності;

- держава (НБУ,Мінфін,місцевіоргани влади).

-інвестори (>громадяни держави,юридичні особини йінституційніінвестори -страховікомпанії,пенсійні йінвестиційніфонди).

2)спеціалізованіоргани пообліку,збереженню йрозрахункам по ЦП:

-національнийдепозитарій;

-кліринговий банк.

3)державніоргани,регулюючіРЦП:

-державнакомісія із ЦП йФР;

-Міністерствофінансів й НБУ;

-Міністерствоекономіки;

- Фонд державногомайна;

-Антимонопольнийкомітет.

4)фінансовіпосередники:

-торговці ЦП;

-інвестиційніфонди;

- банки йфондовібіржі;

-страховікомпанії.

5) самерегульованіорганізаціїучасниківРЦП :

-українськаасоціаціяторговців ЦП;

-українськаасоціаціядовірчих товариств,інвестиційнихфондів.

6)цінніпапери (>акції,облігації,казначейськізобов'язання,векселі,інвестиційнісертифікати,сертифікати накомпенсаціювнесків населення,земельнісертифікати).

>Ринокціннихпаперівможе бутиумовнороздільний наокремісегменти (ринки увужчомузначенні).МожливінаступнікласифікаціїРЦП занаступнимиосновнимиознаками:

1) заемітентами (держава,приватний сектор,іноземнісуб'єкти);відповідно усі ЦПможуть бутиумовновіднесені додержавних,приватних чиміжнародних;

2) заекономічноюприродою ЦП (ЦП, щовиказуютьстосункиспівволодіння -акції; ЦП, щоопосередковуютькредитністосунки, -різніфірмиборговихзобов'язань:облігації,казначейськівекселі йноти;похідніфондові ціності -оборотніоблігації,спеціальні ЦПбанків,має права йобов'язки поопійних контрактах);

3) зазв’язком ЦП із їхньогопервиннимрозміщенням йподальшимобігом (>первинні ЦП -забезпечуютьнадходженняфондової ціності наринок;вторинні ЦП - перепродажівінструменту, що уже вступивши наринок,іншимсуб'єктам);

4) затривалістюперіодівзалученнятимчасововільнихкоштів.

5) за способомвиплатидоходів - ЦП ізфіксованим доходом й ЦП із доходом, щозмінюється;

6) потериторіях, на якіобігаються ЦП.Виділяють:регіональні (>місцеві),національні йсвітовіРЦП;

7) зарівнемризику,пов'язаного ізволодінням ЦП.

>Зважаючи нарізноманіттяоперацій ізфондовимицінностями йбагатогранностіфункцій, щовиконуютьсярізнимиучасникамиРЦП, непредставляєтьсяможливимдатиїмєдину,вичерпнукласифікацію.Вонаможе бутиздійснена,наприклад, занаступнимиознаками:

1) за характеромекономічноїповедінкиучасниківринку (держава, населення йкомерційніорганізації).

зарівнемпрофесіоналізму й видамдіяльності по ЦП (>професійні,такі, щомаютьліцензію, йнепрофесійніучасникиРЦП;

2) завідношенням догромадянстваконкретної країни.Можнасказати, що наринкуціннихпаперіввідбуваєтьсяреалізаціяціннихпаперів.

>Ринокціннихпаперівділиться напервинний йвторинний.

>Первиннийринокціннихпаперів –цетакийринок, девідбуваєтьсярозміщеннящойновипущенихціннихпаперів.

>Розміщеннящойновипущенихціннихпаперівназиваєтьсяпервиннимрозміщенням чиемісією, а організація, що проводитипервиннерозміщення, –емітентом.Покупецьщойновипущенихціннихпаперівназиваєтьсяінвестором.

>Учасникпервинногоринкуможевиступати як вроліемітента, то й вроліінвестора.

>Вториннийринокціннихпаперів –цетакийринок, девідбуваєтьсяторгівляранішевипущенимиціннимипаперами.

>Первиннийринокціннихпаперів –поняття,загалом,абстрактне: іншогомісця впросторі, де бвінрозташовувався.Щоднясотніпідприємствпроводятьрозміщення новихціннихпаперів [16]. Тому можна говорити про ті, щопервиннийринокіснує врозподіленійформі. як ужеранішемовилося, напервиннийринокцінніпаперипоступають великимисеріями чи траншами.

>Суб'єкти (>учасники)первинногоринкуціннихпаперів.

1Фізичні особини.

2Юридичні особини –промисловікомпанії,фірмикомерційні банки,страхові товариства,пенсійніфонди,пайовіінвестиційніфонди.

3 Держава,органирегіонального ймуніципальногоуправління.

Напервинномуринкурозміщуються в основномуакції йоблігації. Пропервиннийриноквекселів неговорять,оскільки в даний годину смердоті практично невипускаютьсясерійно [17].Винятокстановлятьфінансовівекселі, щорозміщуютьсякомерційними банками, Державою,регіонами й органамимуніципальногоуправління;цівекселі, посуті,безкупонніоблігації.

>Юридичні особинирозміщують напервинномуринкуакції для:

-формуваннястатутного фонду;

- збільшеннястатутного фонду;

-реорганізації.

>Пайовіінвестиційніфондирозміщують своїакції (>паї)середінвесторів,привертаючи, таким чином,необхіднийкапітал.

>Інвесториділяться на двавеликікласи:

-індивідуальні;

-інституційні.

>Індивідуальніінвесторивкладають своїгрошовікошти наринокціннихпаперівсамостійно чи черезінституційнихінвесторів, котрівиступають вроліпосередників.

Держава,органирегіонального ймуніципальногоуправліннятакожвиходять напервиннийринокоблігацій якемітенти [18].Первиннийринокдержавнихоблігаційдужетіснопов'язаний ізвториннимринком, разом із нимвінутворюєєдину систему, щограє вжиттісуспільствавеличезну роль.

>Інвесторами напервинномуринкуможутьвиступати усіучасникиринку. Зпоглядуінвестораоблігація –цеінструмент:

-отримання прибутку;

-розміщеннятимчасововільнихгрошовихкоштів;

-плануванняфінансовоїдіяльності підприємства;

-страхування відпониженнявідсоткової ставки.

Метаемітентаакцій напервинномуринкуціннихпаперів –розміщеннязапланованоготраншу за максимальноможливоюціною.Різницяміжфактичноюсукупноюціноюрозміщеннясерії новихакцій й їхньогосукупноюномінальноювартістюназиваєтьсязасновницькимприбутком.

Метаемітентаоблігацій напервинномуринкуціннихпаперів –розміщеннязапланованоготраншу за максимальноможливоюціною.Чимвище якщоціна купівліоблігаційінвесторами, тімдешевше минетьсяпозикаемітенту.Розміщуючиоблігації,емітентзобов'язанийпередбачитиконкретниймеханізмвиплативідсотків ним й їхньогопогашення.Обсягвипускутребазробитиоптимальним: наоблігації винензберігатисяпопит із боціінвесторів,отже,об'ємемісії немає бути великим.

Метапокупцяакцій (>інвестора) напервинномуринку –купитидешевшенадійніакціїнайбільшперспективнихпідприємств,щобпотімотримативеликідивіденди йвигратинадалі відзростаннявартостіранішекупленихціннихпаперів.

Метапокупцяоблігацій (>інвестора) напервинномуринку –купитидешевшенадійніоблігаціїнайбільшперспективнихемітентів,щобпотімотриматидохід увиглядірізниціміжціною купівлі й продаж (>погашення)облігації, а й увиглядікупоннихвідсотків.

>Ціліемітентів йінвесторів напервинномуринкуціннихпаперівпротилежні:міжемітентами йінвесторамиіснуєсуперечність.Конкретнацінарозміщенняакцій чиоблігацій –плідкомпромісуміж ними.

>Крім того,коженконкретнийемітент йінвесторпо-різномуоцінюютьцінуакції чиоблігації. Тому наринкуціннихпаперівмаємісцетакожконфліктуявлень.

1.6Процесформування портфеляціннихпаперів

>Вкладенняюридичних йфізичнихосіб вцінніпаперивимагаютьефективногоуправління. У зв'язку ізциміснуєпоняттяуправління портфелемціннихпаперів.

Усвітовійпрактиці фондовогоринку, щосклалася, подінвестиційним портфелемрозумієтьсяякасьсукупністьціннихпаперів, що належатифізичній чиюридичнійособі,виступаюча якціліснийоб'єктуправління.Сенс портфеля –поліпшитиумовиінвестування,додавшисукупностіціннихпаперівтакіінвестиційні характеристики, котрінедосяжні ізпозиціїокремоузятогоцінногопаперу йможливі лише при їхнікомбінації [19].

>Зміступравління портфелемціннихпаперів –цепланування,аналіз йрегулювання складу портфеля,здійсненнядіяльності по йогоформуванню йпідтримці вціляхдосягненняпоставлених завдань забезпечення йогоприбутковості,ефективності призбереженнінеобхідногорівняліквідності ймінімізаціївитрат наобслуговування. Портфельціннихпаперівєінструментом, задопомогоюякогоінвесторовізабезпечуєтьсянеобхіднастійкість прибутку примінімальномуризику.

>Найбільшважливими параметрамипланування й контролю у межахуправління портфелемціннихпаперівє:прибутковість портфеля,ризик портфеля,визначеннястратегії вуправлінні портфелем.

Портфельціннихпаперівможескладатися ізпоєднаннярізнихціннихпаперів йміститизвичайні йпривілейованіакції,короткостроковіпапери ізфіксованим доходом,облігації,похідніінструменти. Уідеалі портфель виненскладатися ізціннихпаперів широкого спектругалузей.

У портфельможутьвходитиінвестиції до однієї чибезлічкомпаній.

Упроцесіформування портфеляціннихпаперівінвестор виненвизначитися зструктурою портфеля,тобтовибратиоптимальнеспіввідношенняконкретнихвидівціннихпаперів

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація