Реферати українською » Экономико-математическое моделирование » Статистика Вивчення обсягах та структури споживання населенням


Реферат Статистика Вивчення обсягах та структури споживання населенням

>Дніпропетровськаобласна рада

>Обласнийкомунальнийвищийнавчальний заклад

>Інститутпідприємництва «>Стратегія»

Кафедраекономічноїтеорії

>Розрахунково-графічна робота

іздисципліни: «Статистика»

на задану тему: «Статистикавивченняобсягу таструктуриспоживаннянаселенням»

>Виконала:

студенткагрупиУ-08-51

>Заєць У. У.

>Перевірила:

>викладачкафедри

>Радамовська І. У.

м.ЖовтіВоди

2010 р.


ПЛАН

>Вступ

1.Оцінкадинаміки таструктуриспоживаннянаселенням за 2007-2009 рр.

2.Побудовакореляційно-регресійноїмоделі

>Висновки

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

>Підспоживаннямрозуміютьвикористаннятоварів тапослуг длязадоволенняіндивідуальних таколективних потреб.Розрізняютьвиробниче, чиспоживаннязасобіввиробництва длявиготовленняпевного продукту таневиробничеспоживання,більшучастинуякогостановитьособистеспоживання —використаннялюдиноювиробленого продукту для забезпеченнясвоєїжиттєдіяльності.

>Особистеспоживаннявиконуєекономічні тасоціальніфункції.Економічніфункціїполягають увідтворенні потреб,регулюванніобсягу таструктуривиробництва,відтворенніробочоїсили; смердотієкритеріємреалізаціїсуспільного продукту.

>Соціальніфункціїполягають упідвищенніматеріальногодобробуту населення,формуваннівсебічнорозвиненоїособистості.

>Статистичнийаналізузагальнюєфакти, щоспостерігаються,виявляєфактори, від якізалежатьрівень та структураспоживання,будуємоделіспоживання й наційосновіописуєвідповіднізакономірності ітенденції.Результатистатистичногоаналізувикористовують як для формальногоописуванняминулихтенденцій, то й дляпрогнозуваннярозвиткувиробництва ізметоюзадоволення потреб населення.

Системастатистичнихпоказниківспоживаннябудується згідно ззавданнямспостереження йрегулюванняспоживання на макро- тамікрорівняхрозвиткуекономіки.

Намакроекономічномурівнівраховуєтьсянеобхідністьузгодженняреалійсьогоденнястосовноорганізаціївиробничих сил,реалізаціїскладових ВВП, у томучислі фондуспоживання.


1.Оцінкадинаміки таструктуриспоживаннянаселенням за 2007-2009 рр.

Устатистицівикористовують триосновнихджерелаінформації длявизначеннявитратдомашніхгосподарств напридбанняспоживчихтоварів:вибірковібюджетніобстеження; балансгрошовихдоходів тавитрат населення;торговельна статистика.

>Проте наосновіданоїінформаціїнеможливодостатньо точновизначити сумуспоживчихвитрат згідно ізосновнимиконцепціямиСНР. То врезультатівибіркових бюджетнихобстеженьстатистичніорганиодержуютьінформацію прообсяг та структурувитрат населеннябезпосередньо віддомашніхгосподарств. Алі вцихданихміститьсязначнасистематичнапомилка,оскільки там практичновідсутнісім’ї ізвисокими доходами. Балансгрошовихдоходів тавитрат населенняпобудований наіншихконцептуальних принципах, ніжСНР.

Узв’язку ізцимосновнимджереломінформації провитрати накупівлюспоживчихтоварівєданіторговельної статистики прообсяг та структуруроздрібного товарообігу.Крім того,провадятьсядорахунки дляпідприємств, котрі незвітували,неорганізованоїторгівлі,включаючинеорганізованеввезеннятоварівіз-за кордону, тощо.

Дляодержанняінформації провитрати населення на оплатупослугвикористовуєтьсястатистичназвітністьзакладів таорганізацій, щонадаютьтакіпослугидомашнімгосподарствам. До їхнього складувключаютьринковіспоживчіпослуги (>побутові,житлово-комунальні, транспорту тазв’язку,оздоровчі й т. буд.), атакожпослугифінансовихпосередників (>банків,страховихкомпаній,організацій ізпроведення лотерей).

>Вартістьпослуг зпроживання увласномужитлівключається взагальну сумукінцевихвитрат урозмірі валовоговипуску,тобтопоточнихвитрат наутриманнявласногожитла тавартості йогозношення.

>Фактичнекінцевеспоживаннядомашніхгосподарстввідображаєреальну величинукінцевогоспоживання, якузабезпечується як зарахунокодержаного прибутку, то й зарахуноксоціальнихтрансфертів унатуральнійформі, котрінадаютьсянаселенню органами державногоуправління танекомерційнимиорганізаціями, щообслуговуютьдомашнігосподарства.

яквідзначалося, для болееглибокого тавсебічногоаналізурівня життя населенняпровадятьсявибірковібюджетніобстеженнядомашніхгосподарств, щоєважливимджереломстатистичноїінформації про структурудоходів таспоживчихвитрат населення.Такіобстеженнядозволяютьустановити залежністьміжрівнемматеріальногодобробутудомогосподарств та їхні складом,джереламидоходів,зайнятістючленівсім’ї врізних секторахекономіки.Цю залежністьвідображаютьструктурно-функціональнімоделі.Прикладом таких моделейє структураспоживання вгрупуваннісімей зарівнемсередньодушового прибутку всім’ї.Такаінформаціяєосновою длявивченняспоживчоїповедінки населення,виявленнявзаємозв’язкуміжрівнямиспоживання,доходів тацін йпрогнозуванняпопиту.

Длякількісноговідображеннязалежностіміждинамікоюдоходів чицін тарівнемспоживання окремихтоваріврозраховуютьсякоефіцієнтиеластичності, котріпоказують, на стількипроцентівзмінюєтьсярівеньспоживання зазмінисередньодушового прибутку чиціни на 1%.

Припроведеннівибірковихобстежень регулярнофіксуються якдоходи, то йвитратидомашніхгосподарств.Витратиподіляються надвігрупи:споживчівитрати, атакожвитрати, непов’язанізіспоживанням.Споживчівитративключаютьусіпоточнівитрати напридбаннятоварів тапослуг длявикористаннядомашнімгосподарством чи йогоокремими членами.

>Аналізматеріальногодобробутузаснований не так наоблікузагальноїсумивитрат напридбанняпереліченихтоварів тапослуг, але й і навивченні їхньогоструктури. Донайбільшважливих потреблюдини, котрізадовольняються впершучергу,належитьхарчування, томупоказникичасткивитрат нахарчуваннявикористовується якіндикаторрівня життя населення.

Наосновіданихобстеженьрозраховуютьсяпоказникисередньодушовогоспоживання окремихпродуктівхарчування, атакожрівеньзабезпеченості населеннянепродовольчими товарами врозрахунку на 100сімей чи на 1000осіб.

Одним знайважливішихпоказниківжиттєвогорівня населенняєрівеньсередньодушовогоспоживанняq.Йогорозраховують якчастку відділення фондуспоживанняQ насередньорічнучисельність населення N:

.

>Динамікурівнясередньодушовогоспоживанняаналізують у натуральному тавартісномувиразі. Упершомувипадку занепродовольчими товарамирозрахунокпроводять:взуття — у парах,тканин — у метрах тощо, апродуктівхарчування — увласніймасі (>м’ясо, молоко — укілограмах,яйця — у штуки, а й уперерахунку наосновний продукт — молоко тамолочніпродукти — умолоці,м’ясо там’ясопродукти — ум’ясі).

>Динамікурівняспоживання увартісномувиразірозраховують упорівняннихцінах.

Статистикавивчає, якзмінюється фондспоживання зарахунок окремихфакторів, для чогоможе бутивикористаний методланцюговихпідстановок.

>Рівеньспоживаннядиференціюється зарегіонами,соціальнимигрупами населення,усерединіостанніх — загрупами ізрізнимрівнемсередньодушового прибутку всім’ї.Використовуючицігрупування, можнавизначитивплив надинамікурівняспоживаннязміни його в окремихгрупах тарозподілу населення завибраноюознакоюгрупування.Цейаналізпроводять задопомогоюсистемиіндексівзмінного складу,фіксованого складу таструктурнихзрушень.

Прианалізіспоживаннязастосовуютьтакіфакторнііндекси, колидинамікапідсумковоївеличинирозкладається надинаміку двох чи понадфакторів.Розрізняють двавипадкианалізудинаміки задопомогоюцихіндексів. перший —простий, колифакториєспівмножниками без знакасуми.Наприклад,динамікаспоживаннявзуттязалежно відзмінирівняспоживанняq,середньоїціниp тачисельності населення N.Індексзагальногообсягуспоживання

.

>Вплив нацюдинамікузмінисередньоїцінирозраховують заформулою

;

>впливрівняспоживання

;

>впливчисельності населення

.

>Абсолютнийрозмірзміни фондуспоживанняобчислюють якрізницюміжчисельником тазнаменникоміндексів.

Іншийвипадокназиваютьскладнимфакторниміндексом. У цьомувипадкуфакторивиступають яксумидобутків.Прикладомможе бутиіндексобсягуспоживаннятканин, котріскладаються ізбавовняних,вовняних ташовкових.Йогообчислюють заформулою

.

Прианалізіспоживаннявикористовуютьтакожтериторіальнііндекси, котріхарактеризуютьспіввідношеннясоціально-економічнихявищ упросторі (заекономічними районами, областями,містами тощо).

>Рівеньспоживання порегіонах уціломузалежить відрівняспоживання в окремихгрупах населення (>міського йсільськогозалежно відрівня прибутку тощо) йподілу населення зацимиознаками. Томуважливовиявитирізницюміжрівнямиспоживання в окремихрегіонах,елімінуючивплив цогоподілу.Залежно відпоставленого заподіяння припобудовітериторіальнихіндексівмаютьмісцерізніпідходи. Так, припорівняннірівнівспоживанняqA,qБ врегіонах А та Б дляелімінуваннявпливу,наприклад,розподілу вцихрегіонахспіввідношенняміжміським тасільськимнаселеннямd якстандартний можнавикористати чирозподілdA населеннярегіону А й тодітериторіальнийіндекс

,

чирегіону БdБ й тоді

.


Припорівняннірівнівспоживання врегіонахміж собою, атакож зсереднім посукупностірегіонів, у томучислі зсереднім по Україні якстандартнийможе бутивикористанийрозподіл уцілому по странеdK; тоді формулатериторіальногоіндексунаберевигляду

.

>Щойно було брозглянутометодианалізудинамікиспоживання в простомугрупуванні заоднієюознакою.Додатковуінформацію можнадістати привикористаннікомбінаційнихгрупувань.Прикладомможе бутигрупуваннярегіонів, укожному із яківиокремленнісоціальнігрупи населення.

Напідставіцієїінформації можнавиконатианаліздинамікирівняспоживання.Відповідніабсолютніприростирівняспоживання зарахунок окремихфакторіврозраховують якрізницюміжчисельником йзнаменником формуліндексів.

 

>Таблиця 1.Порівняннясукупнихвитрат

>Роки >Сукупнівитрати, грн >Абсолютневідхилення , грн >Відносневідхилення
2007 5000 - -
2008 5100 100 0.98
2009 5350 250 0.95

>Таблиця 1показує, щосередньомісячнісукупнівитрати одногодомогосподарства за 2007 р.склали5000грн., що в 0.98 разу менше ніж увідповідномуперіоді 2008 р., у 2009 р.склали 5350, що в 0.95 більше, ніж увідповідномуперіоді2007р. й на 250 грн. більше, ніж у2008р.


>Таблиця 2. Структурасукупнихвитратдомогосподарств за 2007-2009 рр.

>Витрати >Роки
2007 2008 2009
1 2 3 4
>Всьогосукупнихвитрат, грн. 5000 5100 5350
У томучислі
>Продуктихарчування табезалкогольнінапої, % 51,9 49,8 51,0
>Алкогольнінапої, % 1,6 1,5 1,6
>Тютюновівироби, % 0,9 0,8 1,5
>Одяг йвзуття, % 5,4 5,5 4,9
>Житло, вода,електроенергія, газ таін.видипалива , % 10,9 9,5 10,0
>Довідково: оплатажитла,комунальнихпродуктів тапослуг, % 8,4 7,2 8,5
З них сумапільг тасубсидій, % 0,8 0,7 0,8
>Охороназдоров’я, % 2,7 2,8 3,3
Транспорт, % 3,5 3,9 2,8
>Зв’язок, % 2,6 2,3 2,4
>Відпочинок й культура,% 2,5 2,3 1,8
>Освіта, % 1,4 1,2 1,3
>Ресторани таготелі, % 2,4 2,1 2,2
>Різнітовари тапослуги, % 1,9 2,2 2,4
>Розподілспоживчихсукупнихвитрат
>Продовольчітовари, % 54,4 52,1 54,1
>Непродовольчітовари, % 21,2 21,3 19,6
>Послуги, % 14,8 13,3 13,8
>Витрати нахарчування (>включаючихарчування поза домом ), % 53,7 51,7 52,8

ЗТаблиці 2 видно, щосеред всіхсукупнихвитратдомогосподарств 86%становилиспоживчівитрати у 2008 р., у2007р. – 90%, у 2009 – 87,5%. Нахарчуваннявитрати у 2009 р.склали 52,8%, у 2008витратисклали на 2,6в.п. менше, у2007р. - 53,7%.

Накупівлюнепродовольчихтоварів тапослугдомогосподарства направлялитретину всіхвитрат, у 2007 р. смердотісклали 34,2, у 2008 р. смердоті стали менше на 1,1% порівняно із 2007 р. й в 2009 р. порівняно із2007р. менше на 2,6.

>Витрати наалкогольнінапої татютюновівироби у 2007роцісклали 1,6 й 0,9відповідно, у 2008 – 1,4 й 0,8, у 2009 – 1,6 й 1,5відповідно.

>Частканеспоживчихсукупнихвитратзбільшилися у2008р порівняно із 2007 п'ять% , й2009р.зменшилась порівняно із2008р. на 2 %, котріспрямовувалась назаощадження: накупівлюакцій,нерухомості, набудівництво такапітальний ремонтжитла, навклади вбанків.

 >Динамікачастикивитратдомогосподарств наокремівироби взагальнійструктуріспоживання

>Вартістьхарчування у 2007 р. усередньому однією особустановила 11 грн, у 2008 –16грн. й у 2009 - 18 грн.

У2009р.відбулисядеякізміни уструктуріхарчування:збільшилосьспоживання вдомогосподарстваховочів йбаштанних на 14%,олії таіншихрослиннихжирів на 6%,картоплі – на виборах 4%,цукру тафруктів,горіхів й винограду на 9%,хліба йхлібнихпродуктів на 1%,споживання молока там'ясазнизились на 1%, аспоживанняяєцьзалишилось нарівні2008р.

У 2008 р.збільшилосьспоживання вдомогосподарствахриби тарибопродуктів на 17%,фруктів,ягід,горіхів та винограду, атакожцукру –відповідно на 6%,овочів табаштанних – на виборах 4%,м’яса там’ясопродуктів – на 2% та молока ймолочнихпродуктів – на 1%.Залишилось нарівні2007р.споживанняяєць,олії таіншихрослиннихжирів,картоплі.Скоротилосьспоживанняхліба йхлібнихпродуктів (на 1%) порівняно із2007р.

>Таблиця 3.Споживанняпродуктівхарчування вдомогосподарствах (усередньому замісяць урозрахунку однією особу, кг)

>Продуктихарчування >Роки
2007 2008 2009 >Абсолютневідхилення

>Відносне

>Відхилення, %

2008 2009 08/07 09/07
>М’ясо йм’ясопродукти, 4,9 5,0 4,8 0,1 -0,2 +2 -1
Молоко ймолочніпродукти 22,3 22,5 19,6 0,2 -2,9 +1 -1
>Яйця, прим 20 20 20 0 0 +1 +1
>Риба йрибопродукти 1,8 2,1 1,9 0,3 -0,2 +17 +5
>Цукор 3,3 3,5 3,4 0,1 -0,1 +6 +3
>Олія таіншірослинніжири 1,7 1,7 1,8 0 0,1 +1 +6
>Картопля 8,3 8,3 8,6 0 -0,9 +1 +4
>Овочі йбаштани 9,2 9,6 10,5 0,4 0,9 +4 +14
>Фрукти,ягоди,горіхи, виноград 3,4 3,6 3,7 0,2 0,1 +6 +9
>Хліб йхлібніпродукти 9,6 9,5 9,7 0,1 0 -1 +1

>Динамікачастикиспоживанняпродуктівхарчуваннядомогосподарств взагальнійструктуріхарчування за 2007-2009 рр.


>Таблиця 4.Споживанняпродуктівхарчування вдомогосподарствах іздітьми й бездітей.(усередньому замісяць урозрахунку однією особу, кг)

>Продуктихарчування >домогосподарства іздітьми >Домогосподарства бездітей
рокта рокта
2007 2008 2009 2007 2008 2009
>М’ясо йм’ясопродукти 4,2 4,2 4,1 5,8 6,0 5,6
>Молочніпродукти 19,4 19,0 17,2 25,6 26,0 22,4
>Яйця, прим 19 19 19 22 22 22
>Риба йрибопродукти 1,4 1,7 1,5 2,3 2,7 2,3
>Цукор 2,7 2,9 2,9 3,9 4,2 4,0
>Олія таіншірослинніжири 1,4 1,4 1,5 2,0 2,1 2,2
>Картопля 7,4 7,0 6,7 9,3 8,6 8,2
>Овочі йбаштанні 7,6 7,5 7,9 10,9 7,6 8,4
>Фрукти,ягоди,горіхи, виноград 3,2 3,5 3,5 3,8 4,1 3,9
>Хліб йхлібніпродукти 8,0 8,1 8,1 11,4 11,5 11,1

>Домогосподарства іздітьми до 18 років направляли нахарчування 53% свого бюджету2007р, 49% у 2008 р й 52% у2009р.Вартістьдобовогораціонуоднієї особиницієїгрупи у 2007 р.станови 9,13 грн, у2008роцізбільшилась в 1,5 разу йстановила 13,7 грн, а й у 2009 р.збільшилась в в 1,6 разу порівняно із 2007 р. йстановила 16 грн.

Усукупнихвитратахдомогосподарств бездітейчасткавитрат нахарчування бувдещобільшою, ніж удомогосподарствах іздітьми, авартістьспожитих задобуоднієюособоюпродуктівхарчування буввищою в 1,4 разу.


 >Порівнянняспоживанняпродуктівхарчування вдомогосподарствах іздітьми та бездітей (усередньому замісяць урозрахунку однією особу у2008р , кг)


>Порівнянняспоживанняпродуктівхарчування вдомогосподарствах іздітьми та бездітей (усередньому замісяць урозрахунку однією особу у 2009р, кг)

Зтаблиці 5.Споживанняпродуктівхарчування вдомогосподарствах іздітьми й бездітей, видно, що2008р. удомогосподарствах іздітьмиоднієюособою було бспожито більше, ніж у 2007 р.риби йрибопродуктів - на 21%,цукру - на майже 7%,фруктів – на 9% ,хліб йхлібніпродукти – на 1%,зменшилосьспоживаннямолочнихпродуктів – на 2%,картоплі – п'ять%,овочів йбаштанів на 1%,залишилосьнезміннимспоживаннямяєць,олії таіншихрослиннихжирів.

Удомогосподарствах2009р. іздітьмиоднієюособою було бспожито більше, ніж у 2007 р.риби йрибопродуктів - на майже 7%,цукру - на майже 7%,олії - на майже 7% ,фруктів – на 9%,хліба – на 1%,зменшилосьспоживаннямолочнихпродуктів – на 11%,картоплі на 9%,м’яса йм’ясопродуктів на 2%.Споживанняяєцьзалишиласьнезмінним.

населенняспоживаннякореляційнарегресійна модель

2.  >Побудовакореляційно-регресійноїмоделі

Номерперіоду >Витратидомогосподарств наспоживання,грн/рік >Доходидомогосподарств,грн/рік
2007 1722 2012,1
2008 2590,4 2892,8
2009 2754,1 3015,3

>Відповідно долінійноїмоделі длявивченнязв'язківміж чинником Х та результатом Узастосовується формула:

Длявизначенняпараметріврегресіївикористовується методнайменшихквадратів,якийпередбачає, що сумавідхилення якщомінімальною.

Ащобвизначитипараметрирегресії,складемо системурівнянь та усінеобхідніданізведемо в табл. 2.1:

 

>Табл. 2.1. >Розрахунки длякореляційно-регресійногоаналізу

X Y >XY >X >Y >Yx (>X-X) (>Y-Yx) (>Yx-Y)
1 1722 2012,1 3464836,2 2965284 4048546,41 2015,492 401322,25 11,51 11,51
2 2590,4 2892,8 7493509,12 6710172,16 8368291,84 2871,7344 55178,01 443,8 443,8
3 2754,1 3015,3 8304437,73 7585066,81 9092034,09 3033,1426 158881,96 318,36 318,36
Сума 7066,5 7920,2 19262783,05 17260522,97 21508872,34 7920,369 615382,22 773,67 773,67

>Надаліпроведемооцінку задопомогоюкоефіцієнтакореляції:


           

                               


>Висновки

>Повноціннехарчуваннявідіграєвизначальну роль длязбереженняздоров`янації тапідвищенняжиттєвогорівня населення.Зниженнязагальнихобсягівспоживанняпродуктівхарчування,білково-енергетичнанедостатністьраціонухарчування, частонеякісніпродукти вкомплексі ізіншиминегативними чинниками, такими якпогіршення умівжиттєдіяльності,медичногообслуговуванняпризвели до збільшеннясеред населеннязахворюваньорганівтравлення,дихання,хворобсистемикровообігу таобмінуречовин тощо. Так, заостанні 10 роківрівеньпоширеннязалізодефіцитноїанеміїсереджінок 15-45 роківзбільшивсямайжевтричі, акількістьхворих натуберкульоз - более як упівтора рази.

>Негативні прояви увиробництвісільськогосподарськоїпродукції такінцевоїпродукціїхарчовоїпромисловостівідповідним чиномвплинули на станпродовольчоїнезалежності країни тазменшеннярівняспоживанняпродуктівхарчуваннянаселенням. Алікрімвиробничого чинника,гостротупродовольчоїпроблемиобумовилотакожрізкепадіннядоходів населення країни,їїрегіонів, атакож окремихсоціальних груп.

>Посиленнюкризовихявищ вагропромисловій сфері тазагостреннюпродовольчоїпроблемисприяланизькаконкурентоспроможність таекономічнанезахищеністьсільськихвиробників навнутрішньомупродовольчомуринку.

>Аналіз стану забезпечення населення країнипродовольствомсвідчить, щовирішенняцієїпроблеминеможливе без розробки івпровадження державноїконцепції йпрограми забезпечення національноїпродовольчої безпеки тавідновленняагропромисловоговиробництва, котріґрунтуються за принципамисоціальноорієнтованої та державнорегульованоїпродовольчої політики таекономічної політики вцілому.Головноюстратегічноюметоюпродовольчої політикимає статі покращанняструктуриспоживанняосновнихпродуктівхарчуваннянаселенням України тапідвищенняякостіпродукціївітчизняноговиробництва.


>Література

1.Громило Г.Л. Теорія статистики: підручник для вузів, М.:ИНФРА- М, 2009.

2. Тарновська Л. І. Статистика М.:ACADEMIA, 2008

3. Теорія статистики: Підручник для вузів /під ред. Громико Г.Л./ Вид. 2-ге, перераб.,доп. М.:ИНФРА-М, 2009

4. Шевчук О.В. “Сучаснітенденціїрозвиткуринку продовольчихтоварів в Україні”//Економіка АПК, 2008, № 8.

5.ukrstat.gov.ua


Схожі реферати:

Навігація