Реферати українською » Экономико-математическое моделирование » Аналіз і розробка заходів щодо підвищення ефективності сільськогосподарської діяльності організації на основі емпіричного аналізу теоретичного та практичного матеріалу ВАТ "Смолевічскій Райагросервіс"


Реферат Аналіз і розробка заходів щодо підвищення ефективності сільськогосподарської діяльності організації на основі емпіричного аналізу теоретичного та практичного матеріалу ВАТ "Смолевічскій Райагросервіс"

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Міністерство сільського господарства та продовольства республіки Білорусь

Головне управління кадрів аграрної освіти

Білоруська державна сільськогосподарська академія

>КАФЕДРА Математичного моделювання економічних систем АПК

Диплом

Аналіз й розробка заходів із підвищення ефективності сільськогосподарської діяльності організації з урахуванням емпіричного аналізу теоретичного і практичного матеріалу ВАТ ">СмолевичскийРайагросервис"

Горки, 2010


Зміст

 

Запровадження

1. Теоретичні основи оптимального моделювання галузей підприємств АПК

1.1 Поняття і функції ринку. Особливості аграрного ринку

1.2 Поняття проекономико–математическом моделюванні

1.3 Особливості і методик моделювання спеціалізації галузей сільськогосподарського товаровиробника

2.Математико-статистический аналіз ефективність використання ресурсів уоао “>Смолевичскийрайагросервис”

2.1 Загальні інформацію про ВАТ «>Смолевичскийрайагросервис» Мінської області

2.2 Ресурси ВАТ «>Смолевичскийрайагросервис» і ефективність їх використання

2.3 Аналіз фінансового становища ні економічна ефективність

3.Экономико-математическое моделювання програми перспективного розвитку сільськогосподарського філії на ВАТ “>Смолевичскийрайагросервис”

3.1 Постановкаекономико-математической завдання

3.2 Структурнаекономико-математическая модель

3.3 Обгрунтування вихідної інформації завдання

3.4 Аналіз результатів рішення

4. Охорона праці

4.1 Аналіз стану охорони праці ВАТ «>Смолевичскийрайагросервис»

4.2 Заходи з поліпшенню умов та безпекитрудаОшибка! Закладання не визначено.

Укладання

Список використаних джерел

Додатка


Уведення

моделювання спеціалізація сільськогосподарський планування

Перехід до ринкової економіки жадає від підприємств підвищення ефективності сільськогосподарської діяльності з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу, ефективніші форми господарювання та управління господарством, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи й т. буд. Важлива роль здійсненні це завдання відводиться пошуку нових напрямів у діяльності підприємства (впровадження нових технологій, підвищення якості тощо. буд.).

Підвищення ефективності сільськогосподарської діяльності – це з найважливіших економічних важелів у системи управління виробництвом загалом, а й у системі внутрішньогосподарського планування, контролю та аналізу. Тому розробка заходів із підвищення ефективності сільськогосподарської діяльності є одним із головних завдань діяльності підприємства.

Нині необхідно домогтися підвищення рентабельності, ліквідації збитковості і збільшення прибутку, передусім, рахунок підвищення ефективності сільськогосподарської діяльності. Прибуток і рентабельність підприємства залежить від виробничої, постачальницькою і збутової діяльності, здійснюваної підприємством. На сучасному розвитку економіки Республіки Білорусь у підвищену значення має тут проблема ефективності сільськогосподарської діяльності.

У зв'язку з цим проблеми вдосконалення ефективності сільськогосподарської діяльності підприємства у час є найважливішими, як і свідчить про актуальність обраної теми дипломної роботи. Актуальність обраної теми також обумовлена необхідністю вдосконалення системи стратегічного управління, розробки стратегії діяльності організації, підвищення фінансової стійкості сільськогосподарської діяльності, вдосконалення технічних факторів виробництва і поліпшення якості готової продукції.

Як об'єкти дослідження вибрали Відкрите товариство ">Смолевичское районне підприємство з виробничо-технічному обслуговування агропромислового комплексу".

Предметом дослідження є одна з напрямів діяльності ВАТ «>СмолевичскийРайагросервис», саме сільськогосподарська діяльність й шляху підвищення її ефективності.

Метою згаданої роботи є підставою аналіз стану та розробка заходів із підвищення ефективності сільськогосподарської діяльності організації з урахуванням емпіричного аналізу теоретичного і практичного матеріалу.

Досягнення мети вирішити такі: вивчити економіко-математичні моделі планування сільськогосподарського виробництва, проаналізувати сучасний стан загалом, визначення перспектив розвитку господарства.

Досягнення цілі й завдань даної роботи застосовувалися такі методи дослідження: економіко-математичний, аналітичний, метод статистичних угруповань, аналіз тих нормативних документів та інших.

У процесі праці були використані бухгалтерські документи (баланси, звіти про витрати інші документи), дані статистичної звітності за 2007, 2008 і 2009 роки, план розвитку підприємства, планові і нормативні документи, монографії і у наукових журналах, закони, постанови уряду, статті періодичної преси, довідники, схеми та графіки.


1. Теоретичні основи оптимального моделювання галузей підприємств АПК

1.1 Поняття і функції ринку. Особливості аграрного ринку

У сучасному економічної літературі мають місце різні тлумачення й універсального визначення сутності ринку. Найчастіше згадується таке визначення [8, 10]:

Ринок це сфера економіки, у якій відбувається процес товарно-грошового обміну (перетворення товару на гроші й протилежного обороту грошей у товар), це система економічних відносин між товаровиробниками (продавцями) і споживачами (покупцями).

На цьому тлумачення слід, що чільними фігурантами над ринком є дві основних учасника – товаровиробники (продавці) і споживачів ( покупці). Саме вони роблять акти купівлі – продаж і визначають умови збуту. Ринок є з'єднувальною ланкою, формує соціально – економічних відносин у сфері обміну.

Що ж до товаровиробників, то спочатку вони у ролі покупців, набуваючи чинники виробництва (працю, землю, капітал, інформації і ін.), виплачуючи постачальникам відповідні доходи (вартість виробничих ресурсів, зарплатню, дивіденди, ренту, орендної плати та інших.). Потім вони стають продавцями випущеного ними економічного продукту (продукції, товару, робіт, послуг).

Продукція – матеріально - речовинний продукт праці, котрі можуть використовуватися в технологічному процесі її переробки чи надходити у реалізацію.

Товар – готовий продукт праці, є предметом купівлі та організації продажу, підлягає обміну в інший продукт чи, зазвичай, за власний кошт.

Роботи – трудова діяльність із створенню, виготовлення, обробці, переміщенню матеріально – речовинного продукту (будівельні, сільськогосподарські, ремонтні та інших.).

Послуги – вид робіт і безкомпромісність дій одного суб'єкта, приносять користь іншому суб'єкту, основним корисним результатом якого є сама діяльність (перевезення товарів, послуги зв'язку, комунальних послуг, навчання, консультування тощо.).

Отже, над ринком фігурують суб'єкти ринку України і об'єкти ринкових відносин. Суб'єкти ринку (продавці та покупці) може бути фізичними і юридичних осіб. Вони тісно пов'язані між собою. Кожен суб'єкт займає своє місце над ринком, надаючи послуги іншим суб'єктам. Об'єктами в ринкових відносин виступають: а) продукція, товари, роботи й послуги; б) чинники виробництва (підприємства, земля, кошти виробництва, фінансові ресурси) й у) робоча сила.

Основними елементами ринкових відносин є:

· Ціна

· Попит

· Конкуренція (товаровиробників і продавців за ринок збуту).

Платоспроможний попит економічного продукту (з урахуванням її кількості, якості і асортименту) по установленою ціною визначають еквівалентність обміну, конкретне співвідношення грошових і товарних потоків. Тому ринку притаманні деякі функції й властивості.

Основними і найбільш загальним функціями і властивостями аграрного ринку є:

· ринок завжди виступає регулятором обсяги виробництва і асортименту продукції. Він інформує сільськогосподарського товаровиробника попит на або ту продукцію та обсяги пропозиції із боку інших товаровиробників. Отримавши цю інформацію, товаровиробник визначає обсяги виробництва, асортимент і важливе місце збуту. Саме завдяки ринку встановлюється близький до оптимальному співвідношення між попитом продукції й пропозицією;

· над ринком що сільськогосподарська продукція як товар отримує свою справжню оцінку. Продукція низьку якість не є попит покупців і часто залишається непроданою або продають за низькими цінами, тобто. виявляється збитковою. Отже, ринок спонукає товаровиробника до якості яка поставляється продукції;

· ринок сприяє стабілізації цін. Надмірно високі ціни, зазвичай, призводять до скорочення попиту продукцію, вона знаходить достатньо великого збуту. З іншого боку, надмірно низькі ціни не забезпечують відшкодування витрат за виробництво продукції, і її виявляється невигідною. Коли між попитом й пропозицією настає відносне рівновагу, ціна встановлюється певному рівні, званому ціною рівноваги;

· ринок спонукає товаровиробника знижувати витрати виробництва, зменшувати собівартість продукції цілях отримання вигоди від продажу;

· ринок сприяє впровадженню інновацій в сільськогосподарське виробництво. Загальновідомо, що тільки основі використання нових автомобілів, технологій, сортів, порід, матеріалів та інших досягнень науково – технічного прогресу сільському господарстві можна збільшити обсяги виробництва, поліпшити підвищення якості і знизити собівартість. Отже, ринок сприяє виробництву конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції;

· ринок допомагає вирішення соціальних проблем сільських трудівників, оскільки представляє можливість кожного працівника реалізувати свої і бажання через підприємництво. Ринок дає можливість людям заробляти стільки, скільки хочуть і може. Ринок страшний тому, хто вміє, і гребує по-справжньому працювати. Американський економіст З. Блейк вважає, що « ринок - це фільтр, який відсіває ледачих, безтурботних, жадібних і дурних»;

· ринок із допомогою конкуренції очищає аграрний сектор від економічно слабких, неконкурентоспроможних суб'єктів господарювання і сприяє розвитку ефективніших і найперспективніших;

· ринок представляє сільським товаровиробникам можливість ефективно вести своєї діяльності, отримувати прибуток й успішно вирішувати господарські та соціально – економічні проблеми.

Отже, ринок зі своєї економічної суті є саморегульована система відносин між продавцем і покупцем. Він орієнтує товаровиробників високу якість економічного продукту, зниження витрат виробництва, з одного боку, з другого – матеріально зацікавлює їх можливістю отримання більшої прибутку рахунок збільшення обсягів продажу. Ринок дозволяє отримати і сприяє ефективному функціонуванню сільськогосподарського виробництва.

Ринок сільськогосподарської продукції (аграрний ринок) має й певні особливості у тому числі:

· залежність пропозиції відприродно–климатических умов. Через це товаровиробник повинен мати по вкрай мері три програми дій – у разі сприятливих погодних умов (якщо буде надлишок продукції), у разі несприятливих умов (якщо буде недобір продукції) і випадок стихійних лих (якщо будуть втрати продукції). Щоб знизити рівень ризику, товаровиробникові сільськогосподарської продукції необхідно мати страхові запаси, і навіть раціонально поєднувати рослинництво з тваринництвом і з виробництвомнесельскохозяйственной продукції;

· більше об'ємів сільськогосподарської продукції і на нетривалі терміни зберігання багато її видів вимагають чіткої організації маркетингу і збуту. Для збуту рослинництва і тваринництва необхідні особливі умови як доставки її до місць продажів (специфічні транспортні засоби та хороші дороги), а й самій реалізації (час й торгове місце, місце збереження і т.д.). З іншого боку, дома виробництва сільськогосподарської продукції виникла потреба організації первинної чи більше глибокої її, будівництва сховищ з холодильниками і кондиціонерами;

· для реалізації сільськогосподарської продукції є багато каналів збуту: підприємства комерційної торгівлі, і комунального харчування, ринок прямого попиту, переробні підприємства, споживкооперація, організація державного замовлення та інших. Можна організувати фірмову продаж, реалізацію своєї продукції місцевому колгоспному ринку, ярмарках.Сбивать продукцію можливо через посередників і з прямим договорами. Кожен з цих каналів реалізації має переваги та недоліки. Вибір залишається поза сільськогосподарським товаровиробником. Саме він має вибрати найбільш підходящі канали збуту про те, щоб вигідно реалізувати своєї продукції.

Зазначимо, що у розвинених країн давньою історією ринкових відносин ринок зовсім не від всемогутній і ідеальний. До недоліків ринкової економіки можна віднести, передусім, недостатню стабільність, яка породжує інфляцію і зростання цін; по-друге, їй властива неповна зайнятість трудових ресурсів з неминучим супутником ринку – безробіттям; в – третіх, ринок враховує лише індивідуальний комерційний аспект і ігнорує звані громадські блага (послуги освіти, охорони здоров'я, охорони суспільного ладу, виховання і т.п.); в – четвертих, ринок породжує потенційне соціальне розшарування, жорстокість до слабким суб'єктам в конкурентної боротьби, неминуче розоряє частина підприємницьких структури – п'ятих, ринок не гарантує повної соціальну справедливість, рішення низки соціальних проблем (зміст пенсіонерів, інвалідів, для сиріт і т.п.). І, нарешті, трапилося в ринковій економіці доходи можуть залежати тільки від вкладеного праці та матеріально – грошових витрат, а й від нагоди, кон'юнктури, сприятливого збігу обставин.

Усе вищевикладене свідчить у тому, ринковий механізм в чистому вигляді потребує певної коригуванні. У разі змішаної економіки частково здійснює держава. Як свідчить вітчизняний і закордонний досвід, ринкова аграрна економіка неспроможна успішно функціонувати без державного регулювання ціноутворення й підтримки сільськогосподарського товаровиробника.

1.2 Поняття проекономико–математическом моделюванні

Для оптимального управління будь-якою системи у різні сфери АПК застосовують різноманітні моделі. Термін «модель» походить від латинськогоmodulus – зразок, норма, міра.

Термін "модель" широко використовують у різноманітних сферах людської роботи і має безліч значеннєвих значень. Розглянемо лише "моделі", що є інструментами отримання знань.

Модель - це таке матеріальний чи подумки представлений об'єкт, що у ході дослідження заміщаєобъект-оригинал тож його безпосереднє вивчення дає нові знання прообъекте-оригинале.

Можна виокремити такі види моделей:

1) графічні моделі (креслення, карта, схема шляхів під час перевезення продукції і на т.д.);

2) геометричні моделі (>топографо-геодезический макет місцевості, моделі дають зовнішнє уявлення про оригіналі і служать переважно для демонстраційних цілей;

3) фізичні моделі (макет трактори, гідротехнічного спорудження та т. буд.), що відбивають подобу між оригіналом і моделлю з погляду що відбуваються основних фізичних процесів;

4) математичні моделі, які відбивають в абстрактної формі поведінка, характеристики, взаємозв'язкумоделируемих об'єктів, явищ, процесів. Це твориться з допомогою сукупності рівнянь, нерівностей тощо. буд., тобто. в математичної формі.

Усі моделі мають ряд загальних властивостей: відбивають найважливіші боку досліджуваного об'єкта; дають інформацію про фактичний станмоделируемого об'єкта, і навіть його плановане поведінці.

Отже, основне призначення моделі – служити засобом пізнання оригіналу. У цьому встановлено, що графічні, геометричні і її фізичне моделі у економіці поширені негаразд широко, як математичні. Це з такими обставинами: а) моделювання комерційних процесів в АПК потребує менших витрат часу, адже період можна на ПК прорахувати різні варіанти рішень; б) використанняЭММ обходиться набагато дешевше, ніж якби проведено дорогі експерименти якому – то реального об'єкта; в) в математичну модель будь-яке явище, процес, об'єкт можуть бути без впливу зовнішніх чинників, особливо природних, що виключає ймовірності, отримання непередбачуваних результатів.

Отже, моделювання – це процес дослідження конкретних систем з допомогою моделей, аекономико – математичне моделювання – це процес дослідження економічних системна основі математичного апарату. З одного боку, моделі не відбивають геть усе властивості досліджуваного об'єкта, яких може бути досить багато. Аби вирішити практичних завдань дуже важливо поставити конкретну мету й у істотних аспектах забезпечити подобу моделі оригіналу. З іншого боку, на який завжди адекватне опис поведінки реальної системи впливає недостатнє знань дослідника.

При описі економічних систем в АПК використовують різноманітні математичні моделі. У літературі можна знайти різні класифікації і будь-яка з них, як відомо, умовна. Причому, враховуючи комплексний і складний характер моделей, систематизації можуть підлягати та його складові, блоки. До того ж будь-яка модель характеризується поруч ознак: частина їхньої належить до властивостямимоделируемого об'єкта, а частина пов'язані з апаратом моделювання.

Залежно від часу,

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація