Реферат Оцінка собівартості продукції

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Запровадження

Сільське господарство – одну з найбільших галузей матеріального виробництва. Сільськогосподарське виробництво ввозяться різних підприємствах, тому сільськогосподарська статистика аналізує діяльність всіх підприємств та його зв'язки України із підприємствами інших галузей АПК у цілому народного господарства.

Собівартість продукції є важливим показником підприємствам, метою якого є отримання прибутку. Собівартість є основою ціноутворення і що менші витрати продукції, тим більше коштів прибуток.

Об'єктом мого дослідження є ОмськийТеплично-Парниковий комбінат (СПК «Тепличний») Омського району.

Предмет дослідженнясобівартість картоплі в СПК «>Тепличном» Омського району.

Мета курсової роботи – провестиекономико – статистичний аналіз собівартості картоплі в СПК «>Тепличном» Омського району Омської області.

Завдання:

1. Дати короткуприродно-економическую характеристику СПК «>Тепличного» Омського району.

2. Досліджувати динаміку собівартості картоплі в СПК «>Тепличном» за 10 років.

3. Провести аналіз собівартості картоплі разом 10 господарств, що у однієї природно-кліматичної зоні.

Методи дослідження:

1. Аналіз реалізованої продукції СПК «>Тепличном» в 2008–2010 рр.

2. Аналіз структури та динаміки земельних угідь в СПК «>Тепличном» за 2009, 2010 рр.

3. Аналіз динаміки собівартості картоплі в СПК «>Тепличном» за 10 років із допомогою показників інтенсивності динаміки, середні показники динаміки, аналітичного вирівнювання низки динаміки.

4. Аналіз варіації собівартості картоплі на 10 підприємствах Омської області.

картопля собівартість динаміка кліматичний


1.  Короткаприродно-економическая характеристика СПК «Тепличний» Омського району

ОмськийТеплично-Парниковьий комбінат організований 1954 року околицями р. Омська. У 1991 року його основі була створена товариство закритого типу. Територіально ЗАТ «>Тепличное» перебуває у Ленінському районі р. Омська, адміністративно належитьОмскому району Омської області. Суспільство діє принципах самостійності і самофінансування.

Основне призначення ЗАТ «>Тепличное» – виробництво свіжих овочів населенню міста і області.

СПК «Тепличний» лежить у південної лісостеповій зоні Західного Сибіру. Клімат у районі помірковано зволожений.

Сільськогосподарські культури вони розміщають ділянках, що прилягають до заплаві річкиИртиш.Надпойменние землі представленівищелоченними чорноземами середнього та важкого механічного складу, зі слабкою ступенем засолення. Ґрунти бідні гумусом, багаті рухомим калієм, характеризуються близьким заляганням грунтових вод, особливо у заплавних ділянках.

Поруч із кліматичними умовами велике значення у розвиток виробництва мають економічних умов. Особливе місце у сільськогосподарському виробництві займає земля. Вона служить як місце розміщення підприємства, а й головний засобом виробництва. Раціональне використання землі одну з найважливіших проблем інтенсифікації землеробства. Це особливо важливо у час, коли резерви розширення посівних площ обмежені, а потреба у земельні ділянки дедалі зростає. Розмір площі земель, закріплених за радгоспом, досить стійкий.

Щоб визначити спеціалізацію господарства необхідно визначити структуру товарної продукції (Таблиця 1.1). З допомогою відсоткових співвідношень можна встановити питому вагу реалізації продукції кожної галузі виробництві всієї товарної продукції.

Таблиця 1.1. Склад і структура товарної продукції СПК «Тепличний» за 2008–2010 рр.

Роки
Галузі й ті види продукції 2008 2009 2010
Обсяг продукції
тис. крб. в% від виробленого тис. крб. в% від виробленого тис. крб. в% від виробленого

Продукція рослинництва:

Зернові і зернобобові, всього 1073 2,8 506 1,5 658 1,9
Овочі відкритого грунту 19666 50,5 16230 48,5 17439 49,8
Картопля 17914 46,0 16568 49,5 16835 48,1
>Прочая продукція рослинництва 135 0,4
Разом з рослинництва 38653 99,3 33439 100,0 34932 99,8

Продукція тваринництва:

- - - - - -
Продано на м'ясо, всього, зокрема. - - - - - -
свині - - - - - -
>Мед 284 0,7 - - 67 0,2
Разом щодо тваринництва 284 0,7 - - 67 0,2
Усього 38937 100,0 33439 100,0 34999 100,0

За підсумками цих даних можна дійти невтішного висновку у тому, що "загальний обсяг реалізованої продукції рослинництва в 2010 року зменшився проти 2008 роком на 9,6% чи 3 721 тисячу рублів, а тваринництві – зменшився на 76,4% чи 217 тисяч карбованців. Отже, аналізуючи структуру товарної продукції видно, що у СПК «Тепличний» великій ролі грає продукція рослинництва, а продукція тваринництва мало набула поширення, тобто. обсяг товарної продукції рослинництва в 2010 року становить 99,8%, а тваринництва – 0,2%.

Далі проаналізуємо склад парламенту й структуру земельних угідь, т. до. земля сільському господарстві є основним засобом виробництва, тому воно і структура впливають на обсяги виробництва сільськогосподарської продукції.

Дані про земельних угіддях підприємства протягом останніх 2 року наводяться в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2. Склад, структура і динаміка земельних угідь в СПК «Тепличний»

 

 

 

 

2009 р.

2010 р.

 

 

Вигляд угідь

га

в% на площу

га

в% на площу

Динаміка

 

>с.-х.

угідь

всіх угідь

>с.-х. угідь

всіх угідь

угідь, %

Рілля 752 70,7 35,6 1562 98,9 94,9 207,7
Сінокоси 36 3,4 1,7 - - - -
>Пастбища 247 23,2 11,7 - - - -
Багаторічні насадження 3 0,3 0,1 - - - -
Поклади 25 2,4 1,9 18 1,1 1,1 72
Разомс.-х. угідь 1063 100 51 1580 100 96 148,6
>Пруди і водойми 319 Х 15 - Х - -
>Древесно-кустарниковие рослини 203 Х 9,5 - Х - -

>Приусадебние ділянки

працівників господарства

- Х - 66 Х 4 -
Болота 241 Х 11,3 - Х - -
Інші землі 283 Х 13,2 - Х - -
Разом нес.-х. угідь 1046 Х 49 66 Х - 6,3
Загальна земельна площа 2109

Х

100 1646 Х 100 78

Аналізуючи набуті дані можна дійти невтішного висновку у тому, що це загальна земельна площу перейменують на СПК «Тепличний» в 2010 року порівняно з 2009 р. зменшилася на 22% чи 463 га і становить у звітній року 1646 га. Спостерігається тенденція до їх зниження несільськогосподарських угідь – на 93,6% (980 га). Значно збільшилася площа ріллі з допомогою скорочення площ пасовищ і сінокосів та становила 98,9% в 2010 р., тоді як і 2009 р. їхня частка становила 70, 7%.

2.  Аналіз динаміки собівартості картоплі в СПК «Тепличний» Омського району

Однією із завдань статистики є зміна статистичних показників з перебіг часу, тобто. динаміка. Це завдання вирішується шляхом аналізу рядів динаміки. Ряд динаміки – це послідовність, розташована у хронологічному порядку числових значень статистичних показників, характеризуючих зміна явищ у часі.

Під час вивчення динаміки соціально-економічних явищ використовують деякі статистичні показники, що дозволяють виміряти зміни явищ у часі.

Дляинтервально низки динаміки використовується середня арифметична проста:

, (1)

де y – рівень низки динаміки,

n – кількість рівнів

Абсолютним приростом називається різницю наступного і попереднього рівнів низки динаміки:

– базисний (2)

– ланцюгової (3)

де – рівень порівнюваного періоду;

 – рівень порівнюваного періоду;

 – абсолютний приріст;

 - рівень базисного періоду.

Середньорічний абсолютний приріст розраховується за наступним формулам:

, (4)

де – останній рівень низки динаміки;

 – перший рівень низки динаміки;

n – кількість рівнів.

, (5)

де – сума цепних абсолютних приростів.

Показник інтенсивності зміни рівня низки прийнято називати коефіцієнтом зростання чи темпом зростання.

>Темпом зростання – Тр називається ставлення наступного рівня до попередньому чи будь-якому іншому, прийнятому за базу порівняння. Середньорічний темпи зростання розраховується за наступним формулам:


*100% (6)

Темп приросту – Тін показує, наскільки% порівнюваний рівень більшою або меншою рівня, прийнятого за базу. Він розраховується як різницю між темпом розвитку і 100% чи 1.

 (7)

Заради повноти оцінки темпів приросту розраховують значення 1% приросту, що демонструє, скільки абсолютних одиниць міститься у кожному відсоток ланцюгового приросту, рівної сотої частини попереднього рівня:

А%= (8)

Для характеристики розвитку собівартості картоплі в СПК «Тепличний» проведемо аналіз низки динаміки протягом останніх 10 років. Поруч динаміки у разі є низка розміщених у хронологічному порядку числових значень собівартості 1 ц. картоплі, складених наприкінці звітного року.

Таблиця 2.1. Аналіз собівартості 1 ц. картоплі в СПК «Тепличний»

Роки Собівартість 1 Ц., крб.

Абсолютний

Приріст, крб.

Темп зростання, % Темп приросту, % Значення 1% приросту, крб.
ланцюгової базисний ланцюгової базисний ланцюгової базисний
2001 220,0
2002 202,0 -18,00 -18,00 0,92 0,92 -8,18 -8,18 2,200
2003 390,0 188,00 170,00 1,93 1,77 93,07 77,27 2,020
2004 246,0 -144,00 26,00 0,63 1,12 -36,92 11,82 3,900
2005 260,0 14,00 40,00 1,06 1,18 5,69 18,18 2,460
2006 286,0 26,00 66,00 1,10 1,30 10,00 30,00 2,600
2007 247,0 -39,00 27,00 0,86 1,12 -13,64 12,27 2,860
2008 269,0 22,00 49,00 1,09 1,22 8,91 22,27 2,470
2009 220,0 -49,00 0,00 0,82 1,00 -18,22 0,00 2,690
2010 280,0 60,00 60,00 1,27 1,27 27,27 27,27 2,200

1. Середній рівень низки динаміки:

2. Середньорічний абсолютний приріст:

 чи 6,7 крб.

3. Середньорічний темпи зростання:

4. Середньорічний темп приросту:

Тін= Тр –100%= 88,9%-100%=-11,1%

Із одержаних даним можна дійти невтішного висновку, що сьогодні середня собівартість 1 ц. картоплі становить 262 крб. У господарстві спостерігається підвищення собівартості на 6,7 крб. на рік, а відсотком співвідношенні – зниження на 11,1% на рік.

Для прогнозування її подальшого розвитку, побудуємо аналітичну модель тенденції розвитку собівартості в СПК «Тепличний» по рівнянню прямий:

>Уравнение прямий ,

де – вирівняні значення низки,

>t – час, порядкові номери періодів часу,

, – параметри.

Вихідні дані й розрахунки для аналітичного вирівнювання низки трудомісткості зерна наведені уТаблице 2.2.

Таблиця 2.2.Аналитическое вирівнювання низки динаміки собівартості 1 ц. картоплі в СПК «Тепличний»

Роки Собівартість1ц, крб.
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація