Реферати українською » Экономико-математическое моделирование » Характеристика розвитку Приволзького федерального округу


Реферат Характеристика розвитку Приволзького федерального округу

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Зміст

Статистика підприємства, населення, інвестицій

Статистичне спостереження

>Сводка і угруповання статистичних даних

Аналітична угруповання

Абсолютні, відносні і середні величини

>Множественная регресія

>Множественний коефіцієнт кореляції:

Список літератури

 

Статистика підприємства, населення, інвестицій

Центр економічної діяльність у умовах ринкового господарства переміщається до основного ланці всієї економіки - підприємству. На підприємстві вирішуються питання обсягу й асортименту своєї продукції, вибору постачальників і покупців, формування цін, економічного витрати ресурсів, прийняття кадрів, високопродуктивної техніки і технології.

Підприємство - самостійний господарський суб'єкт економіки, продукує продукцію, виконує праці та який надає послуг у цілях задоволення суспільних потреб й отримання прибутку.

Підприємство як самостійна система головне ланкою громадського виробництва, де відбувається безпосереднє рішення основний економічної завдання національної економіки. Створення продуктів і надання послуг відбувається з допомогою певних технологічних процесів, знарядь праці і, матеріалів, навичок покупців, безліч їх знань, заснованих на виключно поділі і кооперації громадського праці. Підприємство надає робочі місця, виплачує зарплатню, шляхом виплати податків бере участь у здійсненні державних соціальних програм. На підприємстві відбувається процес виробництва, відбувається безпосередній зв'язок працівника із засобами виробництва. Підприємство самостійно здійснює своєї діяльності, розпоряджається випущеної продукцією, отриманої прибутком та інших обов'язкових платежів.

Статистика підприємства - частина економічної статистики, показує статистичні фінансові показники окремого підприємства. Статистика підприємства стосується усіх її процесів - споживання вихідний матеріал, до готової продукції, його реалізації і слабким місця над ринком.

Статистичне вивчення підприємництва починається з визначення переліків минулих державної реєстрації комерційних організацій, індивідуальних підприємців, селянських (фермерських) господарств. Такої інформації є у Єдиному державному регістрі підприємств і закупівельних організацій, соціальній та регістрах в державній податковій служби. Далі з цих переліків вибираються фактично діючі юридичних осіб, індивідуальні підприємці і фермери. Отримане внаслідок такого відбору безліч юридичних, індивідуальних підприємців та фермерів утворює генеральну сукупність об'єктів, з урахуванням якій проводять суцільні чи вибіркові статистичні спостереження.

Для її формування використовуються різні джерела інформації. Зокрема, вважаються фактично діючими і входять у склад генеральної сукупності всім організаціям, які подали до органів статистики річну бухгалтерську звітність попередній рік, і навіть нові організації, зареєстровані у поточного року. Такий досить надійний, що у відповідність до Федеральним законом Російської Федерації "Про бухгалтерський облік" від 21 листопада 1996 р. всім організаціям, крім бюджетних, представляють річну бухгалтерську звітність органам державної статистики за місцем їх реєстрації. Індивідуальні підприємці та молодіжні організації, є суб'єктами малого підприємництва і мають кількість працівників менш 15 людина, бухгалтерську звітність до органів статистики, зазвичай, уявити не можуть, тому інформацію про них вносять у генеральну сукупність об'єктів статистичного спостереження за даними в державній податковій служби чи інших джерел.

Завдання статистики підприємств:

систематичне нагляд динамікою зростання обсягу виробництва;

спостереження асортиментом, якістю продукції;

перевірка ритмічності роботи підприємства;

виявлення резервів збільшення випуску продукції;

визначення індексів продуктивність праці, собівартості продукції матеріальних витрат;

виявлення резервів зростання прибутків і рентабельності.

Населення - об'єкт вивчення і демографії, що встановлює загальні закономірності їх розвитку, розглядаючи його життєдіяльність переважають у всіх аспектах: історичному, політичному, економічному, соціальному, юридичному, медичному і статистичному. У цьому треба пам'ятати, що в міру розвитку знань об'єкт відкриваються його нові боку, стають окремим об'єктом пізнання.

Статистика населення вивчає свій об'єкт за умов місця й часу, вишукуючи усе нових форм його руху: природне, міграційне, соціальне.

Інформації про населенні включає його природний приріст, його природне рух, його професійний склад, вікової склад, чисельність працездатного населення. Одиницею спостереження чи одиницею обліку в статистиці населення може бути як окремій людині, і сім'я, і навіть домогосподарство і населений пункт.

Основним джерелом інформації населення є поточний облік (суцільна перепис) населення, який, зазвичай, проводиться майже вдесятеро років. Окремі відомості збираються з урахуванням вибіркової переписом населення. При переписом населення враховуються дві категорії населення: наявне населення (особи, фактично що перебувають у момент перепису у цьому населеному пункті, включаючи тимчасово які проживають) і сталий населення (особи, котрим даний населений пункт є місцем постійного проживання, включаючи тимчасово відсутніх).

У результаті статистичного обстеження населення визначається чисельність населення в час проведення перепису. Відомості про населенні дуже важливі для соціально-економічного статистичного аналізу, є базисом основних показників, в такий спосіб статистика населення міцно пов'язана із статистикою підприємств.

Статистика населення вирішує ряд завдань:

визначення чисельності населення. Але часто-густо потрібно знати чисельність населення окремих континентів та його частин, різних країн, економічних регіонів країн, адміністративних регіонів. У цьому ведеться непростий арифметичний, а особливий - статистичний рахунок - рахунок тих категорій населення. Статистично встановлюється число народжень, смертей, шлюбів, випадків припинення шлюбу, чисельність прибульців іубивших мігрантів, тобто. визначається обсяг сукупності.

встановлення структури населення, демографічних процесів. Увага перед тим всього звертається на розподіл населення за підлозі, віку, рівнем освіти, професійному, виробничому ознакою, за належністю до міського і сільському.

вивчення взаємозв'язків, які мають місце у самому населенні між його різноманітними групами як дослідження залежності процесів, які у населенні від чинників середовища, у якій ці процеси протікають.

розгляд динаміки демографічних процесів. У цьому характеристика динаміки то, можливо дана за зміну чисельності населення як зміна інтенсивності процесів, які у населенні в часі та просторі.

статистика населення відкривається при прогнозах його чисельності та складу у майбутнє час. Надання даних про прогнозі чисельності населення в найближчу і далеку перспективу.

Статистика населення - наука, вивчає кількісні закономірності явищ і процесів, які у населенні, в безупинної зв'язку з їхнім якісної стороною.

Сукупність довгострокових витрат фінансових, трудових і матеріальних ресурсів з метою підвищення накопичень й отримання прибутку називається інвестиціями.

Інвестиційна діяльність вивчається як у межах окремо взятому організації, або фірми, так держави загалом. Процес інвестування відіграє економіки кожної країни. Інвестування значною мірою визначає економічного зростання держави, зайнятість населення і ще становить суттєвий елемент бази, де грунтується економічного розвитку суспільства. Тому проблема, що з ефективним здійсненням інвестування, заслуговує серйозного уваги.

Інвестиційна діяльність є одне з найбільш важливих аспектів функціонування будь-якою комерційною організації. Причинами, які зумовлюють необхідність інвестицій у основний капітал, є відновлення наявної матеріально-технічної бази, нарощування обсяги виробництва, часом з'являтимуться нові видів діяльності. Інвестування в цінні папери або фінансові активи має на меті одержання прибутку.

Статистичне вивчення інвестицій спрямоване влади на рішення наступних завдань:

Визначення обсягів інвестицій, їх структури та темпів змін;

Визначення економічну ефективність інвестицій і інтенсивності інвестиційної діяльності.

Комплекснеекономико-статистическое вивчення інвестиційної діяльності включає у собі як всебічну характеристику її сторін і аспектів, і виявлення й оцінку властивих їй загальних тенденцій. Нині є необхідною непросто відстеження і - оцінка динаміки і структури інвестицій за найважливішими джерелами і напрямів використання, а й виявлення і аналіз результативності використання інвестицій різні цілі й їхнього впливу на науково - технічне розвиток.

Серед основних напрямів розвитку статистики інвестицій, можна виокремити такі:

Перехід до розробки детальної й повної структури інвестицій у галузевому розрізі, адекватної прийнятої міжнародній практиці.

Насичення її показниками структури інвестицій у нематеріальні активи, тобто: патенти, ліцензії, ноу-хау, авторські права, торгових марок і товарні знаки. Зростання обсягу що така вкладень та його частки сукупних інвестиціях є свідченням прискорення процесів відновлення і структуризації виробництва.

Конкретизація статистики іноземних інвестицій, зокрема включення до неї поруч із показниками динаміки і екологічні показники структури інвестиційних доходів, отриманих від прямих, портфельних та інші інвестицій.

Однією з самостійних напрямів розвитку статистики інвестиційної діяльності може стати її інтеграція із статистикою підприємств. Тобто характеристика і аналіз інвестиційної діяльності окремих групи.

Статистичне спостереження

Завдання 1

Вказати способи, форми й ті види статистичного спостереження за таблицею 1.

Таблиця 1 - Розподіл підприємств та організацій уПриволжском федеральному окрузі (на 1 січня)

Суб'єкт РФ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
РеспублікаБашкортостан 56796 58405 61579 65064 69313 74099 75785
Республіка Марій Ел 11334 12280 13108 13748 14318 14981 14872
Республіка Мордовія 13342 13953 14648 15141 15427 16122 16598
Республіка Татарстан 56178 62575 68176 75824 81733 89769 89732
>Удмуртская Республіка 27507 29591 31148 33020 34537 37034 37955
>Чувашская Республіка 15729 16282 17358 19145 20591 22464 23527
>Пермский край 45182 47580 50409 54612 54616 61002 61395
Кіровська область 27707 28788 30406 32591 34369 37041 37410
>Нижегородская область 58917 63429 68854 75286 80904 87367 87317
Оренбурзька область 34114 36073 38284 40533 41333 42557 40368
Пензенська область 19611 20443 21347 22789 23558 24143 23015
Самарська область 74499 82103 89897 97936 102909 109117 108806
Саратовська область 47698 49873 52700 54510 51175 54032 55065
>Ульяновская область 19712 21284 22735 24579 26037 27680 28818

Разом

508326

542659

580649

624778

650820

697408

700663

Спосіб даного статистичного спостереження є документальним, оскільки грунтується на використанні як джерело різноманітних документи облікового характеру. За час реєстрації фактів - безупинне спостереження. Поохвату одиниць сукупності - суцільне спостереження. За формою статистичного спостереження дана таблиця є яскравим прикладом статистичної звітності,т.к. є офіційним документом, що містить статистичні дані про підприємства вПриволжском федеральному окрузі.

Завдання 2

>Табличное надання інформації.

Таблиця 1 - Розподіл підприємств та організацій уПриволжском федеральномуокруге(на 1 січня)

Суб'єкт РФ

>Приволжского федерального округу

Рік
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7 8
РеспублікаБашкортостан 56796 58405 61579 65064 69313 74099 75785
Республіка Марій Ел 11334 12280 13108 13748 14318 14981 14872
Республіка Мордовія 13342 13953 14648 15141 15427 16122 16598
Республіка Татарстан 56178 62575 68176 75824 81733 89769 89732
>Удмуртская Республіка 27507 29591 31148 33020 34537 37034 37955
>Чувашская Республіка 15729 16282 17358 19145 20591 22464 23527
>Пермский край 45182 47580 50409 54612 54616 61002 61395
Кіровська область 27707 28788 30406 32591 34369 37041 37410
>Нижегородская область 58917 63429 68854 75286 80904 87367 87317
Оренбурзька область 34114 36073 38284 40533 41333 42557 40368
Пензенська область 19611 20443 21347 22789 23558 24143 23015
Самарська область 74499 82103 89897 97936 102909 109117 108806
Саратовська область 47698 49873 52700 54510 51175 54032 55065
>Ульяновская область 19712 21284 22735 24579 26037 27680 28818

Разом

508326

542659

580649

624778

650820

697408

700663

>Сводка і угруповання статистичних даних

По просторовим даним споруджувати можливі види угруповань

№п/п

Суб'єкт РФ

>Приволжского федерального округу

Розподіл підприємств і закупівельних організацій по суб'єктам РФПриволжского федерального округи у2010г.

Інвестиції в основний капітал в2010г.

(млн. крб.)

Чисельність в2010г.

(тис. чол.)

1 РеспублікаБашкортостан 75785 148002 4051
2 Республіка Марій Ел 14872 17117 707
3 Республіка Мордовія 16598 26362 848
4 Республіка Татарстан 89732 210064 3760
5 >Удмуртская Республіка 37955 44463 1538
6 >Чувашская Республіка 23527 37209 1286
7 >Пермский край 61395 101813 2731
8 Кіровська область 37410 37451 1427
9 >Нижегородская область 87317 121695 3381
10 Оренбурзька область 40368 76578 2126
11 Пензенська область 23015 39929 1396
12 Самарська область 108806 126735 3178
13 Саратовська область 55065 56794 2595
14 >Ульяновская область 28818 32505 1322

Разом

700663

1076717

30346

I Побудоваинтервального варіаційного ряд розподілу

1)Группировочний ознака - Розподіл підприємств і закупівельних організацій по суб'єктам РФПриволжского федерального округи у2010г.

2) Визначення числа груп за такою формулоюСтерджесса

>n=1+3,322*lg14

>n=4,807

3) Визначення інтервалів угруповання

і= (108806-14872) /5=18786,8

4) Проведення розбивки

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація