Реферати українською » Экономико-математическое моделирование » Процес аналізу інформаційних масивів


Реферат Процес аналізу інформаційних масивів

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

 

Запровадження

1.Априорний аналіз вихідних статистичних даних

1.1 Узагальнення вихідних даних

1.2 Оцінка однорідності сукупності

1.3 Оцінка характеру розподілу сукупності вихідних даних

2. Моделювання зв'язку соціально-економічних явищ

2.1 Відбір факторних ознак

2.2 Побудова моделі зв'язку й оцінка її суттєвості

2.3 Інтерпретація моделі зв'язку (рівняння регресії)

Укладання

Список використаних джерел


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У суспільстві значної ролі у механізмі управління економікою виконує статистика. Незалежно від рівня життя та стадії економічного розвитку, характеру політичною системою, статистика протягом сотень років свого існування завжди виступала як необхідний і досить ефективний інструмент управління й одночасно наука, досліджує кількісний бік масових явищ. Виконуючи найрізноманітніші функції збору, систематизації і грунтовного аналізу відомостей, які характеризують економічну і соціальний людський розвиток, вона завжди грала роль головного постачальника чинників для управлінських, проведення науково-дослідницьких і прикладних практичних потреб різноманітних структур, організацій корисною і населення.

Нині під терміном «статистика» найчастіше розуміють таке.

Статистика - одне з громадських наук, що на меті збір, упорядкування, аналіз політики та зіставлення числового уявлення фактів, які стосуються найрізноманітнішим масовим явищам. Це, разом про те вчення про систему показників, тобто. кількісних характеристик, дають всебічне уявлення про громадських явищах, про національному господарстві загалом і окремих його галузях.

Статистика - це ефективне знаряддя, інструмент пізнання, вживаний у природничих і громадських науках задля встановлення тих специфічних закономірностей, що діють у конкретних масові явища, досліджуваних даної наукою.

Статистика - це теж одне з форм практичної діяльності людей, мету, якої - збір, обробка і аналіз масових даних про те чи інших явищах.

Однією з основних цілей статистики є оцінка найістотніших причинно-наслідкових зв'язків між різноманітними процесами і явищами, і навіть впливу одних чинників інші. Вона здійснюється через моделювання взаємозв'язків з допомогоюкорреляционно–регрессионного аналізу, що є однією з основних у широкому спектрі статистичних методів первинної обробки, аналізу та прогнозування економічних даних.

Отже, метою даної курсової роботи є підставою проведення комплексного аналізу даних підприємства автомобільного транспорту Тюменської області й виявлення причинно-наслідкових зв'язку з допомогою статистичних методів.

Завданнями курсової праці є:

1) проведення апріорного аналізу даних із підприємствам;

2) моделювання зв'язок між показниками підприємств.

Об'єкти дослідження – підприємства автомобільного транспорту Тюменської області.

Діяльність наведено теоретичні даних про методиці аналізу статистичних даних, і виявлення причинно-наслідкових зв'язків, з урахуванням якої було зроблено аналізу даних із підприємствам автомобільного транспорту по Тюменської області.


1.  >АПРИОРНЫЙ аналіз вихідних статистичних даних

 

Аналіз статистичних даних починається з апріорного аналізу.Априорним (від латів. апріорі – з попереднього) називається аналіз, попередній безпосередньомуматематико-статистическому аналізові досягнень і перевіряючий передумови його реалізації.

Етапи апріорного аналізу включають:

· узагальнення вихідних даних: побудова варіаційних рядів з кожного з досліджуваних показників. Графічне зображення побудованих рядів розподілу є у виглядігистограмми, полігону,кумуляти;

· оцінку однорідності сукупності (з урахуванням методу угруповань, показників варіації, аналізу аномальних спостережень з урахуванням- іq-статистик);

· оцінку характеру розподілу сукупності вихідних даних із допомогою середньої, моди, медіани, показників варіації.

1.1  Узагальнення вихідних даних

Як об'єктів дослідження обрані підприємства автомобільного транспорту Тюменської області (ВАТ «>ТюменьАвтоТранс», ЗАТ ">Автотранспортное підприємство", ТОВ ">Автоуниверсал-Трак", ВАТ ">СПАТО", ТОВ ">РБА-Тюмень", ТОВ «>ГлавАвтоТранс», ТОВ «ТюменьТрансКонтиненталь», ТОВ «>АванТрансСервис», АК «>Ространсавто», ТД «>Русойл», ТОВ «Континент», ВАТ «>Тюменские моторобудівники», ЗАТ ">Сибавтоспецтехника", ТОВ «>Урал-Тюмень», ТОВ «>Спецтехника-Тюмень», ТОВ «>Тракт-Запчасть-Сервис», ТОВ «>СпецАвто», ТОВ «>Сибинтком», ВАТ «>Тюменнефтеспецтранс»). Основними видами підприємств є виробництво, постачання російської та ремонт автобусів, автомобілів, авта і спецтехніки.

Підприємства досліджуються для з'ясування та формування практичних висновків про ефективність своєї діяльності і від пропозицій, вкладених у поліпшення підприємств, ліквідацію наявних недоліків.

Як вихідних даних було обрано показники прибутків і витрат зі звичайних видам підприємств.

Завдання цього дослідження – порівняти показники підприємств, для з'ясування наявності і рівня залежності з-поміж них.

Далі представлена таблиця з вихідними даними по 19 підприємствам (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Показники прибутків і витрат зі звичайних видам підприємств, тис. крб.

Номер підприємства Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг Комерційні і управлінські витрати
1 21903 8109 13697
2 76581 46692 28889
3 116565 71378 43834
4 139317 83304 54508
5 35475 24126 11042
6 78417 50729 26413
7 149687 102338 44716
8 287056 218436 65048
9 82279 66579 20556
10 158161 108977 37419
11 225792 157775 56192
12 297921 222019 73114
13 33702 14860 19372
14 139722 90233 42770
15 221771 155565 60932
16 374199 284117 81486
17 176430 163552 11529
18 244843 223176 22200
19 395322 360237 32614
Разом 3255143 2452202 746331

 

Спочатку необхідно побудувати ряди розподілу підприємств із кожному з ознак.

Одне з варіантів процедури угруповання кількісними ознаками визначення числа груп є формула Р.Стерджесса (формула (1.1)):

 (1.1)

де N – число груп.

З розрахунку за такою формулою (1.1) n = 5. Отже, підприємства діляться п'ять груп з інтервалом угруповання (кроком) h = 74684, вираховуваним за такою формулою (1.2):

(1.2)

де x>max і x>min – максимальне і мінімальну значення ознаки разом.

Але з урахуванням округлення h = 100000, й українські підприємства розбиваються на виборах 4 групи. Ряд розподілу підприємств із величині виручки від продажу товарів, продукції, робіт, послуг представлено таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Розподіл підприємств за величиною виручки

Групи підприємств із виручці від продажу товарів, продукції, робіт, послуг, тис. крб. Кількість підприємств Питома вага, % від виробленого
21903 – 121903 7 36,8
121903 – 221903 6 31,6
221903 – 321903 4 21,1
321903 – 421903 2 10,5
Разом 19 100,0

 

З таблиці 1.2 видно, більшість підприємств має виручку трохи більше 221903 тис. крб.

Для наочного уявлення рядів розподілу використовують їх графічне зображення у виглядігистограмми, полігону ікумуляти.

>Гистограмма –столбиковая діаграма, для побудови чим осі абсцис відкладають відтинки, рівні величині інтервалів варіаційного низки.

Полігон – це вид діаграми у якій з допомогою відрізків з'єднуються точки середин координат сторін прямокутника.

>Кумулята – це лінійне побудови діаграми по нагромадженим частотах, визначених послідовним підсумовуванням частот. Нагромадження частоти показують скільки одиниць сукупності мають значення ознаки але лише аналізованих значення.

Ряд розподілу за величиною виручки від продажу представлений графічно нарис.1.1,рис.1.2 ірис.1.3.

>Рис.1.1Гистограмма розподілу підприємств за величиною виручки

>Гистограмма є зображенняминтервального низки розподілу. Для зображення дискретного низки будується полігон.

 

>Рис.1.2 Полігон розподілу підприємств за величиною виручки

Порис.1.1 ірис.1.2 видно, що розподіл має гілка, відмираючу вправо. Ні яскраво вираженої вершини.

>Кумулята будується також і дискретного низки. Вона показує, скільки одиниць сукупності мають значення ознаки але лише аналізованих значення.

>Рис.1.3Кумулята розподілу підприємств із величині виручки

Потім будуються угруповання підприємств із іншим ознаками, з допомогою формул (1.1) і (1.2), і зображуються графічно.

Підприємства розподіляються за величиною собівартості проданих товарів, продукції, робіт, послуг п'ять груп. Інтервал угруповання:

h = (360237 - 8109) / 5 = 70426 100000.

З огляду на, що h округлили, підприємства слід розбити на виборах 4 групи (табл. 1.3).

Таблиця 1.3

Розподіл підприємств із величині собівартості проданих товарів, продукції, робіт, послуг

Групи підприємств із собівартості проданих товарів, продукції, робіт, послуг, тис. крб. Кількість підприємств Питома вага, % від виробленого
8109 – 108109 10 52,6
108109 – 208109 4 21,1
208109 – 308109 4 21,1
308109 – 408109 1 5,2
Разом 19 100,0

>Себестоимости проданих товарів, продукції, робіт, послуг в багатьох підприємств вбирається у 108109 тис. крб. Підприємство з собівартістю не більше від 308109 до 408109 тис. крб. вибивається із загального ряду, і є аномальним при цьому розподілу.


>Рис.1.4Гистограмма розподілу підприємств за собівартістю проданих товарів, продукції, робіт, послуг

 

>Рис.1.5 Полігон розподілу підприємств за собівартістю проданих товарів, продукції, робіт, послуг


Графічне зображення низки собівартості (>рис.1.4,рис.1.5.) показує, що кілька має пласку вершину і гілка, відмираючу вправо, як і кілька розподілу виручки.

>Рис.1.6Кумулята розподілу підприємств за собівартістю проданих товарів, продукції, робіт, послуг

Підприємства розподіляються за величиною комерційних і управлінських витрат п'ять груп (табл. 1.4). Інтервал угруповання:

h = (81486 – 11042) / 5 = 14089 15000.

Таблиця 1.4

Розподіл підприємств із величині комерційних і управлінських витрат

Групи підприємств із величині комерційних і управлінських витрат, тис. крб. Кількість підприємств Питома вага, % від виробленого
11042 – 26042 6 31,6
26042 – 41042 4 21,1
41042 – 56042 3 15,8
56042 – 71042 4 21,1
71042 – 86042 2 10,5
Разом 19 100,0

Найбільша група підприємств має менші витрати, на відміну інших груп.

У графічному зображенні це відбувається так.

>Рис.1.7Гистограмма розподілу підприємств за величиною комерційних і управлінських витрат

>Рис.1.8 Полігон розподілу підприємств за величиною комерційних і управлінських витрат

По графіками видно, що розподіл підприємств із видатках має схожі характеристики із розподілом підприємств із собівартості, відрізняється лише кількістю груп.

>Рис.1.9Кумулята розподілу підприємств за величиною комерційних і управлінських витрат

Після збору, угруповання й поверхневого аналізу даних слід провести більш поглиблений аналіз.

1.2  Оцінка однорідності сукупності

апріорне аналіз статистичний сукупність розподіл

Для оцінки однорідності сукупності використовують різні методи, такі як: угруповання, розрахунок показників варіації (дисперсія, коефіцієнт варіації), аналіз аномальних спостережень з урахуванням l- іq-статистик.

За підсумками угруповання і його графічного зображення (>рис.1.1 –рис.1.9) можна припустити, що ряди розподілу за трьома ознаками є однорідними. Але з тим, слід мати виду, що з незначному обсязі вибірки (n < 50) занадто поглиблений аналізгистограмми можуть призвести до неправильним висновків, оскільки слабко виражені «>горбики і ями» частот може викликати не основними чинниками, визначальними розподіл одиниць за групами, а й просто випадковими відхиленнями варіантів від .

Після аналізу аномальних спостережень з урахуванням l- статистики, виявляється аномальність значень, відповідних 13 підприємству, і навіть аномальність показників виручки і витрат 9 підприємства.

У цьому роботі наступний аналіз буде з урахуванням аномальності, викликаної об'єктивно існуючими причинами.

Причини появи у сукупності аномальних спостережень може бути:

1) зовнішні, що у результаті технічні помилки;

2) внутрішні, об'єктивно існуючі.

Для подальшого аналізу форми розподілу використовують показники варіації. Показники варіації діляться на абсолютні і відносні. До абсолютним ставляться розмах коливань, середнє лінійне відхилення, дисперсія, середнєквадратическое відхилення іквартильное відхилення. Коефіцієнт осциляції, відносне лінійне відхилення, коефіцієнт варіації і відносний показникквартильной варіації – відносні показники.

У цьому курсової роботі для характеристики однорідності сукупності розраховувалися такі показники, як дисперсія, середнєквадратическое відхилення і коефіцієнт варіації.

>Дисперсия – це середній квадрат відхилень індивідуальних значень ознаки середньої величини.Дисперсия є основний міроюколеблемости ознаки, але й використовується для побудови показників тісноти кореляційної зв'язку, в оцінці результатів вибіркових спостережень тощо.

Для згрупованих даних вона обчислюється за такою формулою (1.3):

 ,

(1.3)

де xі –i-ий варіантосредняемого ознаки;

– вибіркова середній розмір чи середня агрегатна;

nі – частота, тобто число, що показує скільки ж разів зустрічаються варіанти з цього інтервалу, чи вагуi-го варіанта;

n – число об'єктів сукупності.

Для оцінки різних чинників, які обумовлюють варіацію ознаки, розраховується дисперсія з кожного з показників. І тому будуються розрахункові таблиці:

Таблиця 1.5

Розрахункова таблиця для обчислення дисперсії за величиною виручки від продажу товарів, продукції, робіт, послуг

Групи підприємств із виручці від продажу, тис. крб.

Кількість підприємств nі

Середина інтервалу xі

xіnі

xі -

(xі - )2nі

21903 – 121903 7 71903 503321 -105263 29462326870
121903 – 221903 6 171903 1031418 -5263,2 126204986,1
221903 – 321903 4 271903 1087612 94736,8 9600277008
321903 – 421903 2 371903 743806 194736,8 26844875346
Разом 19 3366157 66033684211

Середня вибіркова обчислюється за такою формулою (1.4):

=  (1.4)

Звідси = 177166,1.

По таблиці 1.5 видно, що значення ознаки відхиляються середньої вибіркової переважно у негативний бік.

З допомогою формули (1.3) перебуває дисперсія,2 = 3422825485.

Таблиця 1.6

Розрахункова таблиця для обчислення дисперсії за величиною собівартості проданих товарів, продукції, робіт, послуг

Групи підприємств із собівартості проданих товарів, продукції, робіт, послуг, тис. крб.

Кількість підприємств nі

Середина інтервалу xі

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація