Реферат Статистика культури і відпочинку

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Запровадження

Якість життя, зокрема якість культури, стає метою розвитку країн світу. Економічно розвинених країн прагнуть як включити орієнтованість на якість життя жінок у законодавчі акти, а й реально забезпечити умови досягнення цієї мети. Світова тенденція останніх – перехід проблем оцінки й забезпечення життя в галузі «чистої науки» до області практичних дій як в регіональному, і державною рівнях. Категорія якості життя стає символом мережного розвитку нашого суспільства та адекватного управління ним, і пов'язана з концепцією сталого розвитку.

Найважливішим індикатором якості життя виступає якість культури. Будь-які економічні перетворення неефективні без повноцінного задоволення культурних потреб населення. Самі перетворення неможливі без достатнього культурного рівня здійснюють їх людей. Якість культури суспільства, входять такі показники як розвиненість структури культурної галузі, доступність населенню установ і заходів культури, змістовне якість культурних заходів, якість організації та обслуговування в закладах культури, відвідуваність населенням установ культури, задоволеність населення запропонованими послугами.

Дослідження сфери культури, туризму, відпочинку населення вимагає розрахунку аналізу кількісних показників, основу яких вмостилися статистичні дані. Тому проблеми статистичного обліку є центральними в дослідженнях показників культури, туризму, відпочинку населення. Перша їх – порівнянність баз даних. Вона припускає можливість порівняння інформацією цілях виявлення тенденцій, закономірностей розвитку показників культури, туризму, відпочинку населення; змін, які у ньому, у просторі та у часі. Оцінити значимість культури, туризму, відпочинку населення як важливою галузі, які забезпечують прискорений економічне зростання і вищого рівня зайнятість населення Росії, – найважливіше завдання статистики.

Мета роботи: провести економіко-статистичний аналіз показників культури, туризму, відпочинку населення р.Ишима.

У межах досягнення мети вирішити ряд завдань:

1.Рассчитать показники чисельності установ культури у динаміці.

2. Вивчити структуру за видами установ культури.

3.Рассчитать кількість відвідувань музеїв, театрів, книжок, журналів на 1000 населення.

4. Проаналізувати динаміку кіноустановок.

5.Рассчитать основні показники діяльності туристських фірм.

6.Рассчитать основні показники аналізу динаміки санаторій та шкільних установ відпочинку.

7. Проаналізувати динаміку дитячих оздоровчі заклади (таборів і спортивних споруд).

8. Проаналізувати динаміку і структуру готелів, мотелів, гуртожитків для приїжджих за категоріями.

9. Провести кореляційний аналіз між дитячими оздоровчими і спортивними спорудами і дитячими правопорушеннями.

Об'єкт дослідження: галузь культури, туризму, відпочинку населення р.Ишима.

Предмет дослідження: економіко-статистичний аналіз показників культури, туризму, відпочинку населення р.Ишима.


1.  Показники чисельності установ культури у динаміці

До установкультурно-досугового типу р.Ишима віднесено такі:

– установа культури клубного типу – культурно-просвітнє установа, до якої належить клуб, будинок культури, вдома творчих працівників, вчителя, центри дозвілля,автоклуби, організуюче дозвілля населення, діяльність колективів самодіяльного народної творчості та інших клубних формувань;

– кіноустановки (кінотеатри) – комплекс устаткування демонстрації кінофільмів.Киноустановки поділяються на стаціонарні, апаратура яких змонтована в спеціально обладнаному приміщенні (кінотеатр, установа культури клубного типу), і пересувні, апаратура яких встановлюється лише тимчасово показу кінофільмів. Кінотеатр – будинок, обладнане для показу фільмів.Киноустановки, демонструють фільми з продажем квитків глядачам, представляють статистичну звітність. Навчальні та інших. кіноустановки, демонструють фільми без продажу квитків, в кіномережа загального екрана не включаються і статистичну звітність не становлять;

– музеї – науково-дослідне і культурно-просвітнє установа, яку здійснює комплектування, облік, зберігання, дослідження і популяризацію пам'яток історії та культури та природних об'єктів;

– парк культури та відпочинку – комплексне, багатофункціональне установа культури, що є природним ікультурно-рекреационним територіальним міським (селищним, сільським) освітою, організуючекультурно-досуговую і фізкультурно-оздоровчу роботу серед населення;

– бібліотечний фонд – організоване збори документів. Одиницею обліку є окремий примірник книжки, брошури, окремий номер щомісячних журналів великого об'єму, переплетений комплект номерів журналів малий об'єм, річна підшивка газет, окремі екземпляри нотних, картографічних іизоизданий, комплекти для позитивів, окремі екземпляри аудіовізуальних імашиночитаемих документів. Масові (публічні) бібліотеки – загальнодоступні бібліотеки, які дають можливості користування їх фондами усім верствам населення без обмежень за рівнем освіти, спеціальності, віросповіданням та інших ознаками.

Розглянемо динаміку показників чисельності установ культури у р.Ишиме.

культура установа готель оздоровчий

Таблиця 1. Динаміка показників чисельності установ культури за 2005–2009 рр.

Заснування культури Кількість, од. Абсолютна зміна, од.

Темп зростання,

%

Темп приросту, %
2005 рік

2006

рік

2007

рік

2008

рік

2009

рік

установа культури клубного типу 19 20 21 21 21 2 110,5 10,5
кіноустановки (кінотеатри) 4 4 4 4 5 1 125 25
музеї 3 3 3 3 3 0 100 0
парк культури та відпочинку 2 3 3 3 3 1 150 50
бібліотеки 12 12 14 14 13 1 108 8

З таблиці 1 видно, що впродовж останніх 5 років сталися незначні зміни у чисельності установ. Так, число установ культури клубного типу збільшилося на 10,5%. Найпоширенішим типом установ культури залишився клуб, що є поліфункціональний комбінат, здатний створити людині різноманітні умови у розвиток відпочинку, надати нею комплексне інтелектуальне й емоційний вплив. Клуби надійно ввійшли в побут людей, особливо у селі, і вони необхідної частиною громадського життя. Вони виступають як найважливіші центри спілкування людей. Клубні установи – узагальнену поняття. До них належать та свої маленькі клуби, і покладають великі будинки й палаци культури. Між клубом, Будинком і Палацом культури немає принципової різниці. Їх відмінність – у можливостях, якими вони мають, обсягом і масштабі роботи. Кількість кіноустановок на 25%; чисельність парків культури та відпочинку на 50%; число бібліотек на 8%. Парки культури та відпочинку створювались і створюються для оптимального використання природних умов у інтересах зміцнення здоров'я, культурного розвитку трудящих, і організації виробництва їхньої дозвілля на свіжому повітрі.

 

2.  Вивчення структури за видами установ культури

Розглянемо співвідношення установ культури у р.Ишиме на 2009 рік.

Під структурою установ культури розуміється місце (питому вагу) окремих типів установ культури у загальному обсязі.

Таблиця 2. Структура установ культури р.Ишима за видами на 2009 рік

Заснування культури Кількість, од. Питома вага, %
установа культури клубного типу 21 46,7
кіноустановки (кінотеатри) 5 11,2
музеї 3 6,6
парк культури та відпочинку 3 6,6
бібліотеки 13 28,9
разом 45 100

Уявімо отримані дані як діаграми.

>Рис. 1. Структура установ культури р.Ишима за видами

Вивчення структури установ культури у р.Ишиме дозволяє зробити висновок, що найбільше питому вагу у числі установ культури займають установи культури клубного типу (46,7%). Бібліотеки займають 28,9% у загальному обсягу установ культури. Кількість кіноустановок становить 11,2% від загального обсягу установ. Найменші частки викликають музеї та парки культури та відпочинку, що становить 6,6% кожному за виду.

3.  Кількість відвідувань музеїв, театрів, книжок, журналів на 1000 населення

 

Розглянемо кількість відвідувань музеїв, театрів, кінотеатрів, книжок, журналів на 1000 населення.


Таблиця 3. Кількість відвідувань музеїв, театрів, кінотеатрів, книжок, журналів на 1000 населення

Показник 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р.

Темп зростання, %

до 2005 р.

Темп приросту, %

до 2005 р.

Чисельність,

тис. людина

61539 62571 63009 63127 64021 104 4
Кількість відвідувань музеїв на 1000 населення 217 239 219 256 267 123 23
Кількість відвідувань кінотеатрів 197 164 181 192 203 103 3
Кількість відвідувань кінотеатрів на 1000 населення 301 342 314 299 315 104,7 4,7
Кількість відвідувань театрів на 1000 населення 107 113 119 107 113 105,6 5,6
Кількість книжок на 1000 населення 7109 7253 7301 7213 7593 106,8 6,8
Кількість журналів на 1000 населення 8114 7991 8004 7838 8250 101,7 1,7

 

З таблиці 3 видно, що кількість відвідувань кінотеатрів на 1000 вищий таких показників і кількість відвідувань музеїв на 1000 населення і ще кількість відвідувань театрів на 1000 населення. Низький показник числа відвідувань театрів на 1000 населення пояснюється невеликою кількістю театральних колективів у місті. Театральні уявлення відбуваються у Будинки культури.


4.  Динаміка кіноустановок (показники аналізу динаміки)

Зміна соціально-економічних явищ у часі вивчається статистикою методом побудови та виваженості аналізу динамічних рядів. Лави динаміки – це значення статистичних показників, які у певної хронологічної послідовності.

Кожен динамічний ряд містить дві складові:

1) показники періодів часу (роки, квартали, місяці, дні чи дати);

2) показники, що характеризують досліджуваний об'єкт за тимчасові періоди чи відповідні дати, котрі називають рівнями низки.

Рівні низки виражаються як абсолютними, і середніми чи відносними величинами. Залежно від характеру показників будують динамічні ряди абсолютних, відносних і середніх величин. Лави динаміки з відносних і середніх величин будують з урахуванням похідних рядів абсолютних величин. Розрізняютьинтервальние імоментние ряди динаміки.

Динамічнийинтервальний ряд містить значення показників поза певні періоди часу. Уинтервальном ряду рівні можна підсумовувати, одержуючи обсяг явища за більш тривалий період, чи пізно це звані накопичені підсумки.

Динамічниймоментний ряд відбиває значення показників визначений час (дату часу). Умоментних лавах дослідника може цікавити лише різницю явищ, відбиває зміна рівня низки між певними датами, оскільки сума рівнів не має реальної змісту. Накопичені підсумки не розраховуються.

Однією з умов правильного побудови динамічних рядів є порівнянність рівнів рядів, які стосуються різних періодів. Рівні мають бути представлені в однорідних величинах, повинен мати місце однакова повнота охоплення різних частин явища.

А, щоб повністю уникнути спотворення реальної динаміки, в статистичному дослідженні проводяться попередні розрахунки (змикання рядів динаміки), які передують статистичному аналізу динамічних рядів. Підсмиканием рядів динаміки розуміється об'єднання поряд двох і більше рядів, рівні яких розраховані по різною методології або відповідають територіальним кордонів тощо.Смикание рядів динаміки може припускати також приведення абсолютних рівнів рядів динаміки до спільного підставі, що нівелює неспівмірність рівнів рядів динаміки.

Для характеристики інтенсивності розвитку в часу використовуються статистичні показники, одержувані порівнянням рівнів між собою, у результаті отримуємо систему абсолютних і відносних показників динаміки: абсолютний приріст, коефіцієнт зростання, темпи зростання, темп приросту, абсолютне значення 1% приросту. Для характеристики інтенсивності розвитку за період розраховуються середні показники: середній рівень низки, середній абсолютний приріст, середній коефіцієнт зростання, середній темпи зростання, середній темп приросту, середнє абсолютне значення 1% приросту.

Розглянемо динаміку кіноустановок м.Ишиме протягом останніх 5 років. І тому розрахуємо такі показники:

1. Абсолютний приріст висловлює абсолютну швидкість зміни низки динаміки й як різницю між даним рівнем і низькому рівні, прийнятим за базу порівняння.

2. Темп зростання – ставлення рівнів низки динаміки, що виражається в коефіцієнти, чи відсотках.

3. Темп приросту – ставлення абсолютного приросту до попередньому рівню (ланцюгової темп приросту), або до базисному рівню (базисний темп приросту).

4. Абсолютна значення один відсоток приросту – ставлення абсолютного приросту ланцюгового до темпу приросту ланцюговому

Таблиця 4. Динаміка кіноустановок

Рік Кількість

Абсолютна зміна

ланцюгове

Темп зростання, % Темп приросту, %
ланцюгової

базисний

(до 2005 р.)

ланцюгової

базисний

(до 2005 р.)

2005 4 - - - - -
2006 4 0 100 100 0 0
2007 4 0 100 100 0 0
2008 4 0 100 100 0 0
2009 5 1 125 125 25 25

Отже, вивчення зміни величини кіноустановок показує, що з п'ять років їх кількість яких збільшилася на 1 одиницю. Темп розвитку і темп приросту говорять про зростання кількості кіноустановок на 25%.

Розглянемо деякі інші показники аналізу динаміки.

Динаміка кіноустановок

Рік Кількість

Абсолютна значення один відсоток приросту

ланцюгове

Коефіцієнт зростання Коефіцієнт приросту
ланцюгової

базисний

(до 2005 р.)

ланцюгової

базисний

(до 2005 р.)

2005 4 - - - - -
2006 4 0,04 0 100 0 0
2007 4 0,04 0 100 0 0
2008 4 0,04 0
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація