Реферати українською » Экономико-математическое моделирование » Статистична оцінка діяльності підприємства будівельної галузі


Реферат Статистична оцінка діяльності підприємства будівельної галузі

Страница 1 из 5 | Следующая страница

План

Запровадження

Розділ 1. Аналіз результатів виробничої діяльності підприємства

1.1 Загальна характеристика підприємства будівельної галузі

1.2Расчет показників динаміки досліджуваних економічних явищ

1.3 Визначення тенденції динаміки досліджуваних показників

1.4Индексний факторний аналіз досліджуваних показників

Розділ 2. Визначення взаємозв'язків і взаємозалежностей між економічними показниками підприємства

2.1 Характеристика й економічна аналіз досліджуваних показників

2.2 Встановлення наявності й правничого характеру взаємозв'язку міжизучаемими ознаками

2.3 Побудова кореляційних рівнянь

2.4 Оцінка сили кореляційної зв'язку

Висновки

Графічне додаток

Список використовуваної літератури


Запровадження

Метарасчетно-графической роботи – провести статистичний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства, вивчити особливості практичної роботи з статистиці на підприємствах будівельної галузі й придбати навички використання статистичних методів у аналізі виробничо-господарської діяльності підприємства. Саме статистичні методи дозволяють розробити ефективну стратегію розвитку підприємства, що одним із головних завдань економіста, з урахуванням прогнозування динаміки основних показників і співвідношень з-поміж них. Аналіз виробничо-господарської діяльності спрямовано оцінку її ефективність і раціональності використання сировинних, трудових, фінансових та інших ресурсів підприємства, виявлення резервів виробництва, підготовку аналітичної бази щодо прийнятих управлінські рішення.

Аналіз дозволяє як виявити відхилення аналізованих показників від запланованого (очікуваного, планового тощо.) рівня, а й встановити причин відхилень, якісну зв'язок міжизучаемими характеристиками.

У середньому кожен цей час часу показники роботи підприємства мають якісь кількісні характеристики, з-поміж них є певні кількісне співвідношення. Змінюються розміри явищ, змінюються кількісні співвідношення як між тими явищами, і між ознаками однієї й тієї самого явища. Ось ця кількісна сторона явищ і як предмет статистичної науки. Але статистика дозволяє вивчити як кількісний бік явища, скільки кількість у зв'язку з його якісним змістом. Дані статистики у розмірах та кількісних відносинах економічних явищ мають дуже велике значення. Вони широко йдуть на рішення безлічі практичних питань, наприклад, з метою оцінки ефективність використання різних ресурсів, визначення закономірностей зміни досліджуваних явищ і структури досліджуваних об'єктів, визначення причин зміни окремих показників роботи підприємства міста і способів виявлення причинно-наслідкових зв'язків, на основі проведеного аналізу – на допомогу пошуку резервів підвищення ефективності виробничо-фінансову діяльність підприємства міста і шляхів їх використання.

Цярасчетно-графическая робота допоможе закріпити все знання, отримані на лекціях, практичних заняттях, і навіть при самостійної працювати з літературою за курсом «Статистика». Тематикарасчетно-графической праці полягає з розгляду двох розділів: 1. Аналіз результатів виробничої діяльності підприємства; 2. Визначення взаємозв'язків і взаємозалежностей між економічними показниками підприємства. Наприкінці роботи буде приведено висновки з проведених досліджень, і дано основні рекомендації про засоби підвищення ефективності і рентабельності виробництва. Буде графічно проілюстрована динаміка основних статистичних показників.

виробничий господарський статистичний аналіз


Розділ 1. Аналіз результатів виробничо-господарської діяльності підприємства

 

1.1 Загальна характеристика підприємства будівельної галузі

Будівництво, як галузь матеріального виробництва істотно відрізняється з інших галузей народного господарства. Це особливим характером продукції, умовами вкладення коштів, їх основи, а повернення, методами організації та управління будівельним процесом, особливостями технології будівельного виробництва.

Будівельний підприємство – це підприємство, яке чи діє у сфері будівництва й здійснює наукові, експериментальні,изискательние і проектні роботи, видобуток сировинних ресурсів немає і їх переробку, виготовлення матеріалів, виробів і конструкцій, спорудження всіх видів будинків та споруд, транспортне обслуговування. Діяльність будівельних підприємств забезпечується наявністю у них необхідних ресурсів: людських, грошових, матеріальних, енергетичних, з допомогою яких створюється продукція. Однією з основних показниківпроизводственно господарську діяльність будівельного підприємства є продукція будівельного підприємства – це матеріальних цінностей, створені внаслідок діяльності будівельного підприємства. Продукція може ставитися до категорії «кінцевої» (закінчені і здані в експлуатацію будівлі і споруди) або до «проміжної» - вироби підприємств будіндустрії, окремі види робіт, частини будинків та ін.

Будівельні організації – це будівельні підприємства, здійснюють спорудження, реконструкцію, перегляд будинків та споруд, монтують устаткування.

Отже, розрізняють завдання будівельних організацій:

1.  Нове будівництво – спорудження будинків, споруд на нових майданчиках чи майданчиках після знесення старих будинків;

2.  Розширення виробництва підприємств – це будівництво других та всіх наступних черг певних підприємств;

3.  Технічне переозброєння – повне чи часткове переозброєння діючих підприємств без збільшення площ підприємств;

4.  Реконструкція – переобладнання і перебудову діючих підприємств із збільшенням виробничих площ.

5.  Капітального ремонту – це відновлення будинків та спорудамортизировавшихся у процесі експлуатації.

У цілому нині будівельна організація складається з таких компонентів:

1.  >Организация-заказчик планує і фінансує будівництво, здійснює технічний нагляд за будівництвом, поставляє устаткування, експлуатує результати будівництва;

2.  >Организация-проектировщик розробляє проект будівництва: архітектуру, технологію і виникає т.д.; здійснює авторський нагляд над будівництвом, проектувальник відпо-відає правильність складання кошторису, з якості і культурний рівень, прийнятих технічних рішень;

3.  Генеральний підрядчик організовує й відповідає за побудову цілому, з якості виконуваних робіт, за дотримання терміну робіт;

4.  >Субподрядчик відпо-відає вузький спектр робіт – лише роботи, що йому доручені організацією генпідрядник.

Основною метою будівельних організацій є задоволення потреб населення будівельної продукції і на отримання прибутку, оскільки рахунок прибутку підприємство може розвиватись агресивно та отримання прибутку є найважливішою умовою конкурентоспроможності підприємства.

Прибуток – це відмінність між сумарною виручкою, чисуммарними надходженнями, які одержує підприємство від продажу своєї продукції, ісуммарними економічними витратами, які несе підприємство у тому, щоб зробити і реалізувати насіння соняшнику. Спільні економічні витрати оцінюють все використані у процесі виробництва ресурси відповідно до принципом альтернативних витрат. Виручка безпосередньо залежить від цін, і обсягу своєї продукції, а обсяг продукції залежить, передусім, кількості трудових ресурсів немає і від продуктивність праці одного працівника.

У першому його розділі курсової роботи розглядатимуться такі показники роботи будівельного підприємства як кількість працівників, введення на дію житла, продуктивності праці 1 працівника, середньомісячна заробітна платня і обсягСМР у цінах цього року.

Чисельність співробітників – кількість працівників підприємства (среднесписочная кількість працівників), визначається у період більш однієї доби шляхом розподілу сумарною списковою чисельності працівників за календарний день звітного періоду на число календарних днів звітного періоду.

Введення на дію житла (обсяг робіт) – кількісний показник, що характеризує обсяг робіт виконаний будівельної організацією по основний діяльності (виробництво будівельних конструкцій, будівництво житлових об'єктів).

ОбсягСМР у цінах цього року – це кількісний показник, що характеризує обсяг будівельно-монтажні роботи, виконаних будівельної організацією.

Заробітну плату - винагороду, яке підприємство (фірма) зобов'язане виплатити робітникам і службовцям право їх працю пропорційно його кількості і якістю за встановленими у договорі (контракті) і законі нормам.

Продуктивність праці - показник ефективність використання трудових ресурсів, трудового чинникаИзмеряется кількістю продукції натуральному чи грошах, виробленим одним працівником певну час (годину, день, місяць, рік).

Собівартість продукції – поточні витрати виробництва та звернення, реалізації продукції, обчислені в грошах.Включают матеріальні витрати, амортизацію основних засобів, зарплатню основного і допоміжного персоналу, додаткові (накладні) витрати, безпосередньо пов'язані, зумовлені виробництвом і які реалізацією цього виду і обсягу продукції. Чим менший собівартість продукції, тим більша прибуток підприємства, отже, підвищується рентабельність підприємства.

У системі економічних показників собівартості належить одне з найважливіших місць,т.к. вона:

- відображає результати виробничо-господарської діяльності;

- одна із основних елементів, які визначають прибуток і культурний рівень рентабельності;

- відображає характер використання матеріальних ресурсів, робочої сили в, рівень господарського керівництва будівельної організації, рівень соціальної культури праці;

- є основою складової вартості;

- є важливим показником щодо економічну ефективність інвестицій у нову техніку, технологію, організацію виробництва та інших наслідків.

У першій частині першого розділу буде проаналізовано динаміка показників набрання нею чинності житла і середньомісячної зарплати за 5 років, зроблено висновки та зображені графічно отримані результати аналізу. В другій частині першого розділу буде проведений індексний аналіз продуктивність праці.

1.2 Розрахунок показників динаміки набрання нею чинності житла і середньомісячної зарплати

 

Таблиця 1.1 Вихідні дані

Роки

Введення на дію житла, м2

Середньомісячна вести, грн.
2006 5958,16 287,59
2007 5841,45 308,43
2008 3090,57 304,26
2009 6640,67 232,37
2010 5189,16 282,38

 

Абсолютні показники динаміки характеризують швидкість зміни рівнів динамічного деяких обласних і є різницю між порівнюваним рівнем і низькому рівні більш раннього періоду, прийнятим за базу порівняння. Якщо база порівняння – попередній рівень, то показник ланцюговим, якщо на базу порівняння взятий початковий рівень, то показник базисним.

Абсолютний базисний приріст: (1.1)

Абсолютний ланцюгової приріст: (1.2)

Абсолютна зміна має таку ж одиницю виміру, що й рівні низки з додаванням одиниці часу, яку відбулася зміна.

Відносні показники динаміки необхідні порівняння розвитку різних об'єктів, якщо їх абсолютні характеристики різні. Відносні показники дають можливість визначити скільки один чи наскільки відсотків відбулася зміна між даним рівнем динамічного деяких обласних і попереднім рівнем (ланцюговим, базисним).

>Базисний темпи зростання:

 (1.3)

Ланцюговий темпи зростання:

 (1.4)

>Базисний темп приросту

 чи (1.5 а, б)

Ланцюговий темп приросту:

 чи (1.6 а, б)

Порівняння абсолютного приросту і темпу приросту за одні й самі періоди часу показують, що уповільнення темпів приросту який завжди супроводжується зменшенням абсолютних приростів. Тому, щоб правильно оцінити значення отриманого темпу приросту, його розглядають у порівнянні який з показником абсолютного приросту. Абсолютна значення один відсоток приросту є наслідком зіставлення цих величин.

 (1.7)


Таблиця 1.2. Показники динаміки набрання нею чинності житла за 2006-2010 рр., м2

роки

Введення на дію житла, м2

Абсолютнийприрост,у, м2

Темп зростання, Тр, %

Темп приросту, Тін, %

Абсолютназначение1% приросту, А, м2
2006 5958,2 Б Ц Б Ц Б Ц -
2007 5841,5 -116,71 -116,71 98,04117 98,04117 -1,95883 -1,95883 59,5816
2008 3090,6 -2867,59 -2750,88 51,87122 52,90758 -48,1288 -47,0924 58,4145
2009 6640,7 682,51 3550,1 111,455 214,8688 11,45505 114,8688 30,9057
2010 5189,2 -769 -1451,51 87,09333 78,14212 -12,9067 -21,8579 66,4067

 = y02 - y01 = 5841,5 – 5958,2 = -116,71

 = y03 - y01= 3090,6 - 5958,2 = -2867,59

>Dyб04 = y04- y01 = 6640,7 - 5958,2 = 682,51

>Dyб05 = y05 – y01 = 5189,2 - 5958,2= -769

=  = -116,71

 = y03 - y02 = 3090,6 - 5841,5 = -2750,88

= 98,04

>Трб03 = (3090,6/5958,2)*100% = 51,87%

>Трц03 = (3090,6/5841,5)*100% = 52,91%

>Тпрб02=Тпрц02 = 98,04117-100 = -1, 96%

>Тпрб03 =51,87 – 100 = -48,13%

>Тпрц03 =52,90758 – 100 = -47,09% тощо. буд.

А02 = 5958,2 0,01 = 59,5816 тощо. буд.


Таблиця 1.3. Показники динаміки середньомісячної зарплати за 2006 - 2010 рр, грн.

Роки >Средне-месячная вести, грн Абсолютнийприрост,у, м2

Темп зростання, Тр, %

Темп приросту, Тін, %

Абсолютназначение1% приросту, А, м2

Б

Ц

Б

Ц

Б

Ц

2006 287,59 - - - - - - -
2007 308,43 20,84 20,84 107,25 107,25 7,25 7,25 2,87
2008 304,26 16,67 -4,17 105,80 98,65 5,8 -1,35 3,08
2009 232,37 -55,22 -71,89 80,79 76,37 -19,201 -23,63 3,04
2010 282,38 -5,21 50,01 98,19 121,53 -1,81 21,52 2,32

Розглянемо співвідношень між ланцюговими і засадничими показниками за даними таблиць 1.2., 1.3.:

1) Сума цепних абсолютних приростів дорівнює останньому базисному абсолютному приросту, т. е. приросту за весь проміжок часу.

 (1.8)

Для показників динаміки набрання нею чинності житла:

-116,71 – 2750,88 + 3550,1 – 1451, 51 = -769

Для середньомісячної зарплати:

20,84 – 4,17 – 71,89 +50,01 = -5,21

2) Твір цепних коефіцієнтів зростання одно базисному коефіцієнта зростання за період.

 (1.9)

Для показників динаміки набрання нею чинності житла:

0,9804*0,5290*2,1486*0,7814 = 0,8707

Для показників динаміки середньомісячної зарплати:

1,0724*0,9865*0,7637*1,2153 = 0,9819

>Определим середні показники динаміки: середній абсолютний приріст, середній темпи зростання, середній темп приросту і середній рівень низки.

Ці показники необхідні при узагальненні характеристик тенденції за певний період, і незамінні при порівнянні розвитку за неоднакові за тривалістю відтинки часу,

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація